Anda di halaman 1dari 31

IPG KAMPUS KOTA BHARU

JABATAN KAJIAN SOSIAL / MUZIK


NAMA PELAJAR
HENG LAI KUAN
TIANG KO LYN
ANGKA GILIRAN
2012081340292
2012081340302
NOMBOR KAD PENGENALAN
920327-06-5650
921009-08-5896
KUMPULAN / UNIT
PISMP MUZIK SEMESTER 2
KOD / MATA PELAJARAN
MZU 3106 1 (0+1)
NAMA PENSYARAH KURSUS
EN. KAMARUDDIN BIN YUSOFF
TARIKH SERAHAN
10 SEPTEMBER 2012

BIODATA

NAMA

HENG LAI KUAN

NO K/P

920327-06-5650

NO TEL

016-9392660

KURSUS

PISMP SEM 2

OPSYEN

PENDIDIKAN MUZIK

NAMA PENSYARAH

EN. KAMARUDDIN BIN YUSOFF

Pengakuan Pelajar

Kami akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

: ___________________________________________________

NamaPenulis

:____________________________________________________

Tandatangan

: ___________________________________________________

Nama Penulis

:____________________________________________________

Tarikh

:____________________________________________________

HALAMAN JUDUL

Kecekapan Kibod 11
MZU 3106 1(0+1)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KOTA BHARU KELANTAN

SENARAI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN
BIODATA

MUKA SURAT
I

Heng Lai Kuan

Tiang Ko Lyn
HALAMAN PENGAKUAN

II
III

HALAMAN JUDUL
PENGHARGAAN

Iv

SENARAI KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN

2.0 TEKNIK BERMAIN KIBOD

3.0 LATIHAN PERGERAKAN LENGAN,


PERGELANGAN TANGAN DAN JARI
4.0 PENGGUNAAN KIBOD DALAM PENGAJARAN 4
5.0 TEKNIK NYANYIAN
5.1 Klasifikasi suara

6
7
7

5.2 Pelontaran Suara


5.3 Teknik vokal- sebutan
6.0 RUMUSAN

8
10

7.0 REFLEKSI
BIBLIOGRAFI

11

LAMPIRAN

PENGHARGAAN
Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas pertolongan dan
kerjasama pihak-pihak tertentu sama ada pensyarah-pensyarah, ibu bapa, rakan-rakan
dan Jabatan Kajian Sosial yang banyak menolong kami menyiapkan tugasan kerja
kursus ini.
Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, En.
Kamaruddin Bin Yusoff yang membolehkan kami menyiapkan tugasan kerja kursus
dengan lebih mudah dan lancar.

Selain itu, kami ingin berterima kasih kepada

pensyarah-pensyarah lain yang telah memberi banyak tunjuk ajar dan bimbingan
kepada kami semasa menjalankan tugasan kerja kursus ini.
Di samping itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan
dan ahli-ahli keluarga kami kerana memberi cadangan dan pendapat yang bernas
kepada kami. Dengan ini, barulah kami dapat menyiapkan tugasan kerja kursus ini
dengan sempurna, cepat, dan lancar.
Sepanjang menjalankan tugasan kerja kursus ini, kami telah mendapat
kerjasama, sumbangan, bantuan dari segi nasihat , sokongan moral, spiritual dan
bantuan teknikal daripada pelbagai pihak.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima

kasih sekali lagi diucapkan kepada En. Kamaruddin Bin Yusoff yang sudi menjawab
persoalan kami tentang tugasan kerja kursus. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih juga ditujukan kepada beliau yang dengan sabar menyelesaikan masalah
yang kami hadapi ketika kami menjalankan tugasan kerja kursus. Ucapan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada pihak-pihak lain yang
banyak menolong saya menyiapkan tugasan kerja kursus ini.

1.0 PENGENALAN
Sebelum seseorang itu mula bermain kibod, dia perlu mengetahui dan memahami
peranan serta fungsi setiap jari dalam permainan kibod. Teknik asas dalam permainan
kibod ialah permainan skel pada papan nada.

Gambar rajah di atas menunjukkan penjarian skel C major untuk permainan kibod

Menyanyi pula adalah satu cara istimewa dalam penggunaan suara. Teknikteknik nyanyian seperti register, perletakan artikulasi, sebutan dan pelontaran suara
hendaklah dikuasai sebelum menyanyi. Penghasilan sebutan yang jelas dan ton yang
berkualiti semasa menyanyi memerlukan pernafasan yang sistematik.
Kemahiran permainan kibod dan nyanyian berkait rapat antara satu samalain
unruk melakukan sesebuah persembahan yang menarik. Pelbagai jenis teknik kibod
dan nyanyian boleh dipelajari. Di samping itu, skor lengkap kibod boleh menambahkan
pengetahuan dan meningkatkan kemahiran permainan kibod dan nyanyian.

