Anda di halaman 1dari 19

POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI


MALAYSIA

Proposal Projek

Smart Sensor Trainer PLC

KURSUS

: PROJEK EE501

JABATAN

: KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PENYELIA

: PN NORHASNINA BINTI MOKHTAR

SESI

: DISEMBER 2014

AHLI KUMPULAN :

NAMA
NORARIF BIN YASAR
MASS HAKIMI BIN MASOB
YIP THEAM LEONG

NO.PENDAFTARAN
15DET12F2010
15DET12F2019
15DET12F2024

Isi Kandungan
PENGENALAN
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

3-4

1.2 PENYATA MASALAH

1.3 OBJEKTIF

1.4 SKOP KAJIAN

KAJIAN LITERATUR
2.1 Litar Skematik Dan Kegunaan Litar

2.11 Bekalan Supply

7-8

2.12 Litar photo optic

8-9

2.13 Litar switching relay


2.14 Ultrasonik sensor

9
10-11

2.2 Perisian yang digunakan

11

2.2.1Perisian Proteus 8

11

2.2.2 Perisian CX-Programmer

12

2.2.3 Perisian ARDUNIO 1.0.6

12

METHODOLOGI PROJEK
3.1 PENGENALAN
3.2 PROSEDUR PERLAKSANAAN PROJEK
3.3 PERBINCANGAN BERSAMA PENYELIA PROJEK

13-14
15
16

3.4 CARTA ALIR PROSES KERJA

17

3.5 CARTA GANT PROSES KERJA

18

BAB 1
PENGENALAN PROJEK

1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN


Projek yang diberi nama Smart Sensor PLC Trainer ini dihasilkan disebabkan
oleh beberapa faktor yang menyumbang kepada permasalahan pada sesi
pembelajaran antaranya ialah kekurangan latihan amali yang lebih mendalam pada
subjek EJ501 Programmable Logic Circuit (PLC). Di sebabkan oleh itu , tercetus
satu idea untuk menghasilkan satu projek dimana ianya dapat
manfaat kepada

memberikan

pelajar dan juga dapat memberikan pendedahan yang lebih

mendalam bagi mempelajari tajuk sensor .


Selain itu, jika sesebuah trainer hanya dimuatkan dengan satu jenis sensor sahaja
ianya secara tidak langsung memberikan sedikit sahaja kemahiran kepada pelajar .
Di sebabkan hal ini juga , penghasilan Smart Sensor PLC Trainer dimana ianya
dimuatkan kesemua jenis sensor seperti photo optic , proximity , inductive sensor ,
capacitive sensor dan juga sensor ultrasonic di dalam satu trainer . Dengan adanya
kesemua pengeria (sensor) para pengajar dan juga pelajar dapat menjalankan
proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mudah .

Walaubagaimanapun , pelajar juga perlu mempelajari secara teori dahulu dimana


kegunaan setiap pengeria yang ada dan apakah contoh applikasi yang digunakan
untuk sensor tersebut. Setiap sensor mempunyai kegunaannya tersendiri sebagai
contoh kita sensor ultrasonic, Ianya berfungsi dengan cara mengira jarak sesuatu
metal ataupun ianya digunakan untuk mengira sesuatu metal yang bergerak
melepasinya. Aspek keselamatan juga dititik beratkan dalam menghasilkan projek
ini kerana kecederaan dan kemalangan boleh berlaku bila-bila dan dimana sahaja .
Terdapat bekas yang direka khas untuk projek ini dimana ianya secara tidak
langsung mampu dibawa kemana- mana sahaja .
Oleh itu , penghasilan projek ini harus jayakan bagi menginovasikan pengajaran
dan pembelajaran di masa akan datang. Dengan adanya Smart Sensor PLC Trainer
ini ianya dapat memudahkan serta menyenangkan untuk
mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan .

sama sama

1.2 PENYATA MASALAH


Dalam menghasilkan sesuatu projek , terdapat penyata masalah yang secara tidak
langsung mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berinovasi lagi
dimasa akan dating. Antara penyata masalah yang dapat dihuraikan disini ialah :

Kesukaran pelajar untuk memahami lebih mendalam tentang sensor bagi


mata pelajaran yang diambil iaitu Programmable Logic Control (PLC) .
Kekurangan trainer yang tidak mempunyai kesemua jenis pengeria
(sensor) dalam satu trainer .
Saiz dan reka bentuk sensor yang besar menyukarkan untuk pengajar
membawa ke bilik kuliah .

