Anda di halaman 1dari 1

3

.4.1 Keberkesanan

Menurut Khalid (1993) dalam bukunya


yang bertajuk Kaedah Pembelajaran
Berkesan, keberkesanan diistilahkan
sebagai satu usaha yang teratur,
bersistem, bertatatertib serta optimum
yang menyepadukan dan memanfaatkan
kesemua komponen pembelajaran untuk
mencapai kejayaan yang paling
maksimum (terbaik).
Manakala menurut Kamus Dewan Edisi
Ketiga (2000), maksud keberkesanan
adalah perihal berkesan atau
berkesannya (sesuatu tindakan,
perubahan, dan sebagainya). Dalam
kajian ini, keberkesanan merujuk kepada
kesan positif bagi kaedah yang digunakan
dalam membantu murid meningkatkan
ingatan mereka dalam menghafal fakta
Sains.