Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

NAMA PELAJAR : ..
KELAS : .

Karangan Bahagian A dan B

TAHU

BELUM
KUASA
I

200250 pp

350400 pp

MAHI
R

Konstruk :
1 Pengenalan
Menentukan format penyampaian dan
jenis penulisan yang sesuai untuk
menyampaikan maklumat.

Mendapat maklumat daripada


pelbagai sumber yang didengar,
dibaca, dan ditonton
Mengenal pasti dan menyatakan
gambaran
keseluruhan tentang bahan yang
didengar, dibaca, dan ditonton.

Isi

Mengenal pasti dan menyatakan


gambaran
keseluruhan. idea utama, isi penting,
dan isi
relevan tentang bahan yang
didengar, dibaca,
dan ditonton.
Memahami laras bahasa bagi pelbagai
bahan untuk memperoleh maklumat
Mengemukakan isi yang bernas dan
membina
kerangka penulisan.

Menyediakan hujah dan alasan serta


menyampaikan maklumat untuk
sesuatu pembentangan.

Ayat isi
Menggunakan kata, istilah, frasa,
rangkai kata,
peribahasa, dan ayat yang tepat
serta indah
untuk menyampaikan maklumat
secara
tersusun dan kohesif.

Ayat huraian
Membina ayat topik dan ayat huraian
untuk membina perenggan yang
kohesif.
Menghasilkan penulisan kreatif dan
bukan kreatif

Menghasilkan prosa secara


terancang, tertib,dan kemas dengan
menggunakan bahasa yang
tepat,indah, dan menarik.

Menyusun isi dan menggunakan


penanda wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren mengikut
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
KBSM

JUMLAH PERKATAAN YANG DITULIS

>500p
p