Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

(Laporan antara 8 10 muka surat)


NAMA PELAJAR

NO. KAD PENGENALAN

PROGRAM

NAMA SEKOLAH

NAMA PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN

1.

2.

OBJEKTIF
..
..
...
...
STRATEGI PELAKSANAAN

3.

4.

5.

REFLEKSI
a)
Kekuatan Projek:

b)
Kelemahan Projek:

..
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

KESIMPULAN

CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


(Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokus:

2. Analisis isu / perkara yang difokus:


2.1 Kekuatan:

2.2 Kelemahan:

3. Cadangan penambahbaikan:

(sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda)

LAMPIRAN 2a
PENULISAN REFLEKSI
1.

Definisi Refleksi

2.

3.

Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk


membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah, 1999)

Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar.


Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Proses ini
membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta pemerhatian, temu bual
dan soal selidik.

Refleksi dalam Internship membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul,


memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian
kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan
profesionalisme keguruan secara efektif.

Tujuan Refleksi:

Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang


dilaksanakan.

Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambah baik dan
meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.

Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan


inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.

Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan.

Ciri-Ciri Refleksi

4.

Bermula dengan mengingat kembali


Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu
Menentukan usaha secara sedar (conscious effort)
Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif

Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam Internship


a)

Satu proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan Internship oleh pelajar


sendiri melalui refleksi untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan.

b)

Antara panduan yang boleh diikuti ialah:i). Hendaklah dibuat selepas projek inovasi dalam PdP yang dijalankan oleh
PPPBS selesai dilaksanakan. Antara perkara-perkara yang dicadangkan
adalah seperti berikut:

ii)

Sejauh manakah objektif projek yang dirancang dan dilaksanakan


tercapai?
Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti?
Jelaskan langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki
pelaksanaan aktiviti tersebut ?
Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau
menambah baikkan pelaksanaan projek tersebut?

Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di


Lampiran 2 dan 2a.
LAMPIRAN 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ______________________________


SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO INTERNSHIP PPG

Bahagian

Maklumat
Diri

Maklumat
Projek
Inovasi
Amalan
Refleksi
Lain-lain

No.

Perkara

A01

Biodata Pelajar

A02

Surat Pengenalan Diri

A03

Salinan Borang Kehadiran Internship

B01

Kertas Cadangan Projek Inovasi Dalam PdP

B02

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

B03

Menyediakan Laporan Projek Inovasi

B04

Cadangan Penambahbaikan

C01

Catatan Refleksi Mingguan

D01

Maklumat Tambahan Projek Inovasi PdP


Rakaman video yang disimpan dalam cakera padat
(CD)

D02

Tandakan
()

D03

LAMPIRAN 4
BORANG PR5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU: KAMPUS_______________________________

BORANG PENILAIAN INTERNSHIP


Perhatian: Borang ini digunakan untuk penilaian Internship yang perlu dilengkapkan oleh
mentor/pensyarah dan pengurus sekolah.
Nama Pelajar : ____________________________________ No. K.P.: ______________________
Kursus : ________________________________

Ambilan : _____________________

Major : _________________________________

Elektif

: _____________________

Nama Sekolah : ________________________________________________________________

RUMUSAN UNTUK INTERNSHIP


Petunjuk Tahap
Tahap 1

: Terdapat banyak kelemahan

Tahap 2

: Terdapat beberapa kelemahan

Tahap 3

: Pencapaian sederhana

Tahap 4

: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5

: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP


TAHAP

10%

1
2
3
4
5

0.0 - 1.9
2.0 - 3.9
4.0 - 6.4
6.5 - 7.9
8.0 - 10.0

20%
0.0
4.0
8.0
13.0
16.0

30%

3.9
7.9
12.9
15.9
20.0

0.0
6.0
12.0
19.5
24.0

5.9
11.9
19.4
23.9
30.0

BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR5)


Arahan: Sila bulatkan angka yang berkenaan
Aspek

Tahap

Ulasan

A. PERANCANGAN PROJEK INOVASI PdP


(20 MARKAH)
-

Objektif jelas dan sesuai


Pelan tindakan disediakan
Sasaran pelajar dinyatakan
Inovasi sesuai dengan sasaran

Markah A =
__________

B. PELAKSANAAN PROJEK INOVASI DALAM


PdP
(30 MARKAH)
-

Mengikut kesesuaian jadual perancangan


Penglibatan aktif murid
Impak kepada murid

Markah B =
__________

C. PENILAIAN PROJEK INOVASI DALAM PdP


(rujuk portfolio)
(30 MARKAH)
1
-

Menyediakan laporan projek inovasi


Cadangan penambahbaikan
Laporan akhir pelaksanaan projek inovasi

Markah C =
__________

D. CATATAN REFLEKSI (rujuk portfolio)


(20 MARKAH)
-

Isu/perkara difokus
Analisis kekuatan/kelemahan
Cadangan penambahbaikan
Rumusan

Markah D =
__________

Jumlah Keseluruhan Markah

= (A + B + C + D) = _______%

RUMUSAN KESELURUHAN
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tandatangan Mentor/Pensyarah

Tandatangan Pengurus Sekolah/Ketua


Jabatan

________________________________
(Nama:
)

_______________________________
(Nama:

Tarikh:

_________________________

Tarikh:

_________________________

LAMPIRAN 4a
PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR5)
1.

