Anda di halaman 1dari 12

Diunduh da ri http://urip.word press.

com
fb@urip.kalteng
DOKtJMEN NI)CiARA

tffiflililililil iltililil iltlilt

lilt

fit

Biologi SMA/MA IPA

l.

Teriadinya rezrksi penolakar-r tubuh sctelah transplantasi hati menrpakan pcrmasalahzrn yang
memerlukan penanganan berclasarkan kajian biologis. I(zrjiun tersehut clilaikukan pacla objek
biologi clalam cabang ihnu clan tir-rgkat organisasi ....
A. imunologi-organ
B. teratologi-jaringan
C. onkologi-sel
D. histologi-j aringan
E. anatomi-sel

2.

Spesies bakteri yang bersimbiosis dengan bintil akar tarraman kacang-kacangan dan clapat
mengikat nitrogcn bebas adalah . . ..
A. Lcrctobacillus ca.sei
B. Thiobctcillusferrooxitluns
C. Acelobucterxylinun't
D. Rhizobitun leguminosarunt
E. Methunomonas mathunikcr

Berikut beberapa contoh Protista.

wry

W
2
Yang termasuk kelompok Ciliata adalah ....
A. 7 dan}

B.
C.
D.
E.

4,

2 dan3
2dan4
2dan5
3dan4

Lumut tanduk, lumut hati, dan lumnt daun berada dalam kelompok yang sama. Dasar
pengelompokannya adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

t)-1.c-2Q 13i201

daun muda menggulung, berakar serabut, dan memiliki jaringan pembuluh


xilem/floem.
merupakan tanaman talus, hidup di tempat lembab dan autotrof
daun bermesofil, berakar serabut dan fotoautotrof
merupakan tanaman kormus, berakar serabut, dan belum memiliki xilem/floem
daun tidak bermesofil, berakar tunggang dan berkambium

j-KI:\'11)lKllt ,l)
'"tllrk ('iptu
ltuillt Pitsltl I)cttilailrtt I)tttrlidikrur-ll,'\l.l tllAN(

Diunduh da ri http://urip.word press.com


fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGARA

4
5.

fifi

lilillt

ilil

ilt

ilililt ilil ililI ilil

ilt

Biotogi SMA/MA IpA

Pelestarian sumber daya alarn clapat clilakukan secara insitr,r dcngan mcngembanghiakkan

i\.
l]
(1.
D.
Ir.
6.

orgiurisrne dengan rekay'asa genetika


turnbuhr.rn dcngan teknik kultur.jaringan
turnbuhan dan hcw,an di habitlrt aslinya
tumbuharn dan heu,an di luar habitat aslinya
turnbuhan dan hervan di claerah penrukiman

Perhatikan ciri-ciri ttrmbuhan berikut!


1. Merniliki organ akar, batang. daun, dan bunga
2. Memiliki brji bcrkcping dua
3. Iv{engalami pertumbuhan sekundcr
4. Akar dan batang memiliki kambium
5. Memiliki tulang daun sejajar
6. Jumlah perhiasan bungar terdiri atas 2. 3. atau kelipatannya.

Yang merupakan ciri tumbuiran Dikotil adalah ....


,,\. I dan 5

B. 2dan5
C. 2danl
D. 3dan6
tl. 5 clan 6

7.

Dalarn siklus hidup cacing hati (F ctsciolo hepatica ), stadium larva yang clihasilkan dari
telur yang menetas adalah ....

A.

sporosis
serkaria

C.
D.
E.

mirasidium
metaserkaria

F].