1.3 OBJEKTIF KAJIAN


Untuk menghasilkan rekaan Smart Sensor Plc Trainer bagi
menginovasikan kemudahan trainer yang sedia ada ..
Untuk memudahkan pembelajaran kepada pelajar mengenai sensor dalam
mata pelajaran EJ501 (Programmable Logic Circuit) .

Untuk menghasilkan sebuah trainer yang mudah dibawa ke mana-mana


sahaja seperti bilik kuliah .

1.4 SKOP KAJIAN


Untuk Smart Sensor Plc Trainer projek ini hanya munggunakan 5
pengeria (sensor) sahaja bagi mengikuti pembelajaran EJ501 (PLC) .
Menggunakan perisian protues untuk melakar litar yang diperlukan
seperti litar bekalan kuasa dan sensor photo optic (pengeria)
Juga menggunakan perisian Ardunio untuk mengawal salah satu pengeria
bagi trainer ini iaitu Ultrasonik sensor (pengeria).
Menggunakan perisian CX-programmer
untuk digunakan untuk
mengawal semua pengeria yang ada .

BAB 2
KAJIAN LITERATUR
2.1 Litar Skematik Dan Kegunaan Litar

2.11 Bekalan Supply


Bekalan kuasa adalah peranti elektronik yang membekalkan tenaga elektrik kepada
beban elektrik. Fungsi utama bekalan kuasa adalah untuk menukar satu bentuk
tenaga elektrik yang lain dan, hasilnya, bekalan kuasa kadang-kadang dirujuk
sebagai penukaran tenaga elektrik. Beberapa bekalan kuasa adalah diskret, peranti
yang berdiri sendiri, manakala yang lain dibina ke dalam peranti yang lebih besar
bersama-sama dengan beban mereka. Gambar diatas menunjukan litar bekalan
supply yang telah di lakar melalui perisian proteus 8.0.
Litar ini mempunyai dua pengatur voltan iaitu 5volt , 9volt dan 12volt yang
digunakan bagi mengfungsikan komponent yang tertentu.Bagi voltan 5volt hanya
sesuai untuk mengawal pengeria photo optic ia manakal 9volt pula digunakan
untuk menghidupkan applikasi arduino dan 12v pula di gunakan bagi
mengoperasikan switching relay.

2.12 Litar photo optic

Gambar di atas ialah litar skematik bagi photo optic

atau dikenali sebagi

photoelectric pengeria..Sesuai untuk 5 voltan sahaja untuk fungsikan pengeria


tersebut kerana dapat berfungs..Pengeria ini mempunyai dua kemasukan iaitu
menerima dan pemancar. Sensor optik memerlukan kedua-dua sumber cahaya
(pemancar) dan pengesan. Pemancar akan menghasilkan cahaya rasuk dalam
spektrum yang boleh dilihat dan yang tidak kelihatan menggunakan LED dan diod.
Pengesan pada kebiasaanya dibina dengan photodiodes atau photo transistors.
Pemancar pengesan berada pada kedudukan yang kekal supaya ianya akan
menyekat atau mencerminkan rasuk apabila objek melaluinya .

2.13 Litar switching relay

Gambar di atas menunjukan litar switching relay. Switching

relay ianya

berfungsi sebagai bantuan(support) bagi photo optic dan ultrasonic pengeria untuk
mengfungsikan PLC.Ini kerana pengeria tidak boleh mengfungsikan PLC kerana
PLC memerlukan 24v untuk dihidupkan . walaubagaimanapun , 12v juga boleh on
atau fungsikan PLC dengan bantuan menggunakan switching relay.

