Anda di halaman 1dari 7

JADUAL 3: RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Seni Dalam Pendidikan


Arts In Education

2. Kod Kursus

WAJ3073

3. Nama Pensyarah
Akademik
4. Rasional
Kursus/Modul dalam
Program

Seni Dalam Pendidikan merupakan satu kursus yang didedahkan kepada semua
pelajar PISMP supaya dapat diaplikasikan dalam pelbagai mata pelajaran sekolah
rendah. Komponen Seni Visual, Muzik dan Pergerakan yang terkandung dalam kursus
ini dapat membantu membina kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik,
pemikiran kreatif dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan sesuai
dengan keperluan murid sekolah rendah.

5. Semester dan Tahun


ditawarkan

Semester 2, Tahun 2

Bersemuka
K

15

15

30

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN PSIKOMOTOR

1
2
3
4
5

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini ogos 2014)

C
1
x
x

C
2
x

C
3

C
4

C
6
x

P
1
x

P
2

P
3

P
4

P
5

x
x

P
6

DOMAIN AFEKTIF

P
7

A
1
x

A
2

A
4

A
5

x
x
x

A
3

Menghayati nilai

Sintesis
C
5

Penilaian

Analisis

Aplikasi

Pemahaman

CLO

Pengetahuan

DOMAIN KOGNITIF

Mengorganisasi

4.
5.

Menilai

3.

balasMemberi maklum

2.

Menghuraikan peranan Seni Dalam Pendidikan dan menjelaskan konsep asas


dalam seni visual, muzik dan pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan
pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami
dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak.
Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata
pelajaran yang lain.
Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni.
Mempamerkan kemahiran insaniah melalui aktiviti amali yang dilaksanakan.

Menerima

1.

Lakuan tulen

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

Adaptasi

Tiada

kompleksRespons ketara

8. Prasyarat (jika ada)

Mekanisme

120

Respons berpandu

7. Nilai Kredit

60

Set

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Jumlah Jam Pembelajaran


Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

Bukan Bersemuka

Persepsi

6. Jumlah Jam
Pembelajaran

x
x
x

1.2 Kanak-kanak dan Seni


2 jam

Keperluan dan keinginan asas kanak-kanak


dan remaja dari segi jasmani, emosi,
rohani, intelek, sosial, estetik (JERISE)

Seni dan perkembangan JERISE kanakkanak mengikut tahap

Mengenal konsep aktiviti motivasi


pembelajaran mengikut tahap
perkembangan JERISE

Mengenal konsep aktiviti untuk melibatkan


murid secara aktif, kreatif dan
menyeronokkan
1.3 Irama, Warna dan Ruang

Menyepadukan irama, warna dan ruang


dalam Seni.
1.4 Deria dan Seni

Perkembangan kepekaan deria kanakkanak

Kepentingan kepekaan deria dalam proses


pengajaran dan pembelajaran

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini ogos 2014)

(Tugasan,Lain-lain

Jumlah

Interaksi Bukan
Bersemuka

1.

Kendiri (s/sPembelajaran

Pengenalan
kepada
Seni
Dalam
Pendidikan
1.1 Konsep, Latar Belakang dan Kepentingan Seni
Dalam Pendidikan

Konsep, matlamat, objektif Seni Dalam


Pendidikan untuk guru sekolah rendah

Perkembangan teori pembelajaran dan isu


berkaitan

Kepentingan imaginasi, emosi, ekspresi


dan kreativiti

Pembelajaran yang optimum, bersepadu,


menyeronokkan

Unsur-unsur kebudayaan dalam pendidikan

Amali

Kuliah

SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Tutorial

Interaksi
Bersemuka

17 Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam

2.

Pendedahan kepada Pengetahuan dan


Kemahiran Asas dalam Seni Peringkat
Sekolah Rendah

2.1 Seni Visual

Pengenalan kepada konsep asas seni


visual

Pengenalan kepada Asas Seni Reka

Pengenalan kepada bidang seni visual di


sekolah rendah
2.2 Seni Muzik

Pengenalan kepada pengetahuan asas


konsep muzik

Pengenalan kepada kemahiran muzik


asas melalui aktiviti

Pengenalan kepada kepentingan muzik di


sekolah rendah
2.3 Pergerakan

Pengenalan kepada konsep pergerakan

Pendedahan kepada kemahiran asas


pergerakan

Pengenalan kepada asas pergerakan di


sekolah rendah

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini ogos 2014)

3.

Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti Pengajaran


dan Pembelajaran

3.1 Pendedahan kepada konsep integrasi

Konsep dan pelbagai makna integrasi

Isu dan cabaran integrasi

Integrasi isi kandungan unit, pelbagai


kemahiran, proses dan strategi pelbagai
mata pelajaran

3.2 Pendedahan kepada Tema dan


Penghubungkaitan

Pilihan dan penentuan tema

Kebaikan dan kelemahan tema

3.3 Penghubungkaitan di antara seni visual, muzik


dan pergerakan dengan mata pelajaran lain

Konsep penghubungkaitan semua benda

Peranan dan kelebihan penghubungkaitan


3.4 Penghubungkaitan Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan dalam persediaan mengajar bagi
mata pelajaran seperti:

Matematik atau Sains

Bahasa

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Kemahiran Hidup

Pemulihan & Pengayaan

Pendidikan Khas dan Masalah


Pembelajaran

4.

