Anda di halaman 1dari 39

PENGERTIAN AQIDAH

A. PENGERTIAN AQIDAH DARI SEGI BAHASA (ETIMOLOGY)


Dari segi bahasa, kata dasar aqidah diambil dari perkataan Arab iaitu aqada yang
bererti menyimpulkan ( sama ada hissi dan maknawi ). Justeru, aqidah Islam bererti
simpulan keyakinan atau kepercayaan maknawi. Penggunaan perkataan aqada sering
dikaitkan dengan aktiviti jual beli seperti aqdul bai yang bermaksud melakukan ikatan
kontrak jual beli dan ikatan nikah kahwin seperti aqdun nikah , malah perkataan akidah
ini dikaitkan juga dengan perjanjian seperti aqdulahdi . al-aqd yaitu al-Rabith (ikatan),
al-Ibram (pengesahan), al-Ahkam (penguatan), al-Tawuts (menjadi kokoh, kuat), al-syadd
bi quwwah (pengikatan dengan kuat), dan al-Itsbat (penetapan).
Aqidah secara jelasnya bermaksud ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang
mengambil keputusan. Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya adalah
berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti aqidah dengan adanya Allah dan
diutusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari aqidah adalah aqaid. [1]
Perkataan aqidah tidak terdapat penggunaannya di dalam Al-Quran. Namun, ada
tujuh perkataan yang berakarkan perkataan aqada yang bererti simpulan tali,
perjanjian dan lain-lain yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran lebih popular
menggunakan perkataan iman baik dalam bentuk kata nama iman dan juga kata kerja
( kata nama iman ada 45 tempat, manakala kata kerja terdapat lebih dari 515 kali ). Oleh
itu, perkataan aqidah selalunya dikaitkan dengan perkataan iman seperti aqaidul iman
yang bermaksud ikatan-ikatan atau simpulan-simpulan iman (kepercayaan). Aqidah atau
ikatan kepercayaan mempunyai beberapa kategori iaitu :
Kepercayaan yang batil, palsu dan sesat
Kepercayaan atau akidah karut marut, bukan bersifat agama, dongeng dan
legenda

Kepercayaan yang benar dan sahih menurut Al-Quran dan As-Sunnah


Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi ketetapan dalam hati seseorang
secara pasti itu adalah aqidah sama ada ianya benar atau pun salah.

B. PENGERTIAN AQIDAH DARI SEGI ISTILAH (TERMINOLOGI)


Aqidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi
tenteram kerananya, sehingga ia menjadi suatu pegangan yang teguh dan kukuh. Ia juga
tidak disertai dengan keraguan dan kebimbangan. Ia merupakan suatu keyakinan dalam
hati yang tidak dapat digugat oleh sesuatu.
Dari segi istilah, para ulama bersepakat mendefinisikan aqidah sebagai suatu
pegangan yang benar. Antaranya Ibnu Taimiah, Al-Fairuz, Imam Al-Ghazali dan AlMurtadha Az-Zabidi. Kesimpulannya aqidah dari aspek keislaman ialah suatu simpulan
kepercayaan yang teguh di dalam hati seseorang terhadap rukun-rukun keimanan seperti
yang terdapat di dalam wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah tanpa sebarang keraguan
( Abdul Azizi, 2005 )

Pengertian Aqidah Menurut Hasan Al-Banna


"Aqa'id bentuk jamak dari perkataan aqidah. Aqidah adalah beberapa perkara yang wajib
diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketenteraman jiwa yang tidak bercampur
sedikitpun dengan keraguan".
Pengertian Aqidah Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy
"Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia
berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati

serta diyakini kesahihan dan kewujudannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang
bertentangan dengan kebenaran itu.
Bagi memahami definisi diatas dengan lebih jelas, dikemukakan beberapa catatan
tambahan seperti berikut:
1. Ilmu terbagi dua:
Pertama: Ilmu Dharuri iaitu ilmu yang dihasilkan oleh pancaindera, dan tidak
memerlukan dalil. Misalnya, apabila kita melihat tali di hadapan mata, kita tidak
memerlukan lagi dalil atau bukti bahwa benda itu ada (tali).
Kedua: Ilmu Nazhari iaitu ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian. Misalnya
ketiga-tiga sisi segitiga adalah sama sisinya dan mempunyai panjang yang sama,
memerlukan dalil bagi orang-orang yang belum mengetahui teori itu. Di antara ilmu
nazhari itu, ada perkara-perkara umum yang telah diketahui dan tidak lagi memerlukan
dalil. Misalnya, jika sekeping roti dipotong satu pertiga daripadanya, maka yang dua
pertiga daripadanya adalah lebih banyak dari satu pertiga. Perkara tersebut telah diketahui
oleh umum bahkan kanak-kanak pun boleh memahaminya. Hal seperti ini disebut
badihiyah. Jadi badihiyah adalah segala sesuatu yang kebenarannya perlu ada dalil
yang membuktikannya, tetapi oleh kerana ia telah diketahui umum dan sudah sebati
dalam diri seseorang, maka kebenaran itu tidak lagi memerlukan pembuktian atau dalil.
2. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran (bertuhan), pacaindera
untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran dan memerlukan wahyu untuk
menjadi panduan untuk menentukan yang mana benar dan yang mana tidak. Tentang
Tuhan misalnya, setiap manusia memiliki fitrah untuk bertuhan sama ada dengan
pancaindera atau akal yang dapat membuktikan adanya Tuhan. Walau bagaimanapun
hanya wahyulah yang memberi petunjuk siapakah Tuhan yang sebenarnya.
3. Keyakinan tidak boleh bercampur sedikitpun dengan keraguan. Sebelum seseorang

sampai ke tingkat yakin dia akan mengalami beberapa tahap.


Pertama: Syak - iaitu sama kuat antara membenarkan sesuatu atau menolaknya.
Kedua: Zhon - Salah satu lebih kuat sedikit dari yang lainnya karena ada dalil yang
menguatkannya.
Ketiga: Ghalabatu al-Zhan - cenderung labih menguatkan salah satu karena sudah
meyakini dalil kebenarannya. Keyakinan yang sudah sampai ke tingkat ilmu inilah yang
disebut sebagai aqidah.
4. Aqidah dapat mendatangkan ketenteraman jiwa. Ini bererti lahirnya seseorang boleh
jadi ia hanya pura-pura meyakini sesuatu, akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan
ketenangan jiwa kepadanya, karana ia terpaksa menyatakan dan melaksanakan sesuatu
yang berlawanan dengan keyakinannya.
5. Bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu
yang bertentangan dengan kebenaran itu. Ini bererti seseorang tidak akan akan meyakini
dua perkara yang bertentangan sekaligus dalam suatu masa.
6. Tingkat keyakinan (aqidah) seseorang tergantung kepada tingkat pemahaman terhadap
sesuatu dalil. Contohnya:
- Seseorang akan meyakini adanya negara Sudan setelah dia mendapat informasi tentang
negara tersebut dari seseorang yang telah dikenali sebagai seorang yang tidak pernah
bercakap bohong. Keyakinan itu akan bertambah apabila dia mendapat informasi yang
sama dari beberapa orang yang lain, namun tidak mustahil dia akan meragukan
kebenaran informasi tersebut apabila ada syubhat (dalil-dalil yang menolak informasi
tersebut).
- Apabila dia menyaksikan foto Negara Sudan, bertambahlah keyakinannya, sehingga

kemungkinan untuk timbul keraguan adalag kurang.


- Apabila dia pergi menyaksikan sendiri negara tersebut keyakinannya semakin
bertambah, dan segala keraguannya akan hilang, bahkan dia tidak mungkin meraguinya
lagi, serta tidak akan mengubah pendiriannya sekalipun ditolak oleh orang lain.
- Apabila dia pergi di negara tersebut dan memperhatikan suasana sekelilingnya maka
bertambahlah pengalaman dan pengetahuannya tentang negara tersebut.
Dalam pengertian lain aqidah bererti pemikiran yang menyeluruh tentang alam, manusia,
dan kehidupan, dan tentang apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia,
serta hubungan kehidupan dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia.
Pemikiran menyeluruh inilah yang dapat menguraikan uqdah al-kubra (permasalahan
besar) pada diri manusia, yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan; siapa yang
menciptakan alam semesta? Untuk apa semua itu diciptakan? Dan ke mana semua itu
akan kembali (berakhir)?

B. Bidang Pembahasan Aqidah


Menurut Hasan al-Banna bidang pembahasan aqidah adalah seperti berikut:
1. Ilahiyat
Iaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Ilahi seperti wujud
Allah dan sifat-sifat Allah, ad'al Allah dan lain-lain
2. Nubuwat
Iaitu pembahasan tentang segala seuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul,
termasuk pembahasan tentang Kitab-Kitab Allah, mu'jizat, dan lain sebagainya.

3. Ruhaniyat
Iaitu pembahsasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafizik
seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh dan lain sebagainya.
4. Sam'iyyat
Iaitu pembahahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui melalui sam'i
(dalil naqli iaitu daripada Al-Quran dan As-Sunnah) seperti alam barzakh, akhirat, azab
kubur, tanda-tanda kiamat, syurga, neraka dan sebagainya.

C. AQIDAH ISLAMIYAH
Aqidah Islamiyah telah menguraikan tentang uqdah al-kubra (perkara besar) pada
manusia. Aqidah Islam juga memberikan jawapan bagi setiap pertanyaan-pertanyaan
manusia, sebab Islam telah menjelaskan bahawa alam semesta, manusia, dan kehidupan
adalah ciptaan (makhluk) bagi pencipta (al-Kahliq) iaitu Allah swt, dan bahawasannya
setelah kehidupan ini akan ada hari kiamat. Hubungan antara kahidupan dunia dengan
apa yang ada sebelum kehidupan dunia adalah ketaatan manusia terhadap perintahperintah Allah dan larangan-laranganNya, sedangkan hubungan antara kehidupan dunia
dengan apa yang ada sesudahnya adalah adanya Hari Kiamat, yang di dalamnya terdapat
pahala dan dosa, serta syurga dan neraka. Al-Quran telah menetapkan rukun-rukun aqidah
ini seperti keterangan di bawah:
"Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", (alBaqarah, 285).
Didalam hadith yang sahih, Jibril a.s pernah bertanya kepada Rasulullah S.A.W.,
Beritahukanlah kepadaku tentang iman! Lalu Rasulullah S.A.W menjawab, Iman itu
adlah percaya kepada (adanya) Allah, malaikat-malaikatNya, rasul-rasulNya, hari kiamat,

dan percaya kepada al-qadr (takdir), baik dan buruknya berasal dari Allah S.W.T. Jibril
berkata, Engkau benar (HR. Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Nasai).
Aqidah Islam mempunyai pengkhususan-pengkhususan diantaranya adalah:
1. Aqidah Islam dibangunkan berlandaskan akal. Selama kita beriman kepada Allah
S.W.T., Al-Quran, dan kepada kenabian Muhammad S.A.W. dengan jalan akal, maka
wajib bagi kita mengimani segala hal yang diberitakan al-Quran kepada kita. Sama saja
apakah yang diberitakan itu dapat dijabgkau oleh akal dan panca indera manusia, atau
berupa perkara-perkara ghaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh [anca indera
manusia seperti hari akhir, malaikat, dan perkara-perkara ghaib lainnya.
2. Aqidah Islam sesuai dengan fitrah manusia. Beragama (al-tadayun) merupakan hal
yang fitri pada diri manusia. Perwujudan dari naluri beragama ini adalah kenyatan bahwa
dirinya penuh kelemahan, kekurangan, dan serva membutuhkan terhadap sesuatu yang
lain. Kemudian aqidah Islan hadir untuk memberikan pemenuhan terjadap naluri
beragama yang ada pada diri manusia, dan membimbing mausia untuk mendapatkan
kebenaran akan adanya Pencipta Yang Maha Kuasa. Dimana, semua makhluk yang ada,
keberadaanNya sendiri tidak berhantung pada siapapun.
3. Aqidah Islam komprehensif (menyeluruh). Aqidah Islam telah menjawab seluruh
pertanyaan manusia tentang alam semesta, manusia, kehidupan, dan menetapkan bahwa
semuanya itu adalah makhluk. Aqidah Islam juga menetapkan bahwa sebelum kehidupan
dunia ada Allah swt, sedangakn setelah kehidupan dunia adakan ada hari kiamat. Aqidah
Islam juga menetapkan bahwa hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada
sebelum kehidupan dunia adalah keterikatan manusia dengan perintah-perintah dan
larangan-larangan Allah swt. Sedangakn hubungan antara kehidupan dunia ini dengan
kehidupan sesudahnya adalah perhitungan, surga dan neraka.
Aqidah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Diantaranya;
1. Aqidah Islam telah memuaskan akal dan memberikan ketenangan pada jiwa manusia.

Sebab, aqidah Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang


memuaskan dan shahih.
2. Aqidah Islam telah menciptakan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim.
Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Tidaklah mati seseorang sampai ditetapkan ajalnya, rezekinya dan apa-apa yang menjadi
takdirnya..
3. Aqidah Islam akan membentuk ketakwaan pada diri seorang muslim. Setelah seorang
muslim menyadari hubungannya dengan Allah, dan bahwa Allah swt akan menghisab
semua pernuatannya pada hari kiamat, maka ia akan menghindarkan diri dari perbuatan
yang diharamkan serta melakukan perbuatan baik dan yang dihalalkan. Sebab, ia telah
meyakini bahwa hari perhitungan pasti akan datang.
Aqidah juga mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, yaitu:
1. Masyarakat akan beriman kepada Rabb Yang Esa, agama yang satu serta tunduk pada
aturan yang satu.
2. Akan mewujudkan masyarakat yang saling melengkapi, saling menjamin seperti
halnya satu tubuh, satu-kesatuan pemikiran dan perasaan. Rasulullah saw bersabda:
Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal persahabatan dan kasih saying adalah
ibarat satu utbuh. Bila salah satu anggota tubuh terserang sakit, maka seluruh anggota
tubuh yang lain akan ikut terserang demam dan susah tidur.
3. akan tercipta ikatan ideologis yang kaut serta diantara individu-individu anggota
masyarakat, yakni ikatan ukhwah Islamiyah.

KEPENTINGAN AQIDAH
A) DIRI SENDIRI
Aqidah mempunyai peranan penting dalam kehidupan seseorang manusia untuk
menanamkan semangat keimanan dalam hati mereka. Seseorang manusia yang hidup di
alam dunia ini dan tidak tertanam dalam hatinya rasa keimanan adalah mereka yang
terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Oleh itu mereka yang hidup di dunia ini tanpa
dipandu oleh aqidah dan tidak tertanam dalam hatinya semangat keimanan, mereka
sentiasa merasa gembira hidup di dunia, dan berangan angan hidup di dunia lebih lama.
Firman Allah Taala ;
" Demi sesungguhnya engkau ( wahai Muhammad ) akan dapati mereka itu seloba loba
manusia kepada hidup lama, dan ( lobanya mereka kepada hidup itu ) melebihi loba
orang orang kafir musyrik. Tiap tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup
seribu tahun, pada hal umur panjang yang demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari
azab ( yang disediakan oleh Allah ). Dan ( ingatlah ) Allah sentiasa melihat akan apa yang
mereka lakukan "
[ Surah al Baqarah : 96 ]
Oleh yang demikian beraqidahlah dalam Islam dan hidup di dunia adalah suatu
perkara yang penting untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Seseorang
yang telah nyata kejahilannya dalam ilmu aqidah, binasalah aqidah dan amalan amalan
mereka, dan banyak maksiat dan dosa yang akan berlaku, dan timbul pelbagai kerosakan
dan bala bencana. Firman Allah Taala :
" Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa
yang telah dilakukan oleh tangan manusia, ( timbulnya yang demikian ) kerana Allah
hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan perbuatan buruk
yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali ( insaf dan bertaubat ) .
[ Surah ar Rum : 41 ]

Di samping itu aqidah juga merupakan asas utama untuk membentuk diri manusia
menjadi seorang mukmin dan muslim . Dengan sebab itulah Allah SWT menyuruh umat
manusia dalam hidup dan kehidupan mereka sehari hari beriman dan menganut agama
Islam. Firman Allah Azza Wajalla :
" Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al Quran yang telah
diturunkan kepada Rasul-Nya ( Nabi Muhammad SAW ), dan juga kepada kitab kitab
suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada
Allah, dan malaikat malaikat-Nya dan kitab kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya, dan juga
hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh jauhnya "
[ Surah an Nisa' : 136 ]
" Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada penerang cahaya ( Al
Quran ) yang Kami turunkan. Dan ( ingatlah ) Allah amat mendalam pengetahuan-Nya
akan segala yang kamu kerjakan "
[ Surah at Taghabun : 8 ]
" Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah ( pada jalan
kebajikan ) sebahagian daripada harta benda ( pemberian Allah ) yang dijadikan-Nya
kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang orang yang beriman di antara kamu
serta mereka membelanjakan ( sebahagian dari harta itu pada jalan Allah ), mereka tetap
beroleh pahala "
[ Surah al Hadid : 7 ]
Aqidah juga membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat, kerana tertakluk di
bawah aqidah itu iman dan Islam. Iman membentuk diri manusia seperti bersifat sabar,
mengasihi saudara seagama sebagaimana mengasihi diri sendiri dan bercakap dalam

10

perkara kebajikan. Semua perkara tersebut adalah timbul dari keimanan yang dibentuk
oleh aqidah. Islam membentuk diri manusia dalam perkara perkara zahir seperti dalam
rukun Islam. Oleh itu dalam aqidah Islam, Iman dan Islam tidak boleh dipisahkan kerana
kedua duanya tertakluk di bawah aqidah yang membentuk diri manusia di dunia dan
akhirat.
Andainya seseorang itu tidak mempercayai perkara-perkara batin tersebut yang
boleh diistilahkan sebagai rukun iman, dan tidak melaksanakan perkara-perkara yang
zahir sebagaimana yang dinyatakan yang boleh diistilahkan pula sebagai rukun Islam,
adalah bermakna hidup mereka itu tidak beraqidah, dan diri mereka tidak dapat dibentuk
dengan aqidah, kerana mereka itu termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman
dan bukan Islam. Hidup mereka ini dikatakan tidak beraqidah dan tidak bertauhid.

B) MASYARAKAT
Dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini mempunyai hubungan
sesama manusia. Aqidah menghubungkan dan mengikat mereka itu dengan dua kalimah
syahadah, iaitu :
" Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Aku bersaksi bahawa
Nabi Muhammad itu utusan Allah "
Ikrar seseorang yang sama-sama mengaku Allah Taala Tuhan yang disembah
dengan sebenarnya, dan Nabi Muhammad utusan Allah adalah orang yang sama sama
beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, dan sama-sama beragama dengan agama Islam
( agama yang diredhai Allah ), dimana mereka yang berhubung sesama manusia dalam
agama Allah telah diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Firman Allah Azza
Wajalla :

11

" Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada ( agama ) Allah, maka sesungguhnya ia telah
beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul ( lurus ) "
[ Surah Ali Imran : 101 ]
Hubungan manusia sesama manusia dalam agama Allah yang telah diikat oleh
Aqidah akan menimbulkan semangat kerjasama mereka memperjuangkan hak agamanya
dan kesuciannya dengan mengorbankan harta benda dan jiwa mereka kerana didorong
oleh keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah Taala ;
" Sesungguhya orang orang yang sebenar benarnya beriman hanyalah orang orang
yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka ( terus percaya ) dengan
tidak ragu ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada
jalan Allah, mereka itulah orang orang yang benar ( pengakuan imannya ) "
[ Surah al Hujurat : 15 ]
Hubungan manusia sesama manusia dalam mentauhidkan Allah, amalan dan
pekerjaan mereka tertakluk di bawah tadbir Tuhan yang satu ( Allah Taala ) dan kitab
yang satu ( Al Quran ) dan rasul yang satu ( Nabi Muhammad SAW ), dan kiblat yang
satu ( Kaabah ). Dengan tercantumnya perkara perkara tersebut dalam hati seseorang
tadi akan timbul perasaan kasih sayang dan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu,
iaitu ikatan ukhuwah Islamiah ( persaudaraan dalam agama Islam ). Firman Allah Taala :
" Sebenarnya orang orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di
antara dua saudara kamu ( yang bertelingkah ) "
[ Surah al Hujurat : 10 ]
Fitrah manusia yang hidupnya perlu beragama, aqidah menjadi asas utama untuk
mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Islam selaku agama yang sesuai

12

dengan fitrah manusia perlu dipandu oleh aqidah, agar mereka benar benar menjadi
seorang insan yang kamil yang berasaskan aqidah, kerana dengan aqidahlah seseorang
manusia menjadi orang yang beriman dan Islam. Seseorang yang beriman dan Islam yang
tidak berasaskan keimanan dan keislaman mereka dengan aqidah, keyakinan mereka
kepada agamanya tidak kukuh kerana tidak ada panduan dan asas yang boleh
mengukuhkan mereka itu kepada beragama, dimana keimanan dan keislaman mereka itu
dengan mudahnya boleh diselewengkan oleh mereka yang memang sentiasa mencari
jalan untuk merosakkan aqidah orang orang yang beriman dan Islam.
Oleh yang demikian, adalah fardu 'ain ( wajib ) bagi setiap orang yang mukallaf
lelaki dan perempuan mempelajari ilmu aqidah ( aqaid al iman ) atau ilmu tauhid untuk
menjaga dan mengelakkan diri mereka dari iktikad iktikad yang batil dan yang boleh
merosakkan aqidah. Mengenai mempelajari ilmu secara mendalam dan lebih luas bagi
( lebih dari keperluan fardu 'ain ), hukumnya adalah fardu kifayah ( bukan fardu 'ain ),
iaitu apabila sudah ada di antara mereka yang mengetahui masalah masalah aqidah
yang lebih mendalam dan lebih luas, gugurlah fardu belajar ilmu aqidah secara mendalam
dan luas tadi ke atas orang Islam yang lain.
Sehubungan dengan ini, perlu dinyatakan bahawa maudhu' asasi di dalam alQuran ialah maudhu' ilmu aqidah ( aqaid al-Iman ) atau ilmu tauhid. Ini dapat dibuktikan
bahawa setiap lembar di dalam kitab Allah ( al-Quran ) terdapat seruan Allah mengajak
manusia beriman kepada Allah, atau malaikat-malaikatNya, atau kitab-kitabNya, atau
rasul-rasulNya, atau hari akhirat, atau takdir baik dan buruk. Ayat-ayat al-Quran ynag
diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah selama tiga belas
tahun ( ayat Makkiyah ) bolehlah dikatakan hampir seluruhnya membahaskan masalahmasalah di sekitar aqidah dan tauhid, dan juga masalah yang berkaitan dengannya.
Berdasarkan fakta-fakta inilah ilmu aqidah menjadi suatu ilmu yang mengukuhkan
keyakinan manusia beragama, dan juga suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang
yang mukallaf, supaya syahadah mereka itu betul, Islamnya betul, imannya sah, dan
amalannya diterima Allah, kerana dengan mengetahui dan memahami ilmu tersebut
mereka dapat mengajak manusia kepada agama Allah dengan hikmah, dimana dalam

13

ilmu aqidah itu didapati dalil dan hujjah untuk menetapkan dan meyakinkan aqidah
seseorang itu dan mengajak mereka beriman.

C) NEGARA
Allah SWT ada berfirman tentang penduduk kota Mekah, sekiranya mereka
beriman kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan rezeki yang tidak terhingga,
sekiranya mereka berpegang kepada syariat yang dibawa oleh Rasul. Allah Azza Wa
Jalla berfirman maksudnya:
" Dan ( Tuhan berfirman lagi ): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa,
tentulah Kami akan membuka kepada mereka ( pintu pengurniaan ) yang melimpah
berkatnya, dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ( Rasul Kami ), lalu Kami
timpakan mereka dengan azab yang mereka telah usahakan "
[ Surah al - A`raf : 96 ]

Allah Azza Wa Jalla berfirman lagi berkaitan perkara ini yang bermaksud :
" Sehingga aku berkata ( kepada mereka ) : Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu,
sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. ( Sekiranya kamu berbuat demikian ), Ia akan
menghantarkan hujan lebat mencurah-curah, kepada kamu ; Dan Ia akan memberi kepada
kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak - pinak ; dan Ia akan mengadakan
bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai ( yang
mengalir di dalamnya ) "
[ Surah Nuh : 10 12 ]

14

Allah Azza Wa Jalla mengisahkan tentang penduduk kota Mekah yang ingkar
dengan perintah Allah, lalu Allah turunkan bala kelaparan dan ketakutan kepada
penduduk kota itu. Allah berfirman maksudnya :
" Dan ( berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar ) Allah memberikan satu misalan :
Sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah
dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka
Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan
apa yang mereka telah lakukan "
[ Surah an Nahl : 112 ]

Allah Azza Wa Jalla berfirman tentang rezeki dan rahmat hanya milik-Nya,
sesiapa memohon selain Allah, nescaya sia-sialah permintaan mereka maksudnya :
" Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang, tidak
menyembah Allah yang mencipta segala-segalanya, kamu hanya mengadakan
penyembahan dusta. Mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah itu, tidak berkuasa
memberi rezeki kepada kamu; oleh itu carilah rezeki dari sisi Allah, dan sembahlah akan
Dia serta bersyukurlah kepadaNya; ( ingatlah ), kepada Allah jualah kamu akan
dikembalikan"
[ Surah al Ankabut : 17 ]
Allah Azza Wa Jalla berfirman maksudnya:
" Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah ( Kaa'bah ) ini,
Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan
mengamankan mereka dari ketakutan "

15

[ Surah Quraisy : 3 & 4 ]

Setelah kita memerhatikan firman Allah di atas, jelaslah kepada kita bagaimana
Allah menjamin rezeki orang yang beriman dan iltizam dengan agamanya dan menjauhi
segala larangan dan tegahan agama. Kisah saba yang dirakamkan di dalam Al-Quran
masih lagi segar di dalam ingatan. Kita lihat bagaimana orang yang berpaling daripada
syariat Allah, ditimpa bencana banjir besar dan kesempitan hidup. Pada kisah penduduk
negeri Saba' ini, ada satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah. Terdapat di tempat
tinggal mereka dua kumpulan kebun ( yang luas lagi subur ), terletak di sebelah kanan
dan kiri perkampungan mereka. Malangnya mereka ingkar perintah Allah, lalu Allah
hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan digantikan dua kumpulan
kebun mereka ( yang subur ) itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohonpohon yang pahit buahnya, pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon
bidara.

Di antara tempat tinggal mereka ( di negeri Yaman ) dengan bandar-bandar ( di


daerah negeri Syam ) Allah limpahkan berkat kemakmuran dan Allah adakan beberapa
buah bandar yang jelas kelihatan kepada orang-orang yang melalui jalan itu.
Kemakmuran dan kemudahan itu menjadikan mereka sombong dan kufur. Lalu Allah
pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Kisah-kisah yang dipaparkan di dalam firman
Allah di atas sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Baginda junjungan di
dalam hadis yang bermaksud :
" Barangsiapa yang merasa gembira untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan
usianya, maka jalinkanlah hubungan silturrahim ( dengan ihsan ) "
[ Daripada Anas ]

16

Ibn Qoiyim Al-Jauziyyah menjelaskan berkaitan hadis ini iaitu yang dimaksudkan
dengan panjang usia ialah mendapat keberkatan, menggunakan umur atas landasan taufiq
dan tidak membiarkannya berlalu sia-sia. Karat-karat dosa yang menyelaputi kehidupan
manusia menambahkan lagi kesempitan hidup dan jauh dari rahmat Allah. Perkara ini
ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda Baginda maksudnya :
" Sesungguhnya disempitkan rezeki seseorang dengan dosa yang menimpanya. Taqdir
tidak akan berubah melainkan dengan doa. Tidak dipanjangkan umur melainkan dengan
melakukan kebajikan "
[ Sahih Ibn Hibban ]
Jelaslah bahawa aqidah sangat penting terhadap sesebuah negara. Ini kerana,
dengan aqidahlah negara tersebut akan dikurniakan limpahan rezeki serta sebuah negara
aman damai. Jika tidak, pelbagai bala bencana yang Allah akan turunkan kepada negara
tersebut seperti kaum terdahulu. Malah ia juga penting untuk dipegang kerana aqidah
yang melambangkan identiti sesebuah negara itu. Aspek kemajuan sesebuah negara juga
mempunyai hubungkait dengan aqidah. Oleh itu, dapatlah kita katakana bahawa aqidah
merupakan aspek yang penting bagi negara untuk terus maju dan dikenali seantero dunia.

17

AKIBAT MENGABAI DAN MENGAMALKAN AQIDAH DI KALANGAN GURU

Orang yang beriman bererti orang yang telah bersikap jujur terhadap dirinya
kerana dia telah meletakkan dirinya pada tempat yang betul dan tidak mengkhianati
dirinya. Dia beriman kepada Allah dan akibatnya akan mendapat kesejahteraan.
Seseorang yang mengkhianati dirinya kerana ia telah meletakkan dirinya bukan pada
tempatnya yang betul dan dia telah menzalimi dirinya. Meletakkan sesuatu bukan pada
tempatnya adalah suatu kezaliman. Allah telah berfirman di dalam Al Quran
maksudnya :
" ..Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar "
[ Surah Luqman : 13 ]
Syirik itu satu kezaliman kerana darinya akan terbit kezaliman kezaliman dan
keburukan keburukan yang lain. Semuanya bermula dari hati seseorang yang tidak
menepati dengan kebenaran di mana akibatnya melahirkan tindakan tindakan yang
tidak benar.

Contohnya kajadian yang berlaku di Cina. Seorang pengetua di salah sebuah


sekolah telah dihukum mati kerana didakwa telah memperkosa 39 pelajarnya. Lebih
malang lagi, hukuman tersebut dijatuhkan pada 11 September, bertepatan pada peringatan
Hari Guru Nasional Cina. Hal ini jelas menjejaskan imej pendidik yang dianggap sebagai
public figure. Disebab kenipisan imanlah hal sedemikian berlaku. Tanpa aqidah yang
mantap, perkara sedemikian rupa tidak mustahil bakal berlaku pada para guru di
Malaysia.

18

Selain itu, guru yang mengabaikan aqidah akan menurunkan ilmu kepada anak
didik mereka tentang aqidah yang terpesong dari landasan yang sebenar. Contohnya
menyembah berhala, menyekutukan Allah, menafikan segala ciptaan Allah dan banyak
lagi. Oleh sebab itulah wujud ajaran sesat pada zaman ini yang mengelirukan kita. Malah
ada juga yang mendakwa dirinya sebagai rasul zaman ini. Rata rata mereka yang
mencetuskan fahaman tersebut merupakan seorang guru dan berilmu. Namun, disebabkan
salahguna ilmu dan terlalu taksub, aqidah mereka telah terseleweng. Hal ini sangat
menduka citakan.
Sebaliknya, guru yang mengamalkan aqidah akan lebih disegani oleh masyarakat.
Apabila soal aqidah dititik beratkan, maka lahirlah generasi yang mempunyai aqidah
yang mantap. Guru yang termasuk dalam golongan ini akan menjadi tempat dan sumber
rujukan tentang kemusykilan agama disebabkan oleh keyakinan dan kepercayaan
masyarakat kepada mereka terhadap pegangan aqidah guru tersebut. Setelah lahirnya
generasi yang memiliki aqidah yang hakiki, dengan izin Allah, mereka inilah yang akan
membentuk dan melorongkan semula bagi mereka yang telah tersasar jauh aqidahnya.
Memang terlalu banyak perkara dan kejadian yang telah berlaku di kalangan guru
akibat tidak mengamalkan aqidah. Namun semua ini harus dibanteras sekeras - kerasnya
agar aqidah yang sebenar diamalkan oleh masyarakat kini. Oleh sebab itulah guru yang
bertauliah sahaja seharusnya diamanahkan untuk menyampaikan ilmu yang penting
seperti aqidah ini. Ini kerana, bukan sebarangan orang yang boleh mambicarakan isu
aqidah dengan baik. Tanpa ilmu yang mantap tentangnya, ia sangatlah mustahil.

19

AKHLAK
DEFINISI
Akhlak dalam bahasa Arab ialah jama daripada khuluq yang bererti tingkah
laku, tabiat, perangai, bentuk keperibadian, kebiasaan kehendak. Dalam Islam, akhlak
bermaksud sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku atau perbuatan yang telah
menjadi adat kebiasaan, dan diterima oleh semua. Akhlak dari segi bahasa mempunyai
erti sifat dan naluri. Al Ghazali menjelaskan :
Bahawa sifat jiwa yang mendorong atau melahirkan perbuatan tanpa sengaja
Berdasarkan pengertian di atas dapatlah dikatakan bahawa akhlak ialah kumpulan
sifat yang terpendam dalam jiwa, yang berjalan atas dorongan dan pertimbangan sifat itu.
Sesuatu perbuatan itu dapat dinilai baik atau buruk menurut pandangan manusia dan
dengan sifat itu dia dapat melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Menurut
istilah ilmu akhlak, kalimah akhlak membawa pengertian serumpun nilai nilai dan sifat
sifat yang sebati dalam diri seseorang. Baik atau buruknya sesuatu perbuatan atau
sesuatu sifat itu terletak kepada neraca yang digunakan oleh nilai nilai dan sifat sifat
yang sebati pada diri seseorang itu. Akhlak Islamiah ialah satu satunya akhlak yang
dapat melahirklan manusia yang dapat membina masyarakat yang membangun dalam
pelbagai aspek serta tidak bercanggah dengan pembangunan yang dikehendaki oleh Islam
kerana akhlak Islam sahajalah yang dapat melahirkan individu yang setia dan
bertanggungjawab dalam melaksanakan perintah. Akhlak merupakan sifat semulajadi,
tabiat, maruah, agama yang menyerlahkan gambaran atau rupa batin seseorang. Dr
Miqdad Yalchin ( 1986 ) menjelaskan akhlak mengandungi aspek aspek berikut :
Sifat semulajadi yang dimiliki oleh seseorang
Sifat yang dimiliki oleh seseorang melalui latihan atau sebagainya yang
akhirnya sebati dan menjadi adat atau tabiat
Dimensi batin atau kejiwaan dan zahir dalam membentuk kelakuan

20

KEPENTINGAN
DIRI
Agama Islam sebagai ad-Deen atau way of life amat menekankan kepada
pendidikan akhlak. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam
membentuk tingkah laku atau perbuatan manusia dan apa sahaja yang lahir daripada
manusia itu sendiri. Segala tindak tanduk manusia sesuai dengan pembawaan dan sifat
yang ada dalam jiwanya. Perbuatan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat
dan pembawaan yang ada dalam hatinya.

Kepentingan akhlak kepada diri dilihat dari segi pertimbangan. Sebelum


seseorang membuat atau meninggalkan sesuatu perbuatan, individu terlebih dahulu
memikirkan apa yang akan dibuat atau tindakan itu sesuai dengan sifat sifat yang ada
dalam jiwanya. Walau apa pun keputusan yang diambil, ia perlu lahir dari dorongan dan
keinginan untuk membuat atau meninggalkannya yang didahuluii oleh pertimbangan.

Akhlak juga penting bagi membina dan membentuk perbuatan diri. Tujuan risalah
itu sendiri adalah untuk menyempurnakan dan menyebarka akhlak mulia. Ruang lingkup
dalam bidang akhlak dihurai secara terperinci, meluas dan mendalam oleh Al Quran
bermatlamat untuk menjamin keselamatan agama, jiwa, jasmani, keturunan dan harta
benda. Ia selaras dengan tuntutan agar manusia memenuhi kehendak allah yang telah
melantik manusia sebagai khalifah di atas muka bumi.

Akhlak mulia dapat menyempurnakan keperluan masyarakat manusia untuk


mendapat kebahagian. Jika setiap individu Muslim berakhlak mulia maka sudah pasti
masyarakat itu akan dipenuhi keadilan, keamanan dan kesejahteraan serta terselamat
daripada keadaan huru hara dan perpecahan. Islam secara umumnya menyeru agar
manusia berakhlak baik sepaerti firman Allah yang bermaksud :

21

" Katakanlah kepada hamba-Ku, supaya mereka menyatakan perkataan yang baik baik.
Sesungguhnya syaitan itu berbuat bencana antara mereka. Sungguh syaitan itu menjadi
seteru yang terang bagi manusia "
[ Surah al Isra' : 53 ]
Hadith Rasulullah SAW yang bermaksud :
" Agama itu adalah nasihat "
[ Sahih Muslim, Jilid 1, Bil. 43 ]
Tujuan utama perutusan Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT kepada manusia
juga memperlihatkan kepentingan nilai akhlak atau moral individu dalam Islam,
sebagaimana sabda baginda Rasulullah yang bermaksud :
" Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia "
[ Imam Malik, Hal. 132 ]
Oleh itu, menurut kaca mata Islam nilai akhlak adalah sebahagian daripada agama
Islam itu sendiri. Justeru, dalam Islam manusia yang paling tinggi statusnya adalah
manusia yang paling mulia akhlaknya dan tinggi sifat taqwanya. Malah, tidak sempurna
iman seorang muslim itu sekiranya dia tidak memiliki nilai-nilai moral dan akhlak yang
mulia dan terpuji. Banyak hadis yang menunjukkan kaitan iman dengan akhlak.
Misalnya,
" Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya "
[ Imam Ahmad, Juz 3, No.7406 ]

22

" Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana
dia mengasihi dirinya sendiri "
[ Sahih Bukhari, Jilid 1, Bil. 10 ]
Bagaimanapun, tidak bermakna bahawa dengan memiliki akhlak yang sempurna
dan mulia sudah memadai untuk dikategorikan sebagai muslim yang benar-benar
beriman. Kepentingan peranan iman kepada umat Islam diutamakan kerana ia merupakan
asas yang menentukan segala amalan dan perilakunya diterima Allah SWT. Tiada
gunanya seseorang itu berakhlak atau bermoral tinggi, namun dia tidak mempercayai dan
patuh kepada peraturan dan hukum Allah SWT.

Tunku Sarah (1997) menegaskan, penerapan nilai akhlak bermula daripada


intipati tauhid kepada Allah SWT demi melahirkan insan berakhlak. Beliau membuat
kesimpulan, pengajaran nilai akhlak yang berkesan akan berlaku bila dikaitkan dengan
kepercayaan kepada Tuhan. Apabila insan itu menyedari akan kehadiran Allah SWT,
barulah dia akan mendidik hati dan diri. Jelaslah bahawa akhlak merupakan pelengkap
kepada keimanan dan mencantikkan lagi ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang
muslim.

23

MASYARAKAT
Akhlak yang baik penting dan dapat membangunkan ummah. Fikrah Islam ialah
membawa manusia untuk melaksanakan segala tugas ibadat kepada Allah SWT dengan
membangunkan segala potensi serta keperluan duniawi dan ukhrawinya menurut nilai
nilai Islam. Sasaran kepimpinan dan pembangunan Islam ialah manusia itu sendiri baik
individu, keluarga dan masyarakat di semua peringkat perlu membangunkan segala
potensi dan ciri cirri positif mereka untuk berperanan dengan sebaik baiknya sebagai
khalifah di bumi Allah SWT ini dalam bentuk pembangunannya.

Di samping itu, ia juga penting kerana berperanan sebagai penghubung


silaturrahim. Bagi semua mukmin, muamalat dan pergaulan berlaku secara syura, tasmuh
( bertolak ansur ), rendah diri, maaf maafan antara satu sama lain amat dituntut.
Masyarakat juga perlu menjauhi dari perbuatan yang menimbulkan kemarahan, bermanis
muka, bantu membantu serta bersifat belas kasihan. Selain itu, masyarakat perlu
mempunyai semangat politik dalam membantu pertahanan negara Islam semasa di serang
musuh dan menyelesaikan kezaliman. Sifat ini aalah tuntutan dalam membina unsur
lemah lembut sesama masyarakat khususnya masyarakat Islam. Namun orang Muslim
perlu bertindak sebaliknya kepada golongan kafir ketika di medan perang atau tempat
lain yang tiada perjanjian dengan Negara Islam atau pada keadaan mereka tidak
menghormati kekuasaan dan undang undang Islam. Dalil atau keterangan ayat Al
Quran yang menyentuh mengenaiya ialah firman Allah SWT yang bermaksud :
" Dia kekasih kepada mereka dan mereka pun mengasihi-Nya yang bersifat lemah lembut
terhadap mukmin dan keras terhadap orang kafir "
[ Surah al - Maidah : 54 ]
" Muhammad sebagai Rasulullah dan mereka yang bersama dengannya itu keras terhadap
orang kafir dan lemah lembut sesama mereka "

24

[ Surah al Fath : 29 ]

Sejak kebelakangan ini keruntuhan akhlak yang melanda masyarakat terutamanya


para remaja merupakan gejala yang agak serius dan perlu dibendung oleh setiap pihak. Di
akhbar akhbar juga sering dipaparkan mengenai kejadian kejadian yang melibatkan
masalah akhlak para remaja dewasa ini seperti penagihan dadah, masalah lepak, lari dari
rumah, kehamilan di luar nikah, tidak adanya rasa hormat terhadap orang lain dan banyak
lagi. Arus pembangunan semakin berkembang maju serta pendedahan kepada budaya luar
terutamanya kemasukan budaya Barat merupakan salah satu sebab terjadinya masalah
keruntuhan akhlak di kalangan masyarakat amnya serta para remaja khasnya. Budaya
Barat lebih mementingkan kebebasan dalam setiap perlakuan amat mudah mempengaruhi
diri seseorang yang sememangnya inginkan kebebasan di luar batasan yang sepatutnya.

Oleh itu, di sinilah timbulnya masalah disiplin di dalam diri setiap anggota
masyarakat di mana mereka bukan sahaja tidak mengamalkan akhlak mulia semasa di
rumah tetapi ia juga terbawa bawa sehingga ketika berada di luar rumah. Justeru itu, ia
memperlihtkan keadaan di mana ramai anak muda tidak lagi menghormati orang yang
lebih tua, berpakaian tidak senonoh, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan,
merosakkan harta awam, tidak jujur dan amanah dan sebagainya. Dapatlah disimpulkan
di sini bahawa akhlak sememangnya sangat penting kepada masyarakat.

NEGARA

25

Seorang pemimpin yang berjasa lagi berakhlak baik, tidak sombong, tidak bakhil,
tidak mementingkan diri dari rakyat dan tidak buat maksiat dan mungkar, tentu akan
disayangi oleh rakyat. Rakyat akan meniru kebaikannya hingga jadilah negara yang baik.
Negara jiran dan negara-negara lain pun akan tertarik dengan keindahan di dalamnya,
lalu mereka pun akan terdorong untuk berbaik-baik dengan negara tersebut. Orang-orang
bukan Islam di dalam dan di luar negara pun jatuh hati dengan keamanan dan keadilan
yang dapat dilihat dan dirasai, hingga mereka pun hidup berbaik-baik. Demikianlah
kepentigan akhlak yang membawa kesan-kesan baik kepada negara dan masyarakat
apabila akhlak baik itu dipraktikkan oleh pemerintah atau pemimpin, juga oleh rakyat
jelata. Semua pihak terhibur dan saling hormat - menghormati dan berkasih sayang.

Tanpa akhlak baik, rakyat dan pemimpin saling bersengketa dan bersakit hati.
Inilah apa yang sedang berlaku sekarang dalam negara dan masyarakat dunia. Maka
suasana di dalamnya tegang, tiada hiburan dan tiada kasih sayang. Sebab akhlak itu
adalah hiburan yang sejati. Lalu untuk menghiburkan hati rakyat dan pemimpin, masingmasing mencari dengan cara yang tidak bersih lagi. Perkara-perkara itu bukan
menghiburkan tetapi sekadar melalaikan dan membuat manusia lupa sebentar pada
masalah. Sebenarnya arak, zina, disko, pergaulan bebas dan lain-lain itu bukan
menenangkan jiwa, tetapi membuat manusia ghalit dari masalahnya. Bila selesai
berhibur , jiwa kembali dibebani masalah yang ditanggung.

Hal ini tidak berlaku kalau manusia berhibur dengan hiburan sejati yakni dengan
iman dan akhlak baik. Selain menenangkan jiwa, hiburan sejati membawa berbagai-bagai
kesan positif kepada masyarakat dan negara. Sedangkan hiburan palsu melalui maksiat,
bukan saja tidak menyelesaikan masalah tetapi mendatangkan kesan-kesan negatif yang
berbagai - bagai dalam masyarakat. Contohnya, arak memabukkan lalu si mabuk akan
bercakap merapu dan menyakitkan hati orang lain hingga menghilangkan kasih sayang.
26

Mungkin juga akan berlaku kemalangan bila orang mabuk bawa kereta dan sebagainya.
Berzina boleh melahirkan anak haram yang hidupnya terbiar dan menjadi masalah
masyarakat. Pelacur-pelacur bila tua, hidupnya sungguh terhina dan menderita oleh
kutukan, siplis dan AIDS. Sosial liar dan lucah yang dijadikan cara berhibur oleh
masyarakat kini, sebenarnya banyak menimbulkan pergaduhan bahkan pembunuhan.

Kebaikan manusia ialah pada akhlaknya. Jika dunia ini kalau dicatur oleh para
pemimpin yang berakhlak baik, orang kaya yang baik - baik, ulama - ulama yang
berakhlak baik dan seterusnya muda - mudi, guru - guru, ibu bapa, dan semuanya yang
berakhlak baik. Alangkah tenang dan indahnya masyarakat Malaysia dan dunia ini. Kasih
sayang terasa di mana - mana. Kezaliman, penipuan, salah guna kuasa, hasad dengki,
dendam dan lain - lain kejahatan manusia akan pupus dari kalangan manusia. Dunia
aman, damai dan selamat.

Bila mana semua golongan manusia atau majoriti dari manusia ini adalah manusia
yang berakhlak, manusia akan saling tertarik dan kasih pada sesamanya. Mereka akan
berbaik - baik dan tidak bersengketa lagi. Dunia akan aman dan selamat. Bila mana orang
Islam amankan dunia. Pendidikan akhlak pada manusia sebagai faktor pengikat atau
penjalin hubungan kasih sayang antara manusia sejagat, perlu diperkenalkan pada dunia.
Akhlak baik ini disukai oleh manusia sedunia. Manusia hanya akan jadi manusia, berbeza
dari binatang, bila ia memiliki akhlak baik ini. Iaitu sifat yang terbentuk oleh hati yang
baik. Hati yang baik terbentuk oleh makanan yang baik-baik. Nabi Muhammad SAW
bersabda maksudnya :
" Ketahuilah di dalam diri (anak Adam) ada seketul daging. Bila baik daging itu, baiklah
manusia. Bila jahat daging itu, jahatlah manusia. Itulah hati "

27

AKIBAT MENGABAI DAN MENGAMALKAN AKHLAK DI KALANGAN GURU

Isu segelintir guru melepaskan geram kepada pelajar dengan tindakan tanpa
mengikut peraturan menjejaskan etika profesianalisme dalam akhbar menarik perhatian.
Kes dakwaan 22 murid Tahun Empat sekolah Kebangsaan Gayang, Tuaran ditampar
kerana tidak menyiapkan kerja di rumah dan 200 orang pelajar perempuan Sekolah
Menengah Kebangsaan Bawang Assan dekat Sibu, kena berendam dalam air kolam ikan
kotor selama sejam kerana kesalahan seorang pelajar membuang tuala wanita dalam
mangkuk tandas, adalah suatu tindakan keterlaluan serta memalukan warga guru yang
mengutamakan prosedur dan garis panduan salah laku pelajar di sekolah. Biarpun guru
mempunyai objektif murni mendidik pelajar, pelaksanaan tindakan mesti rasional dan
berfokus sahsiah dan selaras konsep JERI iaitu keseimbangan dari segi Jasmani, Emosi,
Rohani dan Intelektual yang ingin diterapkan kepada pelajar. Menampar dan merendam
dalam air kolam busuk amat berbahaya. Guru wajar dihormati, bukan ditakuti. Tidak
dinafikan salah laku dan disiplin pelajar merunsingkan semua pihak. Kini pelajar
terdedah kepada persekitaran dan media yang memerlukan guru cakna. Guru harus
banyak bersabar dan tabah menghadapi karenah pelajar dewasa ini.

Insan bergelar guru menerima tanggungjawab mendidik, mengajar, mengasuh dan


membentuk manusia yang bakal menjadi warganegara yang berprinsipkan Rukun Negara
harus bersedia menerima pelbagai risiko. Tindakan tatatertib juga adalah prosedur dan
etika dalam perkhidmatan awam menanti guru yang melepaskan geram ketika bertugas.
Biar apapun bebanan tugas dan disiplin pelajar yang dihadapi, guru mestilah berpegang
kepada nilai murni. Usaha mendidik dan membangunkan nilai manusia tidak semudah
membina bangunan. Sekali gus guru disanjung kerana maruah dan disiplin keilmuan.
Secara tidak langsung tidak mustahil guru tersebut akan dinobatkan sebagai tokoh guru
suatu hari nanti.

28

B. Kufur
Pengertian Kufur: Kufur menurut bahasa berarti malam, menyembunyikan,
menutupi, menurut syara kufur berarti menolak kebenaran setelah mengetahuinya. 1[2]
Kufur menurut pengertian yang lain adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya,
baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya maksud mendustakan berarti
menentang atau menolak sedangkan tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman
dan tidak percaya.2[3]
Jenis-Jenis Kufur, Kufur ada dua jenis : Kufur Besar dan Kufur Kecil. Kufur
besar atau

juga disebut sebagai kufur akidah bisa mengeluarkan seseorang

dari agama Islam. Kufur besar ada lima macam :


[1]. Kufur Karena Mendustakan.
Dalilnya adalah firman Allah Al-Ankabut : 68 :

Artinya : Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengadaadakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang
kepadanya ? Bukankah dalam Neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang
kafir ?
[2].

Kufur

Karena

Enggan

dan

Sombong,

Padahal

Membenarkan.

Dalilnya firman Allah Al-Baqarah : 34 :


3

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat, Tunduklah
kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis, ia enggan dan congkak dan
adalah ia termasuk orang-orang kafir

1
2

29

[3]. Kufur Karena Ragu.


Dalilnya adalah firman Allah Al-Kahfi : 35-38 :

Artinya : Dan ia memasuki kebunnya, sedang ia aniaya terhadap dirinya sendiri ; ia


berkata, Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira
Hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku,
niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik Temannya (yang mukmin) berkata
kepadanya, Apakah engkau kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah,
kemudian dari setetes air mani, kemudian Dia menjadikan kamu seorang laki-laki ? Tapi
aku (percaya bahwa) Dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukanNya dengan
sesuatu pun
[4]. Kufur Karena Berpaling.
Dalilnya adalah firman Allah Al-Ahqaf : 3 :

4
Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan
dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. dan orang-orang yang
kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
[5]. Kufur Karena Nifaq.
Dalilnya adalah firman Allah Al-Munafiqun : 3 :

Artinya : Yang demikian itu adalah karena mereka beriman (secara) lahirnya lalu kafir
(secara batinnya), kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat
mengerti
-Kufur kecil atau juga disebut kufur amaliyah yaitu kufur yang tidak menjadikan
pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-

30

dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi
tidak mencapai derajat kufur besar. Seperti kufur nikmat, sebagaimana yang disebutkan
dalam firmanNya An-Nahl : 83

Artinya : Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari dan


kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir
Termasuk juga membunuh orang muslim, sebagaimana yang disebutkan Allah
dalam firmannya Al-Baqarah : 178 :

178.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan

orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan
dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara
yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang
sangat pedih.
Yang dimaksud dengan saudara dalam ayat di atas tanpa diargukan lagi- adalah
saudara seagama, berdasarkan firman Allah Al-Hujurat : 9-10 :

Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya
31

terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu
sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku
adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang
mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat
-Perbedaan Antara Kufur Besar Dan Kufur Kecil
[1]. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan
6
(pahala) amalnya, sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama
Islam, juga tidak menghapuskan (pahala)nya sesuai dengan kadar kekufurannya, dan
pelakunya tetap dihadapkan dengan ancaman.
[2]. Kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, sedankan kufur kecil, jika
pelakunya masuk neraka maka ia tidak kekal di dalamnya, dan bisa saja Allah
memberikan ampunan kepada pelakunya, sehingga ia tiada masuk neraka sama sekali.
[3]. Kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya, sedangkan kufur kecil tidak
demikian.
[4]. Kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya, antara
pelakunya dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin tidak boleh mencintai dan
setia kepadanya, betapun ia adalah keluarga terdekat. Adapun kufur kecil, maka ia tidak
melarang secara mutlak adanya kesetiaan, tetapi pelakunya dicintai dan diberi kesetiaan
sesuai dengan kadar keimanannya, dan dibenci serta dimusuhi sesuai dengan
kemaksiatannya.
C. Nifaq
Nifaq secara bahasa berasal dari kata naafaqa yunaafiqu nifaaqan wa
munaafaqan yang diambil dari kata an-naafiqaa, yaitu salah satu lubang tempat
keluarnya yarbu (hewan sejenis tikus) dari sarangannya, dimana jika ia dicari dari
lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula, ia
berasal dari kata an-nafaqa (nafaq) yaitu lubang tempat bersembunyi. [An-Nihaayah
V/98 oleh Ibnu Katsir]

32

Nifaq menurut syara yaitu menampakkan Islam dan kebaikan tetapi


menyembunyikan kekufuran dan kejahatan atau bisa disebut bahwa seseorang
tersebut memperlihatkan sesuatu baik berupa ucapan, tingkah laku yang berlainan
7
dengan yang ada dihatinya3[4]. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari
satu pintu dan keluar dari pintu yang lain.
Hal ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat QS. At-Taubah: 67:

67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian dengan sebagian yang
lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat
yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648].mereka Telah lupa kepada
Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah
orang-orang yang fasik. [648] Maksudnya: berlaku kikir

-Jenis Nifaq. Nifaq terbagi menjadi dua jenis: nifaq I'tiqodiy dan nifaq4[5] amaliy.
Nifaq I'tiqodiy (keyakinan), Nifaq I'tiqadiy adalah nifaq besar, di mana pelakunya
menampakkan ke-Islaman, tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian
terhadap Islam. Jenis nifaq ini menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari agama &
khirat kelak ia akan berada dalam kerak Neraka.
- Nifaq 'amaliy (perbuatan), Nifaq 'amaliy yaitu melakukan sesuatu yang
merupakan perbuatan orang-orang munafiq, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati.
Nifaq jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, namun merupakan washilah
kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam keadaan iman dan nifaq, dan jika
perbuatan nifaqnya

lebih banyak maka hal itu bisa menjadi sebab terjerumusnya

dia ke dalam nifaq sesungguhnya,


3
4

33

Sifat nifaq adalah sifat yang sangat buruk dan berbahaya, karena itulah para sahabat
sangat takut kalau diri mereka terjerumus dlm kemunafikan. Ibnu abi Mulaikah
berkata :"Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah saw, mereka semua tahu kalaukalau ada nifaq dalam dirinya."
8
Perbedaan antara Nifaq besar dan Nifaq Kecil
Nifaq

besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifaq kecil tidak

mengeluarkan dari agama.


Nifaq

besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan,

sedangkan nifaq kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal
perbuatan bukan dalam hal keyakinan.
Nifaq

besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifaq kecil bisa terjadi dari

seorang mukmin.
Pada galibnya,

pelaku nifaq besar tidak bertaubat, seandainya pun bertaubat, maka

ada perbedaan pendapat tentang diterimanya taubatnya di hadapan hakim. Lain halnya
dengan pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah, sehngga Allah menerima taubatnya.
[Aqidah at-Tauhid (hal. 85-88) oleh Dr. Shalih bin Abdullah al-Fauzan]
D. Syirik
Syirik berasal dri kata asyraka-yusyriku-syirkan-musyrikun yang artinya
mencampurkan atau menyekutukan,

menurut syara syirik berarti menyamakan Allah

dengan zat selain Allah dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah Subhanahu wa Taala.
Umumnya menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan
kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah disamping berdoa kepada
Allah,atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar,
berdoa dan sebagainya kepada selainNya.5[6]
- Jenis-Jenis Syirik Ada Dua Jenis : Syirik Besar dan Syirik Kecil.

34

[1]. Syirik Besar : Syirik

besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan

menjadikannya kekal di dalam Neraka, jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat
daripadanya. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah
9
kepada

selain Allah, seperti

berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri

kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk
kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa
memberikan manfaat maupun mudharat.
-Syirik Besar Itu Ada Empat Macam.
[a]. Syirik Doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala,
ia juga berdoa kepada selainNya.
[b]. Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk
selain Allah Subhanahu wa Taala
[c]. Syirik Ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat
kepada Allah
[d]. Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan selain Allah dengan

Allah

dalam hal kecintaan.


[2]. Syirik Kecil : Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam,
tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar.Syirik
Kecil Ada Dua Macam.
[a]. Syirik Zhahir (Nyata), yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan
perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah.
[b]. Syirik Khafi (Tersembunyi), yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti
riya (ingin dipuji orang) dan sumah (ingin didengar orang) dan lainnya.Rasulullah SAW
bersabda."Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.
"Mereka (para Shahabat) bertanya: "Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?" .Beliau
Shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Yaitu riya.
10
-Syirik adalah dosa yang paling besar, menurut Al-Quran QS. An-Nisaa : 4835

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni
segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa
yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.
QS Az-Zumar :65

65. Dan Sesungguhnya Telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang
sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan
tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
E. Murtad
Murtad dalam arti bahasa adalah yang artinya
kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Ibrahim Unais dan kawan-kawan dalam kamus
Al-Mujam Al-Wasith Jilid I mengemukakan bahwa Murtad berasal dari kata :

: ,yang artinya menolak dan memalingkannya.6[7]


Menurut istilah Syara, pengertian riddah sebagaimana dikemukakan oleh
Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.


Riddah menurut syara adalah kembali dari agama islam kepada kekafiran, baik
11
dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekhafiran, atau dengan ucapan.
Murtad merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan
hukuman di akhirat,yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh
Allah dalam Surah Al-Baqarah 217 :


( 217: )
barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,
Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.)QS. Al-Baqarah :217).

36

Di samping Al-quran, rasulullah saw.menjelaskan hukuman untuk orang murtad


ini di dalam sebuah hadits :

: :
( )
Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa menukar
agamanya maka bunuhlah dia. (Hadits riwayat Bukhari).
-Unsur yang menyebabkan Murtad
Dari definisi tersebut,dapat diketahui bahwa unsur murtad itu ada dua macam,yaitu :
1) Kembali (ke Luar) dari Islam
Unsur yang pertama dari jarimdah riddah adalah keluar dari islam. Pengertian ke luar
dari islam itu adalah meninggalkan agama islam itu setelah mempercayai dan
menyakininya.
Ke luar dari islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu :
a.

Dengan perbuatan atau menolak perbuatan;

b. Dengan ucapan (perkataan);


12
c.

Dengan iktikad atau keyakinan.7[8]

2) Niat yang Melawan Hukum


Untuk terwujudnya jarimah murtad disyaratkan bahwa pelaku perbuatan itu sengaja
melakukan perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada kekafiran, padahal ia tahu
dan sadar bahwa perbuatan atau ucapannya itu berisi kekafiran. Dengan demikian,
apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kekafiran tetapi ia tidak
mengetahui bahwa perbuatan tersebut menunjukkan kekafiran, maka ia tidak termasuk
kafir dan murtad.8[9]

7
8

37

13
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Manusia merupakan khalifah dimuka bumi ini, Allah SWT pun mengkaruniakan
kepada manusia kesempurnaan melebihi ciptaan Allah yang lain, meskipun dalam
kesempurnaan tersebut juga terkandung keterbatasan.
Sifat-sifat tersebut ialah sifat Nifaq, Syirik, Kufur dan Iman. Nifaq ialah bahwa
seseorang tersebut memperlihatkan sesuatu baik berupa ucapan, tingkah laku yang
berlainan dengan yang ada dihatinya, Syirik ialah menyamakan Allah dengan zat selain
Allah dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah Subhanahu wa Taala. Umumnya
menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah, kufur ialah tidak beriman kepada Allah dan
Rasulnya,

baik

dengan

mendustakannya

atau

tidak

mendustakannya

maksud

mendustakan berarti menentang atau menolak sedangkan tidak mendustakan artinya


hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya, sedangkan iman ialah Membenarkan dengan
hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan.

38

B. Saran-saran
Penulis menyadari dalam proses pembuatan dan penyampaian makalah terdapat
banyak kesalahan dan kekhilafan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun untuk penulis guna mengingatkan dan memperbaiki setiap kesalahan yang
ada dalam proses pembuatan dan penyampaian makalah. Terakhir tidak lupa penulis
mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT serta terima kasih kepada pihak-pihak
yang membantu dalam proses pembuatan makalah.
14
DAFTAR PUSTAKA
Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bogor : Pustaka At-Taqwa
Salafiyunpad, Nifaq dan jenis-jenisnya, http://salafiyunpad.wordpress.com, diakses 21 Oktober
2008
Ahmad Daudy, Kuliah akidah Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1997
Abdurrahman Madjrie, Meluruskan Akidah, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997
Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syirik dan macam-macamnya, http://almanhaj.or.id, diakses 21
Oktober 2008

39