8.

redia

Berikut ini gambar empat jenis hewan.

i
I

r,

Keempat hewan tersebut dikeiompokkan dalam kelas yang sama berdasarkan sifat
A. jantungnya memiliki empat ruang dan kulit berbulu
B. bernapas dengan paru-paru dan mempunyai kelenjar susu
C. memiliki tiga macant gigi dan berdarah panas
D. memiliki kelenjar susu dan kulit berambut
Ir. berdarah panas dan kulit berbulu

t)-7,c,-2{) ll'?(} I

"l l ak

Ci pta pada Pusat Pcrt

laian Pcncl id ikan-B AL.ITBAN C-Ktll\'lD l KB Ljl)

Diunduh da ri http://urip.word press.com


fb@urip.kalteng
DOKLJME,N NEGARA
I

llllt ililil Iilil

lil

llllill

ilil lilt illt ffit

Biologi SMA/MA IPA


Perhatikan jejaring makanan berikut ini:

9.

a'

elang
laba -laba

ke linci

ulat

-xt
--+

burung
belalang

lr

/t\

Ulat pada jejaring makanan tersebut berperan sebagai

A"
B.
C.
D.
E.

10.

produsen

konsumen 1
konsumen 2
konsumen 3
perombak

Perhatikan daur fosfor berikut ini:


\Atmosfir

(- [l
ffil
llll,l

,- f s*;;;;-

o'/

tanan

ll

X adalah ....
fbsfor diserap dalam bentuk fosfat anorganik
fosfat organik diubah menjadi tbsfat anorganik
fbsfat organik ditrrai menjadi losfbr
fosfat anorganik diurai menjadi tbsfor
ion fosfat dibentuk menjadi senyawa fosfat anorganik

Proses yang terjadi pada bagian

A.
B.
C.
D.
E.

1.

Pemberian pupuk yang berlebihan di areal persawahan dapat menimbulkan perubahan fisik
perairan sungai, empang, atau danau karena ....
A. konsentrasi Oz menurun, ikan mati, dan terjadi pendangkalan
B. peledakan populasi bakteri sehingga pertumbuhan plankton terhambat
C. konsentrasi pupuk berlebih dapat meningkatkan pI{ perairan
D. populasi tanaman pemfiksasi nitrogen semakin menurun
E,. berkurangnya konsentrasi oksigen dan karbon dioksida

Lt-zc.-70132014

'c'Hak Cipta pada I)r.tsat ['cnilailLtt [)crtclit'likarr-BA[.ll

RANC-KI]N'll)tKIlUI)

Diunduh da ri http://urip.word press.com


fb@urip.kalteng
DOKUMEN NI
I

ililt |ililil lllil

ilt

ililill

ilil ililt ilil

ill

Biologi SMA/MA IPA


t2.

Ilerikut diagrarn pcrcobaan osmosis


larutan gula

{X)

air (Y)

Urnbi [<entang
Setelah tlria hari. tcrjadi perbedaan perrnukaan larutan, yaitu ....
X naik. \'- tumn sebab X hipertonis dibanding Y
X naik,Y turun sebab X isotonis dengan Y
X turun. Y naik sebab X hipertonis dibanding Y
\' cian X turun sebab X isotonis dengan Y
\' rrrrik X turun sebab Y hipertonis dibanding X

A"
B.
C.
D.
L,.

13.

Perhatikarr srtmbar sel berikut!

Organel X dan fungsinya adalah . . ..


A. mitokc''ndria, untuk respirasi sel
F]. hacian golgi, untuk sekresi zat
(1. ribosont, untuk sintesis protein
D. kloroplas, untuk fotosintesis
L. tisosom, untuk Pencernaan sel

14.

Suatu jarilgan turnbuhan memiliki sifat-sifat: merupakan jaringan dasar, tersusun dari sel
hidup, mempunyai struktur morfologi yang bervariasi, masih dapat membelah, dan
berfurrgsi d:rlam pembentukan tunas. Jaringan tumbuhan yang, dimaksud adalah ....

A. ePidermis
B. xilem
Lr. kolenliim
D parenkim
[l. sklcrenkini

nllak Cipta pada Pusat Pcnilaian Pcnclidikan-[]AI

Diunduh da ri http://urip.word press.com


fb@urip.kalteng
DOKUN{EN NECARA

iffill Iililil fiiil ilt ilililt

ilti ililt illt ffii

Iliologi SMAiMA IPA


I

5.

Perhatikan gambar mekanisme kontraksi pacla otot berikut!

