Anda di halaman 1dari 74

STRATEGI

KAEDAH DAN TEKNIK


PENGAJARAN

KONSEP STRATEGI

strategi merupakan rancangan yang


bijaksana, teratur, terancang dalam memilih
pendekatan, kaedah, dan teknik untuk mencapai
matlamat atau kejayaan.
(Kamus Dewan 1998)

Asas Strategi
Penentuan

berdasarkan objektif
pembelajaran
Pemilihan kaedah dan teknik
berdasarkan pendekatan yang
ditentukan
Sistematik mengikut prinsip dan teori
pembelajaran
Agihan masa secara optimum
Bahan pengajaran sesuai dengan
kaedah dan teknik.

Jenis-Jenis Strategi
Pemusatan Guru
Pemusatan Murid
Berasaskan Bahan
Berasaskan Aktiviti/Tugas

PEMUSATAN GURU
Strategi

pengajaran yang telah lama


diamalkan dalam bilik darjah. Kaedah
tradisi yang menunjukkan guru
sebagai pakar dan mengawal
keseluruhan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

Penyampaian

biasanya berlaku sehala


dalam bentuk syarahan ,bercerita,
demontrasi, dan lain-lain.

Prinsip-Prinsip Pemusatan Guru


Guru sebagai pakar ilmu
Murid-murid sebagai bekas kosong
Murid sederhana diutamakan
Murid berkembang pada kadar yang sama

Ciri-Ciri Pemusatan Guru


Guru

memainkan peranan penting


manakala murid sebagai penonton
Komunikasi sehala
Kepimpinan guru bersifat autokratik
Mengutamakan objektif pengajaran guru
Mengutamakan penyebaran ilmu dari nilai
& emosi
Berasaskan peperiksaan
Kurang mengambilkira aspek perbezaan
murid
Interaksi murid adalah pasif dan sifat-sifat
sosial kurang dapat dipupuk.

Kaedah/Teknik
Pengajaran Langsung
Kuliah
Perbincangan-Kuliah

PEMUSATAN MURID
Murid

memainkan peranan penting


dalam proses pembelajaran. Murid
digalakkan untuk melibatkan diri
secara aktif dalam aktiviti
pembelajaran.

Objektif

pengajaran pembelajaran
lebih tertumpu kepada kemampuan
murid.

Prinsip-Prinsip Pemusatan Murid


Murid

bukan bekas kosongpengetahuan sedia ada dan persepsi


masing-masing dalam kelas.
Setiap murid ada gaya pembelajaran
tersendiri
Pembelajaran aktif dan dinamik demi
kepentingan murid
Murid membina makna masing-masing
melalui percakapan, pendengaran,
penulisan, bacaan dan refleksi terhadap
kandungan pelajaran.

Ciri-Ciri Pemusatan Murid


Murid

memainkan peranan penting


manakala guru sebagai pembimbing
sahaja.
Komunikasi dua hala aktif berlaku dan
terbimbing.
Sifat kepimpinan guru lebih demokratik
Mengutamakan objektif pembelajaran
murid
Perkembangan secara menyeluruh
JERIS

Ujian

Formatif ditekankan dan


keputusan ujian kerap digunakan untuk
mengkaji kelemahan murid.
Penyampaian guru ditumpukan kepada
pengajaran bermakna agar murid
mampu membuat kesimpulan.
Peluang interaksi tidak terhad, sifat-sifat
sosial positif dapat dipupuk.
Perbezaan individu diberikan perhatian
melalui kaedah kumpulan dan
sebagainya

Kaedah/Teknik Pemusatan Murid


Kaedah

kumpulan
Inkuiri Penemuan
Perbincangan
Penyoalan
Penyelesaian Masalah
Bermain
Simulasi/Main Peranan
Sumbangsaran

PEMUSATAN BAHAN
Bahan

pelajaran memainkan peranan


penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Bahan pengajaran
dikategorikan sebagai bahan
pengajaran dan bahan pembelajaran.
Bahan pengajaran digunakan oleh guru
adalah seperti carta,graf, peta,
spesimen, model, gambar, slaid,
projektor., dll
Bahan pembelajaran digunakan murid
seperti buku teks, kad kerja, bahan
bercetak, alat radas dll.