Borang PR5 digunakan untuk membuat penilaian Internship.

2.

Pengurus sekolah dan mentor perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian
pada borang PR5.

3.

Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat
rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar.

4.

BORANG RUMUSAN PR5 INI TIDAK BOLEH DIBERIKAN KEPADA PELAJAR.

A.

PERANCANGAN INOVASI DALAM PdP


Tahap 1

Perancangan tidak jelas,


tidak teratur, strategi
tidak sesuai, tidak ada
sumber rujukan,
persembahan sangat
lemah

B.

Tahap 2
Perancangan projek
inovasi kurang jelas,
kurang teratur, strategi
kurang sesuai, sumber
rujukan sangat terhad,
persembahan lemah

Tahap 3
Perancangan projek
inovasi jelas, tetapi
kurang teratur, strategi
sesuai, sumber rujukan
terhad, persembahan
mengikut format

Tahap 4

Tahap 5

Perancangan projek
inovasi jelas dan teratur,
strategi sesuai, sumber
rujukan sesuai dengan
tajuk, persembahan
mengikut format

Perancangan projek
inovasi sangat jelas dan
teratur, strategi sesuai,
sumber rujukan pelbagai
dan sesuai dengan tajuk,
persembahan kreatif dan
mengikut format

Tahap 4

Tahap 5

PELAKSANAAN INOVASI DALAM PdP


Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Penglibatan murid
tidak jelas, tidak teratur
dan tidak mengikut
jadual perancangan.

Penglibatan murid
kurang jelas, kurang
teratur dan kurang
mengikut jadual
perancangan.

Penglibatan murid
jelas, tetapi kurang
teratur dan kurang
mengikut jadual
perancangan.

Penglibatan murid
jelas, teratur dan
mengikut jadual
perancangan.

Penglibatan murid
sangat jelas, sangat
teratur dan mengikut
jadual perancangan.

Projek inovasi tidak


memberi Impak kepada
murid

Projek inovasi kurang


memberi Impak kepada
murid

Projek inovasi kurang


memberi Impak kepada
murid

Projek inovasi jelas


memberi Impak kepada
murid

Projek inovasi sangat


jelas memberi Impak
kepada murid

C.

PENILAIAN PROJEK INOVASI DALAM PdP


Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tidak jelas dan tidak


teratur dalam
menyediakan laporan
projek inovasi

Kurang jelas dan kurang


teratur dalam
menyediakan laporan
projek inovasi

Jelas tetapi kurang


teratur dalam
menyediakan laporan
projek inovasi

Jelas dan teratur dalam


menyediakan laporan
projek inovasi

Sangat jelas dan sangat


teratur dalam
menyediakan laporan
projek inovasi

Tidak jelas dan tidak


teratur dalam
menyediakan cadangan
penambahbaikan dan
laporan akhir
pelaksanaan projek
inovasi

Kurang jelas dan kurang


teratur dalam
menyediakan cadangan
penambahbaikan dan
laporan akhir
pelaksanaan projek
inovasi

Jelas tetapi kurang


teratur dalam
menyediakan cadangan
penambahbaikan dan
laporan akhir
pelaksanaan projek
inovasi

Jelas dan teratur dalam


menyediakan cadangan
penambahbaikan dan
laporan akhir
pelaksanaan projek
inovasi

Sangat jelas dan sangat


teratur dalam
menyediakan cadangan
penambahbaikan dan
laporan akhir
pelaksanaan projek
inovasi

D.

CATATAN REFLEKSI
Tahap 1

Kurang berusaha untuk

Tahap 2
Ada usaha untuk menilai

Tahap 3
Sentiasa berusaha

Tahap 4
Berjaya menilai kekuatan

Tahap 5
Sangat berjaya menilai

menilai diri

kekuatan dan kelemahan


diri.

menilai kekuatan dan


kelemahan diri.

dan kelemahan diri.

kekuatan dan kelemahan


diri.

Tidak dapat
menghubungkaitkan
sebab dan akibat tentang
tindakan yang telah
diambil.

Kurang dapat
menghubungkaitkan
sebab dan akibat tentang
tindakan yang telah
diambil.

Dapat
menghubungkaitkan
sebab dan akibat yang
telah diambil.

Berjaya
menghubungkaitkan
sebab dan akibat tentang
tindakan yang diambil

Sangat berjaya
menghubungkaitkan
sebab dan akibat tentang
tindakan yang diambil

Tidak menunjukkan
usaha untuk
menghubung kait dalam
merancang dan
membuat tindakan
susulan.

Kurang mengaitkan
situasi dan pengalaman
untuk membuat inferens.

Dapat mengaitkan situasi


dan pengalaman untuk
membuat inferens.

Berjaya mengaitkan
sebab dan akibat untuk
membuat inferens.

Sangat berjaya
mengaitkan sebab dan
akibat untuk membuat
inferens.

Berjaya meramal kesan


sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan.

Sangat berjaya meramal


kesan sesuatu tindakan
dan bertindak
berlandaskan bukti,
seterusnya merancang
langkah susulan.