Saat telapak tangan menelungkup maka gerak


gambar yang tepat untuk otot pronator terrcs adalah
A. kontraksi, gambar X
B. relaksasi, gambar X
C. l<ontraksi, gambar Y
D. relaksasi, gambar Y
E. sinergi, gambar X

dan

. . ..

16.

Suatu gangguan pada sistem peredaran darah disebabkan oleh ketidakmampllan eritrosit
untuk menghasilkan sejumlah rantai alfa dan rantai beta secara normal. Sebagai akibatnya
produksi eritrosit menjadi sangat lambat dan eritrosit yang matang menjadi sangat rapuh
serta berumur pendek. Gangguan ini disebut . . ..
A. anemia
B. leukemia
C. polistemia
D. thalasemia
E. sickle cell anemia

11.

Perhatikan reaksi enzimatis berikr-rt!


I. Amilum 3!qtE!9+ disakarida
II. Lemak Lrpasc , asam lemak +.qliserol
Proses enzimatis tersebut berlangsung di dalar-n organ
A. hati

B.
C.
D.
E"

18.

mulut
lambung
usus halus
usus besar

Perhatikan data volume udara pernapasan berikut!


.Tenis udara pernapasall

No.
1

2
''l

Udara
lJdara
Udara
Udara

Volume (mL)
500
I 500
l 500
r 000

pernapasarl

komplementer
cadangan

residu

Berdasarkan data tersebut, volume udara yang dapat dihembusl<an semal<simal rnungkin
setelah melakukan inspirasi secara maksimal adalah ....
4500 mL
3500 mL
3000 mL
2500 mI.
2000 mL

A.
B.
C.
D.
E.

lt-Z.c-2a 13/2011

tlaL ('ipla

nur.la l)rrsat

I)cniliriirrt I'crttlitlil.an-lJ,\l.l l

l],\N(;-KI:NIDII(lll rl)

Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng

lillt lillilt lilll

ilt

lffiilt ilil ilili illt lilt

Biologi SMA/MA IPA


l9

Scscorang mcrasakan hal )'ang tidali nyirrnan pada tubuhr-rya, yaitu scring merasakarr sakit
pada pullggungnya. Sett'lah diLrji luhc;p;llorium nrcnggunakan reagen biurct. tcrny'uta urin
orang tcrsebrtt bcrubah rrcniadi l<cunsllan. Orang tcrscbut cliduga rnengiclap pcr)\'akit ...
,\. cliabctcs mclitus
I] diabetcs insipiclus
(-. alburnirraria

D.
Ir..
20.

21

nclritis
urinaria

Jalur )'ang ciilalui oleh irnpuls pacla gcrak yang kita saclari adalah ....
r\. reseptor - saral scnsrtrik - sLrmsllnr tulang belakang - saraf motorik - elcktor
B. reseptclr - sarat'motorilt - sllrnsLun tulang belakang - saraf sensorik - etektor
(:. reseptor - sarzrf nrotorik - otak *- saraf sensorik- efektor
I). rcseptor - otak - sarill-motorik - saraf sensorik- efektor
I-r. rcseptor - saraf sensorik - otak - saraf motorik- efektor
Ciambar berikut

ini menunjukkan siklus menstruasi:

Berilasarkan garnbar tcrsebut. X mcnunjukkan hubr-rngan fase perkembangan folikcl dan


horilon yang disekresikan. .vaitu ....
,,\. korpus luteum clan progesteron
t]. korpus luteum dan estrogen
C. korpus luteum clan FSI-I
D. korpus rubrum dan estrogen
E. korpus rubrum dan progesteron

22.

Makrofag menjalankan lhngsi pertahanan tubuh dengan cara menangkap bakteri

dan

kemudian menghancurkannya melalui mekanisme ....

