Anda di halaman 1dari 26

ISI KANDUNGAN

BIL

PERKARA

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Visi SKDA

Misi SKDA

Visi Kokurikulum

Misi Kokurikulum

Visi Permainan Bola Jaring

Misi Permainan Bola Jaring

10

Matlamat dan Objektif

Struktur Organisasi Permainan Bola Jaring


2014

11 dan 12
14
16 hingga
18

10

Perlembagaan Permainan

11

Analisis Persekitaran dan Penjanaan Strategi

19

12

Pelan Strategik

20

13

Pelan Taktikal

22

20

Carta Gannt

25

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan

di
Malaysia
adalah satu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani,
berdasarkan
kepercayaan kepada tuhan.
Usaha
ini
adalah
bagi
melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan,
berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan
mencapai

VISI SKDA
SEKOLAH UNGGUL
PENJANA
GENERASI
TERBILANG

MISI SKDA
MEMBANGUN
POTENSI INDIVIDU
MELALUI
PENDIDIKAN
BERKUALITI

Unit Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan
Datuk Abdullah
Gemencheh
MENDIDIK MURID
BERDISIPLIN DAN
CEMERLANG DALAM
BIDANG KO-KURIKULUM

Unit Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Datuk Abdullah
Gemencheh berusaha bersungguhsungguh untuk ;
Menbentuk modal insan yang
berdisiplin dan berakhlak mulia
serta cemerlang.
Meningkatkan mutu pengurusan
dan melahirkan guru yang
berintegriti
Membina budaya kerja warga
SKDA yang cemerlang.
Membentuk semangat kekitaan
serta mengamalkan nilai-nilai
murni di kalangan warga SKDA
dan masyarakat.
Melaksanakan aktiviti yang
dirancang secara berterusan dan
sistematik.

VISI DAN
MISI
PERMAINAN
BOLA JARING
SKDA

PERMAINAN BOLA JARING


MENJADI PERMAINAN
CONTOH SEKOLAH
RENDAH
CEMERLANG, GEMILANG
DAN
TERBILANG
DI KAWASAN
GEMENCHEH
MENJELANG 2016

PERMAINAN
BOLA JARING SKDA
BERUSAHA UNTUK
MENINGKATKAN
MUTU PERMAINAN,
PENGLIBATAN
DAN PENCAPAIAN MURID DI
PERINGKAT ANTARABANGSA
SERTA MELAKSANAKAN AKTIVITI
YANG DIRANCANG SECARA
BERTERUSAN DAN SISTEMATIK

10

Melahirkan murid-murid yang berilmu


dalam Permainan Bola Jaring
dengan memberikan peluang
kepada setiap murid
untuk mengembangkan potensi
secara seimbang dan menyeluruh
dalam aspek jasmani, emosi,
rohani dan intelek
seterusnya menjadi murid
yang unggul serta cemerlang,
gemilang dan terbilang.

11

Memastikan semua
murid menguasai
Permainan Bola
Jaring dan mewakili
sekolah hingga ke
peringkat
antarabangsa
seterusnya
berjaya
mengharumkan
nama sekolah.

12

CARTA
ORGANISASI

13

PENGERUSI
TUAN HAJI ZAINAL BIN YUSOF
(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
PN . MARIAH BTE RANI
(GPK KO-KURIKULUM)

GURU PENASIHAT
1. PN. MARLINA BINTI MAJIH
2. PN NORLAILA BINTI KARIM
3. PN. ROSNANI BINTI IBRAHIM
4. PN. LATIFAH BINTI DAUD
5. PN. ZURAIDAH BINTI WAHAP

14

PERLEMBAGAAN PERMAINAN BOLA JARING


SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK ABDULLAH
15

73200 GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN D.K.

1.

2.

Butir-butir Kelab

Nama Pasukan

Alamat pasukan

Tarikh ditubuhkan

Penaung

: TUAN HAJI ZAINAL B. YUSOF

Penyelaras

: PUAN MARIAH BTE RANI

Guru Penasihat

1.
2.
3.
4.
5.

PN. MARLINA BINTI MAJIH


PN. NORLAILA BINTI KARIM
PN. ROSNANI BINTI IBRAHIM
PN. LATIFAH BINTI DAUD
PN. ZURAIDAH BINTI WAHAP

Keahlian setiap kelab terbuka kepada murid-murid tahap 2 sahaja dan


berdaftar sebagai murid sekolah ini.
Pengagihan murid dibuat mengikut minat murid dan mengikut
keutamaan kuota.
Sekiranya pengagihan diatas tidak dapat dilaksanakan unit ko
kurikulum akan menetapkan kuota bagi setiap pasukan.

