Anda di halaman 1dari 39

PENTAKSIRAN

MATEMATIK
DI PERINGKAT
PEPERIKSAAN PUSAT

Lembaga Peperiksaan

Sistem Pentaksiran Pendidikan


Kebangsaan
dalam
Transformasi Pentaksiran
Pendidikan

SISTEM PENTAKSIRAN SEMA


Menengah RendahMenengah Atas

Rendah
1

UPSR
Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah

10

11

PMR

Penilaian Menengah
Rendah

SPM

Sijil Pelajaran Malaysia

TRANSFORMASI
PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN

Jenis-Jenis Pentaksiran
Pe
n

n
a
r
si h
k
a la
t
n ko
e
P Se

ran
i
s
k
a
t
rik
n
t
e
e
P
kom
i
s
P

tak
Pu sir
s a an
t

SPPK

Pentaksiran
Aktiviti
Jasmani
dan
Kokurikulum

Pep
eri
k
Pus saan
at

1. Pentaksiran
sekolah
Pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru di
sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa
dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah
dilaksana dalam bentuk pentaksiran
formatif yang dijalankan seiring dengan
proses pengajaran dan pembelajaran atau
pentaksiran sumatif di akhir tahun.

2. Pentaksiran Pusat
Suatu pentaksiran yang mempunyai piawai
(standard), panduan dan peraturan, instrumen dan
kaedah menganalisis data yang disediakan oleh
pusat (LPM), manakala pihak sekolah akan
mentadbir, memeriksa respons murid dan
menyediakan pelaporan. Pentaksiran ini
dilaksanakan secara sumatif berdasarkan jadual
yang ditetapkan oleh LPM. Markah yang diperolehi
akan dihantar ke LPM untuk dianalisis dan
dimoderatkan sebelum ianya dihantar semula ke
sekolah untuk pelaporan penguasaan murid.

3. Peperiksaan Pusat
Peperiksaan yang dikendalikan
sepenuhya oleh LPM. Perkara yang
ditaksir adalah berkaitan dan memenuhi
sukatan pelajaran yang ditetapkan .
Prestasi murid dalam peperiksaan pusat
akan dilaporkan dalam sijil yang
dianugerahkan oleh LPM dengan
mengambilkira prestasi murid dalam
pentaksiran pusat dan pentaksiran

4. Pentaksiran Aktiviti
Jasmani dan Kokurikulum
Pentaksiran
Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum adalah bertujuan untuk
mengukur dan menilai prestasi,
penglibatan dan penyertaan murid dalam
pelbagai aktiviti jasmani, kokurikulum dan
ekstrakurikulum. Instrumen dan panduan
pentaksiran akan disediakan oleh LPM
bersama organisasi yang berkenaan
dengan bidang kepakaran mereka.

5. Pentaksiran
PentaksiranPsikometrik
Psikometrik digunakan untuk
mentaksir trait psikologi murid yang
berhubungan dengan pembelajaran
mereka. Instrumen pentaksiran
psikometrik, cara menganalisis dan
mentafsir data akan dibina oleh LPM dan
pentadbirannya dilaksana oleh sama ada
LPM atau sekolah bagi tujuan yang
dimaksudkan

MATHEMATICS
UPSR

MATHEMATICS
PMR

PEPERIKSAAN
PUSAT

MATHEMATICS
SPM &
SPMU

ADDITIONAL
MATHEMATICS
SPM
6

Mathematics
UPSR

Mathematics
PMR

Mathematics
SPM / SPMU

Additional
Mathematics
SPM

Instrumen
1

OAP
40 soalan
1 jam

OAP
40 soalan
1 jam 15 minit

OAP
40 soalan
1 jam 15 minit

Objektif
25 soalan
2 jam

Instrumen
2

Subjektif
20 soalan
40 minit

Subjektif
Subjektif
A : 11 soalan
20 soalan
1 jam 45 minit B : 4(5) soalan
2 jam 30 minit

Subjektif
A : 6 soalan
B : 4(5) soalan
C : 2(4) soalan

2 jam 30 minit

Fasa 1
Pengkonsepsian

Fasa 2
Penentuan Instrumen

Fasa 3
Pembinaan Instrumen

Fasa 5
Pemurnian

Fasa 4
Kajian Kesesuaian

KERANGKA KONSTRUK
LPM

Pengetahuan (Tahu & Faham)

Kemahiran (Boleh Buat)

Nilai (Boleh Amal)