2.0 Teknik bermain kibod


1.

Teknik Bermain Kibod


FINGERING (hand and finger Fingering ditujukan supaya kedudukan jari dan
forms, relaxation of arms &

tangan kita saat bermain ada dalam posisi yang

shoulders)

benar. Juga membentukkan jari-jari kita saat


bermain di atas keyboard ada dalam posisi
sempurna. Latihan jari ini merangkumi Tangga

2.

Touching (touch of the notes,

Nada dan Cadence.


Touching ditujukan supaya memahami tafsiran

legato-staccato, phrasing,

kita dalam bermain music. Tidak sekadar kita

dynamics and expression)

cuma bermain muzik, tapi muzik yang dimainkan


harus keluar dari hati. Kita mengetahui di mana

kita harus main keras atau lembut. Bermain


dengan tekanan atau nyambung atau putusputus dan atau dengan aksen yang tepat. Ada
dinamika, feeling dan ekspresi.
3.

RHYTHM dan TEMPO

Rhythm dan tempo ini ditujukan agar kita


mengetahui harga notes, ketukan & rhythm
pattern. Kita perlu mengetahui tentang tempo
yang benar. Rhytmic dalam bermain music
(comping). Adasoul atau groove dalam
bermusik. Harus ada "nyawa" dalam kita
bermain dalam 1 band. Kita juga harus tahu
tentang TIME SIGNATURE (lagu itu dimainkan

4.

HARMONY (chords

dalam ketukan 2 / 4, , 4 / 4, 3 / 8, 6 / 8 etc)


Harmony ditujukan supaya dapat lebih kaya

progression, voicing and

dalam mengembangkan pola chords yang kita

accompaniment)

pakai dalam sebuah lagu, mengembangkan


bunyi yang dihasilkan dari chords yang kita
mainkan, dan meluaskan cara kita bermain
dalam konteks kita mengiringi seorang
penyanyi. Hal ini disebabkan dengan kita
bermain dalam harmonisasi yang bagus, maka
akan tercipta suatu kesatuan yang baik. Dengan
mempunyai pengetahuan harmoni yang baik,
kita boleh membuat aranggement yang lebih

5.

READING

sedap didengar
Latihan ini lebih ditujukan untuk mereka yang
belum dapat membaca not balok. Diharapkan
mereka di kemudian harinya bisa untuk
membaca partitur not balok ataucombo
part. Mereka mengenal Treble clef (kunci G)
dan Bass clef (kunci F). Mereka mengetahui

tentang KEY SIGNATURE (ada berapa sharp (#)


atau flat (b) lagu itu dimainkan). Dengan kita
melihat tanda-tanda tersebut dengan sendirinya
kita sudah tau kalau lagu itu dimainkan di tangga
nada apa. Jelas itu akan sangat mempermudah
kita dalam bermusik.

3.0 Latihan pergerakan lengan, pergelangan tangan dan jari

Grafik di

menunjukkan posisi dan aras bawah pergelangan tangan pada kibod

atas

Gambar rajah di atas menunjukkan postur dan pergerakan lengan, pergelangan


tangan

Gambar di atas menunjukkan contoh latihan scale yang boleh dijalankan sebelum
memainkan kibod

4.0 PENGGUNAAN KIBOD DALAM PENGAJARAN

Grafik di atas menunjukkan contoh penggunaan kibod dalam pengajaran

Grafik di atas menunjukkan contoh aktiviti pengajaran yang boleh dilaksanakan


dengan menggunakan kibod

5.0 Teknik Nyanyian

5.1 Klasifikasi Suara


Setiap orang mempunyai suara yang unik.

Suara manusia boleh diklasifikasikan

kepada beberapa jenis mengikuti perbezaan jantina. Penyanyi wanita yang mempunyai
suara tinggi dikenali sebagai penyanyi soprano. Suara lelaki yang berenj rendah pula
sikenali sebagai suara bes. Biasanya sesebuah koir ditubuh dengan empat jenis suara
iaitu soprano, a;to, tenor dan bes.

