Anda di halaman 1dari 28

No.

Siri : BK 13/13
No. Fail : JPA(BKP)548/1/12
Pindaan : 00/2009

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM


MALAYSIA

PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN


PERKHIDMATAN AWAM

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

“JPA PENERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATAN


PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
AWAM

J P A
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Kata-kata Aluan
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,

Bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan inayah-


Nya, maka Buku Panduan JPA Edisi Keempat dapat diterbitkan
sebagai satu usaha murni ke arah meningkatkan sistem
penyampaian perkhidmatan.

Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang dibentangkan oleh


Y.A.B. Perdana Menteri meletakkan harapan yang tinggi terhadap
keupayaan perkhidmatan awam sebagai penggerak kemajuan
negara. Ia dizahirkan melalui teras kedua dan kelima RMK-9 yang
menekankan aspek modal insan yang berminda kelas pertama dan
meningkatkan keupayaan organisasi.

Realitinya, persekitaran perkhidmatan awam tidak lagi seperti biasa.


Justeru, JPA perlu terus relevan melaksanakan peranan untuk
menjelmakan manifestasi stakeholders kepada rakyat. JPA harus
sentiasa mengamalkan prinsip kaizen bagi memastikan
perkhidmatan yang disampaikan adalah berkualiti dan melangkaui
kebiasaan.

Saya berharap agar semua usaha JPA dapat diterjemahkan melalui


penerbitan Buku Panduan JPA Edisi Keempat ini. Semoga dengan
penerbitan Buku Panduan JPA, segala urusan antara pelanggan
dengan JPA dapat dipermudahkan dan dipercepatkan.

Sekian, terima kasih.

(TAN SRI ISMAIL ADAM)


PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
AWAM

1.PENGENALAN

1.1 Peperiksaan adalah salah satu kaedah bagi mengukur


tahap pengetahuan, kefahamn dan kemahiran calon
adalah sesuatu perkara bagi membolehkan penilaian
dibuat terhadap seseorang pegawai perkhidmatan awam
dengan lebih objektif.

1.2 Peperiksaan dalam perkhidmatan awam diwujudkan bagi


tujuan tertentu sebagaimana terkandung dalam skim
perkhidmatan berkenaan atau pekeliling berkaitan.

2.TUJUAN PEPERKIKSAAN

2.1 Tujuan peperiksaan dalam perkhidmatan awam adalah


seperti berikut :

2.1.1 Pengambilan Ke Perkhidmatan

Peperiksaan untuk tujuan pengambilan dalam


perkhidmatan awam diadakan bagi memenuhi
syarat dan keperluan khusus ke perkhidmatan
tertentu seperti Perkhidmatan Penguasa Bomba,
Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Penguasa Penjara
dan Pegawai dalam klasifikasi Perkhidmatan Bakat
dan Seni.

2.1.2 Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Pegawai perkhdmatan awam yang baru dilantik


dikehendaki lulus peperiksaan perkhidmatan yang
disyaratkan dalam skim perkhidmatan berkenaan,

1
2.1.3 Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Peperiksaan dalam perkhidmatan awam juga


bertujuan bagi menggantikan kelulusan akademik yang
diperlukan untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi
grednya dalam skim perkhidmatan yang ditetapkan.

2.1.4 Mendapat Ganjaran / Elaun

Peperiksaan ini diadakan bagi menguji tahap


kecekapan seseorang pegawai bagi tujuan pemberian
ganjaran/elaun tertentu. Sebagai contoh, Pembantu
Tadbir Rendah (Jurutaip) boleh mengambil
Peperiksaan Kederasan bagi tujuan mendapatkan 2
atau 4 hadiah pergerakan gaji. Selain itu, Pembattu
Tadbir (Perkeranian dan Operasi) yang menjalankan
tugas pengurusan stor untuk menerima Bayaran
Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS).

3. PEPERIKSAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH JABATAN


PERKHIDMATAN AWAM .

