Anda di halaman 1dari 15

LATIHAN

ULANGKAJI
MAB
(: ANIKSMEMBAQ :)
Latihan esei/struktur
PEMBELAJARAN BERSANDAR MEDAN& BEBAS MEDAN
1. a) Nyatakan apa yang anda faham tentang konsep gaya pembelajaran bersandar medan dan
gaya pembelajaran bebas medan.
Bersandar medan:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bebas medan :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Nyatakan tiga ciri bagi setiap gaya pembelajaran tersebut.
Bersandar medan:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Bebas medan :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PERBEZAAN INDIVIDU
2. Huraikan 5 aspek perbezaan individu.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. a) Berikan 4 aspek perbezaan individu.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b) Jelaskan 6 faktor persekitaran yang mempengaruhi perbezaan individu.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
C) Jelaskan 3 implikasi perbezaan individu terhadap p&p.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) Nyatakan 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid Field Independence
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PENGALAMAN BELAJAR SECARA LANGSUNG


2. (a) Jelaskan 3 kaedah pembelajaran yang berkesan bagi memberi pengalaman belajar secara
langsung kepada murid.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Nyatakan 4 prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran semula jadi kanakkanak.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C) Jelaskan 2 kaedah pelaksanaan pengalaman belajar secara langsung untuk kanak- kanak.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

BERMAIN
1a) Senaraikan 2 ciri main.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Nyatakan 2 ciri main dalam proses pembelajaran murid-murid.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

c) Nyatakan 3 tujuan bermain dalam proses pembelajaran murid-murid.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

d) Senaraikan 5 kepentingan main dalam proses pembelajaran kanak-kanak.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

KONSTRUKTIVISME
1. a) Bincangkan urutan pengajaran konstruktivisme.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Huraikan 5 aspek peranan guru konstruktivisme.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Huraikan 5 implikasi Teori Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________
3. a)Jelaskan 5 perbezaan di antara strategi pemusatan guru dan strategi pemusatan murid.
Pemusatan guru

Pemusatan murid

KAEDAH SUMBANGSARAN
b) Huraikan 5 kelebihan menggunakan kaedah sumbangsaran.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
BILIK DARJAH KONDUSIF
4. a) Huraikan 5 ciri bilik darjah yang kondusif.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Huraikan 5 kepentingan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam proses p&p.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. a) Huraikan ciri-ciri bilik darjah yang kondusif dalam aspek sosial


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7) Nyatakan 5 bentuk penyusunan bilik darjah yang dapat membantu pembelajaran murid.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Dalam konteks institusi pendidikan, nyatakan lima ciri-ciri komuniti pembelajaran.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C) Jelaskan 2 aspek sosial yang dianggap sebagai iklim sekolah dalam alam belajar
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

MODEL INKUIRI
7. Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri, huraikan 5 implikasi keberkesanan P&P di dalam bilik
darjah.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SKINNER
8. Berdasarkan rumusan Skinner, berikan 5 cara pembelajaran manusia.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEORI KOHLER
9. Berdasarkan teori Kohler, nyatakan 5 cara bagaimanan guru boleh menggunakan pembelajaran
celik akal kepada murid-muridnya.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEORI GAGNE

10.Gagne mengenal pasti dan menyarankan 8 frasa yang biasa dialami oleh manusia dalam
sesuatu proses pembelajaran. Bincangkan sekurang-kurangnya 5 daripada 8 frasa tersebut.
i)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ii)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
iii)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
iv)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
v)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
MODEL PEMBELAJARAN SOSIAL
11.a) Jelaskan 4 prinsip Pembelajaran Koperatif dalam Model Pembelajaran Sosial.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Huraikan 4 implikasi Model Pembelajaran Sosial terhadap P&P.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. a) Huraikan implikasi Teori Pembelajaran Sosial dalam P&P.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

MOTIVASI UNTUK PEMBELAJARAN


1a) Nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) berikan 3 strategi p&p untuk memotivasikan murid di dalam bilik darjah.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. a) Berdasarkan Teori Motivasi Kognitif Atribusi Weiner, jalaskan 3 peranan guru dalam
meningkatkan motivasi pelajar.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi motivasi mengikut Teori Atribusi Weiner.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. a) Jelaskan 5 perbezaan di antara motivasi ekstrinsik dengan


Motivasi intrinsik

motivasi intrinsik.
Motivasi Ekstrinsik

b) huraikan 5 cara yang sesuai untuk guru mewujudkan motivasi intrinsik dalam kalangan muridmuridnya.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Bincangkan 6 kesan yang ditunjukkan oleh murid yang kurang bermotivasi.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK


14) Huraikan objektif-objektif asas pendidikan dari sudut pandangan ahli-ahli Humanisme.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PENGAJARAN BESTARI
15. Bincangkan dengan ringkas jenis-jenis pengajaran bestari.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS
16. a) Bincangkan kekuatan dan kelemahan Teori Pembelajaran Behavioris berbanding teori-teori
pembelajaran lain dalam menerangkan proses p&p.
Kekuatan

Kelemahan

PERBEZAAN TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF + TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL


17) Bincangkan perbezaan dan persamaan antara Teori Pembelajaran Kognitif dan Teori Pembelajaran
Sosial
PERBEZAAN
Teori pembelajaran kongnitif

Teori pembelajaran kognitif

Teori pembelajaran sosial

PERSAMAAN
Teori pembelajaran sosial

18. Cikgu C mengajar di sekolah yang terletak berhampiran jalanraya yang sibuk. Beliau sedang
mengajar di Tahun 1 Melur. Bilik darjah tersebut tersangat panas disebabkan kipas yang ada telah
rosak. Di belakang bilik darjah pula sampah bertaburan di atas lantai. Murid-murid perempuan
menumpukan perhatian terhadap pengajaran Cikgu C manakala murid lelaki pula leka bermain di

bahagian belakang. Pencapaian subjek yang diajar oleh Cikgu C sentiasa rendah daripada tahun ke
tahun.
a) Berdasarkan situasi di atas, bincangkan faktor-faktor yang mun menyebabkan pencapaian murid
Cikgu C rendah.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b) Berikan cadangan kepada Cikgu C untuk membantu beliau mewujudkan p&p yang berkesan.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Anda memerhatikan sekumpulan murid-murid anda sedang bermain batu seremban. Nyatakan
satu kepentingan bagi setiap aspek yang dinyatakan di bawah:
i.

ii.

Emosi
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Psikomotor
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

iii.

Sosial
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

iv.

Moral / Nilai murni


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

v.

Kognitif
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

20. a) Nyatakan 4 jenis gaya pembelajaran menurut Murnford dan Honey(1986).


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________