Anda di halaman 1dari 41

ANALISIS SUMBER-SUMBER

HUKUM ISLAM SEMASA


AHLI KUMPULAN:
WAN NUR SHUHADA BINTI W MOHAMAD 219690
NURUL ARMIZA BINTI MOHAMAD RAZALI 219928
SOLIHAH BINTI ABU BAKAR
220207
SITI SHAIFAH BINTI SUIT
223162
SITI NORAISYAH BINTI NORIZAN
223177

ALQURAN

# PENURUNAN ALQURAN
# PENGUMPULAN ALQURAN
# PENTERJEMAHAN
ALQURAN

DEFINISI AL-QURAN ;
Kalam Allah yang diwahyukan
kepada Nabi Muhammad s.a.w
melalui perantaraan Jibrail a.s di
dalam bahasa Arab bermula dari
Surah Al-Fatihah hingga Surah AnNas ditulis dalam mushaf yang
periwayatan secara mutawwatir
dan menjadi ibadah apabila
membacanya.

# PENURUNAN AL-QURAN
Merupakan sumber utama dan pertama perundangan hukum Islam
(As-Sajadah : 2)
Diturunkan secara beransur-ansur untuk menjawab persoalan dan
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Islam.
Ashab nuzul ( sebab penurunan wahyu) :
merupakan istilah kepada hal-hal atau sebab-sebab yang
menjadi latar belakang tuunnya ayat Al-quran.
Tempoh penurunan Alquran adalah 22 tahun
tempat

Makkiyah

Madaniyyah

ayat

Pendek (19/30 juzuk)

Panjang ( 11/30
juzuk)

tumpuan Agama, ibadah,


Tauhid, ancaman,
sirah, pengajaran,
dosa pahala, keimanan
dll.

Kemasyarakatan,
hukum tatanegara,
hukum perang,
hukum antrabangsa,
hukum antara agama
dll

Hukum dalam Alquran turun secara bertahap adalah


berdasarkan ashababun nuzul yang sesuai dengan
kesediaan masyarakat untuk membuang tradisi lama
dan menggantikannya dengan aturan-aturan baru.
Alquran diturunkan dalam secara peringkat, iaitu :
ALLAH
LUH MAHFUZ
BAIT AL-IZZAH ( di langit dunia)
JIBRIL
RASULLAH
Dalil surah al-Isra : 106

Contoh hukum
larangan minum
arak :
Larangan berbentuk
nasihat dan pengajaran
serta tidak secara
tegas. (dalil surah alBaqarah : 219)

Hikmah alquran
diturunkan secara
berperingkat :
Untuk menentang hujah-hujah
kaum musyrikin pada ketika
itu dan untuk membuktikan
kemukjizatan Rasulullah s.a.w.

Untuk mendidik masyarakat


waktu itu secara beransuransur. Ini akan memudahkan
mereka untuk memahami alQuran dan menghafaznya
serta dapat beramal
dengannya berdasarkan
peristiwa-peristiwa yang
berlaku di kalangan mereka

Untuk menunjukkan bahawa


sumber al-Quran itu Kalam
Allah SWT semata-mata. Ia
bukan ciptaan Nabi
Muhammad s.a.w. atau

Larangan melakukan
solat dalam keadaan
mabuk. (dalil AnNisa :
43)
Larangan secara tegas,
mutlak, dan tanpa
syarat. (salil Al-Maidah
: 90-91)