KONSTRUK PENGETAHUAN
Pengetahuan Dan Kefahaman Tentang Nombor
UPSR - Mengetahui dan memahami tentang konsep, nilai,
fakta, hukum dan prinsip berkaitan Nombor, Ruang dan
Ukuran
PMR- Mengetahui dan memahami tentang konsep, hukum,
prinsip dan teorem berkaitan Nombor, Bentuk dan
Perkaitan
SPM- Mengetahui dan memahami tentang konsep, hukum,
prinsip dan teorem berkaitan Nombor, Bentuk dan
Perkaitan

[Konstruk Pengetahuan dan Kefahaman tentang Nombor ,


Konteks - Standard Form, Aras R]
1. Express

7.564 10

A. 0.007564
B. 0.00007564
C. 0.000007564
D. 0.0000007564

as a single number.

[Konstruk Pengetahuan dan Kefahaman tentang Bentuk,


Konteks - Circle, Aras T]
2. In Diagram 1, JKL is a tangent to the circle centre O at K and JNM is
a straight line.

M
50
N

35
J

Diagram 1
Find the value of x .
A
45
B
25
C
15
D
5

[Konstruk Pengetahuan dan Kefahaman tentang Geometri


Koordinat, Konteks Straight Line, Aras S]
3. Diagram 2 shows a straight line PQ on a Cartesian plane.
y
Q
8

-4

Diagram 2
Find the gradient of PQ.
A. -2
B.

C.

1
2

D.

1
2

KONSTRUK KEMAHIRAN
Kemahiran Asas, Mengendalikan Operasi, Menghitung,
Berkomunikasi dan Menyelesaikan Masalah
UPSR- Keupayaan mengendalikan operasi asas & bergabung
dalam konteks nombor, pecahan, perbandingan nilai dan purata
PMR- Keupayaan menggunakan rumus dan mengendalikan
algoritma untuk mencari nilai suatu pembolehubah
SPM- Keupayaan menggunakan rumus dan mengendalikan
algoritma untuk mencari nilai suatu pembolehubah

[Konstruk Kemahiran Mengendali Operasi, Konteks Expansion


& Factorisation, Aras S]
1. 5pq 2(1 pq) =
A. 3pq 2
B. 4pq 2
C. 6pq 2
D. 7pq 2

[Konstruk Kemahiran Menyelesaikan Masalah, Konteks - Set ,


Aras S]
2. Diagram 3 shows a Venn diagram with the universal set, R S .
R

Diagram 3
Given that n(R) = 95, n(S) = 78 and n( R S ) 25 , find
A. 123
B. 148
C. 173
D. 198

n .

[Konstruk Kemahiran Menghitung(kendali algoritma),


Konteks Straight Line , Aras S]
3. Find the x-intercept of the straight line 3x
A. 8
B. 6
C. 6
D. 8

4y + 24 = 0.

KONSTRUK NILAI
Bersistem
Keupayaan mempersembahkan kemahiran intelek
dengan mengutarakan suatu bentuk komunikasi yang
berkaitan dengan laras bahasa matematik
Penghayatan Dan Amalan Nilai Intrinsik Matematik
- Mengamalkan sikap membuat sesuatu secara teliti,
tertib dan teratur

Contoh konstruk nilai


Graf
Pelan & Dongakan
Pembinaan

TRANSFORMASI PENTAKSIRAN
Saranan Y.B. Menteri Pelajaran dan pernyataan dalam
Teras II PIPP terhadap pentaksiran:
Mengubah penekanan peperiksaan awam
daripada berasaskan kandungan (content based)
kepada berasaskan kemahiran dan kebolehan
(skill and ability)
Mengurangkan mata pelajaran
Menggunakan sistem semester
Mampu menggalakkan pembinaan karakter
Berupaya meningkatkan kualiti murid dari segi
binaupaya insan (human capacity building)

Matlamat Sistem Pentaksiran


Pendidikan Kebangsaan
Mengurangkan penekanan kepada peperiksaan
awam
Pentaksiran yang berterusan
Memperbaiki pembelajaran murid
Pentaksiran yang lebih holistik
Membina modal insan dengan lebih berkesan

HOLISTIK

SEIMBANG

SPPK

RUJUKAN
STANDARD

FLEKSIBEL
6

Mengapa
Pentaksiran Berasaskan Standard
Markah / Gred tiada makna tanpa
interpretasi tentang apa yang murid tahu
dan boleh buat
Kedudukan / Ranking di dalam
peperiksaan tidak memberi maklumat
lanjut tentang prestasi murid dalam
pembelajaran

