Anda di halaman 1dari 3

Pengakuan

kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Tandatangan :
Nama Penulis :

Tarikh

Penghargaan
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat menyiapkan tugasan kerja ini
dengan jayanya. Saya amat bersyukur kerana dapat menyelesaikan tugasan ini pada masa
yang telah ditetapkan.
Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah
pembimbing bagi mata pelajaran ini kerana telah memberikan tunjuk ajar dan nasihat bagi
memudahkan saya menyelesaikan tugasan kerja kursus ini. Tidak dilupa juga ribuan terima
kasih saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah daripada Jabatan Pengajian Melayu kerana
turut membantu saya menyiapkan tugasan ini.
Selain itu, ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan
dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan tugasan ini. Saya juga ingin mengambil
kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain yang
sentiasa bersedia membantu untuk menyelesaikan masalah dan kekeliruan yang dihadapi
sepanjang melaksanakan tugasan kerja kursus ini. Penghargaan yang seterusnya adalah
kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam
pelaksanaan tugasan kerja kursus ini.
Tanpa sokongan, dorongan, dan nasihat daripada pihak-pihak ini, tidak mungkin saya
akan dapat melaksanakan tugasan kerja kursus ini. Saya sangat berharap bahawa tugasan
yang telah dilakukan ini menepati kehendak dan persoalan yang diberikan dan saya berharap
akan dapat melaksanakan tugasan kerja kursus pada masa akan datang dengan lebih baik lagi.
Sekian, terima kasih.

ii

Senarai Kandungan
Isi Kandungan

Muka Surat

Pengakuan

Penghargaan

ii

Senarai Kandungan

iii

1.0

Pengenalan

2.0

Analisis tema hari guru

3.0

Aplikasi Teori Kepimpinan Dalam

Pengurusan Bilik Darjah


4.0

Rumusan

12

Rujukan

13

Lampiran

14

iii