Anda di halaman 1dari 50

ONSEP ILMU PERUNDANGAN

DAN CABANG-CABANG

PENGERTIAN UNDANG-UNDANG
BARAT norma-norma hukum/peraturan yg
diperundangkan melalui badan2 perundangan
tertentu dlm sesebuah negara dan berkuat
kuasa mengikut ketentuannya.

KONSEP UNDANG2 BARAT


KUASA DI TANGAN MANUSIA
Membuat
undang2 satu
badan yg
mmpunyai kuasa

Menjalankan kuat
kuasa undang2

Mana2 peraturan/
undang2 boleh
dibuat jika badan itu
merasakan perlu

SYARIAH
BHS : jln yg lurus/panduan
ISTILAH : segala hukum yg diperundangkan
Allah ke atas hamba-Nya supaya mereka
beriman kpd-Nya yg blh membawa kebahagiaan
di dunia dan di akhirat.
Apa shj sistem tentang hidup, sama ada yg
ditaja oleh Allah melalui para Nabi-Nya
ataupun yg diciptakan oleh manusia sendiri.
PERBEZAAN UDG2 ISLAM DAN UDG2 CIPTAAN MANUSIA

al-Quran,
Sunah, Ijtihad
dll

Diperbuat oleh
legislative

CABANG2 PERUNDANGAN

AQIDAH

JINAYAH

IBADAH

MUNAKAHAT

MUAMALAT

AKIDAH
Dari segi bahasa : Kata akidah diambil daripada kata dasar
al-aqdu yang merujuk kepada ikatan kemas atau
simpulan mati yang melambangkan adanya unsur-unsur
kekuatan dan keyakinan. Berdasarkan surah al-Maidah ayat 89
:
Maksudnya : Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpahsumpah kamu yang tidak disengajakan, akan tetapi kamu dikira salah
olehNya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan
bersungguh-sungguh.

Dari segi istilah :Akidah Islam bererti kepercayaan atau


keimanan kepada hakikat-hakikat dan nilai-nilai yang mutlak,
tetap, kekal, pasti dan kudus seperti yang ditentukan oleh
Islam, atau dengan perkataan lain ialah kepercayaan dan
keyakinan yang kuat dalam jiwa seseorang terhadap Allah
s.w.t. dan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul-Nya.

2.Beriman
kepada
Malaikat
3.Beriman
kepada kitabkitab

1.Beriman
kepada Allah

Asas Akidah
6.Beriman
kepada qada
dan qadar

5.Beriman
kepada hari
akhirat

4.Beriman
kepada Rasul

Kepentingan Mempelajari Ilmu


Akidah
1. Supaya terhindar daripada ajaran-ajaran sesat
yang akan merosakkan akidah seseorang
terhadap Allah S.W.T.
2. Meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada
sifat-sifat kesempurnaan Allah S.W.T.
3. Memantapkan akidah seseorang supaya tidak
terikut dan terpengaruh dengan amalanamalan yang boleh merosakkan akidah.
4. Balasan syurga dan neraka.
5. Dapat mengeluarkan hujah-hujah yang boleh
mematahkan hujah daripada pihak lawan yang
cuba memesongkan akidah seseorang.

Penyelewengan

Pembinaan Akidah
1. Memahami konsep Islam yang sebenarnya
dan memahami konsep akidah secara khusus.
2. Membersihkan hati dengan cara
meninggalkan dosa dan melakukan perkaraperkara yang disuruh oleh Allah.
3. Sentiasa berjihad melawan nafsu dan syaitan
untuk beriltizam dengan Islam.
4. Bersama-sama dengan orang-orang yang
soleh.
5. Sentiasa berdoa memohon pimpinan Allah.
6. Bertawakkal kepada Allah.