# PENGUMPULAN AL-QURAN
Zaman Rasullah, Alquran tidak dikumpulkan atau dibukukan
kerana baginda seorang yang ummi ( buta huruf). Oleh itu,
baginda berpegang teguh pada kekuatan daya ingatan
untuk menghafal setiap wahyu yang diturunkan kepadanya.
Pengumpulan Alquran terbahagi kepada tiga peringkat
iaitu :
Peringkat pertama : Zaman Rasulullah.
Ayat-ayat alquran dihafal oleh baginda dan para sahabat
kerana kebanyakkannya buta huruf dan kekurangan bahan
penulisan. Jikalau adapun, ianya di tulis dipelapah tamar, batu,
tulang dan kulit kering.
Peringkat kedua : Zaman Abu Bakar Al-Siddiq
Sebuah Suruhanjaya yang diketuai oleh Zaid bin Thabit bekerja
mengumpulkan Al-quran. Sebabnya ialah banyak al-Qurra
(para hafiz) telah terbunuh dalam peperangan al-Yamamah. Di
antara mereka ialah Salim Maula Abi Huzaifah yang mana
Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan supaya belajar al-Quran
daripadanya. Abu Bakar mengeluarkan perintah supaya al-

Peringkat ketiga : Zaman


Uthman bin Affan
Berlaku pada 30 H. Alquran
secara julung kali
dikumpulkan dalam satu
versi menjadi sebuah
mushaf dan kemudian
dikirimkan keseluruh negeri
yang menjadi wilayah Islam
ketika itu.
Sebabnya ialah berlakunya
perselisihan manusia dalam
bacaan (qiraat) al-Quran
berdasarkan perbezaan
lembaran-lembaran al-Quran
yang berada dalam tangan
para sahabat. Apabila
dikuartiri berlaku fitnah,
Khalifah Uthman telah
memerintahakan supaya
lembaran-lembaran ini
dikumpulkan ke dalam satu

Alquran diturunkan dalam


bahasa Arab yang jelas.
Dalil : syuara-195
Berlaku perdepatan oleh
kelompok kontra dalam
dunia Islam sama ada
boleh atau tidak
menterjemahkan Alquran
kedalam bahasa lain
kerana berpendapat
bahawa bahasa Arab
adalah bahasa syiar Islam
dan simbol bahasa umat
Islam.
Di Mesir, pendebatan
bertambah panas apabila
pemerintahnya
mengeluarkan keputusan
yang menyetujui projek
penterjemahan Alquran
secara rasmi bertujuan
untuk mempercepatkan
dakwah dan petunjuk
Islam ke seluruh dunia.

# PENTERJEMAHAN
ALQURAN
Sementara kelompok yang
menyokong rancangan
penterjemahan Alquran
mengemukakan hujah
seperti perikut :
Pertama :
Kisah orang-orang Parsi
yang meminta Salman alFarisi untuk
menterjemahkan Al-Fatihah
kedalam bahasa Parsi dan
beliau menyatakan
persediaannya. Dan pada
kenyataan tersebut, Nabi
tidak melarangnya.

Kedua :
Imam Abu Hanifah membenarkan perlaksanaan
solat dalam bahasa Parsi dan mengisyaratkan
ia dibolehkan hanya kepada seseorang yang
benar-benar tidak memahami bahasa Arab.
Ketiga :
Misi agama Islam tidak hanya ditunjukkan bagi
bahasa Arab sahaja, tetapi untuk seluruh
manusia dari pelbagai bangsa dan bahasa. Hal
ini disokong oleh ayat Alquran dalam surah
Furqan ayat 1.

Sunnah
Atau hadis,adalah segala perkataan
,tindakan, atau penetapan oleh nabi
Muhammad s.a.w .terbahagi dalam 3
bahagian iaitu
1) qauliyah: penyataan atau perkataan
nabi
2) filiyah: tentang perbuatan nabi
3) Taqriyah : ketetapan atau persetujuan
nabi tanpa memerintahkannya atau
melarangnya

Dalil berkaitan sunnah


Sebagai hamba Allah, al-Quran wajib dijadikan
panduan hidup. Begitulah juga keadaannya dengan
sunnah. Abu Abdillah Hakim mentakhrijkan daripada
Ibnu Abbas, bahawasanya Rasulullah bersabda
Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk
menjadi sembahan di bumimu, tetapi ia senang
untuk ditaati selain disembah daripada perbuatanperbuatanmu yang merendahkan kamu, maka
berhati-hatilah. Sesungguhnya aku telah
meninggalkan kepadamu selama kamu bepegangan
dengannya maka kamu tidak akan sesat selamanya
iaitu kitabullah (al-Quran) dan sunnah nabi-Nya.

