Anda di halaman 1dari 7

1.

PENGENALANKurikulum Pendidikan Seni Visual disusun berdasarkan dua


bidang iaituBidang Penghasilan Seni Visual serta Sejarah dan Apresiasi Seni
Visual. Kedua-duabahagian ini diharapkan dapat membantu murid dalam
menguasai pelbagaikemahiran. Antara kemahiran yang akan dikuasai murid
melalui pendidikan senivisual ialah kemahiran berfikir secara kritis dan
kreatif, kemahiran berkomunikasisecara berkesan, kemahiran membuat
pilihan dan keputusan yang tepat, kemahiranmencari, menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat, kemahiran bekerjasama dankemahiran pengurusan.
Bagi membolehkan murid menguasai kemahiran-kemahiranini guru perlu
mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran
danpembelajaran.Dalam penghasilan seni visual, kegiatan harus melibatkan
penerokaan,pewujudan idea, perkembangan idea, pembelajaran secara
terancang, penggunaanteknologi, alat dan bahan melalui teknik tertentu.
Semua kegiatan senimengutamakan kajian-kajian sebelum, semasa dan
selepas proses penghasilan. Inibertujuan menerapkan budaya penyelidikan
di kalangan murid.Dalam mencapai matlamat Pendidikan Seni Visual dan
juga matlamatFalsafah Pendidikan Kebangsaan ini, peranan guru amat
penting dalam pengurusanterutamanya dalam menghasilkan ruang atau bilik
studio khusus yang memberiimpak yang maksimum kepada murid. Ini
kerana kekuatan Pendidikan Seni Visual disesebuah sekolah terletak kepada
guru dan tempat operasi iaitu Bilik/StudioPendidikan Seni Visual. Pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Seni Visualdijalankan dalam bentuk teori dan
praktikal tetapi pendekatannya bergantung kepadakebijaksanaan guru untuk
mengendalikannya asalkan meliputi tiga domain iaitu,pengetahuan,
kemahiran dan nilai.Bilik seni merupakan satu aspek utama dalam konteks
proses pengajaran danpembelajaran seni visual. Dengan penyusunan
suasana dan keadaan bilik seni yangmenarik, kemas, bersih dan lengkap
dengan kemudahan mampu merangsangkekreatifan hasilan karya murid.
Selaras dengan itu, saya bercadang untukmewujudkan bilik seni yang
merangkumi aspek fizikal, sosial dan emosi supayabukan sahaja guru atau
murid malah pelawat luar yang memasuki bilik seni ini akantertarik dan
mendapat ilham dalam penghasilan karya seni.(a) Aspek fizikalDari aspek
fizikal, guru seni hendaklah berusaha menentukan bahawa bilik darjahatau
bilik seni adalah bersih, susunan perabot adalah teratur dan sesuai untuk
aktivitiyang akan dijalankan. Sudut seni untuk pameran contoh-contoh hasil
kerja pelajarperlu ada dan diuruskan dengan menarik dan kemaskini. Ianya
dapat dilakukandengan cara-cara berikut: (i) Penyusunan meja kerusi murid
mengikut kumpulan. (ii)Suasana di studio Pendidikan Seni yang dihiasi dan
diatur kemas dengan carta,gambar, rak pameran dan alat bantu mengajar
yang mengalakkan aktiviti pengajarandan pembelajaran. (iii) Saiz studio