Gambar rajah di atas menunjukkan klasifikasi jenis suara

5.2 Pelontaran Suara

Cara menyanyi bunyi yang rendah

Jangan turunkan kepala atau bongkokkan badan.

Hal ini kerana bunyi atau

suara tidak dapat disebarkan atau dihasilkan dengan nyaring.

Kurangkan tenaga nafas pada pinggang , tetapi pastikan aliran nafas adalah
rata. Sekiranya anda bernafas pada pinggang, anda akan nyanyi dengan letih
dan sentiasa bertukar penafasan sebelum satu phrase habis dinyanyikan.

Pembukaan mulut semakin kecil apabila not-not menurun.

Hal ini untuk

menghasilkan not-not menurun dengan jelas dan tepat pada picnya.

Cara menyanyi bunyi yang tinggi

Buka mulut cukup besar. Jangan naikkan dagu dan kepala. Bibir, rahang dan
lidah hendaklah selesa. Dengan ini, barulah kita dapat menyanyi dalam keadaan
yang relaks dan tidak berasa runsing. Tambahan pula, untuk mencapai pic-pic
tinggi susah. Oleh itu, sebtiasa memastikan mulut dibuka dengan besar untuk
menghasilkan bunyi yang tinggi.

Alat-alat resonan ialah lelangit dan hidung. Sebagai contoh, biasanya kita dapat
melihat bahawa penyanyi menggunakan lelangit atau hidung untuk membuat
resonan pada lirik lagu tertentu.

Jangan paksa suara keluar. Cuba nyanyi dalam postur yang betul dan menyanyi
mengikut renj suara sendiri. Sekiranya, pic-pic tertentu tidak dapat dinyanyikan,
kita terpaksa memperbanyakkan latihan nyanyian.

5.3 Teknik Vokal- Sebutan

Organ-organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut, bibir, lidah dan
rahang.

Bunyi vokal, kualiti ton dan intonasi yang baik diperlukan untuk

menghasilkaan sebutan yang tepat. Mulut dan kerongkong perlu dibuka luas semasa
menyanyi supaya memberi laluan udara yang banyak dan mewujudkan ruang yang
cukup luas untuk menghasilkan ton yang lebih resonan.

Grafik di atas menunjukkan ciri-ciri ton nyanyian

Cara-cara membentuk Vowel

Sebelum menjalankan latihan suara, semua penyanyi hendaklah dilatih dan ditunjuk
cara-cara membentuk dan membunyikan vowel iaitu a, e, I, o, u.
A. AH ( perkataan ayam). Rahang bawah digerakkan ke bawah sekali. Ini
vowel yang menolong kita membuka mulut.
B. OH (perkataan kopi). Mulut dibujurkan, hujung lidah di belakang gigi bawah.
C. OO ( perkataan ular). Bibir bulat dan sempit, menjulur dari gigi.
D. EE ( perkataan itik). Vowel ini adalah yang paling cerah dan memerlukan
sedikit sahaja ruang dalam mulut.

Untuk membentukkan dengan betul,

rahang bawah relaks dengan bibir dan didi sedikit terpisah, hujung lidah
berada di belakang gigi bawah.
E. EH (perkataan ekor). Agak sama seperti EE, bibir dan gigi terpisah. Rahang
bawah dan lidah tengah harus diturunkan sedikit berbanding dengan EE.
Adalah baik jika melatih EE dan EH dan bandingan sebelum pergi kevowel
lain.

Gambar rajah di atas menunjukkan contoh latihan untuk vowel

Penghasilan ton

Ton dalam nyanyian meliputi tenaga, intensity, kuat-lembut bunyi ton dan panjangpendek ton tersebut. Ton nyanyian bermula dengan tenaga atau kuasa pengeluaran
pernafasan. Kualiti ton nyanyian dimanipulasikan melalui bunyi vokal ( a, e, I, o, u).
Pertukaran kualiti vokal menentukan pic dan intonasi.

Grafik di atas menunjukkan cara penghasilan ton yang baik

Tiga perkara di dalam menghasilkan ton yang baik.

Jangan memaksa atau menolak ton keluar.

Jangan menjerit.

Pastikan tekak terbuka dan rileks dan bernafas dengan betul.

6.0 RUMUSAN

Pendek kata, pendedahan tentang pengetahuan dan kemahiran teknik-teknik


permainan kibod dan nyanyian amat diperlukan untuk kita menghasilka muzik yang
menarik.

