Anda di halaman 1dari 13

RPH KSSR PJ Tahun 1

Mata pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Kelas

: 1 Merah

Bilangan murid

: 10 Orang

Tajuk

: Manipulasi alatan ( Menangkap Pundi Kacang)

Tarikh
Masa

: 29 / 09 / 2014
: 7.30pagi 8.00 pagi

Standard Kandungan : 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.
2.3 Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan.
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan dengan lakuan yang betul.
2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap atau menerima pundi
kacang.
5.4.1 Melakukan aktivi secara berpasangan.
Pengalaman sedia ada: Mempunyai pengalaman melambung dan menyambut pundi kacang.

Objektif pembelajaran: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Psikomotor - Melakukan lakuan yang betul menangkap pundi kacang dengan menggunakan dua belah tangan.
2. Kognitif
- Menyatakan lakuan yang betul untuk menangkap pundi kacang dengan menggunakan tangan.
3. Afektif
- Keyakinan diri, semangat tanggungjawab ditanam dalam diri.
Nilai-nilai murni : Kenyakinan diri
Kemahiran berfikir : Menghubungkait koordinasi mata dan tangan semasa melambung dan menangkap pundi kacang.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Kreativiti & inovatif , muzik
Bahan Bantu Belajar:

1. Skital

: 4 unit

2. Pundi Kacang

: 10 unit

3. Lagu

: 1 muzik lagu
: 1 lagu

Penilaian pengajaran dan penbelajaran : Lembaran kerja

Bahagian/ Masa

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Pengelolaan/ Strategi PdP

Alatan/ Catatan

1. Permulaan
(5 minit )

1. Memanaskan
Badan
a) Menari tarian
Chicken dance
mengikut tempo
muzik.

1. Guru akan memberi arahan


- Meningkatkan suhu
badan untuk aktiviti
regangan

untuk berbaris dalam 2 baris


melintang.
Guru

- Meningkatkan kadar

Muzik lagu
Lagu
Gaya

Langsung
Kaedah kuliah
demonstrasi

degupan jantung
- Mewujudkan keseronokan
2. Murid-murid mengambil
kawasan masing-masing
untuk memanaskan badan.
3. Guru dan murid bersamasama menari tarian chicken
dance untuk mewujudkan
keseronokan.

- Berjalan secara bebas

1. Guru memberi arahan

b) Memanaskan
badan dengan
permainan kecil

sambil melakukan pelbagai

kepda murid untuk

lakuan seperti bentuk huruf,

berjalan secara bebas

binatang dan tumbuhan.

sambil melakukan

- Berhenti melakukan lakuan

pelbagai lakuan seperti

tersebut di tempat masing-

bentuk huruf, binatang dan

masing apabila muzik

tumbuhan.

diberhentikan untuk membuat


regangan pada bahagian
kepala, tangan dan kaki di
dalam kawasan yang
ditetapkan.

2. Guru akan memberitahu


murid bahawa hendak
berhenti di tempat masingmasing apabila muzik lagu
diberhentikan.

3. Guru akan membawa


murid bersama-sama
untuk membuat regangan
kepala, tangan dan kaki.

2.
Perkembangan:
( 8 - 12 minit )

Aktiviti 1:
Melambung dan
menangkap pundi
kacang dengan statik.
1. Lambung dan
tangkap.
2. Lambung,
tepuk tangan 1
kali dan
tangkap.
3. Lambung,
tepuk tangan 2
kali dan

1. Mata :Fokus kepada pundi


kacang.
2. Kaki: Buka seluas bahu
3. Tangan:
Melambung dengan

dua belah tangan.


Melambung pundi

kacang ke arah atas.


Menangkap dengan
dua belah tangan.

1. Guru membuat
demonstrasi terlebih
dahulu cara melambung
dan menangkap pundi
kacang yang betul.
2. Guru memberi arahan
kepada setiap murid untuk
mengambil pundi kacang
dan mengambil jarak
sendiri untuk berlatih.

Pundi
kacang

tangkap.

1. Mata :Fokus kepada pundi


kacang.
Aktiviti 2:

2. Kaki: Berjalan dengan

Melambung dan
menangkap pundi
kacang sambil

langkah yang kecil

kacang

3. Tangan:

berjalan.

