Anda di halaman 1dari 58

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUBANG PASU,

BANDAR DARUL AMAN 06000, JITRA KEDAH.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU
DAN
TARIKH

TEMA / TAJUK
TEMA 1
SEKOLAH
Unit 1
Mari
Bekerjasama

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6 mendengar, memahami


dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat

Contoh:

Cadangan

Sistem Bahasa
:-kata nama
- frasa dan ayat
-imbuhan awalan dan
akhiran
-ayat tunggal

B1DL1E1 (1.2.6)
Mendengar dan
menyebut frasa ayat

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
dengan sebutan yang betul

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 2 Januari 2013

Unit 2
Bantumembantu
Amalan Murni

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan kata terbitan
awalan beR, meN,teR dan di
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar,
memahami,dan memberikan
respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat permintaan
dan ayat perintah jenis ayat
suruhan dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:- ayat perintah
-Diftong, vokal
berganding
- Penjodoh bilangan
- Frasa nama
- Frasa kerja
- Frasa adjektif
- kata nama am hidup
bukan manusia
Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 3 Januari 2013

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.6 Membaca pelbagai


bahan
sastera dan bukan
sastera
yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat


tunggal secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

3.5 Mencatat maklumat


yang
betul tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai
sumber.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 4 Januari 2013

Unit 3
Muafakat
Membawa
Berkat

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi

Sistem Bahasa
:-kata tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-kata nama khas hidup
manusia
Aspek seni bahasa

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
MS: 5 Januari 2013

sebutan yang jelas dan


intonasi yang betul.

yang betul menggunakan


ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

TMK

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.
4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 6 Januari 2013

TEMA 2
KESELAMATAN
Unit 4
Jaga
keselamatan Diri

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan menyampaikan
pesanan dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

Sistem Bahasa
:-kata kerja aktif tak
transitif
-digraf
-konsonan bergabung

B2 DL1 E1 (1.3.3)
Mendengar dan
memberikan respons
terhadap arahan, soalan
dan pesanan

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul
3.2 Menulis huruf, suku
kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

B1 DT1 E1 (3.2.6)
Menulis ayat tunggal
B1 DT1 E2 (3.2.6)
Menulis ayat majmuk

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
MS: 7 Januari 2013

Unit 5
Panduan
Keselamatan

sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

daripada pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
yang sesuai secara lisan
atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat
permintaan dan ayat
perintah jenis ayat suruhan
dengan betul.

Sistem Bahasa
ayat tanya
-kata tanya
-imbuhan akhiran
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata ganti nama
Aspek Seni Bahasa

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat

2.3.1 Membaca kuat pelbagai

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 8 Januari 2013

pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

bahan bacaan yang


mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai
bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan dengan tepat.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
imbuhan

MS: 9 Januari 2013

golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

nama diri sebagai kata


sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

Unit 6
Berwaspada
Selalu

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan kata
panggilan yang sesuai bagi
kalangan bukan ahli keluarga
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

Sistem Bahasa
:-kata panggilan
-kata kerja aktif transitif
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 10 Januari 2013

dengan tepat , sebutan


yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 11 Januari 2013

menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

yang jelas dan susunan idea


yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

TEMA 3
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN
Unit 7

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

Sihatkan Tubuh
Kita

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai
ayat dalam pelbagai
situasi secara
bertatasusila

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata adjektif
Aspek Seni Bahasa

1.4.3 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan kata
ganti nama diri
dengan betul dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui

B3 DL1 E1(1.4.3)
Berkomunikasi
menggunakan kata
panggilan dan kata ganti
nama diri dalam pelbagai
MS: 12 Januari 2013

TMK

Unit 8
Jaga Kesihatan
Diri

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

situasi

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
MS: 13 Januari 2013

intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.
2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.5.2 Membaca , memahami


dan menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

MS: 14 Januari 2013

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
berimbuhan

MS: 15 Januari 2013

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.
Unit 9
Badan Sihat
Badan Cergas