IBADAH
Bahasa : rendah diri,patuh dan taat

(a

Maududi, 1984)

Istilah: ibadah bermaksud khusyuk


kepada Allah
SWT, merendah diri dan tetap hati
kepada
a
idak sam
T
kepadaNya (tanpa sekutu)
gan
n
e
d
DALIL :
ama
g
a
i
a
l
i
n
(iaitu) yang
orang-orang
yang
Erti
lain:
kehinaan ndan
kecintaan
B
apabila mereka ditimpa oleh
alasan adalah
lai
Kesemua
sesuatu
kesusahan, mereka
pahala yang
kepada
berkataSesungguhnya Kami
amalan
memberi
adalah kepunyaan Allah dan
kehidupan
Allah
SWT (al-Qardawi,1978)
manfaat kep
kepada Allah Jualah kami
ada
kembali
(Surah al-Baqarah; ayat 156)

dikatakan
ibadah jika

a
manusia d
i dunia
d

SAS

IBADAH
IBADAH ZAHIRIAH

I
B
A
D
A
H

Pelbagai
pendekatan

IBADAH

UMUM

IBADAH

KHUSUS
FARDHU

BADANIAH

SUNNAT
SUNAT MUAKKAD
adalah solat sunah yg
dianjurkan dgn
penekanan yg kuat
(hampir mendekati
wajib)
SUNAT GHAYR
MUAKKAD

MALIYAH

solat sunnah yang tidak


dikuatkan (kadang
dikerjakan Rasulullah da
kadang tidak
dikerjakannya)

QALBIAH

BERSANGKA
BAIK
TIDAH
HASAD

FARDU KIFAYAH

FARDU AIN
Mengucap dua
kalimah syahadah

MENGAPA MANUSIA PERLU


BERIBADAH
?
PERINTAH ALLAH
TANDA PENYERAHAN DIRI
MENGUKUHKAN KEIMANAN
PENGIKAT ANTARA HAMBA DAN PENCIPTA
MEMBENTUK MASYARAKAT HARMONIS

TAK
T
A
AKIB BADAT
I
BER

Lemah keimanan
Mudah dipengaruhi gejala mungkar
Dapat dosa
Rasa kosong
Hidup tanpa berkat

SYARAT-SYARAT IBADAH
Bersesuaian dengan hukum syarak
Disertai niat yang baik
Dibuat seeloknya
Ikut hukum-hakam syariat dan batasnya

BAHASA : BERTUKAR-TUKAR FAEDAH


ISTILAH : HAL-HAL YANG MENGENAI KEGIATAN DALAM
BERTUKAR FAEDAH DI ANTARA SESEORANG YANG LAIN
MENGIKUT CARA-CARA YANG TERTENTU
BOLEH DIISTILAHKAN JUGA SEBAGAI UNDANG-UNDANG
MENGENAI URUSAN PERTUKARAN FAEDAH HARTA BENDA
TERMASUKLAH URUSAN JUAL BELI, HUTANG PIUTANG,
SEWA MENYEWA, GADAIAN DAN SELEBIHNYA
JUGA MERUPAKAN TATACARA ATAU PERATURAN DALAM
PERHUBUNGAN MANUSIA SESAMA MANUSIA UNTUK
MEMENUHI KEPERLUAN MASING-MASING YANG
BERLANDASKAN SYARIAT ALLAH YANG MELIBATKAN
BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

PRINSIP MUAMALAT
Melakukan perkara-perkara yang mengikut
syariat islam
Urusan kontrak mesti dngan persetujuan
bersama (sighah)
Larangan melakukan riba, gharar dan maisir
Melarang perbuatan penipuan dan tipu helah
Larangan terhadap transaksi atas perkaraperkara yang diharamkan

BAHAGIAN MUAMALAT
mudharabah
Jual
Ijarah
wakalah
gadaian

JUAL BELI
PERTUKARAN HARTA DENGAN HARTA ATAS DASAR SALING
MEREDHAI ATAU PINDAHAN HAK MILIK DENGAN BAYARAN
YANG DIBENARKAN DI SISI SYARAK
DALIL: PADAHAL ALLAH TELAH MENGHALALKAN
BERJUALBEL (BERNIAGA) DAN MENGHARAMKAN RIBA..
(SURAH AL-BAQARAH:275)
RUKUN JUAL BELI : I) PENJUAL DAN PEMBELI
II] BARANG YANG DIJUAL
III] HARGA
IV] SIGHAH