Kemahiran kibod yang bagus boleh mengiringi penyanyi tertentu

menghasilkan ton yang baik semasa menyanyi. Penghasilan ton yang baik pula boleh
memberi kepuasan kepada pemain kibod yang memainkan background muzik untuk
penyanyi tersebut. Untuk menghasilkan muzik dan nyanyian yang menarik, pelbagai
jenis iringan dalam pelbagai nada boleh digunakan ketika memainkan kibod.
Selain itu, pembelajaran teori dalam penulisan skor lengkap kibod dan nyanyian
amat penting. Hal ini disebabkan penyanyi akan merujuk lirik yang terdapat dalam skor
lagu untuk menghasilkan ton yang baik manakala pemain kibod akan merujuk kepada
not-not melodi yang terdapat dalam skor lagu.
Ciri-ciri kepimpinan dalam merancang, mengurus dan melaksanakan satu
persembahan muzikal kibod dan nyanyian

perlu ditampilkan agar sesuatu

persembahan muzikal dapat dipersembahkan dengan lancar. Dalam teknik nyanyian,


ciri-ciri utama yang diutamakan ialah postur, pernafasan, pelontaran suara, nyanyian
vokal dan penghasilan ton. Semua cirri tersebut penting untul kita nyanyi dengan betul.
Kita

perlu

memberi

perhatian

terhadap

teknik-teknik

penjarian

kibod,

penggunaan kod major dan minor, skel harmoni, melodi dan jenis rentak yang sesuai.
Dalam nyanyian pula, kita perlu mengingati bahawa postur yang betul akan
mempengaruhi pernafasan yang betul dan secara langsung membentuk suara yang
baik dan bermutu.

REFLEKSI

Nama

: Heng Lai Kuan

I/C Nombor : 920327-06-5650


Saya Heng Lai Kuan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah mata
pelajaran Kecekapan Kibod iaitu En. Kamaruddin Bin Yusoff yang telah memberikan
kerja kursus ini kepada saya.
Tidak dapat dinafikan bahawa amali kibod secara berpasangan telah memberi
banyak manfaat kepada saya. Melalui permainan lagu pilihan dengan kibod, saya telah
mendapati bahawa terdapat banyak kelebihan kibod.

Antaranya ialah kibod boleh

diprogramkan kerja-kerja muzik studio yang hendak dihasilkan.

Saya mendapati

bahawa kibod mempunyai nada yang sempurna atau secukupnya dan sesuai untuk
kami memainkan lagu-lagu seperti lagu pop dan kanak-kanak. Di samping itu, kibod
boleh diperbesarkan kekuatan bunyinya dengan disambungkan kepada Amplifier dan
pembesar suara (speaker) yang sesuai.
Sebelum memulakan tugasan ini, saya sangat keliru dan tidak seberapa jelas
tentang tugasan yang diberikan kepada saya. Oleh itu, saya telah merujuk kepada
pensyarah saya. Beliau telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang baik kepada
saya dan ahli kumpulan saya. Beliau telah membimbing kami sebaik mungkin supaya
kami dapat bekerjasama mempersembahkan lagu kami dengan sempurna. Selepas
mendapat bimbingan beliau, saya mula mencari lagu yang sesuai untuk dimainkan
dalam amali kibod.
Wings.

Saya telah memilih lagu Inggeris iaitu The Wind Beneath My

Melalui lagu tersebut, saya dan ahli kumpulan saya dapat menguasai

permainan melodi dalam satu hingga tiga nada di kibod dengan tangan kanan, tangan
kiri dan kedua-dua sambil menyanyi. Kami dapat memainkan lagu tersebut dengan
penuh expresi.
Amali kecekapan kibod secara duet telah memberi peluang kepada saya untuk
membuat persembahan muzik dengan menggunakan komponen-komponen dan
kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam kibod. Saya dapat mengawal kekuatan
bunyi lagu saya dengan mengontrol button yang terdapat di kibod. Lagu The Wind
Beneath My Wings. Bertempo gently. Hal ini bermaksud saya perlu memainkan lagu

tersebut dengan tempo yang agak lambat dan memainkan dengan lembut sekali. Kibod
membolehkan saya untuk mengubah tempo sama ada melambatkan rentak atau
mempercepatkannya. Saya telah menghadapi masalah tempo tentang iringan muzik
yang sedia ada dalam kibod. Walaupun tempo original iringan muzik tersebut tidak
sesuai untuk memainkan lagu yang telah kami pilih, tetapi kami boleh mengubah tempo
iringan muzik tersebut dengan menekan buton fungsi tertentu.
Di samping itu, saya lebih memahami konsep bentuk dalam muzik.