Melaksanakan aktiviti mengenal irama, warna


dan ruang serta deria dan seni

4.1 Mejalankan aktiviti meneroka yang melibatkan


irama, warna dan ruang
4.2 Menjalankan aktiviti kreatif yang menggunakan
irama, warna dan ruang untuk tujuan ekspresi
dan penyampaian idea dan maklumat.
4.3 Menjalankan aktiviti kreatif yang mengaplikasi
irama, warna dan ruang secara bersepadu
4.4 Menjalankan aktiviti kepekaan deria dan seni.
Aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan untuk
meningkatkan kepekaan deria.

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini ogos 2014)

2
2

2
2

2
2

2
2

5.

Menjalankan aktiviti meneroka, memperoleh


pengalaman dan mengekspresi melalui seni

5.1 Meneroka
Meneroka alat dan bahan
Meneroka idea dan isi kandungan
Meneroka cara pengelolaan, olahan dan
manipulasi
5.2 Memperoleh Pengalaman

Mengaplikasikan pelbagai strategi dan


aktiviti mudah untuk memperoleh
pengalaman

Memperoleh pengalaman pelbagai arah


dan jarak menggunakan muzik, visual dan
pergerakan

Memperoleh pengalaman corak, irama


melalui muzik, visual dan pergerakan

Menulis refleksi dan merekod gerakbalas


diri dalam proses memperoleh pengalaman
5.3 Ekspresi

Meluahkan perasaan melalui ekspresi mud,


idea, maklumat yang berbeza melalui
aktiviti kreatif seni visual, muzik dan
pergerakan

Menghuraikan sifat kesan yang ekspresif


dalam aktiviti seni visual, muzik dan
pergerakan

Menggunakan aktiviti kreatif seni visual,


muzik dan pergerakan untuk tujuan
ekspresi dan komunikasi

Membincangkan gerakbalas, perasaan diri


terhadap pelbagai bentuk ekspresi dan
menghubungkaitkan dengan isi pelajaran

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini ogos 2014)

6.

Melaksanakan dan Mengurusan Aktiviti


Pengajaran dan Pembelajaran

6.1
Memilih
tema
mengikut
hasil
pembelajaran,
kemahiran mata pelajaran, tahap, minat
dan latar belakang murid

6.2 Menguruskan jadual dan masa untuk


berkolaborasi dengan tenaga pakar
pelbagai mata pelajaran
6.3 Menyelesaikan masalah kefahaman
antara pelbagai mata pelajaran
6.4 Menyediakan contoh aktiviti secara kolaboratif
untuk mengaplikasi strategi dalam pengajaran
dan pembelajaran bagi mencapai hasil
pembelajaran
6.5 Melaksanakan aktiviti bersepadu untuk
tujuan penglibatan, motivasi, fasilitasi,
penyampaian, pengukuhan, pengayaan
dan pemulihan
6.6 Mengaplikasi aktiviti kreatif seni visual, muzik
dan pergerakan dalam pengajaran dan
pembelajaran melalui pengajaran mikro dalam
mata pelajaran seperti:

Matematik atau Sains

Bahasa

Pengetahuan Agama Islam

Pendidikan Moral

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Kemahiran Hidup

Pemulihan & Pengayaan

Pendidikan Khas dan Masalah


Pembelajaran
Kerja Kursus / Amali

30

30

30

120

Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah
18 Rujukan Asas
.

15

30

15

30

Isbell, R. & Raines, S. (2002). Creativity and the arts with young
children. NY:Thomson Delmar Learning.
Mayesky, M.(2003). How to foster creativity in all children. NY:
Thomson Delmar Learning.
Pica, R. (2000). Experiences in movement with music, activities &
theory. NY: Thomson Delmar Learning.

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini ogos 2014)

Rujukan Tambahan

Anderson, W.M. & Lawrence, J.E. (1991). Integrating music into


Belmont, California:Wadsworth Publishing Co.

the classroom.

Buschner, C.A. (1994). Teaching children movement concept and


skills. IL:America Master Teacher Programme
Dauer, V.P. & Pangrazi, R. P. (1989). Dynamic physical education for elementary
school children. New York: Macmillan Publishing Company.
Fogarty, R. (1991). Integrate the currricula. Illinois: IRI/ Skylight
Publishing Inc.
Gardner, H.(1982). Art, mind, and brain : a cognitive approach to creativity. NY:Basic
Books Inc.
Lowenfeld, V. and Brittain, W.L. (1986). Creative and mental growth. NY. Macmillan.
Menon, N. (2005). Permainan, lagu & puisi. Bentong, Pahang: PTS
Professional Publishing Sdn. Bhd.
Salmah, Ayob (1998). Pergerakan kreatif dan pendidikan. P.J. Flo
Enterprise Sdn. Bhd.

(Berkuat Kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini ogos 2014)