SYARAT JUAL BELI :


I) PENJUAL : BERAKAL
BALIGH
BERKUASA PENUH
MENJUAL DENGAN PILIHAN SENDIRI
II) PEMBELI : BERAKAL
BALIGH
BERKUASA PENUH ATAS HARTANYA
ISLAM
BUKAN KAFIR HARBI

III) BARANG JUALAN :


MESTILAH SUCI
ADA MANFAAT DAN KEGUNAANYA
DAPAT DISERAHKAN DAN DITERIMA
BARANG DALAM KUASA PENJUAL
HENDAKLAH DIKETAHUI OLEH KEDUA BELAH PIHAK
IV) HARGA :
MEMPUNYAI NILAI YG SETARA DENGAN BARANG JUALAN
DAPAT DISERAHKAN DAN DITERIMA
MILIK SAH PEMBELI
V) SIGHAH :
HENDAKLAH DILAKUKAN BERURUTAN
MEMBAWA MAKSUD YG SAMA TENTANG JENIS BARANG
TIDAK BOLEH DITAKLIKKAN @ DISYARATKAN DGN SESUATU
TIDAK BOLEH DIHADKAN WAKTU

GADAIAN
MENJADIKAN HARTA BENDA SEBAGAI JAMINAN ATAS
HUTANG IAITU MENJADIKAN SESUATU BARANG SEBAGAI
CAGARAN BAGI SESUATU HUTANG DAN MENJADI
BAYARAN SEKIRANYA TIDAK TERDAYA MEMBAYAR
HUTANG TERSEBUT
DALIL AL-QURAN: DAN JIKA KAMU DALAM PERJALANAN
DAN TIDAK MEMPEROLEHI JURUTULIS, HENDAKLAH KAMU
MENERIMA GADAIAN.
HADITH RIWAYAT ANAS : RASULULLAH S.A.W.
MENGGADAIKAN BAJU RANTAI DI SISI YAHUDI DI
MADINAH DAN BAGINDA MENGAMBIL DARIPADANYA
GANDUM UNTUK KELUARGANYA.

MUDHARABAH
Sesuatu akad perkongsian antara pemilik
modal dengan seseorang pengusaha.
Keuntungan akan dibahagi di antara mereka
mengikut peratus atau kadar yang dipersetujui.
DALIL : Dia mengetahui bahwa akan ada di
antara kamu orang-orang yang sakit dan orangorang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang
lain lagi yang berperang di jalan Allah... (QS.
al-Muzzammil: 20)

WAKALAH
Penyerahan sesuatu urusan atau tugas oleh
seseorang atau suatu pihak kepada seseorang atau
pihak lain untuk menjalankan tugas bagi pihaknya.
Tugas yang dijalankan termasuklah satu
pekerjaan,mengurus harta atau penyempurnaan
hak.
Dalil : sekarang utuslah salah seorang daripada
kamu,membawa wang perak kamu ke Bandar.
(surah kahfi : 19)

IJARAH (UPAHAN)
IJARAH MELIBATKAN DUA PERKARA IAITU SEWA-MENYEWA
DAN UPAH MENGUPAH.
SEWA MELIBATKAN HARTA BENDA DAN UPAH MELIBATKAN
ORANG YANG MELAKUKAN SESUATU PEKERJAAN
FIRMAN ALLAH SWT: KEMUDIAN JIKA MEREKA
MENYUSUKAN (ANAK-ANAK)MU UNTUKMU, MAKA
BERIKANLAH KEPADA MEREKA UPAHNYA. (Q.S ALTHALAQ:6).
BAHAGIAN IJARAH : I) IJARAH AIN
II)IJARAH ZIMMAH

MUNAKAHAT

PENGERTIAN PERKAHWINAN
BAHASA: berkumpul atau berhimpun
ISTILAH: akad yang menghalalkan hubungan di antara lelaki
dengan perempuan supaya dapat hidup bersama dan
menetapkan tiap-tiap pihak akan hak-hak dan
tanggungjawab. Dalam erti kata lain, suatu akad yang
menghalalkan persetubuhan dengan sebab perkataan
yang
mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya.
Dalil : Perkahwinan itu Sunnahku , sesiapa yang tidak suka
kepada Sunnahku, dia bukan daripada kalangan
umatku.( Riwayat al- Bukhari)

