Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR ISI

iii

HALAMAN JUDUL..........................................................................................................
LEMBAR PENGESAHAN................................................................................................
i
KATA PENGANTAR.........................................................................................................
ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................
1
A. Latar belakang masalah
................................................................................................................................
1
B. Rumusan masalah
................................................................................................................................
2
C. Batasan masalah
................................................................................................................................
2
D. Tujuan penelitian
................................................................................................................................
2
E. Manfaat penelitian
................................................................................................................................
2
BAB II TINJAUAN PUSATAKA......................................................................................
3...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
A. Klorin
................................................................................................................................
3
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

iii

B. Ambang Batas
................................................................................................................................
3
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
C. Kandungan Bahan Pemutih Pakaian
................................................................................................................................
3
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
D. Dampak positif dan Dampak negatif pemutih pakaian
................................................................................................................................
4
E. Volumetri
................................................................................................................................
4
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
BAB III METODE PENELITIAN....................................................................................
9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
A. Waktu dan teknik pengambilan sampel
................................................................................................................................
9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

iii

B. Tempat pengambilan sampel


................................................................................................................................
9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
C. Metode analisa
................................................................................................................................
9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
D. Alat dan bahan
................................................................................................................................
9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
E. Prosedur kerja
................................................................................................................................
10
................................................................................................................................
F. Teknik pengolahan data
................................................................................................................................
11
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................................
12
LAMPIRAN .......................................................................................................................
13.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

iii