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan
menggunakan kata dan ayat
yang sesuai tentang
sesuatu perkara dalam
pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B3 DL1 E2 (1.4.4)
Menyatakan permintaan
dalam pelbagai situasi

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

B3 DB1 E1 (2.2.2)
Membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi diftong,
vokal berganding, digraf
dan konsonan
bergabung dalam
perenggan dengan
MS: 16 Januari 2013

sebutan yang betul

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

MS: 17 Januari 2013

TEMA 4
PERPADUAN
Unit 10
Hubungan
Harmoni

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang


tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:-kata hubung
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B4 DL1 E1(1.5.1)
Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

MS: 18 Januari 2013

Unit 11
Bertolak Ansur
Amalan Kita

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang


tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Sistem bahasa
-kata sendi nama

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

B4 DL1 E2 (1.5.2)
Menceritakan sesuatu
perkara yang dibaca
dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul

Aspek Seni Bahasa


2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
MS: 19 Januari 2013

tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

penilaian dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat yang
betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan

4.3.1 Mengujarkan dialog

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

TMK

MS: 20 Januari 2013

Unit 12
Amalan Murni
Hidup Sejahtera

bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

dengan sebutan yang betul,


intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan dan


memahami pantun empat kerat
dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas
menggunakan bahas yang
indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada

Sistem Bahasa
:-imbuhan awalan teR,di
-ayat majmuk
-ayat tunggal
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DL1 E1 (1.7.1)
Berbincang dan
menyatakan pandangan
tentang sesuatu perkara
yang dapat
mempengaruhi khalayak
MS: 21 Januari 2013

bertatasusila.

pelbagai sumber secara


bertatasusila.

secara bertatasusila

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
dengan sebutan yang betul

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

B2 DB1 E1(2.2.1)
Membaca dan
memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran
dalam ayat

2.5.2 Membaca , memahami


MS: 22 Januari 2013

pelbagai bahan
denganbetul.

dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan Kata Terbitan
Awalan beR , meN, PeN, teR
dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi.

B4 DB1 E2 (2.6.2)
Membaca dan
memahami bahan bukan
sastera serta
menyatakan ilmu
pengetahuan dengan
betul

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 23 Januari 2013

rangkai kata bebas dengan


betul dalam pelbagai situasi.

TEMA 5
EKONOMI KITA
Unit 13
Pembeli Bijak

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara

Sistem Bahasa
:-tanda baca
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata ganda penuh

B5 DL1 E1 (1.6.2)
Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat yang tersurat
dengan tepat

Kosa kata umum


Kosa kata istilah
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Aspek Seni Bahasa


EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B1 DB1 E2 (2.3.2)
Membaca ayat tunggal
susunan biasa dan
susunan songsang
dengan sebutan dan
intonasi yang betul

B4 DB1 E1 (2.6.1)
Membaca dan
memahami bahan kreatif
MS: 24 Januari 2013

sesuai bagi memupuk


minat membaca.

kata umum dan kosa kata


istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

serta menyatakan kosa


kata umum dan kosa
kata istilah dengan betul

MS: 25 Januari 2013

Unit 14
Berjimat Amalan
Mulia

pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

penuh sebagai penanda


nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6Mendengar , memahami
dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat

2.5 Membaca,
memahami dan

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:- frasa dan ayat
-kata hubung gabungan
Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 26 Januari 2013

menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

mengandungi ayat dengan


Betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa

4.3.2Mengujarkan dialog
secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

MS: 27 Januari 2013

Unit 15
Usaha Jaya

badan dengan kreatif


melalui lakonan secara
didik hibur

bahasa badan yang sesuai


untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda nama
haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:-ayat penyata
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 28 Januari 2013

frasa dan ayat daripada


pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

pelbagai bahan bacaan dengan


sebutan yang
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan

4.3.1Mengujarkan dialog
dengan sebutan yang betul,

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

B5 DB1 E1(2.5.3)
Membaca dan
memindahkan maklumat
daripada bahan grafik
kepada bahan bukan
grafik dengan tepat