HUKUM PERKAHWINAN
Wajib lelaki yang berkemampuan dari segi nafkah zahir dan batin serta
bimbang akan terjerumus ke lembah zina dan keji sekiranya tidak
berkahwin.
Sunat lelaki yang berkemampuan dari segi nafkah zahir dan batin serta
mempunyai nafsu untuk berkahwin dan bertujuan untuk menjaga
khormatan diri dan agama, namun masih dapat mengawal diri dari
melakukan zina dan terkutuk sekiranya tidak berkahwin.
Harus lelaki yang tidak mempunyai sebab yang mendorong dia
berkahwin dan tidak ada sebab yang menghalang dia
daripada berkahwin.Juga harus bagi lelaki yang berkemampuan tetapi
belum ada keinginan untuk berkahwin.
Haram lelaki yang tidak berkemampuan dari segi nafkah zahir dan batin
atau mereka berkahwin dengan tujuan untuk menzalimi isteri mereka.
Makruh lelaki yang tidak berkemampuan dari segi nafkah zahir tetapi
berkeinginan untuk berkahwin

RUKUN NIKAH

NAFKAH
Asalnya adalah perkataan arab yang bermaksud sesuatu
yang dibelanjakan daripada mata wang atau seumpamanya
bagi melengkapkan kehidupan seharian.
Menurut Ibn Qudamah, nafkah ialah sesuatu yang
dibelanjakan untuk melengkapkan apa sahaja yang
menjadi keperluan asas kehidupan isteri untuk hidup
seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat
tinggal.
Ayat 34 Surah an-Nisaa yang bermaksud:
Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang
bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, kerana
Allah telah melebihkan orang lelaki (daripada beberapa
keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga
kerana orang lelaki telah membelanja (memberi nafkah)
sebahagian dari harta mereka.

PENGERTIAN PERCERAIAN
BAHASA: membuka ikatan, melepaskan ikatan, pembebasan
ISTILAH: membuka ikatan perkahwinan dengan melafazkan
perkataan talak atau cerai atau seumpamanya.
Perceraian boleh dilakukan dengan lafaz soreh
(jelas) dan lafaz kinayah (sindiran), selain itu,
perceraian juga boleh dilakukan dengan cara talaq
rajie atau talaq bain.

Menurut syariat Islam, perceraian boleh berlaku dalam tiga


cara, iaitu melalui talak, fasakh dan khuluk

HARUS
MAKRUH

HUKUM PERCERAIAN

HAR
SUN
WA

HADANAH

Dari segi bahasa, hadanah bermaksud menggendong


sesuatu dengan tangan.
Dari segi istilahnya, bermaksud perlindungan daripada
bahaya atau jagaan yang diberikan kepada seseorang yang
tidak boleh menjaga dirinya sendiri seperti seorang kanakkanak atau orang gila. Jagaan yang dimaksudkan disini
termasuklah dari segi makan, minum dan apa-apa sahaja
yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada
mereka.

JENAYAH
Cabang-cabang perundangan
Islam

Takrif Jenayah

Jenayah
Islam menganggap jenayah adalah satu
kesalahan yang MESTI dihukum
kerana ia melanggar HAK Allah, manusia serta
makhluk lain
Dengan adanya perundangan ini mampu
memelihara:
Agama
Nyawa
Akal
harta
Maruah

Bagaimana dianggap sebagai


JENAYAH?
Perlu

Perlu
Memenuhi
Elemen
Berikut:

Elemen

Pembahagian Undang-Undang
Jenayah Islam

Mencederakan Anggota
Badan
Qisas

Qisas dan Diyat


Pembunuhan

Setelah memenuhi syarat


tersebut, maka seseorang boleh
diidakwa. Jika bersalah, qisas
dikenakan. Hak qisas diberi
kepada wali si mati.
Wali memilih melaksanakan qisas,
menerima diyat, atau
memaafkannya.
(hukum wajib qisas rujuk alBaqarah 2:178)

Hudud
Bahasa: sempadan, had, halangan,
atau sekatan
Istilah: hukuman yang tidak boleh
Qazaf
dipinda
telah ditetapkan Allah dalam
Al-Quran dan Sunnah.