3.1 Jenis-jenis peperiksaan yang dikendalikan oleh Jabatan


Perkhidmatan Awam (JPA) adalah seperti berikut:

3.1.1 Pengesahan Dalam Perkhidmatan

a) Ujian Akhir Kursus Induksi Modul Umum


Kumpulan 1 (Kumpulan Pengurusan dan
Profesional serta Kumpulan Sokongan Gred 27
hingga 40).
b) Peperiksaan Undang-undang Kerajaan
c) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai
Latihan Vokasional Gred J41
d) Peperiksaan Perkhidmatan Kaunselor
Gred S41
e) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong
Kaunselor Gred S27

2
a) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
(Perkeranian dan Operasi) Gred N17
b) Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat
Pelanggan Gred N17
c) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
(Kewangan) Gred W17
d) Peperiksaan Subjek Utama Kumpulan C (Gred 17
hingga 26)
e) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
(Kesetiausahaan) Gred N17
f) Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
Rendah Gred N11
g) Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Kumpulan
D (Gred 1 hingga 16)
h) Peperiksaan Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu
Khas

3.1.2Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

a) Peperiksaan Khas Memasuki Skim Pegawai Tadbir


Gred N41
b) Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
Pegawai Latihan Vokasional Gred J41
c) Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred J29
d) Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
Penolong Pegawai Tadbir Gred N27
e) Peperiksaan Khas Memasuki Skim Perkhidmatan
Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Gred
N17
f) Peperiksaan Khas Memasuki Skim Pembantu Tadbir
(Kesetiausahaan) N17
g) Peperiksaan Khas (Untuk KPSL ke Gred Gaji
F11,N11,N3,G11 dan KP11)

3
3.1.3 Ganjaran / Elaun

a) Ujian Trengkas Bagi Pembantu Tadbir


(Kesetiausahaan) Gred N17 / N22
b) Kederasan Menaib (Untuk Hadiah Kenaikan) Bagi
Pembantu Tadbir Rendah
c) Peperiksaan Bagi Bayaran Insentif Tugas Pengurusan
Stor (BITPS) Pembantu Tadbir (Perkeranian dan
Operasi) Gred N17

4. KAEDAH PEPERIKSAAN YANG DIKENDALIKAN


OLEH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

4.1 Bertulis – Esei dan Objektif


4.2 Lisan
4.3 Amali

5. SUKATAN PEPERIKSAAN

5.1 Ujian Akhir Khusus Induksi Modul Umum Kumpulan


1 (Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta
Kumpulan Sokongan Gred 27 hingga 40)

a) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam


b) Perintah Am dan Peraturan Pegawai-pegawai
Awam berkaitan Panduan Pengurusan
Pejabat serta Arahan Keselamatan
c) Pengurusan Sumber dan Organisasi
d) Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan
e) Dasar Pembangunan Negara dan Wawasan
2020
f) Pengurusan Kewangan dan Perakaunan
Kerajaan

5.2 Peperiksaan Undang-undang

Bahagian 1 - Perintah-perintah Am, Arahan


Pentadbiran dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
Awam

4
Seksyen 1

• Perintah Am dan Peraturan-peraturan Pegawai


Awam berkaitan
• Arahan Perbendaharaan
• Tatacara Pengurusan Stor

Seksyen 11

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)


• Panduan Pengurusan Pejabat
• Arahan Keselamatan

Bahagian 11 – Perlembagaan dan Undang-undang


Am

a) Perlembagaan Malaysia
b) Delegation of Power, Ordinance 1956
c) Interpretation Actm 1967
d) Interpretation and General Clauses, Ordinance
1948
e) Govermment Contract Act 1949
f) Akta Kontrak 1950
g) Akta Pencegahan Rasuah 1997
h) Kanun Tanah Negara 1965

• Kumpulan 11 - Pelupusan Tanah


• Bahagian IV - Pelupusan secara
lain daripada
pemilikan
• Bahagian V - Pelupusan secara
pemberian
milikan

5
5.3 Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Latihan
Vokasional Gred J41

Seksyen A – Pembangunan Kurikulum Latihan

a) Analisis laporan dan statistik tenaga kerja,


kewangan, industri dan ekonomi
b) Proses pembangunan sesebuah kurikulum

Seksyen B – Melaksana Tugas Mengajar

a) Penyediaan bahan mengajar


b) Proses penilaian dan laporan kajian

Seksyen C – Pengendalian Latihan Vokasional

a) Penyediaan dan pelaksana program latihan


b) Kajian dan laporan penilaian kemajuan latihan
c) Pengendalian latihan dalam loji

