Anda di halaman 1dari 33

Tekanan emosi dalam kalangan murid

Tanda-tanda Awal
Gangguan Emosi

Apa itu Emosi?


Emosi adalah perasaan intens yang
ditujukan kepada seseorang atau
sesuatu.
Emosi adalah reaksi terhadap
seseorang atau kejadian.
Emosi dapat ditunjukkan kerika
merasa senang mengenai sesuatu,

Emosi seseorang boleh dikembangkan


seumur hidup melalui proses
pembelajaran.
Pertumbuhan emosi seseorang
adalah dari sejak lahir hinggalah dia
meninggal dunia.

Plutchik (1985)
lihat emosi sbg satu
proses, rangkaian
kejadian yg menjurus
kpd satu sis
maklumbalas yg
kompleks.

Emosi yang Sukar


Dilihat
Empati
Memahami perasaan orang lain
Kendalikan amarah
Kemandirian ( berdikari)
Penyesuaian diri
Setiakawan
Keramahan
Hormat-menghormati

Gangguan Emosi
Kecemasan dan Marah
Sukar tunjukan emosi
tertentu ( Rasa sayang
dan Kepercayaan)
Alami Kesulitan
(Perhubungan dan
Komunikasi)
Konflik (Dua atau lebih
emosi)

Jenis Emosi

Positif
Gembira
Suka
Seronok
Bersemangat

Negatif
Sedih
Marah
Kecewa
Cemas

Kategori Gangguan Emosi


1. Gangguan Emosi Ringan
.Dapat dilihat dari luaran.
.Dapat dikawal diri.
2. Gangguan Emosi Sederhana
.Perasaan marah, takut ataupun sedih
3. Gangguan Emosi Berat
.Tingkahlaku yang luar biasa
.Mengamuk, menjerit , atau menyakiti diri.

Punca Gangguan Emosi Murid


Persekitaran Sekolah ( Kelas Tidak Kondusif)
Gaya pengajaran guru
Peristiwa dalam keluarga ( N: Penderaan, Kematian
Ahli Keluarga. P : Perkahwinan, Perpindahan)
Pengaruh keluarga ( Pengaduhan, Perpisahan)
Pengaruh rakan sebaya ( Pengaualan)
Tindakan guru ( Komen Guru, Kekurangan
bimbingan, )

Tanda-tanda masalah emosi


murid
Tidak hadir sekolah tanpa sebab
Selalu mengamuk atau tertidur dalam kelas
Kelihatan letih
Kerap sakit perut
Sering berasa cemas, takut dan benci
Murung dan sedih
Kerap berbohong
Sila berikan contoh-contoh tanda yang lain ^_^

Perana
n ib u ba pa
Tindak
a n gu r u
Gaya p
e n ga j a r a n
Suasan
a c e ri a
a
Kepimp
k
g
in a n g u r u
n
a
L
Kefaha
m an
h
terhadap m
h
in a t
a
k
da n s ik a p
g
n
a
p e la j a r
l
g
Penera
n
a
n
n g a n je l a s
e
m

a ni
u
g
ng

Peranan Ibu Bapa


Merupakan orang yang penting
dalam mencorakkan masa hadapan
anak-anak.
Kanak-kanak kurang mendapat
perhatian cenderung terlibat dalam
masalah sosial.
Menggubal undang-undang
mewajibkan ibu bapa atau penjaga
menjaga kebajikan, kepentingan
atau kesejahteraan kanak-kanak.

Tindakan Guru
dan Gaya
Pengajaran
Mewujudkan suasana
Guru

bilik darjah yang ceria


dan kondusif.
Guru bersifat
penyayang,
bertimbang rasa,
peramah dan lucu,
serta menjalankan
tugas dengan

KEPIMPINA
Gaya Kepimpinan Autokratik guru kawal
murid
melalui
ganjaran dan hukuman
N
GURU
(tertekan, tidak menarik, tidak kondusif)
Gaya Kepimpinan Demokratik berkongsi
tanggungjawab dengan murid
(beri galakan, P&P lebih menarik)
Gaya Kepimpinan Laissez-Faire beri
kebebasan sepenuhnya kepada murid
dalam apa jua aktiviti pembelajaran
(bilik darjah tidak terurus, perhubungan
guru-murid tidak akrab)

Kefahaman terhadap
minat dan sikap pelajar
Menggerakkan keinginan murid
untuk melibatkan diri dalam
sebarang aktiviti.
Perancangan aktiviti pembelajaran
yang bersesuaian dengan situasi
atau emosi murid.
Murid suka diterima, dipuji dan
diperhatikan.
Melibatkan interaksi dua hala.