Masa dan tempat latihan adalah seperti yang ditetapkan oleh


jawatankuasa unit ko kurikulum (Padang Bawah)

Objektif.

5.

2 JANUARI 2014

Masa dan Tempat Latihan.

4.

: SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK


ABDULLAH GEMENCHEH

Keahlian

3.

: PERMAINAN BOLA JARING

Melatih murid-murid supaya mempercayakan sepenuhnya kebolehan


diri mereka.
Menyemai sikap bertanggungjawab, berdisiplin, berdikari dan
membina semangat kecekalan hati dikalangan murid-murid.
Memajukan kesihatan tubuh badan murid disamping mewujudkan
perkembangan fikiran dan semangat murid terhadap agama dan
negara.
Mencapai taraf disiplin dan moral diri yang tinggi.

Perancangan Kegiatan Tahunan

16

6.

Pelunjuran

7.

Panel guru pemimpin perlu merangka strategi yang sesuai untuk


menjalankan kegiatan / latihan mingguan supaya perjumpaan
mingguan dapat dijalankan dengan licin dan teratur.
Mengatur aktiviti mengikut kebolehan murid-murid.

Kewajipan dan Hak Ahli.

10.

Panel guru pemimpin juga perlu marancang taburan dan mesyuarat


pasukan pakaian seragam supaya program yang diatur dapat
dijalankan dengan lancar.

Strategi Pelaksanaan.

9.

Panel guru pemimpin perlu menentukan target pencapaian.

Pelan Bertindak (Carta Gantt)

8.

Panel guru pemimpin adalah bertanggungjawab dalam penyediaan


perancangan kegiatan tahunan dengan mengambilkira kalender
sekolah.

Semua ahli mempunyai hak yang sama dalam segala kegiatan


kelab/persatuan
Semua ahli berhak bertanding untuk dipilih sebagai jawatankuasa dan
juga berhak untuk memilih jawatankuasa dengan cara membuang
undi.
Semua ahli diwajibkan hadir setiap kali perjumpaan diadakan dan perlu
menepati masa.
Semua ahli diwajibkan memakai pakaian seragam / baju T sekolah
semasa menghadirkan diri dalam perjumpaan pasukan masingmasing.
Alat-alat keperluan untuk sesuatu kegiatan harus disediakan oleh ahli
sendiri.
Yuran mesti dijelaskan oleh ahli mengikut kadar yang telah
ditetapkan.
Semua ahli diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan kelab/persatuan
dan peraturan sekolah semasa berada dikawasan sekolah.

Tanggungjawab Panel Pemimpin.

Guru-guru pemimpin hendaklah menyediakan Rancangan Kegiatan


Tahunan.
Semua mesyuarat / perjumpaan dan kegiatan kelab/persatuan
hendaklah dicatatkan dalam buku log.
Guru pemimpin boleh membantu atau membimbing ahli membuat
catatan kegiatan yang telah dijalankan di dalam buku log.
Memastikan buku log dihantar ke bilik penyelaras pada hari yang
berikut.
17

Semua rekod kewangan dan stok alatan hendaklah disimpan dengan


elok dan kemaskini dalam buku log.
Semua guru pemimpin harus memainkan peranan membimbing ahliahli dalam pelaksanaan projek atau kegiatan pasukan.
Semua guru pemimpin perlu berada bersama ahli-ahli semasa sesuatu
kegiatan dijalankan. Ahli pasukan tidak dibenarkan menjalankan
kegiatan tanpa pengawasan guru pemimpin.
Keselamatan ahli-ahli pasukan perlu diutamakan.

ANALISIS PERSEKITARAN DAN PENJANAAN STRATEGI


KEKUATAN
Terdapat setiusaha
dan pengerusi yang
sudi menolong

KELEMAHAN
Ahli yang tidak
mempunyai ketinggian
yang sepatutnya.

PELUANG
Kemudahan
peralatan yang
disediakan oleh unit

KEKURANGAN
Ketiadaan pelapis.

18

semasa guru suruh.


Terdapat juga ahli
tahun 4 dan 5 yang
rajin turun menjalani
latihan.

Kebanyakan ahli kelab sukan


yang mewakili sekolah
merupakan murid
tahun 6.
Pemain-pemain yang
Kesediaan pelajar
mewakili sekolah
untuk datang berlatih
kebanyakannya hanya pada bila-bila masa.
terdiri daripada
pelajar-pelajar tahun 6
yang berkemungkinan
akan meninggalkan
sekolah selepas UPSR.
Masalah pelapis untuk
tahun hadapan akan
wujud.

Ketiadaan tempat
untuk bermain dan
halangan cuaca kerana
latihan biasa dilakukan
pada waktu petang.