,\.
B.
C.
D.
E.

rnelisisktrn bakteri dengan lisosom


melubangi membran sel bakteri
menyelubungi baktcri clengan sekret
memecah bakteri secara mekanis
rnenyerap sitoplasma bakteri

':'

tl

ak tl i ptir pacla I' tt sat ['crt

il

irian Pcndidikan-BALl f BAN C-K Dlvll) l K I]

ti

l)

Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng
lx)Kt \1t.N Ni.( j,\i{.,\
i

'_).

()

tffi ilililI ilil

ilt

ilililt til iilt ilil ilil

Biotogi SMA/MA IpA

I';rl;ci bcrikut rllcntirri Liliii;ut ircrtrinrbuhrrn kecanlhah kacang hi.iau pada intensitas
\ ltllg ircrhc.llr-hc' lti

cziherya

. l.--

--.

-1

1i
t.i r i.

llcriilLs:rrlia:r tithci i,-'l'..'i',iil.,..irii)rii rlisilrriltrll..lrir htritn'a....


,\ i-1,.iit,'i;lr:ir,rrr lx-"iirlrrrtlill:.. iulirs rlr.ii:r,rrr kt:r'ilii[iltrt intensitlrs callil\il
It li;lti'ill i'i.-'l( j.rit i'lrlr;rr li. i)jt'lrirtri'rtrluni rnlkin ccltttt
('. i.-;ti'llt,, l.l iiiial., i,,.llii,':r';l;r;-ilir llrrll trrntbtLhan

:,
i.

(liiliil-\',1 '.i.1i',:i1

tir.'r:!iit"lllil':l{ t-"-"r'litttlhttltitn
pl:rlrrnrilriilitrr iiillrir r')ir':]lur Iri!.rLri ul.iiritv'l.r

24. Reriklit ini acluinlr rl.ri;r f )r)li'ri1.r

ri, fi,-)rli:iu"Llh sLthu tcrhaclap enzim katalase.

-l-+

**]

tidak

ada

: sedikit
: scdang

: banvak

)ltng tllrn:,i rii,iirr r, ,l:ii'i p'-:riiohi.r?lil lersebr.rt aclalah....


r\. i:i)..1irII liiliiiJiis'; .il.l1i i' itiii,,Liiiii tirrggi
,uinill;i:r lit,':', :,i)l) . r litiril.in t:1c1..'-il- ttltzim bckcria
li
('. l."ci-ilr,,'(tt,,,t'tr o1;tirrtiri nli{i.t .,uliu +0t)L'
t it.:titr; li,.i;tl, ii;,11:i, ilci'r"l'il] il,l[i;-i :,'.1]tit tinggi
I :"
i. ;"tll/ij';i ii,i;.i., l)'ll,:,: r'r'i rilllt i-t:ti,lii:iuhll rcntlah

Kcsirr,i)iirii.1r

25. BtrikL'i ,lt:,r 'ti, ;-' l':: \ .1{ li!- i.:ri,i;iiiii. 1)l'()scs Iilclilbolisnlc
(l ) Irorolisrs 11'{ i ill,li l(; ,clirri['i"i
(': I Pelrgr,tlrahat.i 1'{- i, nict,jl,.ili l'ltri':t;slt
(3 I lvt":r:gllulliiliitl r rIi'r

sigctl

1-':i-rlr:;

f4) ['clicr;:l]'i',:i ir)(]ir,:i;ir! 1;i:1rilt1":ks Inct]ittdi


(5) '1.:"bcttluliti-', li i','', ili i ,. N^,1 ,\l l. ,\'i'l)
Pc

nt 1'ltt ilr

), ;1it

g lll c i

r- r

ii

ii- i

i l-) i(

il s

rntllckul sederir:ina

k;.rtabo I isrrle d itulr.i

ukkan oleh

,t" (i)dan (-i7


il. i1) cian (.1 i
C. {2)dan i-i;
li. t2 i cJarr i-i i
i'. (-tr)iitr:r ii.i

2G.

Se-nviir,^,,:t

iiilrriir

.y:-ir!,1

riiIesiik;rri,,i.],;

r.,rirltbolisrne karbohiclrat, lemak, dan protein yang

selaniLltl)\,1 nlijii'ra.-;rr1..i i-ilitrkiii;tn l'r'.rl .i ti.rlltnr siklus Krcbs adalah ....

