Anda di halaman 1dari 7

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

KERTAS PANDUAN
PELAKSANAAN PROGRAM
KEMAHIRAN MENGIRA (ProTiM)
TAHUN 4, SEKOLAH RENDAH
2015

B
BA
AH
HA
AG
GIIA
AN
NP
PE
EM
MB
BA
AN
NG
GU
UN
NA
AN
NK
KU
UR
RIIK
KU
ULLU
UM
M
K
KE
EM
ME
EN
NTTE
ER
RIIA
AN
NP
PE
EN
ND
DIID
DIIK
KA
AN
NM
MA
ALLA
AY
YS
SIIA
A

11..00

P
PE
EN
ND
DA
AH
HU
ULLU
UA
AN
N
Program Kemahiran Mengira (ProTiM) merupakan satu program yang
dilaksanakan kepada murid yang belum menguasai kemahiran mengira. Ia
dilaksanakan mulai September 2006 sebagai program pemulihan selepas
UPSR. ProTiM diperluaskan kepada murid Tahun 4 dan Tahun 5 pada 2008 di
semua sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Selepas dua bulan
murid berada di Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6, guru akan mengenal pasti
murid yang belum menguasai asas mengira akan menduduki Ujian Diagnostik
yang dipanggil Ujian PraProTiM. Bagi murid yang tidak melepasi skema yang
ditetapkan murid tersebut mesti mengikuti kelas

ProTiM yang akan

dilaksanakan selepas pelaksanaan Ujian PraProTiM dianalisis. Bagi yang


melepasi skema yang ditetapkan murid tersebut akan mengikut kelas seperti
biasa.

Program ProTiM ditambah baik lanjutan pelaksanaan Program LINUS 2010.


Proses penambahbaikan program ini perlu dilakukan bagi membantu murid
yang telah mengikuti program LINUS 2010 hingga 2014. Penambahbaikan ini
tertumpu kepada murid Tahun 4 (2015).

22..00

M
MA
ATTLLA
AM
MA
ATT D
DA
AN
NO
OB
BJJE
EK
KTTIIFF
2.1

Matlamat program ini secara umumnya adalah untuk memastikan murid


Tahun 4 menguasai kemahiran asas mengira. Tumpuan diberikan bagi
membantu dan membimbing murid LINUS2.0 yang masih belum
melepasi saringan terakhir Tahun 3 pada Tahun 2014. Tumpuan juga
diberikan kepada murid LINUS yang baru melepasi saringan terakhir
pada Tahun 3 berkenaan tetapi kebolehan mereka masih lemah dan
sukar untuk bersaing dengan murid sedia ada.

2.2

Objektif program: pada akhir program pemulihan kemahiran mengira,


murid dapat:
2.2.1 Mengenal nombor bulat hingga 10 000;
2.2.2 Menguasai operasi tambah dalam lingkungan 10 000;
2.2.3 Menguasai Operasi tolak dalam lingkungan 10 000;
2.2.4 Menguasai fakta asas darab; dan
2.2.5 Menguasai fakta asas bahagi.

33..00

K
KA
AN
ND
DU
UN
NG
GA
AN
NP
PR
RO
OG
GR
RA
AM
M
3.1

Pengenalan
3.1.1 Pengajaran dan pembelajaran dalam program ini menggunakan
modul. BPK menyediakan modul sebagai bahan pengajaran dan
pembelajaran asas untuk diikuti oleh murid.
3.1.2 Penilaian dijalankan di akhir setiap unit pembelajaran untuk
menilai pencapaian murid.
3.1.3 Aktiviti mengira yang dijalinkan dalam modul bertujuan
meningkatkan minat murid terhadap matematik. Sekolah
digalakkan mengadakan perkhemahan pemulihan M3 untuk
meningkatkan motivasi murid yang terlibat.
Nota: Modul yang diguna pakai ialah modul ProTiM.

