Anda di halaman 1dari 4

5.

0 RUBRIK
BAHAGIAN A
PENSKORAN
Cemerlang
(09 10)

UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA)


1. Menulis ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik.
2. Ayat yang mengandungi pelbagai kata dan kosa kata yang meluas
serta bertepatan dengan bahan grafik.
3. Pengunaan tanda baca yang betul dan bersesuaian dengan ayat.
4. Penggunaan ejaan yang tepat dan betul.
5. Mengandungi lima ayat dan lima isi yang bertepatan dengan bahan
grafik.
1. Menulis ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.
2. Ayat yang mengandungi pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana

Baik
(7 8)

serta sesuai dengan bahan grafik.


3. Terdapat beberapa kesilapan tanda baca tetapi tidak menjejaskan
ayat.
4. Terdapat beberapa kesilapan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.
5. Mengandungi empat ayat dan empat isi yang sesuai dengan bahan
grafik.
6. Menulis melebihi lima ayat, sama ada isinya berkaitan dengan bahan
grafik atau isinya tidak berkaitan dengan bahan grafik.
1. Menulis ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan bahan grafik.
2. Ayat yang mengandungi kata dan kosa kata tetapi terhad dan masih

Memuaskan
(4 6)

sesuai dengan bahan grafik.


3. Terdapat banyak kesilapan tanda baca dalam ayat.
4. Terdapat banyak kesilapan ejaan dalam ayat.
5. Mengandungi tiga ayat dan tiga isi yang sesuai dengan bahan grafik.
1. Menulis ayat yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan

Tahap
Minimum
(1 3)

grafik.
2. Ayat yang mengandungi kata dan kosa kata yang terhad dan tidak
sesuai dengan bahan grafik.
3. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dalam penulisan atau ayat.
4. Tidak menguasai kemahiran ejaan dalam penulisan atau ayat.
5. Mengandungi dua ayat dan dua isi yang tidak sesuai dengan bahan
grafik.

BAHAGIAN B
PENSKORAN
Markah
Cemerlang

UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA)


1. Karya atau penyampaian isi yang jelas dan menarik untuk dibaca.
2. Pengolahan idea yang sangat baik, menggunakan pelbagai ayat yang
gramatis bertepatan dengan tema.
3. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai

(24 30)

dengan tema atau soalan.


4. Pengunaan tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan.

5. Penggunaan ejaan yang betul berdasarkan jenis karangan.


6. Mengandungi pendahuluan, minimum tiga isi, dan penutup yang

Markah
Baik
(17 23)

Markah
Memuaskan

bernas.
1. Karya atau penyampaian isi yang jelas untuk dibaca.
2. Pengolahan idea yang baik, dengan menggunakan ayat yang gramatis
bertepatan dengan tema atau soalan.
3. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta
sesuai dengan tema atau soalan.
4. Terdapat beberapa kesilapan tanda baca dan tidak menjejaskan
karangan.
5. Terdapat beberapa kesilapan ejaan tetapi tidak menjejaskan karangan.
6. Mengandungi pendahuluan, minimum dua isi, dan penutup yang
sesuai.
1. Karya atau penyampaian isi yang mudah dan ringkas untuk dibaca.
2. Pengolahan idea atau menyatakan isi dengan menggunakan ayat
dasar yang bersesuaian dengan tema atau soalan.
3. Menggunakan kata dan kosa kata tetapi terhad, masih sesuai dengan

(11 16)

tema.
4. Penggunaan tanda baca yang terhad (huruf besar, noktah, dan koma)
dan terdapat banyak kesalahan tanda baca dalam karangan.
5. Terdapat banyak kesalahan ejaan dalam karangan.
6. Mengandungi pendahuluan, minimum satu isi, dan penutup yang
sesuai.
1. Karya atau penyampaian isi yang tidak sesuai dengan tema karangan.
2. Pengolahan idea atau isi tidak tepat dan tidak berkaitan dengan tema

Tahap
Minimum
(1 10)

3.
4.
5.
6.
7.

atau sukar difahami jalan ceritanya.


Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan tema.
Tidak menguasai kemahiran tanda baca dalam ayat atau penulisan.
Tidak menguasai kemahiran ejaan dalam ayat atau penulisan.
Karangan yang tidak mengikut format atau kehendak soalan.
Pendahuluan, isi karangan dan penutup kabur atau tidak jelas

maksudnya.
8. Isi karangan tidak berkaitan atau tidak menepati kehendak soalan.
9. Karangan terpesong atau tergelincir dari landasan soalan atau tajuk.

BAHAGIAN C
PENSKORAN
Cemerlang
(17 20)

UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA)


1. Menulis ulasan dengan jelas dan tepat menggunakan ayat yang
gramatis berdasarkan bahan rangsangan.
2. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai
3.
4.
5.
1.

dengan bahan rangsangan.


Pengunaan tanda baca yang betul berdasarkan bahan rangsangan.
Penggunaan ejaan yang betul berdasarkan bahan rangsangan.
Menyatakan minimum lima pengajaran atau nilai murni dengan tepat.
Menulis ulasan dengan jelas dan tepat menggunakan ayat yang

gramatis berdasarkan bahan rangsangan.


2. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai
Baik
(12 - 16)

Memuaskan

dengan bahan rangsangan.


3. Terdapat beberapa kesalahan tanda baca tetapi tidak menjejaskan
ayat.
4. Terdapat beberapa kesalahan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.
5. Menyatakan minimum empat pengajaran atau nilai murni dengan
tepat.
1. Ulasan tepat menggunakan ayat mudah dan ringkas.
2. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad tetapi sesuai dengan
ulasan.

( 6 11 )

Tahap
Minimum
(1 5)

3.
4.
5.
1.
2.

Terdapat banyak kesalahan tanda baca ketika membuat ulasan.


Terdapat banyak kesalahan ejaan ketika menghasilkan ulasan.
Menyatakan minimum tiga pengajaran atau nilai murni dengan betul.
Ulasan tidak menepati bahan rangsangan yang disediakan.
Penggunaan perkataan atau kosa kata yang terhad serta tidak sesuai
dengan bahan rangsangan
3. Tidak menguasai kemahiran tanda baca semasa membuat ulasan.
4. Tidak menguasai kemahiran ejaan semasa membuat ulasan.
5. Menyatakan minimum sifar hingga dua pengajaran atau sifar hingga
dua nilai murni daripada bahan rangsangan.
6. Ulasan tidak berkaitan atau terpesong daripada bahan rangsangan.