Penerangan
Jelas sedia
Kaitkan pengetahuan
ada murid.
Memperkembangkan
pengalaman murid
menggunakan alat bantu
mengajar yang sesuai.

Hak Asasi Kanak-kanak

Prinsip-prinsip Konvensyen
Tidak ada diskriminasi
Semua hak dikenakan kepada semua kanak-kanak tanpa mengira
bangsa, warna, jantina, bahasa, agama, pendapat politik, asal
negara, etnik atau masyarakat, harta, ketidakupayaan, kelahiran
atau tarafnya atau ibu bapa/penjaganya.
Kepentingan terbaik kanak-kanak
Pertimbangan utama dalam segala hal ialah kepentingan yang
terbaik bagi kanak-kanak.
Hak untuk hidup dan berkembang
Kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang dalam
semua aspek kehidupan mereka, termasuk aspek jasmani, emosi,
psiko-sosial, kognitif, sosial dan kebudayaan.
Ikut serta
Kanak-kanak hendaklah dibolehkan ikut serta secara aktif dalam
segala hal yang melibatkan kehidupan mereka dan bebas untuk
memberi pendapat. Mereka mempunyai hak untuk didengar dan
diambil peduli secara serius.

Hak Setiap Kanak-kanak


Hak untuk hidup.
Hak kepada permakanan yang cukup, badan yang
sihat dan aktif.
Memiliki nama dan kewarganegaraan.
Diberi perlindungan terhadap penganiayaan,
eksploitasi, pengabaian, keganasan dan bahaya.
Melahirkan pandangan dan diberikan
pertimbangan sewajarnya menurut umur dan
kedewasaan.
Menerima maklumat (lisan, bertulis atau
bercetak) terutamanya yang bermaksud untuk
menggalakkan kesejahteraan sosial, keagamaan
dan moral dan kesihatan jasmani dan mental
kanak-kanak.

Berehat dan bermain dan mempunyai


peluang yang sama bagi aktiviti-aktiviti
kebudayaan dan kesenian.
Tidak boleh dihukum mati atau dipenjara
seumur hidup tanpa kemungkinan
dibebaskan.
Hak kanak-kanak yang kehilangan upaya
kepada perubatan, penjagaan dan
pembelajaraan yang khusus untuk
memastikan maruah diri, menggalakkan
kepercayaan diri dan memudahkan kanakkanak ikut serta secara aktif dalam
masyarakat.
Tidak dipisahkan daripada ibu bapa

Dijaga (ibu bapa bertanggungjawab untuk memastikan keadaan

hidup yang perlu bagi perkembangan kanak-kanak itu, mengikut


kemampuan dan keupayaan mereka).
Ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang utama dalam mengasuh

kanak-kanak tetapi pihak Kerajaan hendaklah memberikan bantuan


yang bersesuaian dalam hal pelaksanaan tanggungjawab ini dan
memastikan perkembangan institusi-institusi yang bersesuaian
Pendidikan rendah hendaklah diberikan percuma dan wajib untuk

semua. Pelbagai pendidikan menengah hendaklah disediakan.


Pendidikan tinggi dapat diperolehi dengan mudah berdasarkan
keupayaan. Disiplin dikenakan dengan mengambil kira maruah
kanak-kanak.

Hak kanak-kanak di
Malaysia

Sebagai sebahagian daripada komitmen kepada


perlindungan dan kesejahteraan kanak-kanaknya,
Kerajaan Malaysia telah mengesahkan dan
menandatangani Konvensyen-konvensyen yang berikut:
Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak
Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita
Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa 138 (umur
minimum untuk diambil bekerja)
Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa 182
(bentuk buruh kanak-kanak yang paling teruk)

Di Malaysia , beberapa perundangan


telah dibentuk dalam konteks
melindungi hak kanak-kanak.
Antaranya adalah:
Akta pelindungan Kanak-kanak
1991( Akta 468)
Akta Taman Asuhan Kanak-kanak
1984(Akta 308)
Pengambilan Anak Angkat

Bagi maksud-maksud Akta ini. Seseorang kanak


memerlukan perlindungan jika:
(a)kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan
kanak-kanak itu akan dicederakan dari segi
fizikal,dicederakan dari segi emosiatau dianiayai dari
segi seks oleh penjaganya;
(b)kanak-kanak itu telah atau besar kemungkinan
kanak-kanak itu akan dicederakan dari segi fizikal atau
dicederakan dari segi emosi atau dianiayai dari segi
seks dan penjaganya, yang tahu tentang kecederaan
atau penganiayaan atau kemungkinan sedemikian,
telah tidak melindungi atau tidak mungkin akan
melindungi kanak-kanak itu daripada sedemikian;
(c)penjaga kanak-kanak itu tak layak, atau telah abai
atau tak upaya, menjalankan pengawasan dan
pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak

Akta Taman Asuhan Kanak-kanak


1984(Akta 308)
Akta Kanak-Kanak 2001 digubal dengan
menggabungkan Akta Mahkamah Juvana 1947,
Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta
Perlindungan Kanak-Kanak 1991.
Penggubalan Akta ini mengambil kira Prinsip
Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak.
Akta tersebut mewajibkan pengamal perubatan,
ahli keluarga dan penyedia perkhidmatan
penjagaan kanak-kanak melaporkan kes penderaan
kanak-kanak.

Akta ini memberi perlindungan kepada


kanak-kanak yang berusia di bawah 4
tahun yang memerlukan perkhidmatan
Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA)
semasa ibu bapa mereka di tempat kerja.
Mewajibkan pendaftaran TASKA yang
mempunyai lebih daripada 9 orang
kanak-kanak dibawah usia 4 tahun.
Memastikan hak kanak-kanak dilindungi
iaitu dari segi perkembangan, kebersihan
dan keselamatan.

Sebagai Pegawai Berkuasa, dikehendaki menjamin


bahawa:
kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak atau
pekerja-pekerja dalamnya adalah memuaskan;
daftar, rekod, jadual waktu, menu, buku kira-kira
adalah diselenggarakan dengan sempurna;
alat yang cukup dan sesuai diadakan di dalamnya;
struktur, kesihatan dan kebersihan diselengarakan;
pengawasan yang cukup diambil terhadap
pencegahan kebakaran atau apa-apa bencana lain
yang mungkin membahayakan nyawa atau
kesihatan kanak-kanak yang diasuh dalamnya.

Hukuman Ke Atas TASKA Yang


Tidak Berdaftar
Mereka yang didapati bersalah boleh
dihukum denda tidak melebihi RM
1,000. Bagi kesalahan kali yang
kedua atau kali yang kemudiannya,
boleh didenda tidak melebihi
RM2,000.00.

Pengambilan Anak Angkat


Bertujuan mengawal selia kes-kes
permohonan mengambil anak
angkat.
Dikanunkan dlm Ordinan
Mengangkat Anak 1960 dan
Peraturan-peraturan Mengangkat
Anak 1961
Peruntukkan undang ini adalah untuk
memastikan kebajikan dan masa
depan anak angkat terjamin.

Akta Kanak-kanak 2001


Aka ini menaukan 3 undang-undang:
Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991
Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973
Akta Mahkamah Juvenil
Akta ini mewajibkan pengamal perubatan,
ahli keluarga dan penyedia perkhidmatan
penjagaan kanak-kanak membuat laporan
sekirannya berlaku kes penderaan kanakkanak

PENGERTIAN KANAK-KANAKYANG
MEMERLUKANPEMELIHARAAN & PERLINDUNGAN

Kanak2 dicederakan dari segi fizikal, emosi atau


seksual oleh ibubapa/penjaga/anggota keluarga
Ibubapa/Penjaga tahu tetapi tdk melindungi kanak2
daripada kecederaan atau penganiyaan
Ibubapa/Penjaga tdk layak, telah abai, tdk upaya
menjalankan pengawasan & pengawalan sepatutnya
kanak2 tdk mempunyai ibubapa/penjaga atau telah
dibuang & tiada orang yang sesuai-sanggup &
berupaya memeliharanya
kanak2 itu perlu diperiksa, disiasat dan dirawat bagi
maksud memulihkan dan memelihara kesihatannya &
ibubapa@ penjaga enggan memberi kebenaran

Kanak2 berkelakuan dengan cara yang


memudaratkan dirinya,
Ibubapa/penjaga tdk upaya, keberatan atau gagal
mengambil langkah-langkah memperbaiki keadaan
Kanak2 yang alami kecederaan emosi akibat
pertelingkahan keluarga
Kanak2 adalah anggota yangsama dgn kanak2
atau orang yang disabitkan kesalahan & dalam
bahayakesalahan yangg serupa akan dilakukan ke
atasnya
Kanak2 yangmengemis, menerima sedekah atau
menjalankan penjajaan yangsalah dari segi
undang-undang

Anda mungkin juga menyukai