Melambung dengan

1. Guru membuat

dua belah tangan.

demonstrasi melambung

Melambung pundi

dan menangkap pundi

kacang ke arah atas.

kacang sambil berjalan

Menangkap dengan
dua belah tangan.

Skital
Pundi

dengan cara yang betul.


2. Bahagi murid kepada 5
kumpulan. Satu kumpulan
2 orang.
3. Kumpulan masing-masing
berbaris dalam satu
barisan seperti berikut:

Penghantar:

4. Setiap pelajar akan

1. Kaki : Buka seluas bahu.


2. Mata : Fokus kepada
pundi kacang dan
penerima.
3. Tangan:
Aktiviti 3:

Menangkap dan

belah tangan.

kacang.
dan
menangkap di

melambung pundi kacang


sambil berjalan ke skitel
penamat.

penerima dengan dua

melambung pundi
1. Melambung

Melambung kepada

bergilir-gilir untuk

Kumpulan A

Kumpulan B

Penerima:
1. Kaki: Buka seluas bahu.
2. Mata: Fokus kepada

t.3

Pundi

kacang
Skitel

titik 1.
2. Melambung
dan
menangkap di
titik 2.

pundi kacang.
3. Tangan:
Menangkap pundi

1.

K
u
m

kacang dengan dua


belah tangan.
4. Bergerak ke arah pundi
kacang.

p
t.3

t.2 t.1

t.1

t.2

lan A dan kumpulan B


berbaris dalam barisan

3. Melambung
dan

masing masing.
2. Apabila guru membunyikan

menangkap di

wisel, murid yang berada

titik 3.

di kumpulan A bersamasama melambung pundi


kacang kepada kumpulan
B.
3. Guru membimbing murid
kumpulan B mata
dikehendaki fokus kepada
pundi kacang dan
menangkap dengan dua
belah tangan.
4. Ketika guru membunyikan

wisel murid kumpulan A


dan Kumpulan B akan
bergilir-gilir melambung
dan menangkap bola.

Kemuncak
(8 minit)

Pertandingan

Peraturan bermain:
1. 2 kumpulan pemain.
2. Pemain kumpulan A akan
membaling pundi kacang
terlebih dahulu, pemain
kumpulan B akan
menangkap.
3. Setiap kali hanya
dibenarkan dua orang
sahaja yang membaling
pundi kacang ke arah pihak
lawan,kemudian akan
bergilir kepada rakan yang
lain.
4. Membaling pundi kacang
sebanyak mungkin kepada
pihak lawan.
5. Setiap kumpulan akan
diberikan 3 minit untuk

1. Murid-murid akan
dibahagikan kepada 2
kumpulan.
2. Satu kumpulan terdiri
daripada 5 orang.
3. Guru akan memberitahu
kepada murid terlebih
dahulu peraturan
permainan.
4. Apabila guru membunyikan
wisel barulah boleh
memulakan permainan
tersebut.

membaling dan
menangkap.
6. Selepas 3 minit, bergilir

5. Apabila guru membunyikan

kepada kumpulan B yang

wisel yang panjang barulah

membaling, kumpulan A

menamatkan permainan.

yang menangkap.
7. Kumpulan yang menangkap
paling banyak pundi kacang
di kira sebagai pemenang.
Penutup

1. Membuat

1. Murid-murid membuat

regangan.
2. Membuat

regangan tangan dan kaki.


2. Murid bernafas sebanyak 3

kesimpulan.

kali.
3. Guru membuat kesimpulan.
4. Murid membuat lembaran
kerja.

1. Murid berjalan dengan


bebas sambil membuat
regangan tangan dan
kaki.

2. Murid duduk dalam dua


barisan untuk
mendengar guru
membuat kesimpulan.
3. Murid-murid membuat
lembaran kerja.

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:


a. Borang Pentaksiran
b. Lembaran kerja Mewarnakan gambar rajah pada bahagian yang terlibat semasa menangkap pundi kacang.

Refleksi :

i.
ii.
iii.

Kebaikan:
Kelemahan:
Cadangan Penambahbaikan:

Tindakan susulan :
a. Pemulihan:
b. Pengukuhan:
c. Pengayaan: