Anda di halaman 1dari 2

1. Rajah dibawah menunjukkan alat-alat penyukat.

a) Ammar ingin mendapatkan berat satu batu . Nyatakan neraca yang manakah yang sesuai
untuk menentukan berat batu.
[ 1markah ]
b) Jelaskan pilihan jawapan anda dalam bahagian a) .

[ 1markah ]
c) Rose mengukur berat beg galasnya menggunakan neraca mampatan, dan didapati berat
begnya adalah 30 N.
(i)

Ramalkan berat beg galas tersebut di atas permukaan Bulan.


Lebih 30 N
30 N
Kurang 30 N
[ 1 markah ]

(ii)

Terangkan jawapan anda

[ 1 markah ]
d.

Lia telah membeli sebentuk cincin untuk dihadiahkan kepada ibunya. Dia ingin
mengukur ketebalan cincin tersebut.
Bagaimana Lia dapat mengukur ketebalan cincin, M dengan jitu?
[3 markah]

e. Rajah dibawah menunjukkan beberapa biji guli yang serupa dimasukkan ke dalam
sebuah silinder penyukat. Berapakah bilangan biji guli yang diperlukan untuk menjadikan
paras air meningkat sehingga 100cm3?

[ 3 markah ]