Seksyen D – Pengurusan Kemudahan Latihan

a) Pengendalian daftar harta modal dan inventori


b) Pengendalian daftar bahan guna habis
c) Penyelenggaraan kemudahan latihan

Seksyen E – Pengambilan Pelatih

a) Proses Pengambilan
b) Perancangan Pengambilan

Seksyen F – Hal Ehwal Pelatih

a) Program pembangunan diri


b) Disiplin dan tatatertib
c) Kemajuan kerjaya

6
Seksyen G – Panduan Keselamatan dan Kebersihan

a) Peraturan-peraturan berkaitan
• Akta keselamatan dan kesihatan pekerja 1984
• Akta kilang dan jentera 1967

b) Program pencegahan kebakaran


c) Prosedur pertolongan cemas

Seksyen H – Promosi Aktiviti Latihan

a) Penyediaan rancangan dan pelaksanaan


b) Kajian keberkesanan promosi
c) Perhubungan Awam

Seksyen I – Penyelidikan dan Pembangunan

a) Pengumpulan dan analisis data


b) Penyediaan laporan
c) Merangka pelan pelaksanaan program latihan

5.4 Peperiksaan Perkhidmatan Kaunselor Gred S41

Bahagian I -Perintah-perintah Am, Arahan


Perbendaharaan, Pekeliling
Kemajuan Pentadbiran Awam &
Perlembagaan Dan
Undang-undang Am
Seksyen I

a) Perintah Am
b) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan
2005
c) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993
e) Tatacara Pengurusan Stor

7
Seksyen II

a) Panduan Pengurusan Pejabat


b) Arahan Keselamatan
c) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Seksyen III

a) Perlembagaan Dan Undang-undang Am

Bahagian II – Perkhidmatan Kaunseling

Seksyen I – Kaunseling

a) Pengetahuan Tentang Teori Proses Kaunseling


b) Kemahiran Kaunseling
c) Jenis / bentuk Kaunseling
e) Konsultasi

Sekseyen II - Psikologi

a) Ujian Psikologi
b) Pembangunan Modal Insan

Seksyen III – Undang-undang, Kod Etika dan


Peraturan-peraturan Jabatan

Seksyen IV - Bengkel Interaktif Akta Kanak-kanak 2001

5.5 Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Kaunselor Gred


S27

Bahagian 1 - Perintah-perintah Am, Arahan


Perbendaharaan, Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam & Perlembagaan Dan
Undang-undang Am

8
Seksyen I

a) Perintah Am
b) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Pekhidmatan 2005
c) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib)1993
d) Arahan Perbendaharaan
e) Tatacara Pengurusan Stor

Seksyen II

a) Panduan Pengurusan Pejabat


b) Arahan Keselamatan
c) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Seksyen III

a) Pelembagaan Dan Undang-undang AM

Bahagian II – Perkhidmatan Kaunseling

Seksyen I – Kaunseling

a) Pengetahuan Tentang Teori dan Proses Kaunseling


b) Kemahiran Kaunseling
c) Jenis / Bentuk Kaunseling

Seksyen II – Psikologi

a) Intervensi Psikologi – Pembangunan Modal Insan

Seksyen III – Undang-undang, Kod Etika dan Peraturan-


peraturan Jabatan

9
5.6 Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir
(Perkeranian dan Operasi) Gred N17

Bahagian I - Ujian Menaip (Kederasan 18 p.s.m)

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan


Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam

Bahagian III - Perintah Am dan Arahan


Perbendaharaan

5.7 Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat


Pelanggan Gred N17

Bahagian I - Kemahiran Asas Komputer

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan


Keselamatan, Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam dan Keterampilan
Diri

5.8 Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir


(Kewangan) Gred W17

Bahagian I - Ujian Menaib (Kederasan 18 p.s.m.)

