Anda di halaman 1dari 1

Kerja Kursus

Tarikh Mula : 23 Februari 2015


Tarkh Hantar : 6 April 2015
Tugasan 1 (40%)
Secara Individu, anda dikehendaki membina dan mentadbir sebuah laman web
atau blog pembelajaran untuk mengumpul semua bahan kuliah dan amali kursus
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer. Skop
bahan meliputi minggu 1 hingga 10. Blog anda juga hendaklah dipautkan ke blog
utama (pensyarah) dan rakan-rakan sekuliah.
Tugasan 2 (30%)
Secara individu, anda diminta menyediakan satu rancangan pengajaran harian
Bahasa Melayu menggunakan tapak pembelajaran serta bahan-bahan
pembelajaran berasaskan teknologi maklumat (TMK). Rancangan pelajaran
hendaklah dimuatkan ke dalam blog peribadi masing-masing dan hantar dalam
bentuk cakera padat. Kulit luar cakera padat mestilah mengandungi maklumat
yang lengkap
Tugasan 3 (30%)
Secara kumpulan anda dikehendaki membina sebuah inovasi pengajaran dan
pembelajaran bahasa Melayu sekolah rendah berasaskan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi. Anda dikehendaki mempersembahkan hasil inovasi anda dalam
pameran atau pertandingan inovasi peringkat IPGK Gaya.