2.14 Ultrasonik sensor

Ultrasonik sensor ialah pengeria menjadi amat berkesan untuk aplikasi seperti
tahap cecair di dalam tangki dan jarak mentah pengukuran. Masa-masa yang
diperlukan untuk bunyi yang melakukan perjalanan ke sasaran dan mencerminkan
kembali berkadaran dengan jarak ke sasaran. Kedua-dua jenis biasa sensor adalah;
elektrostatik - menggunakan kesan kapasitif. Ini adalah tahan lasak dan murah.
Sensor ini boleh menjadi amat berkesan untuk aplikasi seperti tahap cecair di
dalam tangki dan jarak mentah pengukuran.Gambar diatas ialah salah satu litar
skematik ultrasonic sensor yang digunakan sekali dengan Ardunio.Litar ini
hanya menggunakan dua LED iaitu merah dengan hijau. LED

merah

akan

sentiasa menyala(on) apabila Ardunio tersebut on ,sampai ultrasonic tersebut


mengesan jarak semakin dekat atau rapat atau bawa 5cm,led merah tidak akan
menyala tetapi led hijau mula menyala .Ia ini berlaku kerana ardunio tersebut telah
telah diprogram untuk mengesan jarak yang tertentu .
2.2 Perisian yang digunakan

Dalam penghasilan projek ini , terdapat beberapa jenis perisian yang dapat
membantu kami untuk memberikan gambaran awal tentang litar-litar yang sesuai
diguna pakai . antaranya perisian komputer yang digunakan ialah Proteus 8,CX
Programmer dan perisian ARDUNIO 1.0.6 .

2.2.1Perisian Proteus 8

Proteus 8 ialah perisian adalah satu perisian untuk membantu membuat simulasi
awal pada litar litar yang tertentu seperti bekalan supply ,sensor dan sebagainya .
Ianya juga sebagai satu alat untuk menguji program untuk litar elektronik . Selain
itu , proteus 8 ini juga digunakan untuk membantu untuk menghasilkan papan litar
bercetak (Printed circuit board(PCB)) mengikut reka bentuk yang telah dilakar
melalu protues tersebut .

2.2.2 Perisian CX-Programmer

CX-Programmer ialah perisian yang digunakan untuk mengawal PLC yang telah
diprogramkan. Perisian ini digunakan hanya untuk

membentuk gambar rajah

tangga ataupun dipanggil sebagai ladder diagram .Perlu diingati kemasukan PLC
perlu mengisi dengan bermula dengan 0 dan keluaran PLC perlu mengisikan
dengan bermula 1 apabila merangka program tersebut.
Perkakasan(hardware) kemasukan dan keluaran perlu mengikut pin yang telah
diprogram melaui CX-Programmer.

2.2.3 Perisian ARDUNIO 1.0.6


Perisian ini adalah perisian yang sangat berguna. Ia hanya menggunakan bahasa
C.Perisian Ardunio ini senang diprogram,senang berfungsi dan sesuai untuk
kesemua program yang mennggunakan bahasa C. Perisian ini membantu untuk
mengawal ultrasonic sensor yang diperlukan iaitu untuk mengesan jarak.
Maksudnya ialah keluaran ultrasonik ini bergantung kepada perisian ini. Dengan
menggunakan perisian ini untuk litar ultrasonic , terlebih dahulu ianya perlu
diprogram sebelum membuat sambungan pada arduino.

BAB 3
METHODOLOGI PROJEK
3.1 PENGENALAN
Bab ini membincangkan mengenai cadangan mereka bentuk projek dan turutan
proses perancangan projek sehingga selesai melaksanakan projek ini mengikut
masa yang telah dirancangkan.Metodologi kajian adalah suatu perancangan yang
rapi dari segi perjalanan projek semester akhir ini. Bagi melancarkan proses
perancangan projek, metodologi haruslah disusun dengan sebaik mungkin. Dengan
ini, setiap peringkat perjalanan proses projek tidak akan terkeluar dari landasan
yang telah ditetapkan. Justeru itu, perancangan amat penting untuk mengetahui dan
memahami dengan lebih mendalam setiap proses yang terdapat dalam struktur
metodologi kajian.
Untuk memastikan perlaksanaan projek ini berjalan dengan lancar, langkahlangkah yang sistematik perlu dirancang terlabih dahulu dengan mengikut turutan
yang betul. Antara langkah-langkah yang diambil adalah :
i.
ii.
iii.

Analisa rekabentuk
Analisa kos
Analisa bahan

Selain itu, terdapat beberapa kaedah untuk melancarkan proses pembinaan awal
rekabentuk sehingga projek ini berjaya dihasilkan. Antara proses merekbentuk
projek yang terlibat adalah :
i.

