Anda di halaman 1dari 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID TINGKATAN 3

TEMA

Kemahiran
Geograf

BAND

TAJUK

Kedudukan
Arah

Kedudukan
Arah
Skala

Arah
Skala
Graf, carta dan rajah

Graf,carta dan rajah


Peta

5
6

Graf,carta dan rajah


Graf, carta, dan rajah
Sumber-sumber utama

2
Sumber

3
4
5
6
1
2
3

Kegiatan
Ekonomi

4
5
6

Taburan pelbagai sumber


a. sumber mineral
b. sumber hutan

c. sumber tenaga
Kepentingan pelbagai sumber
Kesan penerokaan sumber terhadap
alam sekitar
Pengurusan sumber
Kegaiatan ekonomi utama
Faktor yang mempengaruhi kegiatan
ekonomi utama
Kegiatan ekonomi utama
sumbangan kegiatan ekonomi
terhadap pembangunan negara
Kesan kegiatan ekonomi terhadap
alam sekitar
Langkah-langkah mengurangkan
kesan kegiatan ekonomi terhadap
alam sekitar.

DISKRIPTOR
Menyatakan asas kemahiran geograf yang berkaitan:

Rujukan grid

bearing
Menjelaskan asas kemahiran geograf yang berkaitan dengan:

Rujukan grid

Bearing

Jarak
Mengaplikasikan kemahiran geograf untuk menentukan:

bearing dengan tepat

mengukur jarak dan mengira keluasan

membina graf serta carta dengan tepat


Mentafsir bahan grafk dengan tepat berdasarkan:

maklumat dari data, graf, carta pai dan rajah

mentafsir peta lakar yang berasaskan peta topograf


Mempersembahkan maklumat geograf daripada pelbagai sumber yang releven dan dapat membuat
interpretasi berdasarkan maklumat tersebut melalui kajian geograf tempatan
mengemukakan dan mempersembahkan idea/pendapat/cadangan yang bernas untuk kesejahreaan
persekitaraan dengan menggunakan kemahiran geograf yang sesuai
Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama dengan betul.
Boleh diperbaharui
Tidak boleh diperbaharui
Menanda dan menamakan lokasi taburan sumber di atas peta Malaysia dengan tepat.

Sumber mineral

Sumber hutan
Menghuraikan jenis-jenis tenaga gantian dengan memberi contoh yang tepat.
Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber dengan memberi contoh yang sesuai
terhadap pembangunan negara Malaysia.
Mengkaji dan menilai dengan jelas kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Malaysia.
Mencadangkan langkah-langkah pengurusan sumber yang berkesan untuk mengekalkan penggunaannya
pada masa depan.
Menyatakan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama di Malaysia dengan betul.
Menerangkan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tepat.
Menanda dan menamakan lokasi kegiatan ekonomi utama di Malaysia dengan tepat.
Menghuraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tepat.
Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi yang tepat terhadap pembangunan Malaysia.
Menjalankan dan menyediakan mengenai kajian kes / laporan yang lengkap mengenai kesan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan sekitar pelajar.
Mencadangkan langkah-langkah penjagaan alam sekitar yang kreatif dan inovatif serta boleh dilaksanakan
untuk mengurang-kan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian.

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID TINGKATAN 1


TEMA

Kemahiran
Geograf

BAND

TAJUK

Kedudukan
Arah
Jarak dan skala

Kedudukan
Arah
Skala
Peta

Arah
Skala
Graf

4
5
6
1

Arah
Graf
Peta
Graf
Peta
Graf
Bentuk muka bumi
Bentuk muka bumi

2
Bentuk
Muka bumi
dan
potensinya

3
4
5
6
1
2

Cuaca dan
Iklim serta
pengaruhn
ya

3
4
5
6

Tumbuh-

Bentuk muka bumi


a) Tanah tinggi
b) Tanah pamah
c) Pinggir laut
d) Saliran
Potensi dan halangan bentuk muka
bumi terhadap kegiatan manusia
Potensi dan halangan bentuk muka
bumi terhadap kegiatan manusia
Halangan bentuk muka bumi kepada
kegiatan manusia
Pengaruh pergerakan bumi terhadap
cuaca dan iklim
Pengaruh pergerakan bumi terhadap
cuaca dan iklim
Cuaca dan iklim negara Malaysia
Pengaruh cuaca dan iklim terhadap
cara hidup
Pengaruh cuaca dan iklim terhadap
kegiatan ekonomi negara Malaysia
Pengaruh manusia terhadap cuaca
dan iklim
Pengaruh manusia terhadap cuaca
dan iklim
Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan

DISKRIPTOR
Menyatakan asas kemahiran geograf yang berkaitan perkara berikut dengan betul:

Kedudukan

Arah

Jarak dan Skala


Menjelaskan asas kemahiran geograf yang berkaitan dengan perkara berikut dengan betul:

Kedudukan

Arah

Jarak dan skala

Simbol peta
Mengaplikasikan kemahiran geograf untuk melibatkan perkara berikut dengan tepat:

Mengorientasi kompas

Mengukur jarak menggunakan skala

Membina graf
Mengaplikasikan dan menghubungkaitkan kemahiran geograf dalam organisasi ruang atau lapangan
mengikut prosedur yang betul.
Mentafsir peta lakar dan bahan grafk dengan tepat berdasar -kan maklumat dan data yang relevan / sesuai
Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yg bernas tentang kesejahteraan
persekitaran meng- gunakan kemahiran geograf yang sesuai
Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan
betul.
Mennjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang
sesuai dan betul.

a) Tanah tinggi
b) Tanah pamah
c) Pinggir laut
d) Saliran
Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di Malaysia
dengan fakta yang tepat.
a) Tanah tinggi
b) Tanah pamah
c) Pinggir laut
d) Saliran
Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas.
a) Tanah tinggi
b) Tanah pamah
c) Pinggir laut
d) Saliran
Membanding dan membezakan dengan betul kepentingan pelbagai bentuk muka bumi yang berkaitan
terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain
Mengkaji potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia serta mengemukakan
cadangan yang relevan untuk pembangunan di kawasan berkaitan
Menyatakan jenis iklim dan ciri-cirinya di Malaysia dengan tepat
Menerangkan pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim dengan jelas.
Putaran bumi
Peredaran bumi
Mengenal pasti dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia dengan
tepat.
Menghubungkait pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup manusia di Malaysia dan di zon iklim yang
lain dengan mengemukakan contoh yang sesuai.
Pertanian
Perikanan
Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap
cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh.
Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim dan mengemukakan langkah yang relevan bagi
mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia.
Menyatakan / menunjukkan jenis tumbuhan semula jadi di kawasan sekitar dengan tepat.

tumbuhan
Semulajadi

2
3
4
5

semulajadi dan hidupan liar


Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan
semulajadi dan hidupan liar
Faktor yang mempengaruhi pelbagai
jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi
Jenis tumbuhan semulajadi dan
hidupan liar di negara-negara lain
Kesan kegiatan manusia terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar
Kesan kegiatan manusia terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar
Pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuh-tumbuhan semulajadi dan
hidupan liar

Menjelaskan jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan betul.
Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuhan semulajadi dengan tepat.
Membandingkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara
lain dengan contoh yang sesuai
Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia
terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai
Mengkaji kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta
mencadangkan langkah melestarikan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.