yang mempunyai ruang yang cukup untukbergerak dapat memberi


keselesaan kepada murid-murid menjalankan aktivitikumpulan dan
permainan.(b) Aspek SosialSuasana sosial merujuk kepada perhubungan dan
corak interaksi di antara muriddengan murid, khasnya dalam bilik darjah.
Murid yang dapat berinteraksi dalampembelajarannya akan mudah
menguasai ilmu yang dipelajari. Mereka akan melaluisosiometri dalam
penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan disinilahproses
pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. Aspek emosi ini akan dapat:(i)
menarik minat murid, masyarakat dan guru-guru;(ii) berfungsi sebagai
pemangkin untuk mengembangkan minat, bakat, kreativiti daninovatif;(iii)
mewujudkan suasana interaksi sesama murid;(c) Aspek emosiSuasana emosi
merujuk kepada perasaan murid-murid terhadap guru mereka.Suasana
emosi ini akan menimbulkan jenis-jenis tingkah laku murid yang
ditentukanoleh sifat guru dan gaya mengajarnya. Mengikut kajian, suasana
emosi bilik darjahyang kondusif biasanya ditimbulkan oleh guru yang
mempunyai sifat penyayang,bertimbang rasa, peramah dan lucu serta
menjalankan tugas dengan adil,bertanggungjawab, mengamalkan sikap
demokrasi dan tidak memilih kasih. Andaboleh mewujudkan suasana
rapport dan disenangi oleh murid dengan:
(i) memenuhi kehendak fisiologi iaitu memuaskan deria;(ii) memenuhi
kehendak mental, untuk keperluan berfikir;iii) membentuk suasana yang
meransang kreativiti; dan
2. PERANAN ASPEK FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI DALAM BILIK SENI2.1 Aspek
FizikalSuasana fizikal Menurut Marland (1975), suasana fizikal bilik darjah
mungkin
merupakan kawanataumusuh dalam pengajaran dan pembelajaran.
Perancangan dan penyusunan suasana fizikal sesebuah bilik seni
melibatkankegiatan mengorganisasi, merancang dan menggunakan perkara
yang berkaitandengan tempat duduk pelajar, bahan bantu mengajar, sudut
aktiviti, pameran, papantulis, perabot dan lain-lain lagi. Suasana fizikal
merangkumi segala bentukkemudahan dan peralatan yang terdapat
disekolah.
Bilik seni saya ini seperti yang telah dinyatakan adalah berkonsepkan
minimise.Konsep ini sesuai kerana ruangan yang agak terhad. Oleh itu
penggunaan bilangan perabot seperti sebuah almari dan meja jepun
berbentuk hesagon dalam bilanganyang sedikit supaya bilik tidak sesak dan
ruangan bergerak tidak menjadi sempit. Didalam bilik ini saya bercadang
untuk memperagakan hasil bidang membina danmembentuk sahaja yang

diletakan di dalam almari kaca bertingkat. Bagi hasil keryayang lain boleh
ditampal pada papan kenyataan bertutup di sepanjang lorong diluarbilik
seni.Di dalam bilik ini saya bercadang meletakan sebuah teliveison 42 inci
yangdilekatkankan pada dinding utama bersama pemain video. Saya juga
bercadangmeletakan dua buah komputer dan sebuah radio di dalam bilik ini
kelak untuk tujuanpengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.2.2
Suasana emosiSuasana emosi merujuk kepada perasaan murid-murid
terhadap guru mereka.Suasna emosi menimbulkan pelbagai tingkah laku
murid yang ditentukan oleh sifatguru dan gaya guru mengajar. Mengikut
kajian, suasana emosi bilik darjah yangkondusif ditimbulkan oleh guru yang
mempunyai sifat-sifat penyayang, bertimbangrasa, peramah, lucu dan adil.
Suasana emosi juga dipengaruhi oleh gaya kepimpinanguru dalam proses
pengajaran dan pengajaran.

Setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran, aspek emosi memainkan


peranan yangpenting bagi mengalakankan tumpuan, kerjasama dan
percambahan idea murid.Daripada pemilihan warna cat dinding saya
bercadang menggunakan ton warnalembut dengan satu dinding utama
berwarna lembut tua supaya ruangan tampakluas dan selesa.
Memandangkan tingkap yang terdapat di dalam bilik ini terdiridaripada 3
panel sahaja, pemilihan kain langsir mestilah bercorak bunga kecildengan
gabungan kain warna lembut sesuai dengan warna dinding.
Pontonganlangsir ini kelak adalah ringkas sesuai dengan konsep minimise. Ini
penting supayabilik ini mendapat cukup cahaya dan udara untuk
mewujudkan aspek emosi yangdiingini di dalam pengajaran dan
pembelajaran.2.3 Suasana sosialSuasana sosial merujuk kepada
perhubungan dan corak interaksi di antara muriddengan murid khasnya di
dalam bilik seni. Mok Soon Sang (2008), mengatakanbahawa guru perlu bijak
dalam merangsang dan mengalakkan perkembangan sosialmurid-muridnya
dengan menunjukkan sikap yang adil semasa melaksanakan
peraturan kelas. Suasana sosial dalam bilik seni penting untuk mewujudkan
iklimpembelajaran yang berkesan. Tanpa interaksi dan komunikasi, suasana
sosial didalam bilik seni akan menjadi muram dan pelajar akan cepat berasa
bosan.
Seperti yang disyorkan bagi menggalakkan interaksi murid, bilik seni
mestilah luas.Namum memandangkan bilik seni yang yang cadangkan ini
tidak berapa luas nanummasalah ini tidak dapat menghalang saya
memwujukan interaksi antara muriddengan murid serta guru. Saya