Ciri-Ciri Pemusatan Bahan


Bahan

pelajaran memainkan peranan penting ,


guru dan murid bergantung sepenuhnya kepada
bahan pelajaran untuk mencapai objektif.

Komunikasi

dan interaksi berlaku antara guru


dengan bahan atau di antara murid dengan bahan
pembelajaran

Strategi

PnP mengutamakan kecekapan dan


kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk
mencapai objektif.

Menekankan

perkembangan kognitif, jasmani,


sosial, dan emosi. Membantu murid memahami
konsep yang abstrak dengan lebih jelas.

Pengajaran

guru ditumpukan kepada


pengajaran yang bermakna, menarik serta
berkesan.

Peluang

interaksi antara murid banyak.


Sifat-sifat sosial dapat dipupuk melalui
kaedah kumpulan yang melibatkan ujikaji
dll.

Memberikan

pengalaman langsung kepada


murid melalui PnP penggunaan bahan dapat
menterjemahkan ilmu yang abstrak dapat
dikaitkan dengan situasi yang konkrit

Kaedah/Teknik
Audio

Visual Televisyen, Perakam


Pita, Projektor , video dll.

Pengajaran

Terancang Penggunaan
Mesin-mesin mengajar seperti
komputer.

Modul

melibatkan penggunaan
bahan bercetak.

Media dan Bahan Pengajaran


Bahan Audio-Visual
Visual bukan berbentuk tayangan
Visual tayangan
Media audio
Multimedia
Filem & video
Sistem siaran elektronik
Media pengajaran berasaskan
komputer

Media dan Bahan Pengajaran


Buku & Bahan Cetak
Buku teks
Bahan resos
Buku kerja

PEMUSATAN TUGASAN/AKTIVITI
Strategi

Pemusatan Tugasan/Aktiviti berasaskan


prinsip-prinsip yang disyorkan oleh Merill.

Murid

akan diberi satu tugasan yang merupakan


masalah yang mungkin dihadapi dalam situasi
harian.

Seelok-eloknya

masalah-masalah yang diberikan


bersifat dari mudah kepada lebih kompleks (ansur
maju)

Pembinaan

scaffolding sedemikian akan membantu


murid menangani masalah-masalah yang diberi.

Prinsip-Prinsip Pertama Pengajaran Merill


5 komponen menggalakkan pengajaran (Merrill)
Demonstrasi Pemerhatian ke atas
demontrasi oleh guru
Aplikasi Murid mengaplikasi pengetahuan
baru.
Pengaktifan Murid mengaktifkan
pengetahuan dan pengalaman baru
Integrasi Murid menyatupadukan
pengetahuan baru dalam kehidupan seharian
Pemusatan Bahan Murid mengambil
bahagian dalam strategi pengajaran
pemusatan bahan

KAEDAH DAN TEKNIK


PENGAJARAN

MAKSUD
KAEDAH &
TEKNIK

Kaedah

- siri tindakan yang sistematik dan


tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat
Teknik - kemahiran-kemahiran yang khusus
dalam menjayakan kaedah
Jenis-jenis kaedah/teknik
Sumbang saran
Bercerita
Perbincangan
Demonstrasi
Penyelesaian masalah

SUMBANG
SARAN

SUMBANG SARAN
Pelaksanaan pembelajaran aktif
kumpulan kecil (berinteraksi)
perkongsian idea/maklumat
(aktiviti perbincangan)
idea yang sesuai diterima (dikaji)

Orlich et al. (2007)


sumbang saran merupakan satu
teknik pembinaan kemahiran yang
mudah dan berkesan jika satu tahap
kreativiti tinggi diperoleh dalam
pembelajaran yang diingini.

PERATURAN (ORLICH ET AL.)


Semua

idea kecuali jenaka dicatat.


Tiada kritikan terhadap idea yang
dikemukakan.
Ahli kumpulan harus menambah idea
rakan.
Ketua kumpulan harus menggalakkan
semua ahli mengemukakan pendapat.
Kualiti idea tidak begitu penting.
Berfikir secara kreatif dan berintelek.