Peta minda 1 di atas menunjukkan jenis bentuk yang terdapat dalam muzik

Melalui amali kibod secara duet, saya mendapati bahawa guru muzik hendaklah
mempelajari kemahiran kibod. Selain itu, guru muzik hendaklah menguasai penukaran
nada dari major ke minor dan sebaliknya dalam permainan melodi di kibod dan
menyanyi.

Lagu amali kibod saya berada dalam tanda nada D major. Pelbagai ilmu

muzik telah saya pelajari ketika menganalisis unsur-unsur muzikal yang terdapat dalam
skor lagu tersebut.

Saya telah memperlajari konsep irama 4an.

Saya dan ahli

kumpulan saya bertungkus-lumus untuk mencari muzik data base ynag terdapat dalam

kibod untuk dijadikannya sebagai iringan muzik untuk lagu The Wind Beneath My
Wings.

Dengan menggunakan muzik data base yang terdapat dalam kibod, saya

dapat mengira tempo atau irama lagu tersebut dengan tepat. Tambahan pula, lagu
tersebut lebih merdu dan sedap didengar.
Saya memainkan melodi lagu The Wind Beneath My Wings. dengan iringan
kord dam ragam bunyi String. Kord-kord tersebut telah saya mainkan pada detik utama
setiap bar. Saya juga memasukkan muzik style yang terdapat dalam kibod. Ketika
saya memainkan sampai bar 28 iaitu korus lagu Its a small world, saya telah menekan
button main/auto fill supaya dapat membawa lagu tersebut mempunyai beberapa
peringkat iaitu mula dengan intro, verse, chorus dan ending.
Saya juga telah menimba pengetahuan untuk mengimprovisasi melodi yang
diberi melalui kibod dan nyanyian. Pengaplikasian iringan dalam pelbagai nada telah
saya pelajari.

Saya mendapati jeda 3 dan jeda 5 sesuai digunakan untuk

mengharmonikan melodi.

Saya dan ahli kumpulan saya bekerjasama untuk

menghasilkan skor lagu The Wind Beneath My Wings. dengan menggunakan perisian
muzik iaitu Forte Free.
Kibod merupakan salah satu muzik instrument yang perlu dikuasai oleh guru
muzik kerana instrument tersebut amat berguna dalam pengajaran muzik.

Kibod

senang dibawa ke mana-mana sahaja berbanding dengan piano dan kibod


menggunakan bekalan elektrik untuk berbunyi tidak perlu ditalaankan. Oleh itu, saya
berpendapat bahawa guru muzik hendaklah mempelajari kemahiran kibod .

Amali

kibod secara individu merupakan satu peluang yang sesuai untuk kami mengetahui
tahap pencapaian kami dalam menguasai kemahiran kibod. Melalui amali kibod, saya
dapat menguasai teknik dan kemahiran asas permainan kibod.
Selain dapat mempelajari kepentingan kibod dalam Pendidikan Muzik.

Saya

juga mendapati pengalaman baru dalam persembahan kibod dan nyanyian. lebih
memahami matlamat dan fungsi Pendidikan Muzik dalam pendidikan.

Grafik di atas menunjukkan komponen-komponen muzik yang telah saya pelajari


melalui penghasilan skor lagu The Wind Beneath My Wings.

Grafik 2 di atas menunjukkan lima kompenen asas nyanyian

Walaupun saya menghadapi banyak masalah dan cabaran dalam perjalanan


kerja kursus ini, saya tidak berputus asa dan mencuba sedaya upaya untuk
menyiapkan kerja kursus dengan merujuk kepada panduan pensyarah dan meminjam
buku rujukan dari perpustakaan.

Akhirnya, saya dan ahli kumpulan saya dapat

menyiapkan kerja kursus dalam masa yang telah ditetapkan.

BIBLIOGRAFI

Ansary Ahmed. Mansor Fadzil. John Arul Phillips. HBMS 1203 Pengajaran Muzik 1
Sekolah Rendah.

Larry Henley.

Jeff Silbar. (2004). The Wind Beneath My Wings.

Warner Bros.

Publications.

Otto Karolyi. (1965). Introducing Music . Published by Penguin Group

Peter W. Dykema. Hannah M. Cundiff. (2006). New School Music Handbook.


Published by Cosmo Publications

Roger Kamien. (2004). Music An Appreciation. Published by Christopher Freitag .


McGraw-Hill Companies.