bercadang akan menggunakan konsep minimise bagimenghias bilik seni


saya ini kelak. Oleh itu saya bercadang untuk meletakan mejahesagon
berkaki pendek supaya murid-murid dapat melakukan karya seni
tanpagangguan kerusi. Ini dapat menggalakkan interaksi di antara murid dan
juga guruseni itu sendiri. Secara tidak langsung susunan ini dapat
menjayakan aktivitikumpulan bagi mewujudkan aspek sosial yang dipelajari.
3. PELAKSANAAN EMPAT KOMPONEN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM
BILIKSENIBidang atau kompenan mengamabr, membina, mencorak dan
tradisionalmerupakan 4 kompenan dalam pendidikan seni visual. Aktiviti
kempat-empatkompenan ini lebih sesuai diadakan di bilik seni yang
dicadangkan. Penggunaanbilik seni ini dapat menggalakan murid-murid
menhasilkan karya seni yang menarik.Ini terjadi kerana di dalam bilik seni
terdapat :3.1 Ruangan InteraksiWalupun ruang agak terhad, murid-murid
dapat berinteraksi dengan selesa keranasusun atur meja jepon yang
menarik. Murid

murid selesa menghsailkan karyamereka tanpa ganguan kerusi dan duduk


berkumpulan.3.2 Sudut Idea SayaSudut ini digunakan untuk mendapatkan
maklumat-maklumat berkaitanmenggambar, memebina , mencorak dan kraf
tradisional yang dikehendaki olehmurid-murid. Sudut ini boleh memuatkan
antara 5 hingga 10 orang pada satu-satumasa. Mereka boleh menggunakan
kmputer untuk mencari maklumat mengenaisesuatu tajuk dalam aktivitiaktiviti empat komponen tersebut.Sudut Idea Saya mempunyai dua buah
komputer yang dilengkapi dengankemudahan internet dan pencetak. Muridmurid boleh menggunakan komputer inisecara berkumpulan untuk mencari
maklumat yang berkaitan dengan karya yangakan mereka jelmakan. Sebagai
contoh, dalam tajuk arca timbul, murid akan mencarimaklumat berkaitan
arca timbul dengan menggunakan komputer. Mereka akanmenemuai
pelbagai jenis arca timbul dan media yang mudah dan murah sepertisabun
yang boleh digunakan untuk hasil kerja mereka nanti
3.3 StorStor berada bersebelahan dengan ruang interaksi seni. Stor ini
digunakan untukmenyimpan pelbagai barangan yang diperlukan sewaktu
sebarang proses membuataktiviti yang diperlukan. Stor penyimpanan alatan
amat diperlukan sama sekali. Inikerana di dalam bilik seni ini guru perlu
menyediakan pelbagai stok alatan sertabahan-bahan keperluan dalam
kuantiti yang banyak. Selain itu juga terdapatpelbagai jenis alatan serta
bahan untuk kegunaan pelajar contohnya ialah berusdalam pelbagai saiz, cat
dalam pelbagai warna dan jenis seperti cat minyak, cat air,cat paster, lilin,
gunting, pisau dan sebagainya. Oleh itu alat dan bahan ini perludiasingkan
dan disimpan ditempat yang selamat. Untuk menjaga kebersihan stor
inisupaya sentiasa kemas, jadual tugasan disediakan supaya setiap kali stor
inidigunakan kekemasan stor akan sentiasa terpelihara. Stor yang tidak