TUJUAN
Latih

pelajar kemukakan idea bernas


Selesaikan masalah bersama
Tingkatkan keyakinan pelajar kemukakan
idea
Saling bekerjasama, bantu-membantu,
hormati pandangan orang lain
Menggalakkan perkembangan mental
Menarik minat pelajar dalam sesuatu topik

PRINSIP-PRINSIP
Topik

sesuai
Suasana kondusif dan tidak formal
Pelajar diberi peluang kemukakan seberapa
banyak idea
Tidak membuat kritikan terhadap pandangan
rakan
Pendapat atau idea perlu dicatat
Pelajar digalakkan mengembangkan sesuatu
idea
Masa memberi idea dikawal

PELAKSANAAN
Bahagikan
kumpulan

Tajuk
diberi

Ketua
sebar pada
ahli

Idea-idea diuji dan


disusun

Guru

Idea
(dicatat)
Semua
sumbang
idea

perlu kawal kelas agar tiada


kritikan atau sindiran
Masa perbincangan dihadkan

KELEBIHAN
Semua

pelajar libatkan diri dengan


kemukakan idea
Menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis
Pelajar libatkan diri secara aktif
Nilai-nilai murni dapat dipupuk

KELEMAHAN
Kurang

sesuai untuk pelajar lemah


Tidak dapat memberi idea
Topik di luar pengalaman
Banyak masa dan tenaga digunakan
Pelajar akan kecewa jika idea ditolak

BERCERITA

BERCERITA
Kejadian

atau peristiwa sama ada benar


atau rekaan
Merupakan sumber hiburan rakyat
Ada unsur moral dan nilai
kemasyarakatan

TUJUAN
Bercerita

Kemahiran
lisan

Cerna daya fikiran


Kreatif dan
imaginasi

Pemodelan
watak baik

Menghayati nilai murni


Berfikiran
matang

Mahir
berbahasa

Mengenali
masyarakat
sekitar

luas pengetahuan

PRINSIP-PRINSIP
Cerita

sesuai dengan minat dan pemikiran


pelajar
Suasana kelas sesuai dengan cerita dan
kondusif
BBM boneka, kad gambar sesuai untuk
menghidupkan suasana cerita
Penggunaan bahasa mudah
Gerak tangan yang sesuai
Bincang tentang nilai-nilai murni

PELAKSANAAN
Guru

bercerita pelajar catat urutan peristiwa


Guru bercerita dan pelajar menceritakan
semula
Guru cerita awal cerita dan pelajar
menyambung cerita atau sebaliknya
Pelajar mendengar rakaman cerita dan
ceritakan semula
Pelajar bebas memilih cerita
Pelajar boleh mereka cerita sendiri

Persediaan

awal
Cerita sesuai dengan objektif dan minat
pelajar
Tidak terlalu panjang dan ada unsur suspen
Semasa bercerita
Kemahiran verbal dan bukan verbal
Mengelakkan gangguan pelajar lain
Selepas bercerita
Sesi perbincangan
Soal jawab (uji kefahaman pelajar)
Latihan (perbendaharaan kata)

KELEBIHAN
Tingkatkan

kemahiran mendengar, bertutur,


membaca dan menulis
Galakkan pelajar berkomunikasi dengan
berkesan
Penguasaan perbendaharaan kata
Tingkatkan daya imaginasi pelajar
Belajar mengenali pelbagai watak
Pupuk nilai-nilai murni

PERBINCANGAN
Gauthier (2001)
Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar
dalam persekitaran pembelajaran.
Bond (2001)
dalam perbincangan, pelajar merupakan pelajar aktif.
Orlich et al.(2007)
merupakan teknik yang boleh meningkatkan
kemahiran pemikiran dan pertuturan pelajar.

ELEMEN
PENTING

Antara elemen penting yang perlu diambil berat oleh guru


apabila ingin menggunakan teknik perbincangan ialah :
1)Matlamat dan objektif
Secara kumpulan kecil hasilkan pembelajaran
berbentuk proses dan bukan hasil akhir
Berasaskan kepada kehendak di mana pelajar perlu
melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan
sikap dalam perbincangan kumpulan.

