Anda di halaman 1dari 2

ZAMAN RASULULLAH SAW(610-632M)

Zaman rasulullah SAW merupakan asas kepada ajararan tamadun islam. Segala aspek kehidupan
bagi umat Islam berpunca dari teras yang satu iaitu kalimah tauhid. Zaman inin merupakan zaman
model tamadun Islam hampir semua prinsip pada zaman awal Islam berasal dari zaman ini. Zaman
ini juga zaman kegemilanggan Islam.

Period Mekah
Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah bertemakan tauhid mengesakan
ALLAH SAW & menentang segala bentuk syirik kurafat tauhid dan tahyul. Penumpuan pada
zaman ini lebih kepada bersifat penyediaan individu yang mantap dan kuat dalam menentang
kegilaan puak pelampau kafr dan mushrikkerana menghalang penyebaran dakwah Islam. Jangka
masa 13 tahun adalah kritikal dan menyeksakan umat islam. Penyediaan individu yang mantap
jiwanya mampu mengharungi setiap halangan adalah stratrgi yang menarik dan terkehadapan dalam
memebina suatu tamadun, umat dan negara. Jesteru itu dapat dilihat generasi awal merupakan
generasi yang kental kreatif dan unggul hsail didikan dan tunjuk ajar Rasulullah SAW.

Antara sumbangan dan perubahanyang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah ialah:

Akidah
Rasulullah SAW telah membawa perubahan besar dalam espek ini. Semasa Zaman Jahiliah
sebahagian beasar masyarakat jahiliah menyembah agama berhala ynag membawa konsep pelbagai
tuhan berubah kepada akidah bmentauhid serta mengeaskan Allah SWT dan menolak segala yng
menyekutukan Allah SWT. Ia Suatu perubahan yng besar dan agak sukar ditukar dalam kalangan
masyarakat Arab kerana zaman berzaman mereka menyembah pelbagai berhala yang dijadikan
sebagai tuhan mereka.

Akhlak
Di samping Rasulullah SAW berusaha untuk meperbetulkan akidah masyarakat Arab,
baginda juga telah bertungkus lumus membaiki akhlak masyarakat Arab agar selaras dengan ajaran
Islam. Baginda menekankan konsep tolong menolong, hormat menghormati, kasih mengasihi lebih
mementingkan orang lain berbanding orang lain, suci hati, rela mengorbankan diri sebagainya demi
mewujudkan perpaduan umat. Baginda juga turut bertindak menentang adat istiadat serta pegangan
masyarakat yang memebawa kesan buruk terhadap masyarakat seperti semangat fanatik terhadap
suku, dengki mendengki, demdam mendemdami, bangga membangga dan lain-lain yang boleh
menjejaskan semangat keharmonian masyarakat.
Period madinah

Pada zaman 622M, Baginda SAW telah diperintahkan berhijrah ke Yathrib kerana
menghadapi pelbagai tentangan hebat dari segi fizikal dan mental daripada golongan kafir Quraisy.
Sejak perpindahan ini Madinah dikenali sebagai Madinah. Di sana, usaha dakwah Rasulullah SAW
terbahagi kepada dua. Pertama, membina dan meyusun masyarakat serta negara Islam dan kedua
memelihara serta mempertahankan masyarakat serta negara dan kedua memelihara serta
mempertahankan negara Islam Madinah. Antara stretegi dan perubahan yang dilakukan Rasulullah
SAW sebaik sahaja Baginda SAW tiba di Madinah ialah:

Sosial

Rasulullah SAW berjaya menyusun dan menyusun stratifikasi sosial Arab dari begatif
kepada positif. Kehidupan mereka menjadi aman dan tenteram. Persaudaraan antara Muhajirin dan
Ansar sehingga masing-masing sanggup berkorban apa sahaja untuk kepentingan bersama.
Kedudukan wanita dinggakat sehingga mereka boleh menerima harta pusaka, sebelum ini mereka
tidak memepunyai apa-apa hak sehinggakan boleh dijual sebagaui hamba abdi. Untuk
merialisasikan matlamat ini, rasulullah mewujudkan institusi masjid. Ia berfungsi sebagai pusat
ibadat khusus selain markas, sekolah, parlimen tempat ketenteraan dan kehakiman. Di madinah
juga, Rasulullah SAW meyusun segala aktiviti harian.

Bagi menjamin kehidupan yang harmoni dalam kalangan masyarakat di Madinah,


Rasulullah SAW turut mengadakan perjanjian dengan golongan bukan Islam terutamanya kaum
Yahudi. Dengan perjanjian ini Baginda SAW berjaya menyatupadukan seluruh penduduk Madinah
tanpa mengira agama, bangsa atau kabilah.

Dakwah

Rasulullah SAW memberi perhatian serius kepada bidang dakwah. Setelah kedudukan
Madinah stabil Baginda SAW bertindak mengirim para pendakwah ke seluruh pelusuk
Semenanjung Tanah Arab dan negara-negara yang berjiran mengajak mereka terhadap Islam.
Baginda SAW sebagai guru telah memberi latihan intensif kepada pendakwah terutamanya dalam
membaca ayat-ayat al-Quran supaya dapat diterima dan disebarkan dengan baik.

Senibina

Titik permulaan senibina Islam telah bermula dengan terdirinya masjid yang pertama di
dalam Islam iaituMasjid Quba'. Rasulullah SAW juga telah membina rumahnya sendiri di Madinah
di atas sebidang tanahyang luasnya 100 hasta persegi. Baginda SAW juga turut terlibat secara
langsung di dalam pengajian parit bagi membina kubu dalam pembinaan Khandak. Begitu juga,
rasulullah SAW telah telibat dalam pembinaan Kaabah apabila ia runtuh dilanda banjir.

Pendidikan

Rasulullah SAW telah mengambil inisiatif utama sehingga tertubuhnya institusi pendidikan
Islam sebaik sahaja Baginda SAW berhijrah ke Madinah. Dari Madinah ilmu pengetahuan dan
pendidikan disebarkan ke seluruh ceruk rantau wilayahIslam. Madinah mempunyai 9 buah sekolah
(masjid), di antara yang terpentying ialah sekolah (masjid) Kaabah. Sekolah-sekolah rendah
bertaburan di seluruh ceruk rantau Madinah. Bagin da SAW juga menghantar hguru-guru untuk
mengajar di seluruh wilayah Islam di Semenanjung Tanah Arab untuk menjadikan semua kabilah
badwi dan yang lainya berilmu dan berpendidikan khususnya didalam memahami al-Quran.