B2 DT1 E1(3.3.3)
Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu

MS: 29 Januari 2013

TEMA 6
PERTANIAN
DAN
PENTERNAKAN
Unit 16

menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

intonasi yang jelas dan bahasa


badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur,

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Tanaman Hiasan

Sistem Bahasa
-frasa
-imbuhan akhiran
-ayat majmuk
-ayat tunggal
Kosa kata

B6 DL1 E2 (1.7.2)
Berbincang dan
menyatakan pendapat
tentang sesuatu perkara
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan

B1 DB1 E1(2.3.1)
Membaca pelbagai pola
ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul
MS: 30 Januari 2013

jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2Membaca, memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai dengan menambah
kosa kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk

3.6.2Menulis untuk

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.5.3Membaca, memahami dan


menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan gafik
dengan betul.

MS: 31 Januari 2013

Unit 17
Nelayan

Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.2Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1Memahami dan membina


ayat tunggal susunan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
ayat yang mengandugi
frasayang sesuai secara
bertatasusila.

Sistem Bahasa
:-kata majmuk
-ayat tunggal

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 32 Januari 2013

Unit 18
Hasil Tani

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila

Sistem Bahasa
:-kata seru
-tanda baca
-frasa kata
-kata kerja aktif transitif
dan tak transitif
Menaakul

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
MS: 33 Januari 2013

yang tersurat dan


tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

multimedia untuk membuat


penilaian dengan betul

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif

4.2.1Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

B6 DT1 E1(3.7.1)
Menghasilkan penulisan
kreatif secara berpandu
yang dapat
mempengaruhi khalayak
dengan bertatasusila

MS: 34 Januari 2013

semasa bercerita
secara didik hibur

secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.
5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks

TEMA 7
TRADISI KITA
Unit 19
Budaya Bangsa

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:Kosa kata umum
Kosa kata istilah
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 35 Januari 2013

Unit 20
Produk Seni

bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk
minat membaca.

sesuai untuk menambah kosa


kata umum dan kosa kata
istilah

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya

Sistem Bahasa
:-kata imbuhan
-kata majmuk
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata majmuk

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 36 Januari 2013

sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.6 Menulis untuk

3.6.2 Menulis untuk

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Menaakul
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul

MS: 37 Januari 2013

Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

3.8 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan dengan
betul.

3.8.1 Mengedit dan


memurnikan
hasil penulisan daripada aspek
penggunaan kata, imbuhan,
kata majmuk dan tanda baca
dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1Mengujarkan dialog
dengan sebutan yang betul ,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2)
Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek imbuhan, kata
majmuk dan tanda baca
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila

MS: 38 Januari 2013

betul.

Unit 21
Dengarlah Cerita

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila

Sistem Bahasa
:-kata nama khas hidup
bukan manusia
-kata kerja transitif dan
kata kerja tak transitif
-frasa dan ayat
-ayat tunggal
-ayat majmuk

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

Aspek Seni Bahasa

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 39 Januari 2013

dengan betul.

2.5 Membaca
, memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat berdasarkan
bahan grafik
dalam satu perenggan dengan
betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk bukan
manusia dengan betul
mengikut konteks.

B3 DT1 E1(3.3.4)
Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat

5.1.4 Memahami dan


RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 40 Januari 2013

menggunakan kata kerja aktif


transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.

