Anda di halaman 1dari 57

MTE 3109

TAJUK:
PECAHAN

Apa itu pecahan?


Mengikut sejarah, "pecahan"
merujuk kepada sebarang
nombor yang tidak mewakili
keseluruhan, nombor yang
dipanggil pecaha,
asalnya dikenali sebagai
"pecahan kasar", perkataan
"kasar" (vulgar) bermaksud
"biasa" (commonplace).

Perkataan pecahan juga


digunakan dalam ungkapan
matematik seperti pecahan
lanjar dan pecahan algebra.

Menurut Kennedy
1.Pecahan sebagai bahagian
yang berukuran sama dari
yang asal
2.Pecahan sebagai bahagian
dari kelompok-kelompok
yang ahlinya sama banyak
atau juga menyatakan
pembagian
3.Pecahan sebagai
perbandingan atau nisbah

Mari mengenali pecahan


Pecahan biasanya ditulis
dalam satu pasangan nombor,
nombor di atas dikenali
sebagai pengangka sementara
yang di bawah dikenali
sebagai penyebut.

99
100

3
5
15

11

2
3

Lazimnya, satu garisan memisahkan


keduanya.
Jika garisan ini mencondong, ia digelar
solidus atau slash, contoh 34. Jika
garisannya melintang, ia digelar
vinculum atau "palang pecahan"

Bentuk-bentuk Pecahan
Kenali pecahan biasa
Pecahan biasa ialah satu
nombor nisbah yang ditulis
dengan satu integer
(pengangka) yang
dibahagikan dengan satu
integer bukan sifar
(penyebut)

1
3

1
4

Bentuk-bentuk Pecahan
Kenali pecahan tak wajar
Pecahan tak wajar adalah
apabila nilai mutlak pengangka
adalah lebih besar atau sama
dengan nilai mutlak penyebut

Bentuk-bentuk Pecahan
Kenali nombor bercampur

Nombor bercampur
ialah campuran
nombor bulat dan
pecahan wajar.
Contohnya:

Nombo
r bulat

Pecaha
n wajar

Nombor bercampur
boleh ditukarkan kepada
pecahan tak wajar dan
juga sebaliknya dengan
beberapa langkah mudah.

Bentuk-bentuk Pecahan

Kenali pecahan setara


Perkataan setara di sini
bermaksud, kedua-dua
pecahan memiliki nilai yang
sama

1
2

1
2

1
4
1
4
1
4
1
4

1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8

Dengan mendarab pengangka dan


penyebut sesuatu pecahan dengan
nombor yang sama (bukan sifar), hasil
pecahan yang baru adalah setara
dengan pecahan asal. Contohnya:

1x2 2
=
3x2 6

1x3 3
=
3x3 9

1x5 5
=
3 x 5 15

24
36

8
12

2
3

2
3

x4

x4

8
12

x3

x3

24
36

1
3

3
4

3
9

12
16

Carta pecahan setara

Carta pecahan setara

Bentuk-bentuk Pecahan

Apa pula salingan dan penyebut halimunan?


Salingan sesuatu pecahan ialah pecahan dengan
pengangka dan penyebutnya diterbalikkan. Contohnya:
4
5
salingan bagi
adalah
5
4

Nombor bulat juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan.


Contohnya:
37
1
37 boleh ditulis sebagai
1
merupakan
penyebut
halimunan

Apa itu pecahan kompleks?

Pecahan kompleks (atau pecahan


majmuk) ialah pecahan yang
pengangka atau penyebutnya
mengandungi
Contohnya: pecahan
1
24
2
5
atau
3
4
4
12

Aritmetik
dengan pecahan

Penamba
H u ku m p ertam a p en am b ah an p ecah an
ialah han
cu m a
ku an titi seru p a yan g b oleh d itam b ah ;
con toh n ya,

3
1
4
+ =
7
7
7

U n tu k p en am b ah an ku an titi tak seru p a,


sep erti m en am b ah p ertig a d en g an
p erem p at,
ked u an ya p erlu d itu kar m en jad i ku an titi
seru p a terleb ih d ah u lu .

Contoh:

1
Jika 2

1
kek ditambah dengan
4

kek, potongan ini perlu ditukar


menjadi kuantiti serupa.

1
1
2+1
+
=
2
4
4
Tukarkan
3
penyebut
dengan
=
4 menentukan
FSTB
penyebut
tersebut

Penolaka
n

Secara dasarnya, proses penolakan pecahan


adalah sama dengan penambahan; mencari
penyebut sepunya, dan tukar setiap pecahan
kepada pecahan setara dengan penyebut yang
dipilih. Hasil tolak kedua-dua pecahan akan
mempunyai penyebut tersebut, dan hasil tolak
pengangka untuk pecahan asal.

1
1
6
7
6

1
2
3
6

4
6

4
6

Pendarab
Mengira
nilai pecahan daripada satu
an
nombor bulat melalui pendaraban

2
5

4
5

Mendarab pecahan dengan pecahan

3 x
7

2 =
5

6
35

Bahagi
Operasi bahagi pecahan dengan pecahan

Operasi bahagi nombor bercampur dengan


nombor bercampur

M EN G EN A L
K O N S EP
P EC A H A N
M ELA LU I
BAH AN
K O N K R IT

M en g en al K on sep
P ecah an M elalu i Lip atan
KPecahan
ertas dapat ditunjukkan dengan
cara melipat kertas berbentuk
lingkaran atau persegi, sehingga
lipatannya tepat menutupi satu
sama lain. Bahagian yang dilipat
dibuka dan dilorek sesuai yang
dikehendaki, sehingga akan
didapatkan gambar bahagian yang
dilorek.

1
2

1
2

1
1

Pecahan di atas dibaca setengah atau


satu per dua. 1 disebut pengangka (
1 bahagian pengambilan/1 bahagian
yang diperhatikan dari keseluruhan
bahagian yang sama ). 2 disebut
penyebut (merupakan 2 bahagian
yang sama dari keseluruhan).

Gambaran untuk pecahan per empat dan


per lapan seperti berikut

1
4

2
4

3
8

Sekian