Qazaf
Maksud:
Membuat tuduhan zina terhadap seorang Islm yang akil baligh
dan dikenali sebagai seorang yang bersih dar perbuatan zina
tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi
Qazaf boleh berlaku apabila seseorang menyatakan dengan
jelas, si A dan B berzina, mahupun dinyatakan secara tersirat,
seperti seseorang itu bukan anak atau bukan bapa kepada
seseorang tertentu
Hukuman:
Orang melakkukan qazaf disebat 80 kali sebatan.
KECUALI jika dia membawa 4 orang saksi agar boleh
mensabitkan kesalahan org berzina memang bersalah.
Hukuman ini dilakukan agar memelihara maruah dan
kehormatan di kalangan masayarakat itu sendiri.

Mencuri

Mencuri atau sariqah ditakrifkan sebagai memindahkan dengan cara


bersembunyi harta alih daripada jagaan atau milikan tuannya tanpa
persetujuan tuannya dan perbuatan itu dilakukan dengan niat untuk
menghilangkan harta itu daripada jagaan atau milikan tuannya.
Kecurian apak berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Nilai harta yang dicuri itu mencukupi nisab iaitu dinar emas (9.36
gram emas) atau tiga dirham perak.
2. Harta itu adalah bernilai menurut syara, jadi mencuri arak, dadah
dan seumpamanya tidak dikenakan hukuman hudud.
3. Harta yang disimpan itu berada di tempat yang sesuai iaitu
pemiliknya mengambil langkah yang wajar untuk menjaga harta itu
4. Tertuduh bukan pemilik penuh ke atas harta itu
5. Kesalahan itu tidak dilakukan dalam keadaan amat mendesak,
seperti perang, kebuluran, penyakit dan bencana lam
6. Pencuri itu bukan keluarga pemilik barang
7. Tuan punya harta tidak menafikan tentang kecurian itu walau pun
pesalah mengakuainya
Hukuman bagi kesalahan mencuri adalah
bahagian pergelangan tangan pada sendi
tangan dengan lengan. Bagi kesalahan

potong tangan kanan iaitu di


yang menyambungkan tapak
kedua, dikenakan hukuman

Hirabah (Rompakan)

Hirabahadalah perbuatan merampas harta orang lain dengan kekerasan


atau ugutan oleh seseorang atau kumpulan yang bersenjata atau alat yang
boleh digunakan sebagai senjata. Rompakan adalah satu jenayah yang
besar dan bahaya. Oleh itu hukuman yang dikenakan ke atas mereka
mestilah berat dan keras. Berbeza dengan pemberontakan, jenayah
hirabah ini tidak dilakukan untuk tujuan politik tetapi semata-mata untuk
merampas harta dan merosakkan keamanan negara. Hukuman hirabah ini
berasaskan firman Allah
Terjemahan: Sesungguhnya balasan orang-orang yang yang memerangi
Allah dan Rasulnya dan berbuat kerosakan di atas muka bumi ini adalah
agar mereka dibunuh ataudisalib atau dipotong tangan dan kaki mereka
secara bersilangatau dibuang negeri
Berdasarkan ayat ini, terdapat percanggahan pendapat ulama berkaitan
dengan hukuman kesalahan hirabah. Al-Quran menyebut tiga bentuk
hukuman iaitu: hukuman mati, hukuman salib, hukuman potong tangan
serta kaki secara bersilang dan buang negeri.Kebanyakan ulama
menghuraikan hukuman hirabah seperti berikut:
a. dihukum bunuh dan selepas itu disalibkan jika mangsa jenayah itu
dibunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil
b. dihukum bunuh sahaja jika mangsa jenayah itu dibunuh dengan tiada
sebarang harta diambil

Syurub (Meminum Arak)

Murtad (Riddah)
Riddah

Maksud

KESIMPULAN

Beri Nilai