Anda di halaman 1dari 7

Kaunseling Kelompok di Sekolah : Berkesan atau Tidak ?

Abstrak
Kaunseling kelompok di sekolah boleh membawa nilai dan kekuatan kepada pengalaman
kanak-kanak. Interversi kaunseling membolehkan kanak-kanak membangunkan kemahiran
sosial dan menunjukkan tingkah laku di kalangan rakan sebaya, termasuk memberi
maklumbalas kepada rakan sebaya. Artikel ini menghuraikan keberkesanan kaunseling
kelompok di sekolah dan menyediakan garis panduan untuk perkembangan peraturan atau
polisi sekolah dalam pelaksanaan sesi kaunseling di kalangan pelajar sekolah.

Kaunseling Kelompok di Sekolah : Berkesan atau Tidak ?


Sekolah yang mementingkan kecemerlangan akademik mereka akan mengasingkan pelajar
yang mengalami masalah emosi, akademik atau kelakuan ke dalam bilik-bilik darjah khas.
Fokus penyusunan alternatif ini adalah untuk penambahan arahan, pengurusan tingkah laku
atau

kedua-duanya

sekali.

Kebanyakan

daripada

program-program

alternatif

ini,

bagaimanapun gagal untuk menyifatkan dan menangani kemahiran-kemahiran asas pelajarpelajar seperti kemahiran sosial dan kemahiran defisit. Kaunseling kelompok menyediakan
ruang untuk kanak-kanak untuk memperoleh mekanisme upaya pemulihan yang berkesan dan
membangunkan kemahiran sosial yang sesuai yang membawa penekanan kepada
kecemerlangan akademik (Shechtman, Gilat, Fos, & Flasher, 1996).

Pelajar mengalami

proses akademik, kelakuan atau sosial, kerumitan-kerumitan emosi akan dimasukkan ke


dalam bilik-bilik darjah khas di mana tumpuan diberikan kepada penambahan arahan,
pengurusan tingkah laku atau kedua-duanya. Kebanyakan program-program alternatif gagal
menangani defisit kemahiran sosial keperluan asas kanak-kanak ini dan mereka tiada arahan
khusus yang berkesan dalam pembangunan kemahiran menghadapi penyakit. Kaunseling
kelompok menyediakan kanak-kanak dengan peluang untuk belajar makanisme keupayaan
pemulihan yang berkesan di samping membina kemahiran sosial dan mengamalkan tingkah
laku yang baru.
Penggunaan kaunseling kelompok yang efektif dapat

menolong pelajar-pelajar

dengan membentangkan isu (Bauer, Sapp, & Johnson, 2000; Corey & Corey, 2002; Deck,
Scarborough, Sferrazza, & Estill, 1999; DeLuca, Hazen, & Cutler, 1993; Del Valle,
McEachern, & Sabrina, 1999; Kizner, 1999; Muller & Hartman, 1998; Nelson, Dykeman,

Powell, & Petty, 1996; Omizo & Ornizo, 1987; Page & Chanler, 1994; Ripley & Goodnough,
2001; Robertson and Mathews, 1989; Shechtman et al., 1996) dan boleh menjadi satu makna
yang berkesan dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan mental kepada anak
(LaFountain, Garner, & Eliason, 1996). Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji
kesusasteraan mengenai keberkesanan kaunseling kelompok di sekolah-sekolah dan memberi
panduan kepada pembangunan polisi untuk penyampaian runding cara kepada pelajar-pelajar
mengikutbkumpulan umur.

Kelompok di Sekolah Rendah


Sistem

pendidikan

tidak

berkesan

dalam

menangani

keperluan

pelajar dengan gangguan tingkah laku (Nelson, Dykeman, Powell & Petty, 1996). Kaunselor
sekolah

perlu

terlibat

dalam

pemulihan

dan pencegahan bukan sahaja masalah-masalah tingkah laku tetapi juga isu-isu sosial dan
emosi kanak-kanak usia sekolah rendah sekarang. Shechtman, Filat, Fos dan Flasher (1996)
mendapati campurtangan awal adalah penting bukan sahaja untuk mengurangkan penderitaan
kanak-kanak tetapi juga untuk menghalang kemerosotan alam dewasa. kaunseling kelompok
adalah rawatan modaliti yang berdaya maju untuk kanak-kanak yang boleh mempamerkan
pelbagai emosi, sosial dan disfungsi pembelajaran. Dalam kaunseling kelompok, kanakkanak mempunyai peluang untuk membangunkan kemahiran sosial, melalui interaksi dengan
teman sebaya.(Fleming, 1999)
Shechtman dan lain-lain. (1996) mengkaji kesan kaunseling kelompok kepada kanakkanak sekolah rendah yang mempunyai pencapaian akademik rendah. Kanak-kanak ini
menunjukkan tingkah laku menolak/agresif, pengeluaran ekstrem, tanda-tanda masalah
sosial, tekanan emosi, tabiat pembelajaran yang miskin , dan motivasi yang rendah untuk
berjaya. Guru pakar membantu kanak-kanak ini yang bermasalah pembelajaran tingkah laku
dalam kumpulan kecil selama empat hingga enam jam seminggu. Tumpuan kepada
memudahkan ekpresi diri dan kemahiran mendengar melalui aktiviti berstruktur, permainan
teraputik, bibliotherapy dan terapi seni. Keputusan menunjukkan kemajuan yang kosisten
dalam kedua-dua prestasi sekolah dan pemboleh ubah afektif. (Shechtman et al., 1996).
Strategi campur tangan yang berkesan untuk pelajar yang mempunyai
masalah penyesuaian tingkah laku adalah untuk mengajar mereka bagaimana untuk
menguruskan atau mengelakkan situasi yang menjurus masalah interpersonal dalam

kelompok. Untuk lapan minggu, Nelson, Dykeman, Powell , dan Petty (1996) mengkaji 24
orang lelaki yang yang mengambil bahagian dalam apa-apa intervensi. Setiap sesi kelompok
merangkumi satu kenyataan matlamat, satu kajian semula yang minggu sebelumnya , dan
satu

lapor

minggu

kendiri

sebelumnya.

prestasi

Semasa

konflik

setiap

pelajar

semasa

antara

perorangan,

peserta

diarahkan bagaimana untuk menyesuaikan penyelesaian atau memilih satu alternatif


penyelesaian untuk meredakan keadaan. Strategi ini termasuk latihan-latihan amalan, kerja
rumah, dan prosedur-prosedur pengawasan diambil kira dalam kedatangan minggu depan.
Kaunseling campur tangan kelompok ini menyebabkan perubahan ketara secara statistik
dalam penyelarasan tingkah laku peserta.
Omizo and Omizo (1987) melaksanakan 7 jam 30 minit sesi kaunseling kelompok
dengan kanak-kanak sekolah rendah dan menengah.60 orang kanak-kanak yang terdiri
daripada umur 12-15 tahun

telah mengambil bahagian. Sesi-sesi ini menekankan

penyingkiran kelakuan gagal dengan sendiri bagi meningkatkan kedua-dua harga diri positif
dan lokus kawalan dalaman. Menggunakan keputusan Coopersmith Self- Inventory dan
Lokus Inventory for Three Achievement Domains, kanak-kanak yang menyertai sesi
kaunseling kelompok mempunyai skor harga diri yang lebih tinggi. Kanak-kanak ini
mempunyai
relatif

kepada

satu
kejayaan

lebih
di

tanggapan
domain

lokus

intelektual

kawalan

daripada

dalaman

kanak-kanak

di

kumpulan kawalan. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bagaimana kaunseling kelompok


berkesan untuk meningkatkan harga diri , juga bagi membantu kanak-kanak belajar kelakuan
lokus kawalan dalaman yang penting.
Cara kaunseling kelompok telah menunjukkan keberkesanan dalam bekerja dengan
populasi khusus kanak-kanak. Riddle, Bergin, dan Douzenis (1997) cuba untuk menentukan
kesan campur tangan kaunseling kelompok pada persepsi konsep kendiri

kanak-kanak

penagih alkohol. 44 orang pelajar gred kelima, telah dipilih secara rawak dengan pelbagai
latar belakang etnik, telah dibahagikan kepada kawalan dan kelompok ekperimen. 14 sesi
telag dilaksanakan yang membabitkan teknik seperti memainkan peranan, perbincangan
kumpulan, latihan, dan melukis. Menurut Piers-Harris Childrens Self-Concept Scale sebagai
satu ujian pasca, pasca min skor menunjukkan satu peningkatan dalam kelompok ekperimen
konsep kendiri manakala kumpulan kawalan mendapat skor yang sama.

Menariknya,

kenaikan skor dapat dilihat dalam semua markah subskala kecuali populariti. Selain itu
terdapat penurunan yang ketara dalam tahap kebiombingan bagi kumpulan eksperimen.

Kajian ini membantu untuk menunjukkan keberkesanan kaunsling kelompok dalam populasi
kanak-kanak (Riddle et al., 1997).
Kaunseling kelompok ialah satu cara yang untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak
sekolah rendah yang mengalami pelbagai masalah. Kanak-kanak mendapat manfaat daripada
pengalaman kelompok dan mampu membuat emosi positif dan keuntungan sosial. Adalah
pengting bagi kaunselor sekolah untuk melaksankan kaunseling kelompok yang berbeza
untuk kanak-kanak bagi membantu masalah sedia ada mereka dan mengajar mereka untuk
mengelakkan masalah tersebut pada masa akan datang.
Kelompok Sekolah Menengah
Masa remaja adalah salah satu peralihan yang paling menarik dan kompleks dalam jangka
hayat individu: masa mempercepatkan pertumbuhan dan perubahan kedua selepas peringkat
awal : masa memperluaskan ufuk, penemuan kendiri dan kebebasan yang baru muncul;
metamorfosis dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa (Carnegie Corporation, 1996).
Permulaan zaman remaja dikaitkan dengan mendalami biologi, fizikal, tingkah laku dan
sosial transformasi yang kasar sesuai dengan langkah ke tengah (atau junior) sekolah tinggi.
Pada tahun-tahun huru-hara, orang muda mengalami banyak perubahan dan
kegembiraan adalah keraguan dan kekeliruan. Hubungan dengan rakan-rakan dan keluarga
memberi makna baru. Banyak masalah remaja mula muncul pada tahun-tahun antara umur
11-14 tahun. Pada umur ini pelajar sekolah menengah mesti menyesuaikan diri dengan
tekanan rakan sebaya, peranan sosial dan jantina baru, meningkatkan permintaan terhadap
ahli akademik, identiti diri yang baru muncul, dan kebebasan yang lebih tinggi (Duffy,
Lawson, cangkul-Hetzel, MacLain dan Urbanovski, 1997). Pada masa yang sama mereka
memerlukan asuhan dan bimbingan orang dewasa. Dengan bergantung pada beberapa
sumber-sumber, pelajar sekolah menengah hari ini menghadapi lebih tekanan berbanding
remaja sebelum ini. Oleh sebab itu, sebelum berlaku kerosakan yang lebih teruk, adalah
penting untuk campur tangan awal dan menggalakkan hasil yang lebih berjaya pada masa
akan datang (Carnegie Corporation, 1996).
Program kaunseling kelompok dengan kumpulan umur pelajar sekolah menengah ini
boleh meningkatkan kejayaan akademik, harga diri, kesedaran diri, dan kemahiran sosial.
Dua program iaitu program Perlindungan Keselamatan dan Projek STOP, telah dilaksanakan
dengan berkesan untuk menangani isu-isu yang sama. Program Safe Harbor, yang termasuk
20 sesi kurikulum, komponen kaunseling dan kempen anti- keganasan yang meluas di

sekolah, mempunyai hasil yang positif apabila digunakan di sekolah menengah bandar.
Pelajar di Safe Harbor mungkin kurang menyokong dalam tindak balas kepada konflik
berbanding dengan pelajar-pelajar tidak dalam program ini. Satu program yang sama, Projek
STOP (Sekolah Pilihan Pengajaran untuk Keamanan) juga mempunyai hasil yang positif
melalui penggunaan rakan sebaya sebagai pengantaraan dan program penyelesaian konflik
tradisional. Pelajar yang diberi pendedahan yang tinggi dalam program ini lebih
berpengetahuan tentang rogol dan serangan seksual, perasaan kurang berdaya, dengan
menggunakan hujah dan bukannya tindakan balas, jika dibandingkan dengan pelajar yang
tidak mempunyai pendedahan kepada program ini (Institut Kehakiman, 1995).
Hasil positif juga telah ditemui dalam penghargaaan kendiri dan kesedaran kendiri
kumpulan. DaGiau (1995) menjalankan satu pembangunan kumpulan remaja yang
membincangkan topik-topik seperti konsep kendiri, pengurusan hubungan, dan peningkatan
pencapaian akademik. Kajian mendapati bahawa pelajar yang menyertai kumpulan itu
meningkat dari segi konsep kendiri dan kesedaran diri. Pelajar dalam kumpulan kawalan
tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Program Keluarga Sekolah telah dibangunkan
supaya pelajar sekolah menengah, guru, dan orang dewasa dari masyarakat boleh bertemu
untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan prestasi akademik, membuat keputusan,
penghargaan kendiri, dan kemahiran sosial (Duffy et al., 1997) . Melalui temu bual, penulisan
kisah dan perbincangan kumpulan seperti penilaian, penulis mendapati bahawa kumpulan
Keluarga Sekolah mempunyai kesan yang baik terhadap fungsi peribadi dan sosial untuk
pelajar-pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam program ini.
Satu lagi intervensi yang telah menunjukkan keberkesanan kepada pelajar-pelajar
sekolah menengah adalah program pencegahan dadah. Projek ALERT dan Pencegahan
Midwestern.
Projek (MPP) menggunakan model pengaruh sosial yang mensasarkan remaja yang
terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan penentangan kemahiran. Program-program ini
telah menunjukkan perubahan ketara kepada sikap dan tingkah laku pelajar tersebut. Mereka
menggunakan strategi seperti bermain peranan, maklum balas kumpulan dan mentor untuk
membentuk semula sikap remaja mengenai penggunaan dadah (Mohai, 1991).
Walaupun semua program yang dibincangkan sebelum ini mempunyai hasil yang
positif, ia adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa tidak semua program kesedaran
dadah adalah berkesan. Kajian ini menyatakan bahawa kunci kepada keberkesanan adalah