\,-L.C-).tii

,:\
i].
C.
D.

(l.,,rr:i

l'."

i.;';ljlr;':;liL

iri.'lr,.ll

;is(:l.il l" '.'"'u


giiscnrlri.,"'iriii
ol::;l.l,t):-i">uiiii

-ll'

Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng
DOKLIMEN NEGARA

ilillt

10
21

Berikut adalah proses-proses pada anabolisme :


(1) fiksasi COz
(2) fotolisis FIzO
(3) sintesis asam laktat
(4) pemakaian H* untuk reduksi
(5) melibatkan fbtosistem
Proses-proses yang terjadi pada reaksi terang ditunjukkan oleh
A. (1) dan (3)
B (2) dan (3)
C. (2) dan (s)
D. (3) dan (a)
E. (a) dan (5)

ilffilr

ilfl ilr ilililI

ilil lilr ilil

ilt

Biologi SMA/MA IPA

..

..

28.

Fermentasi alkohol adalah salah satu respirasi anacrob yang memiliki perbedaan clengan
respirasi lain karena diakhiri dengan pembentukan ....
A. energi panas dari penguraian alkohol
B. asam piruvat sebagai produk antara
C. ATP dalam jumlah lebih banyak
D. asetaldehid hasil penguraian asam pimvat
E. etanol dari asam piruvat secara tidak langsr-rng

29.

Berikut merupakan penyusun struktur asam nukleat:


(1) heliks ganda
(2) rantai tunggal
(3) basa N: adenin, urasil, guanin, dan sitosin
(4) basa N: adenin, timin, guanin, dan sitosin
(5) tersusun atas senyawa fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen
Susunan rangkaian DNA terdiri atas . . ..
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (1), (4), dan (5)
E. (2), (3), dan (5)

L)-ZC.-20132A14

t,tlak Cipta pada Pusat Pcnilaian f'cnclirlikan-l]ALI'lBANCI-KL.VII)lKIlLil)

iund

h da ri http ://u rip.word press.co-!m

fb@urip.kalteng

il
j0

ffill illllil 1ilil

ilt

llfiill ilil ililt tfll ltil

Iliologi SMA/VIA I IIA

I'crirutil<urr rlilur:.urr s intcsis protcrr-t ['rcriliut:


iI
t

r \\ 'ri

t'

'

*i l'r'tile irr
r-__t
I-

ir
, .+
I

I)c:ri,rtiir i :
,\..

li

l ..'

;lit t g,-i.

tlirliiil,ir:t i )N.\

ti'lin ;i..ripsl. ir(:qcctlkurr IiN,,\rl elcir

i)

tt';rit ;ilrsi. frrrn()l'iCtttliit.ttt

r i,i,i
rr'...

I't:r'lr:itik: lli

l--

..,,1*".;

tJ

s,

1A

at

I
:

[$$h'lr

ii $i:',
14
',

&5n 1$sg.

,\? ,\ t{,n:'

t..'
11i,,

',\t

't-\{#;
\'i" ' 1'r"

ti-*-#'

Lrcrikut!

...-

irufi , {1 ;" i'i *t,',


,il
$ 'ri
., i.,'
1,'
.i
ii t-+'(.
i ,${''-' ti tsl. ir';f
li.t:V. .,,r'.!
.r.
*?- Yr',.'!
i
$ #rrrti: HEfr
I
t -:'".

IiN,'\ti tllch Ii.N,.\t

::ii.i irlilli r pcrlll-,cillhln niitosis

Itl'i

'i. -:tl1^'1\ '.,


$r-

'
, I

:! a;.i'

t)NA

])\ \

I..;i::i ,.l,iitlik,r:ri

-,1 t

l.-

Llnrr:
'

I)NA

{
i.-

ii

v.tt

t,a,- lr,.,i" iiLrricuirtiilirr ILN r\ri cil.'ir

,,.

tf

I
I

L.- *

.,

I-icr"ilr'isrit'
,'\^

ili:r'rilii:. ir j'r)srs yilltg tcrjacli

.l

t,.r'
LL t
11

L'

SCi

L.