2) Saiz kumpulan yang ideal


Merupakan faktor yang mempengaruhi penglibatan
pelajar.
Kumpulan perbincangan yang berjaya adalah antara 3
hingga 15 orang peserta (Miller,1986)

3) Susun atur bilik


Pelajar menghadap satu sama lain dan tidak diganggu dengan
aktiviti lain di dalam bilik tersebut.
Susun atur berbentuk bulatan, separa bulatan atau berbentuk U
amat sesuai.

Guru/Ketua

Pelajar

Pelajar

Rajah 1

Susun atur bilik berbentuk U

Kelebihan susun atur berbentuk U


Memberi kuasa/autoriti kepada guru atau ketua yang akan
mempunyai kebebasan bergerak.
Guru mempunyai laluan untuk ke papan tulis serta boleh
bergerak ke dalam bentuk U agar dapat mendekati pelajar.
Kelemahan susun atur berbentuk U
Jarak yang jauh antara guru dengan pelajar yang duduk pada
hujung U seperti yang digambarkan dalam Rajah 1

Susun atur berbentuk bulatan


Kebaikan
-Mengurangkan jarak fizikal dan emosi antara pelajar dengan ketua/guru.
-Memberikan ruang optimum untuk pelajar berbincang antara satu sama lain.
Kelemahan
-Menghalang guru daripada bergerak ke papan tulis.

Susun atur berbentuk rantai dan Y

Rajah 2

Susun atur bilik rantai dan Y

4) Pemilihan topik dan aplikasi


Topik boleh terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara
berterusan di dalam bilik darjah.
Perbincangan berkisarkan tentang mana-mana topik, subjek,
pelbagai tahap perkembangan dan umur pelajar.
Topik mestilah relevan
Dapat meransang minat pelajar

JENIS JENIS
PERBINCANGAN

Tunjuk cara (Demonstrasi)


Definisi
-Suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang
melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau
langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid.
Contoh
-Guru matapelajaran Sains yang mengajar tentang kemahiran
proses sains
-Guru teknologi maklumat mengajar mengenai proses
menggunakan satu-satu perisian komputer
Tujuan
- Memberi peluang kepada pelajar agar benar-benar
memahami perkara yang hendak dipelajari setelah melalui
prosedur yang ditunjukkan.

Faedah
- Membolehkan pelajar melihat perkara sebenar dan
melihat bagaimana ia berfungsi
- Setelah memerhati, pelajar akan melibatkan diri dengan
mencontohi sesuatu perlakuan
- Penguasaan konsep dan prinsip akan lebih mudah
-Memudahkan pemahaman dan pengusaan kemahiran
pelajar
- Meningkatkan ingatan pelajar
- Meningkatkan keyakinan pelajar

Contoh-contoh tunjuk ajar boleh dirumuskan seperti Rajah 3

PRINSIP-PRINSIP
TUNJUK CARA
(DEMONSTRASI)

JENIS JENIS
TUNJUK CARA
(DEMONSTRASI
)

1) Model Hidup
Model yang sebenar di gunakan untuk melaksanakan demonstrasi
Termasuk demonstrasi guru dan murid yang telah menguasai
kemhiran untuk mendemonstrasikan aktiviti yang berkenaan.
Menjadi contoh untuk untuk diikuti atau ditirui oleh m,urid-murid yang
lain.
Contoh :
-

Tingkah laku guru yang baik, termasuk pertuturan yang bersopan


santun.

Demonstrasi murid dalam kemahiran permainan alat muzik dan aksi


dalam tarian atau permainan sukan.

2) Model Simbolik

Tunjuk cara yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah secara


bertulis, bergambar atau arahan guru.

Contoh :
-

Semasa waktu pelajaran Pendidikan Jasmani, guru memberi arahan


langkah demi langkah supaya murid-murid mencontohi dan
melaksanakannya.

Semasa waktu pelajaran Sains, murid-murid melakukan suatu ujikaji


berdasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam gambar rajah.

3) Model Persepsi

Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demonstrasi.

Biasanya, suatu aktiviti kemahiran yang spesifik akan ditunjukkan,


manakala tingkah laku yang lain dan tidak diingini diketepikan.