Dalam melaksanakan sesuatu projek, perbincangan dan penghuraian idea


kerja perlulah dilakukan untuk menentukan kelancaran proses pembuatan
dan sistem yang digunakan pada Smart Trainer PLC ini. Perbincangan
dengan penyelia projek mestilah dilakukan agar dapat menghuraikan ideaidea yang bernas serta dapat memperbaiki kelemahan yang berkaitan dengan
projek. Oleh itu, dalam melaksanakan projek ini perlu ada perancangan yang
bersistematik dan mengikut jadual yang telah dirancang.

3.2 PROSEDUR PERLAKSANAAN PROJEK

Setiap ahli kumpulan perlu memainkan peranan yang penting bagi


memikirkan prosedur-prosedur yang sesuai supaya perjalanan projek dapat
disusun dengan teratur. Oleh itu, langkah-langkah yang efektif dan selamat
perlu dititikberatkan dan memastikan projek ini berjalan dengan sempurna
tanpa sebarang masalah.
Sebelum memulakan kerja, setiap ahli kumpulan perlu mendengar
penerangan yang terperinci daripada penyelia dan ketua kumpulan tentang
prosedur-prosedur yang betul. Ini adalah untuk memastikan tahap
pelaksanaan dan perancangan yang dibuat berjalan dengan lancar. Oleh
sebab itu, setiap ahli kumpulan perlu memainkan peranan masing-masing
untuk menyempurnakan tugas yang telah dibahagikan.

3.3 PERBINCANGAN BERSAMA PENYELIA PROJEK

Bagi

mengelakkan

dari

melakukan

pembaziran

bahan-bahan

disebabkan beberapa kesilapan semasa kerja-kerja perlaksanaan projek,


perbincangan antara penyelia dan pelajar perlu dilakukan terlebih dahulu
untuk memastikan kelancaran proses penghasilan Smart Sensor PLC
Trainer .
Semasa perbincangan dijalankan, ahli-ahli kumpulan dan penyelia
projek membincangkan aspek-aspek penting seperti rekabentuk projek,
bahan-bahan yang digunakan, peralatan, kos dan sebagainya. Penyelia dan
pelajar akan berbincang dan bersama-sama bertukar pendapat mengenai
projek yang bakal dihasilkan.
Setelah mengenalpasti masalah yang dihadapi. Maka terhasilnya
beberapa cadangan dan idea dalam proses merekabentuk projek ini. Pada
waktu yang sama, timbul pelbagai idea awalan atau cadangan permulaan
bagi pembinaan sistem yang akan digunakan pada Smart Trainer PLCini.
Pelbagai pendapat dan idea yang disumbangkan antara pelajar dan penyelia
projek bagi membolehkan pemilihan antara idea-idea terbaik untuk dianalisa
bagi menghasilkan sebuah projek yang terbaik dan berkualiti.
3.4 CARTA ALIR PROSES KERJA
PHOTO OPTIC
SENSOR
POWER SUPPLY
=5 VDC SUPPLY
9 VDC SUPPLY
12 VDC SUPPLY
24 VDC SUPPLY

ULTRA SONIC
SENSOR

PROXIMITY
SENSOR

INDUCTIVE
SENSOR
Contact switch

SWITCHING RELAY

RELAY

PLC TRAINER

LED

BUZZER

3.5 CARTA GANT PROSES KERJA

Aktiviti

Minggu
1

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Taklimat
Projek &
Mencari
Tajuk
Penyerahan
Tajuk Projek
Kepada
Penyelia
Menyediakan
Proposal
Awal :
Pengenalan,
Objektif,
Penyataan
Masalah,
Blok
Diagram,
Flowchat
Membuat
Lakaran
Projek
Membuat
Litar Projek
Simulate
Litar
Testing &
Troubleshoot
Litar
Etching,
Soldering &
Drill Litar
Meyiapkan
Proposal &
Slide
Pembentang
an

M
in
g
g
u
P
e
n
d
a
ft
a
r
a
n

C
u
ti

C
u
ti

Fi
n
al
E
x
a
m

Anda mungkin juga menyukai