Ir.

peicla

lase tersebut adalah...

acii siioiiinesi-s

t1
:t

I\

1^

.i,,,
I'. rl ,

;ierts rt ic:nglii lertg


ti-osoin salinr: tnen)atth
i)ll ;l l-r{.lan sirilt rttrner tcrp i sltir
:;cl ,linrircr tiuri krrinr{)s()rlt nicrxbllat fortrtasi sebaris
LI

Seoranr:, pt"lil

ti nrc';rr,ilungi.'air tanluuan ran-rbutan berbttah lebat. rasa asaln dengan ralnbLltall


l.it. rrtsa ilianis I,i scntual"lya berbuah sedikit, rasa asam selaniutnya Itr

berbulh srcl
clikau,inik;ur es;inlrrl),ri. Iltnlpakah ntunclllnya tanantan dengan f-enotip berbtrah lebat, rasa
manis iilka irr ":rlah Iz r;,:batrvak 480 tananlall'/
:

,\

.r'\.

Il.

,t -7.1"-)()

D.

ll..

llrrk ('iitl;.r

1-,,rtlrt

l'ttsitl ['ctiillrilirl l)crlditlikrrrl-l],'\l.l

Il.'\N(i-Kl'.\ll)lKl]('l)

Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng
I)OKL,lv{EN NITCiARA
r

12

33.

lllll illllil Iilil

ilt

ililIil ilil iilt ilil

ilt

Biologi SMA/MA IPA

Diagram persilangan

PraAAbb x
tmlan)

Gamet:

Ab

AABB

Y(putirr)

I,
\
AaBb
(ungu)

Fr

Jika diantara Fr disilangkan, keturunan F2 yang rnemiliki fenotip bunga benvarna

Lrnglr

sebanyak....

A.
B.
c.
D.
E.

34.

5,00h'

56,250

25,00h
18,650

6,2504

Perhatikan diagram pewarisan sifat albino berikut!

(normal)

(norn-ral)

A,a

A,a
Ci :
F1: AA, ZAa, aa
Kemungkinan anaknya menderita albino adalah ....

A.
B.
c.
D.
E.

35.

A%

25%
50%
75%
100%

X clengan kariotipe 45A, XO akan

Seseorang yang mengalami monosomi kromosom


menderita....
A. sindrom Turner
B. sindrom Klinefelter
C. sindrom Down
D. sindrom Edward
E. sindrom Patau

t)-z("-2013i2014

tc'l-l

ak

C i p ta ptrd a

at

cn

il

ai

an P cnd

kan - B i\ l.

l'f

L'u-

C - K I- lv l l)

KB

tj

i)

Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng
I

l.)

ffiiiltiil
tiililltlilt lllililil1liilllilifiltlill

'tli
IMIA,/MA IPA
iologti sl

11

[]crikrrt irri rtiiailrit pcrtrr';l uran var']g bcrirtrirur.]qan cient1an asal -usultkichiclurpan.
n:
l. 'l'irrlbrritt','a
r.
r rrrrL,Lrrrr\ (r Iicltitlrtp.rn
l'\L.ulrl{ll}.Ui liltnr'.r
ltiut-\ (t rnr.rrirkin
lui._l Iigh. lli }ll,,il
iClall iltl
irclu
lt kchirluplr,
KClll(
ulIsc['rcirLl nl n'
nVit
iil,,it tclah
I IlcllittinS trtilii', tr:r'i'rr:itiitl., ,.lrrri rlllinll \ irr.rLr ntr,ntbrrsrrl<
I. i'rt.llr lliiitisir'r i;u:-lr.r ti,i.ri., l.:r"ii;i1',rrl iulsur ok:,ir,,r.rr
+ /,at lttiirtl-, 'tiillil I).illrtl: strli:t"ilititlt be iltutttitiurl lnci"t.llxii grll;.y1stpe \i,i1g lchilr kgrpltlrtlts
,-iirlrrnt ri'irktrr lrct'i lri.i-jriilr tlritrirr

(r.

i)e t'nr

lttiuitt

\;rriq scsulll

cicnr-llrn ti.'ot'i

[]ioloqi nrotlcrn aihiah

t.t
(

l)
jI

37.

