Anda di halaman 1dari 2

kita

mungkin
tidak
memahami cara hidup
orang lain yang berbeza
dengan cara hidup yang
kita
amalkan,
namun
melalui
amalan
sikap
toleransi
dan
menghormati hak orang
lain, kita akan menerima
perbezaan tersebut dan
memahami cara hidup
orang lain.

Sikap ini membuatkan


kita lebih empati terhadap
kesukaran yang ditempuh
oleh
orang
lain
dan
menjadikan
kita
lebih
fleksibel
untuk
hidup
bersama dalam pelbagai
situasi.

Selain itu, setiap individu


juga berhak menyuarakan
pendapat masing-masing
secara berhemah.

Namun
kebebasan
tersebut
perlu
berdasarkan
norma
masyarakat
dan
tidak
menimbulkan prasangka
dan perselisihan faham
dalam
kalangan
masyarakat.

Sikap
menghomati
pendapat
orang
lain
mewujudkan keharmonian
dalam masyarakat.

PLACE
STAMP
HERE

Pendidikan Sivik
dan
Kewarganegaraan :

HORMATI
HAK ORANG
LAIN

Setiap individu dilahirkan


dengan
bakat dan potensi yang berbeza dan
memberi sumbangan
berasaskan
potensi dan bakat yang mereka miliki
dengan cara mereka tersendiri.

DEFINISI :

Sikap
menghormati
hak
orang lain boleh ditakrifkan
sebagai
memberi
penghargaan
yang
baik
kepada seseorang dengan
penuh kesabaran.
Pengenalan
Setiap individu diberikan hak dan kebebasan untuk
menjalani kehidupan mereka mengikut peraturan dan
undang-undang yang diperuntukkan.

setiap anggota masyarakat perlu menyedari


bahawa setiap individu berbeza baik dari segi
kebolehan,

pemikiran,

agama,

dan

daripada

faktor

kepercayaan.
Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai
kaum, sikap saling menghormati dan toleransi perlu
dijadikan amalan.

Perbezaan

ini

berpunca

keturunan, latar belakang ekonomi keluarg,


Terdapat tiga perkara utama yang perlu diamalkan oleh
anggota masyarakat iaitu menghormati perbezaan
individu, menghormati kebolehan dan bakat orang lain,
serta menghormati pendapat orang lain.

baka, persekitaran tempat tinggal, agama dan


didikan yang diperoleh daripada keluarga.
Justeru,

untuk

hidup

dalam

kelompok

masyarakat yang harmoni, perbezaan ini perlu


di fahami dengan sepenuhnya.

Elemen dalam landskap


Elemendalamlandskapmerupakansumberutamayangdigunakandalam
rekabentuklandskap.Empatelemenasasdalamlandskapialah:

Justeru, seseorang individu tidak boleh


menganggap dirinya sahaja yang mampu
memberi sumbangan dan mengenepikan
peranan orang lain.

Bakat dan kebolehan individu lain juga


perlu

dihormati

ke

arah

keharmonian masyarakat.

pengekalan

Setiap anggota masyarakat dapat hidup


dalam keadaan yang harmoni jika mereka
mengamalkan sikap saling menghormati.

Sikap menghormati hak orang lain


membolehkan kita menerima hakikat
bahawa tuhan mencipta manusia berpuakpuak dan berbeza-beza.