Contoh :
-

Menunjukkan cara yang betul untuk menggerakkan tangan semasa


berlari 100 meter dengan menunnjukkan gerakan tangah secara
perlahan-lahan mengikuti tayangan video.

Menunjukkan sesuatu teknik pengajaran mikro. Dengan model


persepsi ini, guru-guru pelatih dapat mencontohi serta
menghuraikan ciri-ciri teknik pengajaran yang mereka tonton.

LANGKAHLANGKAH
PENGAJARAN MELALUI
TUNJUK CARA

PENYELESAIAN MASALAH
Definisi
Munson et al., 2003; Orlich et al.,2007
- Suatu proses pembelajaran inkuiri, dimana pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan
kepada mereka.
- teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme di mana pelajara melibatkan diri secara aktif dalam
proses pembelajaran.
Lester (1970) ahli matematik
-Masalah merupakan sesuatu situasi apabila seseorang individu atau kumpulan ini dikehendaki
melaksanakan kerja penyelesaiannya.
-Mereka hendaklah menentukan strategi dan kaedah penyelesaian masalah terlebih dahulu sebelum
melaksanakan kerja penyelesaiannya.
-Strategi penyelesaian masalah harus melibatkan pelaksanaan suatu set aktiviti yang boleh
memberikan penyelesaiannya.

JENIS-JENIS
PNYELESAIAN
MASALAH

LANGKAH-LANGKAH
PENGAJARAN DENGAN
KAEDAH PENYELESAIAN
MASALAH

Model Dewey
- Pembelajaran menyelesaikan masalah melibatkan lima peringkat,
sebagaimana yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Model Polya
George Polya(1957)
-Berjaya membina satu model penyelesaian masalah matematik
yang dikenali sebagai Model Polya
- Model ini mementingkan penggunaan kaedah analisis
-Penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dalam
empat peringkat, iaitu :
memahami soalan bermasalah
merancang strategi penyelesaian
melaksanakan strategi penyelesaian
menyemak masalah dengan cara penyelesaian yang
berlainan

Model Lester
-Berdasarkan Model Polya, Lester (1978) menyarankan enam peringkat
penyelesaian masalah yang kemudiannya dikenali sebagai Model Lester.
-Model ini mementingkan proses menganalisis objektif soalan bermasalah
- keenam-enam peringkat itu ialah :
Kesedaran masalah
Kefahaman masalah
Analisis objektif soalan bermasalah
Perancangan strategi penyelesaian
Pelaksanaan strategi penyelesaian
Prosedur dan penilaian penyelesaian

Teknik TOC (Theory of Constraints)


-digunakan untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah, sama ada ciri
peribadi atau akademik.
- penggunaan TOC dalam proses penyelesaian masalah merangkumi tiga
langkah yang utama, iaitu :
1) Kesedaran dan mengenal pasti situasi bermasalah :

penyataan masalah

Menentukan apa yang perlu diselesai

Menentukan objektif penyelesaian

2) Mengenal pasti kaedah penyelesaian masalah : menentukan apa


perubahan yang berlaku
3) Pelaksanaan kaedah penyelesaian masalah : mengendalikan proses
perubahan

Di dalam TOC, terdapat tiga tekniknya yang boleh digunakan untuk


pengajaran penyelesaian masalah, iaitu :
Teknik awan
-Digunakan untuk menyelesaikan masalah konflik, atau memikir
tentang sesuatu keadaan, situasi, idea, dan sebagainya.
-Teknik ini banyak menggunakan kaedah dan teknik mengajar
seperti main peranan, perbincangan, sumbangsaran dan
pemudahcaraan.

Teknik sebab dan akibat


-Digunakan untuk membimbing pelajar memikir tentang akibat
sesuatu idea, tingkah laku, kejadian dan sebagainya.
- membimbing pelajar membuat keputusan selepas memberi
pertimbangan tentang akibatnya dari sesuatu masalah yang
timbul.
-Banyak menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif serta reflektif, bersama dengan alat berfikir dalam
bentuk carta, peta minda dan penggunan grafik.

Teknik mencita-citakan kejayaan

- digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan


cabaran.
- memerlukan teknik merancang secara kolaboratif dan sistematik,
serta kemahiran berfikir secara sistematik dan logikal.