Bahagian II - Perintah Am Panduan Pengurusan


Pejabat, Arahan Keselamatan dan
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
Awam

Bahagian III - Akta Acara Kewangan 1957, Arahan


Perbendaharaan dan Panduan
Perbendaharaan Tatacara Pengurusan
Stor

10
5.9 Peperiksaan Subjek Utama Kumpulan C (Gred 17
hingga 26)

Bahagian I - Perintah Am, Arahan Pentadbiran dan


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

• Perintah Am dan Peraturan-peraturan Pegawai Awam


Berkaitan
• Panduan Pengurusan Pejabat
• Arahan Perbendaharaan
• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

5.10 Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir


(Kesetiausahaan) Gred N17

Bahagian I - Ujian Trengkas Kederasan 30 p.s.m.


(Bahasa Malaysia)

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan


Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam

Bahagian III - Perintah Am

5.11 Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah


Gred N11

Bahagian I - Perintah Am dan Pekeliling Kemajuan


Pentadbiran Awam

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat dan


Arahan Keselamatan

11
5.12 Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Kumpulan
D (Gred 1 hingga 16)

Bahagian I - Perintah Am, Panduan Pengurusan


Pejabat dan Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam

5.13 Peperiksaan Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu Khas

a) Ujian Lisan

i) Kefahaman
ii) Pertuturan

b) Ujian Bertulis

5.14 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim


Perkhidmatan Pegawai Tadbir Gred N41

Bahagian I - Perintah Am, Arahan Perbendaharaan


Dan Tatacara Pengurusan Stor

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan


Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam

Bahagian III - Undang-undang Umum

a) Perlembagaan Malaysia (Bahagian III, IV dan V)


b) Akta Pencen (1980) dan Peraturan-peraturan Pencen
1980
c) Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1981
d) Peraturan-peraturan dan Kaedah-kaedah Kumpulan
Wang Simpanan Pekerja 1991
e) Kanun Tanah Negara 1965
f) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960

12
g) Akta Kontrak 1950
h) Akta Pencegahan Rasuah 1997
i) Akta Pilihanraya 1958
j) Election (Registration of Election) Regulation 1971
k) Election Offences Ordinance, 1954
l) Election (Conduct of Eelction) Regulations 1981

5.15 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Perkhidmatan


Penolong Pegawai Tadbir N27

Bahagian I - Perintah Am, Arahan Perbendaharaan


dan Tatacara Pengurusan Stor

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan


Keselamatan Dan Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam

Bahagian III - Undang-undang Umum

a) Perlembagaan Malaysia (Bahagian III, IV dan V)


b) Akta Pencen (1980) dan Peraturan-peraturan Pencen
1980
c) Kaedah-kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

5.16 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim


Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian dan
Operasi) Gred N17

Bahagian I - Perintah Am, Arahan Perbendaharaan


dan Tatacara Pengurusan Stor

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan


Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam

13
5.17 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan
Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17

Bahagian I - Ujian Trengkas Kederasan 60 p.s.m.

Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan


Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam

5.18 Peperiksaan Khas (Untuk KPSL ke Gred Gaji F11,


N11,N3,G11 dan KP11)

Bahagian I - Perintah Am dan Panduan Pengurusan


Pejabat

Bahagian II - Kefahaman Karangan dan Surat Kiriman

Bahagian III - Matematik

5.19 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan


Pegawai Latihan Vokasional Gred J41

Bahagian I - Perintah-perintah Am dan Arahan


Pentadbiran

a) Perintah Am dan Peraturan-peraturan Pegawai Awam


berkaitan
b) Arahan Perbendaharaan
c) Tatacara Pengurusan Stor
d) Arahan Keselamatan

Bahagian II - Pengurusan Latihan Vokasional

a) Pembangunan Kurikulum Latihan


b) Melaksana Tugas Mengajar

14
c) Pengendalian Latihan Vokasional
d) Pengurusan Kemudahan Latihan
e) Pengambilan Pelatih
f) Hal Ehwal Pelatih
g) Panduan Keselamatan dan Kebersihan
h) Promosi Aktiviti Latihan
i) Penyelidikan dan Pembangunan

Bahagian III – Kemahiran Teknikal (Teras)

Seksyen A – Matematik Kejuruteraan

Seksyen B – Fizik Gunaan (Applied Physics)

Seksyen C – Sains Bahan (Material Science)

Bahagian IV (I) : Kemahiran Teknikal (Pengkhusuan


Bidang Awam)