Roy Bennett. (1984). General Musicianship. Published by The Press Syndigate of The
University of Cambridge

REFLEKSI
NAMA

NO.MATRIK :

TIANG KO LYN
IPGKB:S17M-1006-0587

Tidak dapat dinafikan bahawa muzik merupakan satu elemen yang penting dalam
kehidupan zaman sekarang. Muzik dan masyarakat tidak dapat dipisahkan kerana
muzik dalam masyarakat adalah tempat untuk mereka meluahkan perasaan dan tenaga
mereka terutamanya semasa mengharungi kehidupan yang penuh dengan cabaran.
Muzik mampu memberi ketenangan jiwa kepada seseorang dan meningkatkan lagi
minda dan fizikal seseorang itu.
Terdapat pelbagai cabaran dan masalah telah saya hadapi ketika menjalankan
penyiapan kerja kursus ini.

Namun demikian, saya telah berjaya menyempurnakan

tugasan ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Setelah memahami soalan
kerja kursus , saya mula mencari maklumat dan membaca maklumat yang berkaitan
dengan Kecekapan Kibod II ini. Maklumat yang saya dapati agak terhad. Justeru, saya
cuba berbincang dengan ahli-ahli sekumpulan dan meminta bantuan daripada
pensyarah-pensyarah Muzik.
Menurut pencarian saya, terdapat 2 komponen yang penting iaitu kemahiran
kibod dan kemahiran nyanyian dalam subjek ini. Kibod merupakan satu intrumen yang
menggunakan saluran elektrik untuk dimainkan. Fungsi kibod adalah media pengajaran
yang sangat berkesan. Tut-tuts hitam putih dapat menerangkan teori muzik asas hingga
teori harmoni. Suara-suara instrumen yang dimilikinya boleh digunakan untuk memberi
gambaran tentang pelbagai jenis alat muzik dan style muzik. Kibod juga digunakan
untuk melatih skil atau keterampilan bermain muzik, baik itu dalam bentuk solo ataupun
kibod esembel.
Teknik-teknik bermain kibod juga amat penting dalam pembelajaran. Dengan
teknik-teknik bermain yang tepat, ini akan mewujudkan bunyi yang berkualiti.

TEKNIK-TEKNIK BERMAIN KIBOD


Komponen yang seterusnya ialah kemahiran menyanyi. Vokol merupakan
satu komponen yang penting dalam kemahiran menyanyi. Terdapat pelbagai faktor
yang harus dititikberatkan.

CARA-CARA PERNAFASAN YANG BETUL

TEKNIK WARM-UPS
Lagu The Wind Beneath My Wings dipilih untuk dijadikan lagu amali kami.
Dalam skor lagu The Wind Beneath My Wings, terdapat pelbagai ciri-ciri muzik yang
telah saya pelajari.

terdapat dua part iaitu bahagian Alto dan Bes. Gabungan dua bahagian ini akan
mewujudkan lagu yang harmononi. Nada lagu ini D major.Jenis lagu ini dimainkan ialah
lembut.Permulaan lagu ini dimulakan dengan mp, bahagian korus ditukar ke mf,
bahagian akhir mp. Lagu ini akan dimainkan dengan iringan kibod.
Saya telah mencari maklumat yang berkaitan di dalam internet, selain itu saya
juga tidak lupa untuk membuat rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat
dengan lebih lanjut. Saya juga bersyukur kerana mempunyai rakan sekelas yang begitu
memahami serta banyak membantu dengan menyumbangkan idea dan sokongan
kepada kami.
Saya juga tidak segan untuk berjumpa dengan pensyarah pembimbing saya iaitu
Encik Kamaruddin untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut dan berbincang
mengenai tugasan ini agar apa yang saya hasilkan nanti bertepatan dengan kehendak
soalan.
Setelah semua maklumat dipecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu, saya
membuat kerja dengan begitu tekun. Kami saling merujuk antara satu sama lain untuk
memantapkan lagi kerja kursus saya ini. Dengan kerjasama pelbagai pihak, akhirnya
siaplah kerja kursus ini dengan jayanya.
Akhirnya sekali, proses terakhir ialah menyemak semua hasil yang disiapkan
dengan teliti sebelum membukukan kerja kursus saya ini. Saya begitu berpuas hati
dengan hasilan ini kerana berjaya menyiapkannya dengan lengkap dan tepat pada
masanya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat
secara langsung mahupun tidak dalam proses menyiapkan kerja kursus saya ini.

Anda mungkin juga menyukai