Anda di halaman 1dari 68

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

BIOLOGI
TINGKATAN 5

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia
2013

Buku Spesifikasi Kurikulum Biologi Tingkatan 5 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum
Specifications Form 5 Biology terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4-8, Blok E9 Kompleks
Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Malaysia
Tel: 603-88889917
Laman Web: http//www.moe.gov.my
Cetakan Pertama 2013
Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum
Curriculum Development Centre, 2007

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain
kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN
Rukun Negara

iii

Bidang Pembelajaran:

3. Komposisi Kimia Dalam Sel

27

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

iv

Bidang Pembelajaran:

4. Pembahagian Sel

32

Falsafah Pendidikan Sains Negara

Kata Pengantar

vi

Menyiasat Fisiologi Hidupan

35

Pendahuluan

Bidang Pembelajaran:

1. Nutrisi

35

Matlamat

Bidang Pembelajaran:

2. Respirasi

49

Objektif

Kemahiran Saintifik

Menyiasat Perhubungan Hidupan Dengan

Kemahiran Berfikir

Persekitaran

56

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

10

Bidang Pembelajaran: 1. Ekosistem Dinamik

56

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

12

Bidang Pembelajaran: 2. Ekosistem Terancam

63

Organisasi Kandungan

16

Pengenalan Kepada Biologi

18

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan Kepada Biologi

18

Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan

20

Bidang Pembelajaran: 1. Struktur Dan Organisasi Sel

20

Bidang Pembelajaran: 2. Pergerakan Bahan


Merentas Membran Plasma

20

iii

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang
lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan

diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA


Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya
Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix

PRAKATA

pendekatan inkuiri, strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah

Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian

dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan

Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan

sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat

sebagai

ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar

pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4

negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan,

sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain

Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia

di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan

dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di

teknologi.

peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun

Kurikulum

Biologi

direka

bentuk

bukan

sahaja

untuk

menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran


dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi
berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran
dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan
semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan
menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan
bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya.
Kurikulum Biologi bertujuan menghasilkan murid yang aktif

bahasa

pengantar

dalam

pengajaran

dan

2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia


disediakan

dalam

dwibahasa.

Langkah

ini

bertujuan

membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan


perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.
Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi
kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima
kasih.

melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan.


Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas
dalam

penyiasatan

saintifik

melalui

aktiviti

amali

eksperimen. Justeru kurikulum Biologi menekankan

dan

(DATO HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD)


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
xi

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

PENDAHULUAN

menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains
Tambahan.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah di

bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni

reka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, menyediakan

dan

Falsafah

murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat

Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah rendah dan

menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk menengah atas

menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu

di reka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif

seperti yang dihasratkan.

dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat

bermoral

tinggi.

Hasrat

ini

termaktub

dalam

keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.


Malaysia yang menuju ke arah status negara maju, perlu
mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu,

Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung,

berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif

dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan

serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi

teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan

dimasa hadapan. Selari dengan aspirasi ini, pembangunan

menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi

warganegara yang kritis, kreatif dan berketerampilan, bersifat

yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara.

terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah


diperlukan.

Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Sukatan


Pelajaran (SP) dan Spesifikasi Kurikulum (SK). SP mengandungi

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains

tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk

teras dan empat matapekajaran sains elektif. Mata pelajaran teras

tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun

adalah sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains

untuk mata pelajaran Sains Teras. SK mengandungi maklumat

menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat

kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan


kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

saintifik dan nilai murni, stategi pengajaran dan pembelajaran dan

OBJEKTIF

kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif


pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan
perbendaharaan kata.

Kurikulum Biologi untuk sekolah menengah membolehkan murid:


1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip
biologi serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan

MATLAMAT

fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.


2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip

Matlamat kurikulum Biologi untuk sekolah menengah adalah

biologi dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka

4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan

secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai

seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni.

murni

dalam

penyelesaian

masalah,

dan

membuat

keputusan berkaitan isu biologi.


Murid yang telah mengikuti kurikulum biologi sekolah menengah

5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan

akan memperolehi asas biologi yang membolehkan mereka

status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan

memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara

teknologi dan boleh menyumbang ke arah pembangunan

rasmi dan tidak rasmi.

sains dan teknologi.