Seksyen A (Compulsory)

a) Project Management
b) Construction Management & Site Superversion

Seksyen B (Compulsory)

a) Two-dimensional Inviscid Flow


b) Viscous Flow
c) Particle Mechanics

Seksyen C (Optional)

a) Structural Analysis
b) Structural Design
c) Other Materials

15
Seksyen D (Optional)

a) Fundamental Properties and Classification System


b) Effective Stress
c) Soil Stabilisation
d) Settlement
e) Lateral Earth Pressure
f) Stability of Slopes
g) Foundations

Seksyen E

a) Principles of Engineering Surveying


b) Construction Surveying

Seksyen F

a) Hydraulics
b) Engineering Hydrology

Bahagian IV (2) : Kemahiran Teknikal (Pengkhususan


Bidang Mekanikal)

Seksyen A : Industrial Management (Compulsory)

a) Workshop Layout
b) Project Planning Techniques
c) Inventory Control
d) Quality Control

Seksyen B : Mechanic of Machine (Compulsory)

a) Gears & Gear Trains


b) Cams
c) Mechanical Vibration
d) Balancing

16
Sekseyen C : Metallurgy (Optional)

a) Metals and Their Properties


b) Heat Treatment Processes
c) Material Testing

Seksyen D : Production Technology (Operational)

a) Production Process
b) Mechanical Elements

Seksyen E : Fluid Mechanics (Optional)

a) Fluids and Their Properties


b) Fluids and Equilibrium
c) The Principles of Fluid in Motion
d) Behaviour of Real Fluids
e) Power Transmission by Pipeline
f) Rotordynamics Machines

Seksyen F : Refrigeration & Air Conditioning (Optional)

a) Thermal Principles
b) Air Conditioning System
c) Heating and Cooling Load Calculation

Seksyen G : Modem Control Engineering (Optional)

Seksyen H : Internal Combustion Engine (Optional)

Bahagian IV (3) : Bidang Elektrik dan Elektronik

Seksyen A : Regulations / Safety and Industrial


Management (Compulsory)

a) General Safety Rules


b) Electrical Safety

17
a) Safety From Fire
b) Safety Precaution when using Tools
c) First Aids
d) Industrial Management

Seksyen B (i) : Electrical and Electronic Circuits and


Devices (Compulsory)

a) Electric Fundamental
b) Electronic Fundamental
c) Amplifier Principles and Coupling Effects
d) Operational Amplifier Principles
e) Power Supplies

Seksyen B (ii) :

a) Computer System Overview


b) Digital Systems
c) Microprocessors / Microcontrollers
d) Computer Systems

Seksyen C : Power System (Optional)

a) Electrical Energy Resources and Utilization


b) Electrical Supply System
c) Transmission System
d) Elements of Machine Theory
e) Transformers, Single and Three Phase
f) Protective Devices
g) Power Electronics

Seksyen D : Automation System (Optional)

a) Introduction to Control System


b) Basic Pneumatic System
c) Electro-Pneumatic Slystem

18
d) Hydraulic System
e) Programmable Logic Control (PLC)
f) Robotic

Seksyen E : Communication (Optional)

a) AM, FM Modulated Circuit


b) Transmitting Principles
c) Transmitter Principles
d) Radio Receiving Principles
e) Tune Radio Reveiver Principles
f) Radio Receiver Principles FM
g) Radiowave Propagation Principles
h) Transmission System
i) Color TV Principles

5.20 Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan


Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred J29

Bahagian I - Perintah Am dan Panduan Pengurusan


Pejabat

Bahagian II - Pengurusan Latihan Vokasional

Bahagian III - Kemahiran Penyeliaan

5.21 Ujian Trengkas Bagi Pembantu Tadbir


(Kesetiausahaan) Gred N17 / N22

Bahasa Malaysia
i) 80 p.s.m.

Bahasa Inggeris
i) 80 p.s.m.
ii) 100 p.s.m.
iii) 120 p.s.m.