Peperiksaan

Respons

Markah /
Gred

Lapor sejauhmana murid itu telah


mencapai dan memperoleh

Penggunaan Standard Prestasi Dalam


Pentaksiran Berasaskan Standard
Ciri-ciri Standard Prestasi
Penerangan tentang tahap pertumbuhan pembelajaran
(levels of growth in learning)
Mengenai apa yang murid harus tahu dan harus boleh
buat di peringkat-peringkat tertentu ketika dalam proses
pempelajaran dan di hujung pembelajaran
Boleh ditaksir dan boleh dicapai oleh murid

STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)

Pernyataan standard yang menerangkan hasil


pembelajaran yang dikehendaki mengikut tahap dari
segi kuantiti dan kualiti

Penggunaan Band (Band 1, Band 2 ) yang disusun


secara hieraki dan dijelaskan dengan diskriptor yang
boleh diperhati dan diukur sebagai petunjuk kejayaan

16

Tahu, Faham dan Boleh Buat


6 dengan Beradab Mithali

Terbilang

Tahu, Faham dan Boleh Buat


5
dengan Beradab Terpuji

Gemilang

Tahu, Faham dan Boleh Buat

4 dengan Beradab

Cemerlang

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat


2 Tahu dan Faham
1 Tahu

Asas

Tahu

Tahu

Faham

Tahu

Faham

Faham

Tahu

Tahu Faham

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradap Mithali

Boleh buat dengan Beradap Terpuji

Boleh buat dengan Beradab


Boleh buat

Mathematics (Tahun 1)
Band 6

Know and understand mathematics knowledge and able


to do the mathematical skills appropriately, being
appreciated and exemplary

Band 5

Know and understand mathematics knowledge and able


to do the mathematical skills appropriately and being
appreciated

Band 4

Know and understand mathematics knowledge and able


to do mathematical skills appropriately

Band 3

Know and understand mathematics knowledge and able


to do mathematical skills

Band 2

Know and understand mathematics knowledge

Band 1

Know basic mathematics knowledge

Mathematics (Tahun 1)
Band 2

Know and understand mathematics knowledge


Able to recognise and name whole numbers 11 to 20
Able to recognize coins of Malaysian currency
Able to say the time of the day
Able to determine the value of whole numbers 0 to 20
Able to count objects from 1 to 10

Band 1

Know basic mathematics knowledge


Able to recognise and name whole numbers 0 to 10

Mathematics (Tahun 1)
Band 3

Know and understand mathematics knowledge and able


to do mathematical skills
Able to recognise and name whole numbers 21 to 50
Able to recognize notes of Malaysian currency
Able to say the names of the days of the week
Able to say time to the hour
Able to identify basic 3-D shapes (solid shapes)
Able to identify 2-D shapes
Able to write numbers from 0 to 20
Able to determine the value of whole numbers 11 to 20
Able to count objects from 11 to 20
Able to say in sequence events of the day
Able to write number sentences for addition
Able to write number sentences for subtraction
Able to find the difference of two numbers (Involve
numbers 1 to 10)
Able to find the total of two numbers (Highest total of 10)

Pentaksiran Formatif Merujuk


Kepada Standard Prestasi
1.

Kenal pasti standard yang hendak ditaksir sepadan dengan tahap penguasaan murid
mengikut band

2.

Tentukan bentuk hasil kerja yang perlu dipamerkan oleh murid bagi menggambarkan
tahap penguasaannya.

3.

Rancang, pilih dan bina dan tadbir instrumen pentaksiran yang memberi peluang
murid memberikan hasil kerja yang relevan.

4.

Nilai hasil kerja murid dengan merujuk kepada diskriptor dalam standard prestasi dan
tentukan tahap penguasaan (Band) murid.

5.

Beri maklum balas kepada murid tentang prestasinya berdasarkan kekuatan dan
kelemahan serta rancang dan laksanakan langkah penambahbaikan.

6.

Rekod pencapaian dan refleksi pencapaian murid (dalam bentuk carta


perkembangan, laporan perkembangan atau rekod pembelajaran) dalam portfolio
perkembangan untuk rujukan guru, murid, ibu bapa dan penyelaras.

CARTA PERKEMBANGAN MURID

13/2

10/3

4/4

20/5

7/6

18/8

3/10

1/11

TRANSFORMASI
PENDIDIKAN (PENTAKSIRAN)

TERIMA
KASIH
39