PENCAPAIAN TAHUN 2013 DAN SASARAN 2014-2016


PENCAPAIAN TAHUN 2013
.
Menghantar pasukan bola jaring bawah 12
tahun menyertai pertandingan peringkat zon di
SK. Jelai 2.

Menyertai pertandingan persahabatan.

SASARAN TAHUN 2011 2012


2014
Pasukan bola jaring bawah 12 tahun dapat
mewakili zon dalam pertandingan bola jaring.

2015
Menghantar pasukan bola jaring bawah 12
tahun ke pertandingan peringkat negeri.

19

20

PELAN STRATEGIK
BIL
1

ISU STRATEGIK
Tiada pelapis daripada murid
tahun 4 dan 5.

BIL
1

OBJEKTIF
Menambahkan ahli bola jaring .

MATLAMAT STRATEGIK
Menggalakkan penyertaan murid
tahun 4.

INDIKATOR PRESTASI
Terdapat murid tahun 4 dan
5 yang mewakili sekolah
dalam pertandingan.

21

PEMBINAAN PELAN TEKTIKAL


22

Isu Strategik
Matlamat Strategik
Indikator Prestasi
Objektif
Strategi

Kehadiran semasa latihan tidak konsisten


Menarik lebih ramai ahli(48orang) dan ahli yang aktif (24orang)
Prestasi pelajar adalah tinggi
Menambahkan ahli kelab kepada 24 orang
Mengadakan latihan semasa dengan bantuan jurulatih

PELAN TEKTIKAL
B PROGRAM
I
L

AKTIVITI

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1 Latihan
berterusan

Latihan
diadakan
dua kali
minggu

Jurulatih

Sebelum
Semua ahli
pertanding kelab yang
an
berminat

Mendapat ahli
yang bagus
dan berbakat

Mengadak
an latihan
intensif
dan
perlawana
n

Jurulatih
Guru penasihat

Sebelum
Pasukan
pertanding wakil
an
sekolah dan
simpanan

Peningkatan
kemahiran
bermain dan
kerjasama

2 Perlawanan
persahabatan

Guru penasihat

KUMPULAN
SASARAN

KOS

INDIKATOR
PRESTASI

PELAN OPERASI
LATIHAN BERTERUSAN
LANGKAH PROSES KERJA
1
SEBELUM LATIHAN
1. Mengadakan mesyuarat untuk
menyusun jadual latihan

TANGGUNGJAWAB
Guru Penasihat dan
AJK

TEMPOH STATUS
1 minggu
Sudah

SEMASA LATIHAN
1. latihan mengikut aras tersebut

Jurulatih dan ahli

3 bulan

Belum

SELEPAS LATIHAN
1. ahli yang lama dan baru untuk
pertandingan. Memilih 24 ahli
yang terbaik

Jurulatih dan AJK

1 minggu

Belum

TANGGUNGJAWAB
Guru Penasihat dan
jurulatih

TEMPOH STATUS
1 minggu
Belum

PERLAWANAN PERSAHABATAN
LANGKAH PROSES KERJA
1
SEBELUM
1. Memilih 24 ahli yang terbaik
2. Berbincang dengan jurulatih dan

23

sekolah pilihan untuk memilih


waktu yang sesuai
3. Mengeluarkan surat kebenaran
kepada ibubapa
2

SEMASA
Jurulatih dan ahli
Pemain mengadakan latihan intensif
dan perlawanan dalam masa 1 bulan.
Menyediakan hadiah kenangan
Menyediakan van .

1 bulan

Belum

SELEPAS -MENGADAKAN
Jurulatih dan guru
ANALISIS DAN LATIHAN
penasihat
LANJUTAN
Memperbaiki kelemahan yang masih
ada.
Mengukuhkan kemahiran dan
permainan

1 minggu

Belum

PERANCANGAN TAHUNAN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kempen tambah ahli dan Mesyuarat Agung


Latihan Berterusan
Perlawanan persahabatan
Pertandingan peringkat sekolah
Latihan Intensif
Pertandingan peringkat zon dan negeri
Majlis perpisahan

24

CARTA
GANNT

25

CARTA GANTT PERMAINAN BOLA JARING 2014

B
I
L

AKTIVITI

LATIHAN DAN TEKNIK


HANTARAN ARAS
KEPALA
LATIHAN DAN TEKNIK
HANTARAN SISI

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

BULAN

LATIHAN DAN TEKNIK


LANTUN

MENGELAK DAN
MENGACAH

MENERIMA DAN
MENGHANTAR BOLA

TEKNIK MENGHADANG

GERAK KAKI

MENJARING DENGAN
KEDUDUKAN STATIK

MELANGKAH SETAPAK
(HADAPAN /
BELAKANG) DAN
MEJARING

26