19
5.22 Peperiksaan Kederasan Menaip (Untuk Hadiah
Kenaikan) Bagi Pembantu Tadbr Rendah

i) 35 p.s.m. naskah bertulis dengan tangan dan


40 p.s.m. naskah bercetak / bertaip (2 hadiah
kenaikan)
ii) 45 p.s.m. naskah bertulis dengan tangan dan
50 p.s.m. naskah bercetak / bertaip (4 hadiah
kenaikan)

5.23 Peperiksaan Bagi Bayaran Insentif Tugas


Pengurusan Stor (BITPS) Pembantu Tadbir
(Perkeranian dan Operasi) Gred N17

Bahagian 1 – Kawalan Stok

a) Sistem pengkodan barang dan


penyelenggaraan daftar stok
b) Kaedah mengawal stok bagi tujuan penokokan
dan penetapan paras-paras stok
c) Pengkelasan barang stor
d) Kaedah-kaedah mengawal stok mengikut
permintaan dan pengeluaran tertakluk kepada
paras stok
e) Perakaunan stor merangkumi pengkosan
barang, penyediaan penyata pengisytiharaan
stok dan pergerakan barang
f) Pemeriksaan, penyesuaian dan pelarasan
rekod-rekod stok

Bahagian 2 – Penstoran

a) Prosedur dan kaedah penerimaan,


penyimpanan dan pengeluaran barang
b) Peraturan dan kaedah penyelenggaraan
barang semasa penyimpanan
c) Peraturan dan kaedah pembungkusan serta
penghantaran barang ke destinasi tertentu.

20
d) Peraturan keselamatan bangunan dan kawalan stor
e) Pengurusan barang-barang ada had tempoh
penggunaannya

Bahagian 3 – Am

a) Arahan dan peraturan am mengenai pengurusan


stor yang sistematik
b) Pemantauan aktiviti dan penguatkuasaan peraturan
pengurusan stor
c) Verifikasi stok, pemeriksaan stok dan pengiraan
stok
d) Pelupusan barang stor yang lambat / tidak bergerak
selepas verifikasi stok dibuat
e) Hapus kira kekurangan akibat perselisihan stok
f) Penggunaan alat pengendalian barang (Material
Handing Equipment)
g) Pengurusan raung stor secara optimum dan sistem
lokasi
h) Hubungan pengurusan stor dengan pembelian
barang
i) Istilah-istilah yang digunakan

6. CARA MEMOHON PEPERIKSAAN

6.1 Setiap calon perlu merujuk Jadual Peperiksaan


Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh
Lembaga Peperiksaan Perkhidmatan Awam setiap
awal tahun. Jadual Peperiksaan juga boleh dirujuk
melalui lamen web JPA di http://www.jpa.gov.my.

6.2 Permohonan peperiksaan hendaklah dibuat secara


online melalui laman web JPA di
http://www.jpa.gov.my.

6.3 Bagi peperiksaan yang tidak disenaraikan untuk


permohonan melalui lamen wib, iaitu Ujian Akhir
Kursus Induksi Umum, Ujian Pengambilan Nota,
Ujian Menaip,
21
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan.
Manakala bagi peperiksaan Bahasa Malaysia Khas,
permohonan adalah melalui borang dan dikemukakan kepada:

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia


Bahagian Perkhidmatan
Cawangan Pengurusan Kompetensi
Aras 5 & 6, Sapura @ MINES
7 Jalan Tasik, The Mines Resort City
43300 SERI KEMBANGAN

22
7. CARTA ALIRAN PERMOHONAN
PEPERIKSAAN AWAM (PANDUAN CALON

MULA

RUJUK JADUAL

PENGESAHAN
TIDAK DISAHKAN KETUA JABATAN

MOHON SECARA ONLINE MELALUI


LAMAN WEB JPA DI
www.jpa.gov.my

ISI BORANG DENGAN LENGKAP


DAN HANTAR

SEMAKAN CAWANGAN
TOLAK PENGURUSAN
KOMPETENSI JPA
TERIMA

CETAK SLIP ARAHAN CALON


MELALUI LAMAN WEB JPA DI
www.jpa.gov.my

MENDUDUKI PEPERIKSAAN

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

TAMAT

23
PERTANYAAN

Sebarang kemusykilan dan pertanyaan sila hubungi alamat


berikut :

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia


Bahagian Perkhidmatan
Cawangan Pengurusan Kopetensi,
Aras 5 & 6, Sapura @ Mines
7 Jalan Tasik, The Mines Resort City,
43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan.

Tel : 03-89464500/4547/4548/4574
Fax : 03-89464541/03-89450211

24
Disediakan oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia