Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian ( Sistem Suria )

Tarikh / Hari : 4. 3. 2015 ( Hari Khamis )


Masa

: 10.00 a.m. ~ 11.00 a.m.

Kelas

: 6B

Bil. Pelajar

: 41 orang

M / Pel

: Sains

Tajuk
Objektif

( 60 minit )

: Sistem Suria
: Di Akhir pengajaran ini, murid dapat:

1.

Menyenaraikan nama 8 buah planet dalam Sistem Suria.

2.

Menyusun urutan planet-planet dalam Sistem Suria.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid sudah mengetahui planet semulajadi seperti matahari,
bulan dan bumi.
Konsep : Mengenalpasti urutan planet dalam Sistem Suria.
Bahan : Kad-kad bergambar, kertas mahjong, sampul surat, gum dan lembaran kerja.
Nilai : Bersyurkur, keberanian, bekerjasama, patuh pada arahan, menghormati, sayang kepada alam sekitar.
KBKK: Memerhati, Menganalisis, Berkomunikasi, membuat kesimpulan, membuat urutan.

Langkah

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Isi Pelajaran
/ Masa

Set Induksi

( 5 minit )

Aktiviti Guru

Guru menayangkan

Guru

menayangkan

Catatan

Aktiviti Murid

video Murid memerhati tayangan video dan

video berkenaan

berkenaan sistem suria sebagai slaid MS Powerpoint berkenaan sistem

sistem suria sebagai

permulaan

permulaan

pembelajaran

pengajaran dan
pembelajaran

Guru

pengajaran

mengemukakan

KBKK:
Memerhati, berkomunikasi

dan suria.
Murid memberi maklum balas terhadap
soalan soalan yang dikemukakan oleh guru

Nilai:
-Menyedari bahawa sains

kepada murid berpandukan pada berdasarkan tayangan video dan slaid merupakan satu daripada cara

Menjalankan sesi

tayangan video (soal jawab antara

soal jawab dengan

guru dan murid berkaitan tajuk

murid.

pelajaran).
Guru menggunakan MS
Powerpoint (nota dan gambarajah)
untuk menerangkan isi pelajaran
( menstrukturkan semula)

MS Powerpoint.
Murid

mencatat

pelajaran.

untuk memahami alam.


nota

tentang

isi -Mensyukuri nikmat Tuhan.


-Sifat ingin tahu terhadap
sesuatu yang baru.

Perkembangan

Langkah 1

( 20 minit )

Penerangan

Guru memperlihatkan kepada

Murid-murid mendengar penerangan

mengenai :

murid model sistem suria untuk

guru dengan teliti.

Ahli-ahli dan urutan


Sistem Suria.

menunjukkan kedudukan sebenar


planet-planet mengelilingi
matahari.

Murid-murid membaca nama planetplanet dengan sebutan yang betul.

KBKK:
Memerhati,
menganalisis,
membuat urutan

Semasa penerangan, guru


mengemukakan gambar-gambar
planet untuk menjelaskan ciri-ciri

ABM :

dan urutannya dalam sistem suria.


Dengan ini, murid dapat
memahami ciri dan kedudukan

Nilai:Kerajinanpatuh kepada

setiap planet dengan lebih jelas.

arahan.

Guru membimbing murid membaca


nama planet-planet dengan
sebutan yang betul.

Langkah 2

Aktiviti menulis

Guru membahagikan murid kepada

Murid-murid mengikut arahan guru dan

nama planet dan

8 kumpulan.

bergiat aktif dalam aktiviti .

menyusun keduduka
( 15 minit )

n planet-planet
dalam sistem suria
dengan urutan yang
betul .

Guru mengedarkan sampul surat


yang mengandungi kertas mahjong

KBKK:
Berkomunikasi,
membuat urutan

dan gambar-gambar planet kepada


setiap kumpulan

ABM:
Kad-kad bergambar,

Guru menerangkan aktiviti :


Setiap kumpulan diminta
melengkapkan nama
planet tersebut dan kemudian

gum,
marker pen dan
kertas mahjong.

menyusun kedudukan planet.


Kumpulan yang paling cepat
menyiapkan aktiviti akan diberikan

Nilai:

hadiah.

Bekerjasama,

Setiap kumpulan memaparkan

keberanian

jawapan mereka dan guru


menandakan jawapan setiap
kumpulan.

Guru memberikan hadiah kepada


kumpulan yang menang dalam
aktiviti ini.

Langkah 3

Lembaran Kerja

( 15 minit )

Guru mengedarkan lembaran kerja

Murid-murid membuat lembaran kerja

kepada murid.

dengan teliti.

Guru memantau dan memastikan

Murid menjawab semua soalan yang

murid-murid dapat menyiapkan

diberikan guru.

KBKK:
Membanding dan membeza,
membuat kesimpulan

lembaran kerja .
ABM :

Guru bertindak sebagai


fasilitator memberi tunjuk ajar

Lembaran kerja

kepada murid.

Nilai:
Kerajinan

Penutup

Kesimpulan

Guru merumuskan pengajaran

Muridmurid menyatakan nama planet

pada hari ini.

dengan mengikut kedudukannya.

KBKK:
Membuat kesimpulan

( 5 minit )

Murid-murid menyatakan nama


planet dengan mengikut urutannya.
Aktiviti ini adalah untuk
memastikan murid benar-benar
faham akan pengajaran yang
disampaikan.
Guru membuat rumusan dengan
menggunakan cara menanya soal,
Contonya:
a.) Sila menyenaraikan
nama planet dengan
mengikut urutan yang betul.

b.) Apakah planet yang


membolehkan manusia
hidup? Bumi
Guru memberitahu murid bahawa
hanya bumi sesuai bagi manusia
hidup .Oleh itu, kita perlu menjaga
bumi. Jangan sentiasa

Murid-murid menjawab soalan.


Nilai:
Sayang kepada alam sekitar,
Menghormati,
bersyukur.

membuat aktiviti-aktiviti yang


boleh mencemarkan bumi.

Rujukan
http://bonbonseit.blogspot.com/p/rancangan-pengajaran-hariansistem-suria.html
http://mhyquez81.blogspot.com/
http://lauhuonghuongd053771.blogspot.com/(video sistem suria)

Anda mungkin juga menyukai