Anda di halaman 1dari 2

KEMAHIRAN

KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR


Dua
3 ( Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa
dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang
asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa

PERNYATAAN

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata


dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan;
memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diberikan keratan akhbar tentang Kanak-kanak kurang


nutrisi
2. Murid membaca secara senyap untuk memahami isi
kandungan keratan akhbar tersebut.
3. Murid diminta oleh guru untuk tampil kehadapan membuat
pengumuman berkenaan keratan akhbar tersebut secara
gramatis dan bertatasusila.
Keratan akhbar Kanak-kanak kurang nutrisi

BAHAN BANTU