Sunnah menurut istilah ahli


hadith:
ialah segala yang dipindahkan dari
nabi sallallahu 'alayhi wa sallam baik
yang merupakan perkataan,
perbuatan, mahupun yang merupakan
taqrir, sebelum nabi dibangkitkan
menjadi rasul, mahupun sesudahnya.
Kebanyakan ahli hadith menetapkan
bahawa pengertian yang demikian sama
dengan pengertian hadith.

Sunnah menurut pengertian dan


istilah ahli usul:
ialah segala yang
dipindahkan dari nabi sallallahu
'alayhi wa sallam sama ada
perkataannya
dan perbuatannya, mahupun
taqrirnya yang bersangkutan dengan
hukum.

Contoh hadis
1.
Contoh sunnah (hadith) perkataan ialah:
"Segala 'amal itu dengan niat." [Riwayat Bukhari,
Muslim dan sekelian
ulama' hadith]
2.
Contoh sunnah (hadith) perbuatan ialah:
"Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu
melihat aku bersembahyang."
[Riwayat Bukhari dan Muslim]

3. Contoh sunnah (hadith) Taqrir ialah:


Contohnya sebagaimana yang diriwayatkan
bahawa Khalid bin Walid pernah memakan dab
(serupa binatang biawak) kemudian
dikemukakan orang kepada Nabi saw. Nabi saw
sendiri enggan memakannya, maka bertanya
sebahagian sahabat: "Adakah diharamkan
makannya ya Rasulullah? Lalu ia bersabda:
Tidak! Cuma binatang itu tidak ada di negeri
kaumku, kerana itu aku tidak gemar
kepadanya."

Model penyusunan hadis:


Musnad: Ia juga disebutkan sebagai
al-Musanid. Karya-karya yang
bersangkutan dengan al-Musnad
disusun hadisnya secara khusus dan
lengkap meliputi sanad dan matan
hadis. Ia disusun mengikut namanama sahabat sama ada
berdasarkan susunan abjad atau
mengikut keturunan.

Al-Musannaf: Penyusunan hadis di


dalam kitab ini juga berdasarkan
ilmu Fiqh. Ia juga merangkumi hadis
Marfu' Mawquf dan Maqtu'.

Penelitian keatas hadis


Mereka akan menyusun hadis dengan memastikan
keasliannya
Antara: sahih: hadith shahih aitu yang bersambung
sanadnya, tidak mengandung syadz dan illat.
Hasan: Hadits Hasan adalah hadith yang jalur
periwayatannya maruf, akan tetapi perawinya tidak
semasyhur hadith shahih.
Gharib: Iaitu hadith yang seorang perawi berseorangan
meriwayatkannya sama ada pada setiap tabaqat sanad
atau pada sebahagiannya walaupun pada satu tabaqat
sahaja. Takrif gharib tidak terjejas dengan adanya lebih
daripada seorang perawi pada tabaqat-tabaqat yang lain
kerana yang diambil kira ialah had minimum.

Periwayatan hadis:
1) Mutawatir: Hadith mutawatir ialah hadits
yang diriwayatkan oleh sejumlah besar
perawi yang menurut adat, mustahil mereka
bersepakat untuk berdusta.
2) Mashyhur: Hadith masyhur ialah hadits
yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih,
selama tidak mencapai tingkatan mutawatir.
3) Ahad: hadith yang diriwayatkan oleh
seorang atau 2 orang perawi yang jumlahnya
tidak mencapai darjat mutawatir.

Hadis-hadis palsu:
HADITS MAUDHU: Berita yang
dipercaya bukan menceritakan
sunnah nabi saw. Diyakini bahwa
isinya bukan cerita tentang sunnah
nabi saw. Suasana penyebaran
hadits seperti itu dimanfaatkan oleh
orang2 tertentu untuk membuat-buat
hadis demi kepentingan pribadi
maupun kelompoknya.