3.2

Kandungan Modul ProTiM


Unit 1:

Nombor bulat hingga 10 000


o
Membilang
o
Nilai tempat
o
Pembundaran

Unit 2:

Tambah dalam lingkungan 10 000


o
Tambah dalam lingkungan fakta asas
o
Tambah dua nombor hingga 4 digit

Unit 3:

Tolak dalam lingkungan 10 000


o
Tolak dalam lingkungan fakta asas
o
Tolak dalam lingkungan 10 000

44..00

Unit 4:

Pendaraban
o
Darab dalam lingkungan fakta asas
o
Darab 2 digit dan 1 digit
o
Darab 3 digit dan 1 digit
o
Darab 2 digit dan 2 digit
o
Darab melibatkan 10, 100 dan 1000.

Unit 5:

Pembahagian
o
Bahagi dalam lingkungan fakta asas
o
Bahagi hingga 4 digit dengan 1 digit
o
Bahagi hingga 4 digit dengan 2 digit
o
Bahagi melibatkan 10, 100 dan 1000.

S
STTR
RA
ATTE
EG
GII P
PE
ELLA
AK
KS
SA
AN
NA
AA
AN
N
4.1

Sekolah
Program ini akan dilaksanakan di sekolah rendah seluruh negara.

4.2

Pengurusan ProTiM
4.2.1 Jawatankuasa pelaksanaan ProTiM perlu ditubuhkan di
peringkat sekolah.
Penasihat:
Pengerusi:
Setiausaha:
Ahli:

Guru Besar
Penolong Kanan Kurikulum
Ketua Panatia Matematik
Semua guru matematik
Guru pemulihan

4.2.2 Fail yang berkaitan perlu diwujudkan dan dikemaskini.


4.3

Penentuan Murid
4.3.1 Pengenalpastian murid Tahun 4 yang terlibat dalam program
ini berdasarkan:
a. Murid yang belum menguasai kemahiran Numerasi
walaupun telah mengikuti program LINUS selama 3 Tahun.
b. Murid yang baru melepasi ujian saringan terakhir Tahun 3
dan memasuki kelas aliran perdana.
c. Cadangan guru. Guru diminta menyenaraikan murid yang
dikenal pasti belum menguasai kemahiran mengira
berdasarkan pemerhatian di dalam kelas, laporan guru mata
pelajaran matematik sebelumnya serta pencapaian murid
berkenaan dalam ujian dan peperiksaan penggal.

4.3.2 Murid yang dikenal pasti akan menduduki Ujian PraProTiM. Ujian
ini diadakan untuk mengesahkan tahap penguasaan mengira
murid berkenaan.
4.3.3 Murid yang mendapat kurang daripada 8 markah pada manamana bahagian ujian PraProTiM perlu mengikuti PROTIM.
4.4.

Guru
Guru yang menjalankan program ini ialah guru Matematik yang terpilih
dan dibantu oleh guru pemulihan.

4.5

Pelaksanaan
4.5.1 Jangka masa program adalah mulai bulan April hingga Ogos
2015 (Rujuk cadangan carta aliran ProTiM).
4.5.2 Secara prinsip, ProTiM dijalankan pada waktu Matematik. Walau
bagaimanapun, sekolah digalakkan untuk menjalankan program
ini dalam waktu pembelajaran di sekolah. Pentadbir sekolah
boleh membuat pengubahsuaian dalam menyediakan jadual
waktu yang sesuai untuk melaksanakan program ini bagi
memastikan pelaksanaannya mencapai matlamat.
4.5.3 Pembentukan kelas dan pengajaran dimulakan sebaik sahaja
dapatan Ujian PraProTiM diperolehi.
4.5.4 PascaujianProTiM akan dijalankan selepas murid mengikuti kelas
ProTiM bagi mengenal pasti tahap baru penguasaan kemahiran
asas mengira.

4.6

Panduan dan Pelaksanaan Ujian Pra/PascaProTiM


4.6.1 Ada empat bahagian iaitu Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi.
Setiap bahagian mengandungi 10 soalan.
4.6.2 Jumlah keseluruhan markah kemahiran mengira ialah 40.
4.6.3 Ujian perlu dijalankan dengan adil dan tegas.
4.6.4 Guru tidak dibenarkan membimbing murid untuk mendapatkan
jawapan.
4.6.5 Setiap soalan mewakili satu markah.
4.6.6 Skor markah ialah:
Setiap bahagian: 8 - 10 markah murid menguasai kemahiran
mengira bagi bahagian tersebut.
Keseluruhan: 32 - 40 markah murid menguasai keseluruhan
kemahiran mengira.

4.6.7 Tindakan Pihak Sekolah:


Lengkapkan Borang 1 dan Borang 2. Kedua-dua borang ini
diserahkan kepada pihak PPD dalam bentuk softcopy.
4.6.8 Tindakan Pihak PPD
Mengumpul semua Borang 1. Pihak PPD diminta
menggabungkan semua data setiap sekolah pada Borang 2
sebagai rumusan peringkat PPD berkenaan. Kedua-dua borang
ini diserahkan kepada pihak JPN dalam bentuk softcopy.
4.6.9 Tindakan Pihak JPN
Mengumpul semua Borang 1 dan Borang 2. Pihak JPN juga
diminta menggabungkan semua data setiap PPD pada Borang 2
sebagai rumusan peringkat negeri. Kedua-dua borang (termasuk
Borang 2 yang telah dirumuskan) ini diserahkan kepada pihak
BPK dalam bentuk softcopy.
4.6.10 Semua peringkat (sekolah, PPD dan JPN) diminta menandakan
borang berkenaan sama ada peringkat Ujian PraProTiM atau
Ujian PascaProTiM.
4.7

Pihak yang terlibat


Program ini diterajui oleh BPK dan dibantu oleh JPN, PPD dan
Guru Besar sekolah-sekolah berkenaan.

4.8

Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan dijalankan oleh Pegawai BPK, JPN, PPD dan
pentadbir sekolah.

55..00

K
KA
AE
ED
DA
AH
HP
PE
EN
NG
GU
UM
MP
PU
ULLA
AN
ND
DA
AN
NA
AN
NA
ALLIIS
SIIS
SD
DA
ATTA
A
5.1

Serahan Data ujian Pra/PascaProTiM


Data ujian Para/PascaProTiM adalah berdasarkan format yang
disediakan oleh BPK. Pengumpulan data dan laporan perlu diserahkan
kepada pihak JPN masing-masing melalui PPD mengikut tarikh yang
telah ditetapkan. Salinan data dan laporan (softcopy dan hardcopy)
perlu diserahkan bersama. Seterusnya pihak JPN akan menyerahkan
data dan laporan kepada BPK.

Nota: Sebarang pertanyaan, sila hubungi:


Unit Matematik Rendah, BPK
1.

En. Mazlan bin Awi


03-88842032/013-3633835
mazawi238@yahoo.co.uk

3. En. Hoi Sim Min


03-88842354/016-3781492
Smkl9092@yahoo.com

2.

En. Mohd Ali Henipah bin Ali


03-88842355/019-6472217
mahba22@hotmail.com

4. En. Kumaresan a/l Subramaniam


03-88842393/017-6186032
Kuma4551@yahoo.com
5

66..00

P
PE
ELLA
AN
N TTIIN
ND
DA
AK
KA
AN
NP
PrrooTTiiM
M TTA
AH
HU
UN
N 44,, 22001155

Tarikh

Aktiviti

Tindakan

12 17 Apr.

Ujian PraProTiM

Sekolah

29 24 Apr

Maklumat Ujian PraProTiM: Sekolah ke PPD

Sekolah/PPD

26 Apr 1 Mei

Maklumat Ujian PraProTiM: PPD ke JPN

PPD/JPN

5 15 Mei

Maklumat Ujian PraProTiM: JPN ke BPK

JPN/BPK

19 Apr 16 Jul

Kelas ProTiM dilaksanakan

Sekolah

12 Apr 7 Ogos

Pemantauan Pelaksanaan Program

PPD/JPN/BPK

2 7 Ogos

Ujian PascaProTiM

Sekolah

9 14 Ogos

Maklumat Ujian PascaProTiM: Sekolah ke PPD

Sekolah/PPD

16 21 Ogos

Maklumat Ujian PascaProTiM: PPD ke JPN

PPD/JPN

23 Ogos 4
Sept

Maklumat Ujian PascaProTiM: JPN ke BPK

JPN/BPK

Beri Nilai