untuk memberi maklumat

yang

menekankan

kesan segera dan jangka pendek

penyalahgunaan dadah. Kajian ini menyimpulkan bahawa pelajar perlu tahu risiko kesihatan
serta kepentingan pendekatan pencegahan (Mohai, 1991). Program kaunseling kelompok
yang menekankan penghargaan kendiri, pencegahan keganasan, dadah dan kesedaran alkohol
seolah-olah mempunyai kesan paling besar terhadap pelajar dalam kumpulan umur ini.

Kaunseling kelompok dalam sekolah tinggi


Sekolah tinggi adalah pusat penganjuran pengalaman dalam kebanyakan kehidupan remaja.
Ia menawarkan peluang untuk menguasai kemahiran baru, belajar maklumat baru, dan
meningkatkan kemahiran yang dipelajari sebelum ini. Sekolah tinggi adalah juga merupakan
satu peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum dan sukan lain, menawarkan
masa untuk meningkatkan sosialisasi dengan rakan-rakan, dan menggalakkan penerokaan ke
dalam pilihan kerjaya. Pengalaman sekolah tinggi bukan sahaja meluaskan pemikiran orang
muda intelek dan ufuk sosial tetapi juga mewujudkan peluang untuk menggabungkan
pertemuan peribadi dengan rakan-rakan dan juga orang dewasa. Tahun-tahun di sekolah
tinggi adalah tempoh penting dalam peralihan untuk anak-anak muda kerana mereka
memulakan langkah dari keselamatan dunia lebih mudah daripada zaman kanak-kanak
kepada persekitaran organisasi yang lebih besar.
Lapan, Gysbers, dan Sun (1997) telah menjalankan satu lagi kajian mengenai kesankesan kaunseling kumpulan dengan pelajar-pelajar sekolah tinggi. Mereka mengkaji 22 964
pelajar yang menghadiri 236 sekolah tinggi Missouri dengan tiga matlamat dalam fikiran.
Matlamat pertama kajian ini adalah untuk menyiasat sama ada pencapaian akademik pelajar
akan dipertingkatkan di sekolah tinggi dengan pelaksanaan sepenuhnya program bimbingan
menyeluruh. Matlamat kedua tertumpu kepada persepsi pelajar terhadap persekitaran sekolah
yang positif dan yang ketiga melihat bagaimana ketersediaan peningkatan maklumat kerjaya
pelajar terjejas. Mereka mendapati bahawa sekolah-sekolah di mana kumpulan telah
disediakan untuk menangani tiga matlamat tersebut mempunyai pelajar yang lebih cenderung
untuk melaporkan bahawa (1) mereka telah memperoleh gred yang lebih tinggi, (2)
persediaan pendidikan mereka adalah lebih baik untuk masa depan , (3) sekolah mereka
menyediakan lebih banyak maklumat kolej dan kerjaya yang ada pada mereka, dan (4)
sekolah mempunyai iklim yang lebih positif. Kaunseling kelompok dilihat menjadi pilihan
yang berdaya maju untuk memenuhi keperluan kumpulan umur ini juga.

Penutup
Kaunselor mempunyai beberapa pilihan untuk memudahkan sesi kelompok dalam suasana
sekolah. Tiada had kepada bilangan dan jenis masalah yang dihadapi anak-anak muda hari
ini. Asasnya, kaunselor sekolah menengah, dan sekolah tinggi perlu menyesuaikan kelompok
mereka ke tahap pembangunan dan emosi kanak-kanak serta keperluan khas kanak-kanak.
Kaunseling kelompok adalah satu intervensi untuk menangani keperluan tersebut. Kaunseling
kelompok adalah berkesan untuk kanak-kanak sekolah rendah, yang menghadapi masalah
penyesuaian tingkah laku, ahli akademik, isu-isu penghargaan kendiri, dan latihan kemahiran
sosial.
Kaunseling kelompok agak bermanfaat untuk kanak-kanak, dalam membantu semua
aspek kehidupan mereka, dari masalah kebimbangan sosial akademik. Pengalaman kelompok
menyediakan kanak-kanak dengan persekitaran yang selamat untuk meluahkan perasaan
kebimbangan mereka, dan pengalaman di mana mereka boleh menerima maklum balas yang
berharga dari rakan sebaya dan membantu dalam pendidikan mereka untuk berjaya dalam apa
juga yang mereka kejar.