Ijmak Ulamak
Definisi
Ijmak ulamak merupakan sumber hukum Islam yang
ketiga.
Kesepakatan para ulamak mujtahid sama ada dalam
bentuk iItiqad, kata-kata, atau perbuatan untuk
mengeluarkan hukum dalam sesuatu perkara selepas
kewafatan Nabi Muhammad S.A.W.
Ulama mempunyai kebolehan mengeluarkan hukum
syarak daripada dalil yang terperinci.
Mestilah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sahaja.
Ijmak merupakan hasil ijtihad yang merupakan peranan
penting dalam menetapkan sesuatu hukum.
Kesepakatan ulamak dalam sesuatu perkara boleh
dianggap ijmak apabila menepati segala rukun-rukunnya.

Rukun Ijmak
Semua ulamak mujtahid sepakat mengenai
hukum syarak terhadap masalah yang
berkaitan.
ii. Wujudnya sejumlah ulamak mujtahid pada
masa berlakunya sesuatu masalah atau
perkara.
iii. Sepakat ulamak mujtahid mengenai hukum
terbabit.
iv. Sepakat ulamak mujtahid mengeluarkan
pendapat masing-masing secara tegas,
samada berupa perkataan atau perbuatan
secara bersendirian atau secara berkumpulan.
i.

Dalil penerimaan
1.

Dalil Al-Quran
Dan demekianlah (sebagaimana Kami telah
memimpin kamu ke jalan yang lurus), kami jadikan
kamu (wahai umat Muhammad) suatu umat pilihan
lagi adil. Supaya kamu layak menjadi orang yang
memberikan penerangan kepada umat manusia
(tentang yang benar dan yang salah).
(Surah Al-Baqarah 2: 143)

2.

Dalil Hadis
Umatku tidak akan sepakat dalam perkara yang
salah.
(Riwayat Bukhari Dan Muslim)

QIYAS
PENGERTIAN QIYAS
Mengkaji semua ketentuan hukum yang telah
ada untuk dirumuskan alasan @ illat
hukumnya.
Hukum (illat) yang sudah ada ketentuan
hukumnya dalam Al Quran mahupun hadis,
kemudian dirumus dan dijadikan ukuran untuk
hukum atas permasalahan lain yang tidak ada
ketentuan hukumnya dalam nas dengan syarat
ia memiliki kesamaan illat atau alasan hukum.

Contoh:
Minuman arak telah dilarang dalam Al Quran
kerana dengan alasan ia memabukkan.
Meskipun minuman anggur(wine) tidak
diharamkan secara nyata dalam nas, namun
melalui qiyas ia kemudian dinyatakan haram
kerana
minuman
tersebut
boleh
memabukkan.
Dengan qiyas, boleh diharamkan segala jenis
minuman yang boleh memabukkan kerana
mempunyai kesamaan illat.

Landasan Hukum Qiyas


Pandangan ulama mengenai qiyas ini:
1. Kelompok jumhur, mereka menggunakan qiyas
sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas
nasnya baik dalam Al Quran, hadits, pendapat
sahabat mahupun ijma ulama.
2. Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah,
mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas.
Mazhab Zhahiri tidak mengakui adalanya illat nas.
Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya
dari teks nas semata.
3.
Mazhab
Iraqi
(Kalangan
rasionalis)
menggunakan secara meluas manakala mazhab
Hijaz menggunakan sebahagian.

A. Kelompok yang menolak


qiyas:
Mengatakan qiyas tidak diperlukan kerana Al Quran
sudah menjawab segala persoalan.
Antara hujah mereka:
Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)
untuk menjelaskan segala sesuatu (An Nahl:89)
Tiadalah kami melupakan sesuatupun dalam Al
Kitab(Al Anam:38)
Hadis Nabi s.a.w: Fitnah terbesar atas umatku adalah
kala sekelompok orang mengiyaskan permasalahan
menurut logik pendapat sendiri, membolehkan apa
yang dilarang dan mengharamkan apa yang
dihalalkan

B. KELOMPOK YANG MENGAKUI QIYAS


Kelompok ini juga mengemukan dalil dari Al Quran, hadis,
perbuatan para sahabat:
Dan perumpamaan perumpamaan ini Kami buat untuk
manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang
yang berilmu(Al Ankabut:43)
Maka ambillah(kejadian itu)utuk menjadi pelajaran, hai
orang-orang yang mempunyai wawasan(Al Hasyr:2)
Nabi juga bersabda: Hukumilah perkara dengan dasar al
Quran dan Sunnah jika kamu menemukanny. Namun jika
kamu tidak menemukan hukum pada keduanya, maka
berijtihadlah dengan pendapatmu

Rukun dan Syarat Qiyas


Rukun:
Maksud cabang ialah perkara yang
diqiyaskan.
Maksud asal ialah yang diqiyaskan
kepadanya.
Maksud hukum ialah wajib, haram , sah ,
fasad dan lain-lain yang ditentukan oleh
dalil Syara'.
Maksud sebab ialah perkara yang
menjadi punca bagi hukum sesuatu asal.

Syarat- syarat:
illat harus menjadi faktor pendorong
atau motif yang diinginkan dalam Syariat.
Ia mesti nyata, lengkap dan tidak samar.
illat hukum harus sama antara persoalan
asal dengan persoalan cabang, ia
memiliki kesamaan yang jelas dengan
persoalan yang diqiyaskan.
Antara hukum dalam persoalan asal
dapat dilaksanakan secara umum dan
tidak dibolehkan dalam hal yang hanya
untuk rujukan khusus.

SUMBER-SUMBER HUKUM
ISLAM YANG LAIN

Sebab dan prinsip wujudnya sumber


tambahan
Sumber hukum Islam, ianya tidak disepakati oleh ulamak, namun masih
digunakan terutamanya dalam muamalat
Sebab- Untuk sesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu
Prinsip-Bersumberkan pada akal dan pengkajian
-Berteraskan keadilan sejati & kebaikan mutlak
-Dalil keadilan oleh firmanNya yang bermaksud
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)berlaku adil dan berbuat
kebajikan..(An-nahl:90)
Terdapat 5 sumber tambahan iaitu:
Istihsan(Pilihan)
Al-Masalih al-Mursalah(Kemaslahatan Umum)
Istibhab/Istidlal
Syariat Umat Terdahulu(Syaru Man Qablana)
Fatwa Sahabat Nabi(Qaul Sahabi)

Istihsan
Menentukan hukum berdasarkan
kepentingan (maslahah) dengan menolak
hukum qiyas kerana ia bertetangan dengan
kepentingan secara khusus.
Mengenepikan hukum yang ada dalil dgn
mengambil hukumlain yg lbh
kukuhberasaskan dalil syarak yg
membolehkan tindakan sedemikian.
Apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu
baik, maka ia adalah baik di sisi Allah, dan
apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu
buruk, maka ia adalah buruk di sisi Allah.
(Riwayat Bukhari)

Syarak menegah melakukan akad atau jual beli


terhadap barangan yang tidak ada pada waktu
akad.
Berdasarkan istihsan, harus akad jual beli bagi
barang yang tiada pada waktu akad
seperti salam, sewa-menyewa, upah-mengupah
atau membuat tempahan atau semua bentuk
urusan barangan yang tiada pada waktu akad.
Hujah - manusia memerlukan dan berhajat dan
sudah menjadi kebiasaan mereka menjalankan
urusan dengan cara tersebut.
Waqaf tanah untuk pertanian
Qiyas hanya tanah diwaqafkan
Istihsan semua yang perlu untuk membangunkan
tanah itu adalah waqaf spt terusan

Al-Masalih al-Mursalah(Kemaslahatan Umum)

Definisi: menentukan hukum secara berasaskan kepentingan apabila


tidak ada nas yang menentukannya
membuat hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk
kepentingan manusia dan masyarakat yang tidak ada sebarang nas
untuk dijadikan bukti dan dasar samada ia boleh dilaksanakan, harus
atau tidak boleh dilaksanakan .
membawa manfaat serta mencegah atau menolak kemudaratan.
Untuk kemaslahatan manusia berdasarkan kepada asas Islam:
1. Daruriyat
2. Hajiyat
3. Tahsiniyat.

