Anda di halaman 1dari 1

JENIS PENYELESAIAN

SISTEM PERSAMAAN
LINEAR

Satu Penyelesaian
KAEDAH PENYELESAIAN 1

CARA PENYELESAIAN
MENGGUNAKAN KAEDAH
PENGHAPUSAN GAUSS

Tukarkan sistem persamaan


linear yang diberi kepada
Dinamakan sempena nama ahli matematik German, Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
matriks imbuhan
Terjadi apabila:
Menggunakan matriks dalam mewakilkan sistem persamaan linear.
Gunakan operasi baris
Sebarang
berikut:
- kedua garis
lurus sistem dengan m persamaan linear dan n pembolehubah boleh ditulis seperti
permulaan sehingga berbentuk
bersilang pada satu titik
Matriks Eselon Baris
Contoh Matriks Eselon Baris
KAEDAH PENGHAPUSAN GAUSS

(10 91)

Banyak penyelesaian

Terjadi apabila:
MATRIKS SONGSANG

.
:

1 2 3 9
0 1 3 5
0 0 1 2

Persamaan Linear Homogen


Homogen

- dua garis lurus bertindan


KAEDAH PENYELESAIAN 2
menjadikan ia sentiasa
KAEDAH PENGHAPUSAN GAUSS-JORDAN
bersilang.
Semua pemalar di sebelah kanan persamaan adalah sifar.
makan sempena dua nama ahli matematik, Carl Gauss dan
Wilhelm Jordan (1842-1899).
Contoh:
Merupakan lanjutan daripada kaedah penghapusan Gauss.
Caranya ialah :
. A.
mana ialah matriks identiti peringkat n dan matriks B dipanggil matriks songsang bagi
riks imbuhan akan
diturunkan
ke
bentuk
Matriks
Eselon
Baris
Terturun
semua
unsur
di sebelah atas dan bawah 1 terdahulu adalah sifar.
Tidak mempunyai penyelesaian
:
cari Matriks Songsang
Matriks Eselon Baris
Seterusnya, tukarkan matriks ini kepada sistem persamaan
linear.
Setiap sistem
persamaan linear homogen sentiasa konsisten.
mus Matriks saiz 2x2
Contoh Matriks Eselon Baris Terturun
Satu sistem yang ada bilangan
persamaan
yang
kurang
daripada pembolehubah akan
Sifat-sifat
matriks
eselon
baris:
BENTUK-BENTUK OPERASI YANG TERLIBAT
ggunakan Gauss-Jordan
Matriks A: matriks pekali/koefisien
1.
Satu
baris yang
unsurnyaPENYELESAIAN
semua sifar diletakkan
Terjadi
apabila:
SEWAKTU
PROSES
toh:
Matriks x: matriks pembolehubahdiMASALAH
baris palingDARI
bawah
dalam PERSAMAAN
matriks itu.
SISTEM
aka ia akan menjadi
baris
yang
mana
bukan
semua
- dua garis itu tidak
Matriks b: matriks pemalar 2. Bagi satu
Operasi baris permulaan
aka akan dapat
Matriks
Eselon
Baris
Terturun
unsurnya sifar, unsur pertama bukan sifar ialah 1
bersilang, berkemungkinan
apannya adalah
1.
Saling
tukar dua baris
(1 terdahulu)
ianya selari.
Satu2.
matriks
adalah
dalam
bentuk
baris
baris
dengan
pemalar
bukan
sifar
3. Mendarab
Untuk dua satu
baris
bukan
sifar eselon
berturutan,
1terturun
jika 3.
matriks
itu
berbentuk
eselon
baris
dan
dalam
setiap
Menambah
satu baris
didarabkan
dengan
terdahulu dalam
baris yang
di atas
adalah lebih
ke
kiri
lajur yang
mempunyai
satu
terdahulu,
semua
unsur
di
pemalar
sifar kepada
satu baris
lain.
daripadabukan
1 terdahulu
dalam baris
di bawah.
sebelah atas dan juga bawah 1 terdahulu adalah sifar.