TEMA 8
NEGARAKU
TERCINTA
Unit 22

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan

Kebanggan Kita

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk
Kosa kata
Imlak frasa dan ayat,
perkataan berimbuhan,
tanda baca dan ejaan
-pola ayat
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 41 Januari 2013

Unit 23
Sejarah Negara
Kita

yang tersurat dan


tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

multimedia untuk membuat


penilaian dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat yang mengandungi
perkataan
berimbuhan dengan tanda baca
dan ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 mengujarkan idea yang


tepat dengan menggunakan
bahasa yang indah serta gaya
yang sesuai untuk
menyampaikan mesej melalui
penceritaan secara didik hibur.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:-pola ayat FN + FA
-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan awalan peN,
-ejaan dan tanda baca
-ayat tanya tanpa kata
tanya
-ayat penyata
-perkataan dan frasa
Kosa kata umum
Kosa kata istilah
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
MS: 42 Januari 2013

yang jelas dan intonasi yang


betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

TMK

MS: 43 Januari 2013

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

Unit 24
Cintailah Negara
Kita

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan Kata
TerbitanAwalan beR , meN,
PeN, teR dan di... dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat majmuk
-frasa
MS: 44 Januari 2013

intonasi yang betul.

ayat majmuk dengan betul.

-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara bertatasusila.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 45 Januari 2013

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

TEMA 9
ALAM CERIA
HIDUP
SEJAHTERA

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

1.3.1 Mendengar,
memahami,dan memberikan
respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
MS: 46 Januari 2013

Unit 25

arahan, soalan dan


pesanan yang didengar
dengan betul.

Mesra Alam

arahan berdasarkan ayat


perintah jenisayat permintaan
dan ayat perintah jenis ayat
suruhan dengan betul.
1.3.3 Mendengar, memahami
dan memberikan respons
dengan menyampaikan
pesanan dengan betul.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

songsang
-ayat tunggal
-ayat majmuk
-ayat perintah jenis ayat
permintaan
-ayat perintah jenis ayat
suruhan
Menaakul
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DB1 E1(2.4.1)
Membaca, memahami
dan membuat ramalan
daripada bahan yang
dibaca secara
bertatasusila

MS: 47 Januari 2013

Unit 26

Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahan badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

B4 DT1 E1 ( 3.5.1)
Mencatat maklumat yang
betul mengikut susunan
daripada pelbagai
sumber

Sistem Bahasa
:-kata nama am hidup
MS: 48 Januari 2013

Pendidikan Alam
Sekitar

perkara semula dengan


tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara bertatasusila

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat


tunggal secara mekanis dalam
bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

bukan manusia
-ayat tanya
-ayat penyata
Kosa kata

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DB1 E2 (2.4.3)
Membaca dan
memahami maklumat
yang tersirat serta
membuat penilaian
secara bertatasusila

MS: 49 Januari 2013

Unit 27
Jagalah Alam
Kita

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
dengan sebutan yang betul

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 50 Januari 2013

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 51 Januari 2013

TEMA 10
SAINS
TEKNOLOGI
DAN INOVASI
Unit 28

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara
spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
:-kata hubung gabungan
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
MS: 52 Januari 2013

bertatasusila.

pelbagai sumber secara


bertatasusila.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

Aktiviti Sains

TMK

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 53 Januari 2013

Unit 29
Sains dan
Teknologi

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6 mendengar, memahami


dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

Sistem Bahasa
-ayat tunggal susunan
biasa dan ayat majmuk
-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-pola ayat
Kosa kata umum
Kosa kata istilah
Aspek Seni Bahasalakonan
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 54 Januari 2013

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

B5 DT1 E1 (3.6.1)
Menulis untuk
menyampaikan
maklumat dengan tepat
menggunakan idea
utama dan idea
sampingan

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

MS: 55 Januari 2013

pelbagai situasi

Unit 30
Inovasi dan
Reka Cipta

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila

Sistem Bahasa
:-pola ayat
-kata sendi nama
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
MS: 56 Januari 2013

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan

5.1.7 Memahami dan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

MS: 57 Januari 2013

golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ppd kubang pasu

menggunakan kata sendi


nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.

MS: 58 Januari 2013