Anda di halaman 1dari 8

Macam Macam Mad

A. PENGERTIAN DAN HURUF HURUF MAD

Menurut
bahasa
mad artinya
panjang
.
Sedangkan
menurut
istilah
ilmu
tajwid
ialah
memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan yang
tertentu dalam Al-Quran.
Huruf mad ada 3 (tiga), yaitu :
o Alif dan huruf sebelumnya berbaris fathah.o Wawu mati dan huruf sebelumnya berbaris dhommah.
o Ya mati dan huruf sebelumnya berbaris kasrah.

B. MACAM MACAM MAD

Mad Asli
Mad asli : Memanjangkan bacaan karena ada huruf
mad dan tidak ada sebab yang mengubah keasliannya.

Cara Membaca mad asli panjangnya 1 alif atau 2


harakat. Nama lain dari mad asli adalah mad tabii


,Mad

Fari

Mad fari ialah mad yang panjangnya lebih dari


pada mad tabii dengan adanya beberapa sebab, yaitu
bila di hadapannya terdapat huruf hamzah yang
berbaris hidup, atau huruf lainnya yang berbaris sukun
(mati) atau huruf sesudahnya itu bertasydid.
C. MACAM MACAM MAD FAR'I

Mad fari terbagi menjadi 13 macam, yaitu :

1. Mad Wajib Muttasil


Mad wajib muttasil yaitu apabila mad asli diikuti
oleh huruf hamzah, dalam satu kata. Qadar (Ukuran)
madnya dua setengah alif atau lima harakat.

,


,
2. Mad Jaiz Munfasil
Jaiz artinya boleh. Munfasil artinya terpisah.
Mad jaiz munfasil ialah apabila mad asli bertemu
dengan huruf hamzah pada dua kata. Huruf mad pada

akhir kata yang pertama dan hamzah pada kata kedua


yang menyambutnya. Hamzah tersebut berada awal
kata yang kedua
Hukum atau cara membacanya ada tiga macam, yaitu :
o Ketika cepat, yaitu satu alif atau dua harakat.
o Ketika sederhana, yaitu dua alif atau empatharakat.
o Ketika bertajwid betul, yaitu dua setengah alif atau lima
harakat

3. Mad Arid Lissukun


Arid artinya baru. Lissukun artinya karena sukun
(mati).
Mad Arid lissukun ialah mad asli yang diiringi huruf
hidup dalam satu kalimat, tetapi dibaca mati karena di
waqafkan.
Hukum atau cara membacanya ada tiga macam,yaitu :
o Tul (panjang) yaitu 3 alif atau 6 harakat.
o Tawassut (sedang) yaitu 2 alif atau 4 harakat.
o Qasar (pendek) yaitu 1 alif atau 2 harakat.
Keterangan :
Bila tidak di waqafkan tetap mad asli atau mad tabii.

,

4. Mad Layyin atau Mad Lin
Lin artinya lunak.

Mad Lin ialah wau mati atau ya mati sesedah huruf


berbaris fathah serta diiringi sebuah huruf hidup.
Mad Lin ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak
dihentikan,Tidak jadi mad lin atu tidak ada mad.
Membunyikan wau atau ya ketika matinya seperti
itu tidak boleh di keraskan dengan menekan suara
padanya, tapi hendaknya dengan dilunakan begitu rupa
sesuai dengan namanya yaitu lunak
Hukum atau cara membacanya :
o Boleh 1 alif atau 2 harakat
o Boleh 2 alif atau 4 harakat
o Boleh 3 alif atau 6 harakat

5. Mad Badal
Badal artinya ganti. Mad badal ialah terhimpunanya
huruf mad beserta hamzah dalam satu suku kata.
Hukum atau cara membacanya yaitu :
o 1 alif atau 2 harakat


,
,

6. Mad farq
Farq artinya beda. Mad farq ialah mad badal yang
diiringi oleh huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farq
karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut
adalah hamzah untuk bertanya (Apakah).
hukum atau cara membacanya ialah :
o 3 alif atau 6 harakat


7. Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi/Kalimi
Lazim
artinya
harus.
Mukhaffaf artinya
diringankan. Kilmi artinya kata. Jadi, mad lazim
mukhaffaf kalimi ialah adanya huruf mad yang diiringi
atau disambut oleh huruf mati.Hukum atau cara
membacanya ialah :
o 3 alif atau 6 harakat.


8. Mad Lazim Musaqqal Kilmi
Musaqqal artinya diberatkan. Mad lazim musaqqal
kalimi ialah apabila ada mad tabii bertemu dengan
huruf bertasydid dalam satu kata.
Hukum atau Cara membacanya ialah :
o 3 alif atau 6 harakat.


,
,9.

Mad Lazim Mukhaffaf Harf

Mad Lazim mukhaffaf harf ialah mad (panjang)


dengan satu alif atau dua harakat ketika membaca huruf

Ha, Ya, Tho, Hamzah, Ra. Yang terdapat pada awal


surah-surah Al-Quran tertentu.

:
DIBACA: HMM

:
DIBACA: YSN

:
DIBACA: THH

:
DIBACA: THH

:
DIBACA: ALIF LMR

10. Mad Lazim Musaqqal Harf


Mad lazim musaqqal harf ialah mad (panjang)
dengan tiga atau enam harakat.
Cara membaca mad lazim musaqqal harf, yaitu
membaca huruf yang diberi tanda tiga alif atau enam
harakat.
Kemudian apabila ada tanda syaddah, maka
membaca mad lazim musaqqal harf harus di idghomkan
kepada huruf yang berada dihadapanya.
Disini yang di idghomkan ialah huruf lam kepada
mim dan huruf sin kepada mim.

11. Mad Silah

Silah artinya bergabung . Mad silah ialah mad yang


berlaku pada ha dhamir (kata ganti). Khususnya pada
hu dan hi yang artinya dia . Letaknya selalu di akhir
kalimat.
Mad silah terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

o Mad silah qasirah


Artinya mad silah yang pendek
Yang di maksud adalah mad yang terjadi sesudah
bersambungnya ha dhamir dengan huruf hidup.
Hukum atau cara membacanya ialah :
1 alif dan 2 harakat


,o Mad silah tawilah
Artinya mad silah yang panjang.
Yang dimakasud adalah mad yang terjadi jika ha
dhamir terdapat huruf Hamzah yang hidup.
Hukum atau cara membacanya ialah :
o 2 sampai 5 harakat.

,12. Mad Iwad
Iwad artinya ganti.Mad iwad ialah apabila Fathatain
pada bacaan waqaf (bacaan berhenti) di akhir kalimat.

Hukum atau cara membacanya adalah 1 alif atau 2


harakat. Kecuali ta marbutah yang berbaris fathatain,
bila dihentikan tidak jadi mad iwad, akan tetapi menjadi
HA.

,13. Mad Tamkin
Tamkin artinya penetapan. Mad tamkin ialah mad
yang terdiri dari 2 huruf ya yang bertemu dalam satu
kalimat, sedangkan yang pertama berbaris kasrah dan
bertasydid , dan yang kedua mati(sukun).

,
,

Anda mungkin juga menyukai