lesen memandu kereta motor untuk mengelakkan daripada


berlakunya kemalangan dan melahirkan pemandu yang
mahir serta mengetahui peraturan jalan raya.
denda terhadap orang-orang yang melintas jalan raya yang
tidak menggunakan jejantas sewaktu melintas. Hal tersebut
untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan jiwa dan
kesesakan lalu lintas.
Akad sewaan. Dengan adanya akad ini, ia boleh memenuhi
keperluan orang lain. Sebaliknya, jika akad sewaan ini
dilarang, kehidupan manusia akan menjadi rumit kerana
terpaksa membeli barang keperluan tersebut sedangkan ia
hanya untuk digunakan dalam tempoh yang sekejap sahaja.
Kini,ia digunakan dalam urusan perkahwinan yang melalui
proses
pemohonan
dan
pendaftaran.Pernikahan
berdasarkan undang-undang sahaja yang diterima untuk
didaftarkan.Ia bertujuan untuk memastikan pernikahan
dilaksanakan mengikut hukum syarak.Selain itu,hak suami
isteri dapat dijamin oleh undang-undang.

Syarat-syarat
1.Kemaslahatan hendaklah jelas bukan
sangkaan
2.Benar-benar bertujuan untuk memberi
manfaat serta manolak kemudaratan.
3.Maslahah bersifat umum, bukan peribadi.
4.Tidak boleh bertentangan dengan hukum
dan prinsip yang telah ditetapkan oleh nas
serta ijmak ulamak.
5.Maslahat itu utk menjaga agama, jiwa,
keturunan, akal dan harta manusia.

Istishab
ialah sesuatu perkara atau keadaan yang dihukum
pada zaman kedua (zaman sahabat) berdasarkan
hukum zaman pertama. (zaman nabi)
Iaitu menetapkan hukum yang berlaku pada masa
kini berdasarkan hukum yang telah berlaku di
masa
lalu.
Kecuali
terdapat
nas
yang
mengubahnya atau sesuatu yang dibuat oleh
ulamak mujtahid dalam sesuatu perkara yang
telah dikaji setelah mereka tidak menemui sesuatu
dalil pun yang boleh mengubah hukumnya
Imam
al-Syawkani
:
sesuatu
yang
kekal
keadaannya selama mana tiada sesuatu yang
boleh mengubahnya.

Syariat Umat Terdahulu(Syaru Man


Qablana)
Ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi
Muhammad Saw seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim, Nabi
Musa.
Hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam al Quran
atau Hadis iaitu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu.
Mempunyai dua kategori;
- hukum yang tidak dijelaskan dalam al Quran, maka tidak
menjadi ketentuan secara sepakat.
- hukum yang diceritakan dalam al Quran,
1. Perkara yang menjadi ketentuan: (Hadis: Halal bagiku
rampasan, sekalipun tidak halal bagi nabi-nabi sebelumku).
2. disebutkan dalam al Quran atau Hadis dan diceritakan hal
tersebut menjadi kewajiban bagi umat sebelumnya, seperti
puasa dan berkorban.

Fatwa Sahabat Nabi(Qaul Sahabi)


Sahabat Nabi adalah orang yang hidup sezaman
dengan Nabi Saw dan pernah bertemu dengan
beliau walaupun sebentar.
Qaul
Sahabi:
pendirian
seorang
sahabat
mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik
didalam fatwanya mahupun dalam keputusannya
yang menyangkut penegasan dalam al Quran.
Apabila Qaul Sahabat merupakan bukan ijtihad
murni, melainkan sesuatu yang diketahui oleh
Rasulullah maka hal tersebut dapat dijadikan
sumber hukum. Demikian halnya apabila para
sahabat sepakat mengenai suatu masalah maka
hal tersebut merupakan ijma.

Beri Nilai