.,.

'l'altitrt t9.l(r \rXitllt:r'rtrclai;itkltn


ckspct'tnlcn tcrharlap lalat bLrah vang ciipcngaruhi sinar X.
ilasil t'ksPcritttctt tl.rt'iltuttcLlllilln',lutasi I'enotip )'ang. tidak lrcrnah cli.juntpai pacla popullsi
liar. seperti irtclivicltr t.tt'it-rlt sa\ irll rlun irct'sat'ap nlclcnglung yang manlpll membcntuk
prrltr

iilsi cli i'rlrrtrltcrri uitr

,^ritlkllt

iilirsrrri .r tu)lt ieplti hiilrlu;r urksltcrin-rcrr terscbut clapat mcnrpcngaruhi


kchrrl ilnI st!n glin e\'() i rrsr'.)
,^\. I itiot;P tcrsr"'i:Lit iici'sillri :r,ri'il tli.rn ticlrrk staitil.
ll 'l'.'riar"li pclribliii;rti tetrolil, rii";iilit ticsakun lini:l<ungan.
( i'u'rtolif) tci':iC1;rri ilul\'it nluijctil.iil;l dil.rcnguruhi sinlrr X.
l) [;ctiot-ilr fr.:rsl'trlit iii l'iiuttr 1i11a1.: urlirrilil'schingga iiclek lolos selcksi alanl.
i: " [:cnotin tcrr;ul;ui iranr a bu'iti:rt]r SrrSoi]t. i<e1ika tidak ciipenganr]ri sinar X akarr
i;ctn baii r:c,rr;rll.

i8.

l)rinsiir

A.
Ii.
(1,
i)
l:"

39.

iii:rirnrrliriil (lltlanr hiotcl'.nologi ltonvcnsiclnal acialair ....


pcralaturi crurugih
rckavas;: genetil-,
prrises ielrlllcrliA:lt
nraniptilasi gc:u
tran:;l'cr geri

clasai" )'iir"l..

irroduk ciari hiotckrroiogr kedokteran adalah dihasilkan obat dari critropoietik


bcnntniirat tilttuk ...^

Salerh satu
.vang

A.
i].
(1.
I).
f:

ilcngLlr:-tngi nts:.i itvL-t'I


nlcnir.iiu pr'()rluksi sci-scl darah merair
nicli'ii-tttktn pcrttbcktiatr darah
rnentbuur,iir tutitr)r tttilLi J<littker
rrtcngohati ircttl aliit :;irolicr

i1.rl",

('iptri prrtlu i)r.rsl1 [)cnii:iirrrt Pcnclidiklrn-UALI'l'l],\N(i-KIrNll)lKIltJl)

Diund uh da ri http://urip.word press.com

fb@urip.kalteng
i)OKLiMEN Nt:tiARA
I

t1

40.

llllt Iililil ilil

ilt

iltilil ilil llilt ilt

ilt

Biologi SMA/MA IPA

Keberl-rasilain rekayasa genetika menghasilkan tumbuhan r,rnggr-rl clan pengemhangan


hasilnya terus-menerus telah meningkatkan kekr-ratiran banyak kaizrngan, tenrtama ahli
biologi karena ...
A. menurunkan populasi plasma nr-rttah

B.
C.
D.
E.

U-7.C'-71, I 3/201-l

memberikan keunggr"rlan yang sesaat pada manusia


sifat unggul tidak dapat dipertahankan
sitat unggul memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan
gen-gen unggul plasma nutfah menjadi inaktif

t"Ilak (.ipta pada I,usat I'cnilaian Pcnclrdtkan-l]i\l.ll flAN(i-KI:N'1t)lKl]trl)