dijaga denganrapi akan menyebabkan penggunaannya terganggu kerana


sudah pasti ada habuk,kotoran dan yang seumpamanya.
3.4 Sudut Palitan SeniSudut ini terletak didalam stor seni yang bersebelahan
dengan bilik seni.SudutPalitan seni juga penting untuk melaksanakan aktiviti
pengkeranian. Ianya jugaberfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan
penerimaan, merekod,penyelenggaraan, pengendalian dan pengeluaran
stok. Di sudut ini juga digunakansebagai tempat menerima, mengesah dan
memperakukan barang yang diterimadaripada pembekal.3.5 Ruang
BasahRuangan ini sangat penting dalam keempat-empat komponen
pendidikan seni visualkhususnya dalam komponen mengambar. Aktiviti
menggambar terutamanya aktiviticatan memerlurkan penggunaan air. Oleh
itu Ruang basah dibina diluar bilik seniuntuk memastikan bilik seni sentiasa
kering dan selamat buat murid-murid ketikaberinteraksi3.6 Sudut Mari
MenontonPenghasilan karya dalam pendidikan seni visual amatlah
mencabar. Bagi melahirkansesuatu karya, murid-murid perlu mempunyai
pemikiran yang kreatif dan kritis dalammenghasilkan sesuatu karya seni.
Sebagai contoh penghasilan karya kmponenbinaan seperti arca, model,
hiasan diri, dan sebagainya. Pelaksanaan pengajarandan pembelajaran
pendidikan seni visual dalam bilik seni yang saya cadangkan inidapat
membantu murid-murid dari segi mendapatkan idea yang kreatif melalui
sudutMari Menonton.Sudut ini akan saya letakan sebuah telivsion yang
berukuran 42 inciyang dilekatkan pada dinding demi keselesaan dan supaya
ruang tidak sempit.
Murid-murid dapat menonton tayangan dari tempat dududk mereka dengan
jelas.Tayangan akan disiarkan bagi tontonan murid- murid supaya mereka
lebihmemahami langkah-lanagkah membuat binaan dan menghayati
keindahan hasilanbianaan yang ditayangakan. Sebagai contoh tanyang
membuat labu sayung. Murid-murid akan mengetahui bagaimana langkahlangkah labu sayaung dibuat tanpaperlu pergi ke Perak. Selain itu murid
akan lebih menghargai hasil seni yangditinggalkan.3. 7 Sudut Halwa
Telinga.Menghasilakan sesuatu karya seni meerlukan suasana yang ceria,
tenteram danmenghiburkan. Oleh itu, saya akan menguwujdkan sudut halwa
telinga buat anak-anak murid saya nanti. Mereka boleh membuat karya seni
mereka sambil mendengaralunan lagu yang perlahan dan mengiburkan.
Murid-murid tidak akan berasa bosanketika membuat hasil seni mereka
kelak.3.8 Anjung SeniAnjung seni ini terletak dihadapan bilik seni yang saya
cadangankan. Di Anjung Seniini hasil-hasil seni dari kempat-epat kompenan
boleh dipamaerkan untuk tatapanmurid-murid, guru-guru dan juga pelawat.
Secara tidak langsung dengan adanyaanjung seni ini, murid-murid akan

bersemangat untuk menghasilakan karya senimereka untuk diletakankan di


Anjung Seni ini.
4 PENUTUP
Persekitaran kelas atau studio seni juga memberi pengaruh. Ada sekolah
yang tidakmempunyai Bilik Pendidikan Seni Visualnya sendiri. Ketiadaan
kelas atau studio inimenyukarkan murid-murid untuk melakukan kerja-kerja
seni di dalam kelas.Sesetengah sekolah walaupun ada bilik seninya sendiri
tetapi kekurangan dari segikelengkapan kemudahan asasnya. Dalam kelas
seni, kemudahan yang harus adaantaranya ialah paip (untuk membasuh
berus cat), apron, alatan seni yang sukardiperolehi oleh murid (pahat ukir,
mesin pemutar tanah liat dan lain-lain), dansebagainya. Ketiadaan alatan ini
akan menyebabkan murid sukar melakukantugasan seni yang diarahkan oleh
guru lalu mematikan minat mereka dalam subjekini.Oleh itu, bilik seni
mempunyai pengaruh yang tersendiri kepada murid-murid dalampengajaran
dan pembelajaran pendidikan seni visual. Persekitaran dan suasanayang
teraputik dalam bilik seni dapat merangsang murid-murid dalam
pengajarandan pembelajaran pendidikan seni visual lalu melahirkan insan
yang harmonis.

RUJUKAN
Kamarudin Hj Husin. (1993).
Sekolah dan Perkembangan Kanak-Kanak
. Utusan Publication. KualaLumpurKamus Dewan Edisi Keempat. (2005).
Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Kementerian Pendidikan Malaysia.
(1995).
Buku Panduan Khas Pendidikan Seni Visual KBSR
. DewanBahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Kementerian Pendidikan
Malaysia. (1998).
Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.
DewanBahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Mazlan Othman, Ruzitah Tapah,
Hassan Mohd Ghazali. (2005).
Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual
.Fajar Bakti Sdn. Bhd. Selangor.Md. Nasir, Iberahim Hassan. ( 2003).
Pendidikan Seni Untuk Maktab dan Universiti.
Universiti Perguruan Sultan Idris. Tanjung Malim, Perak.Modul Kajian
Tindakan. (1998). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan
KementerianPendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.Mohd Johari Hamid. (2006).
Asas Seni Visual

. Penerbitan Universiti Sultan Idris, Tanjung Malim,Perak.Sharifah Alwiah


Alsagoff. (1983).
Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran
. Dewan Bahasa danPustaka. Kuala Lumpur.