6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat

bijak dan berkesan.

yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan

7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam

8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan

menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan


bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap

Kemahiran Proses Sains

pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.


10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid

adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk

mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan

Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah

hidup manusia sejagat.

kepada yang kompleks.

11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang


kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi

pemuliharaan dan pemeliharaannya.

seperti berikut:
Kemahiran Manipulatif

KEMAHIRAN SAINTIFIK
Kemahiran

manipulatif merupakan

kemahiran

psikomotor

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.

dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran

perkara yang berikut:

saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik

merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang


aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen
dan projek.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan


kemahiran manipulatif.

menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan


sains dengan betul.

mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul


dan selamat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

KEMAHIRAN BERFIKIR

(peringkat tinggi) yang melibatkan beberapa langkah dan setiap


langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu

Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada

menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada

proses berfikir.

pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam


sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah

Kemahiran Berfikir Kritis

untuk mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini


boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti

berfikrah.

yang berikut:

Pengajaran

dan

pembelajaran

yang

menekankan

kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada

Mencirikan

pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti

dan unsur sesuatu konsep atau objek.

murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan


pembelajaran.

Dalam

proses

ini

aktiviti

pengajaran

dan

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan

pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan

dan

kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,

membezakan

sesuatu objek atau peristiwa.

Mengumpulkan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan

dan

fenomena kepada kumpulan masing-masing

pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa

mengelaskan

berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

sepunya.

menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.


Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang
tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh
mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir
merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib

berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Kemahiran Berfikir Kreatif

seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.


Menyusun

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib

mengikut

berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah


seperti yang berikut:

keutamaan
Menjanakan idea
Menganalisis

dengan sesuatu perkara.

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya

kepada

bahagian

yang

lebih

kecil

Menghasilkan idea yang berkaitan

bagi

memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu


keadaan atau peristiwa untuk mencari

mencari makna yang tersirat.

sesuatu
Mengesan

Mengesan pandangan atau pendapat

kecondongan

berpihak kepada atau menentang sesuatu.

kesimpulan

awal

yang
benar

sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

bukti atau dalil yang sah.


Membuat

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu

kesimpulan

kajian

hipotesis.

corak

atau tidak benar untuk menerangkan

dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan

berdasarkan

Membuat

munasabah, yang mungkin

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

yang

atau

hubungan.

yang

Membuat inferens
Menilai

struktur

kepada

sesuatu

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu


peristiwa berdasarkan pemerhatian
dan pengalaman yang lalu atau data
yang boleh dipercayai.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Mengitlakkan

Membuat pernyataan umum terhadap

Menganalogikan

Membentuk

kefahaman

tentang

sesuatu perkara untuk keseluruhan

sesuatu konsep yang kompleks atau

kumpulan berdasarkan pemerhatian

abstrak secara mengaitkan konsep itu

ke

dengan konsep yang mudah atau

atas

sampel

atau

beberapa

maklumat daripada kumpulan itu.

maujud yang mempunyai ciri yang


serupa.

Membuat gambaran

Membuat

tanggapan

mental

membayangkan

sesuatu

atau
idea,

Mereka cipta

Menghasilkan sesuatu yang baru atau

konsep, keadaan atau gagasan dalam

melakukan pengubahsuaian kepada

minda atau fikiran.

sesuatu

yang

sedia

ada

untuk

mengatasi masalah secara terancang.


Mensintesiskan

Menggabungkan

unsur

yang

berasingan untuk menghasilkan satu

Strategi Berfikir

gambaran menyeluruh dalam bentuk


seperti

Membuat hipotesis

pernyataan,

lukisan

dan

artifak.

berikut:

Membuat suatu pernyataan umum

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina

tentang hubungan antara pemboleh

pengertian,

ubah

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

yang

difikirkan

benar

bagi

menerangkan sesuatu perkara atau


peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji
untuk membuktikan kesahihannya.

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang

konsep

saling berhubung kait.

atau

model

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Membuat

Memilih

satu

keputusan

yang terbaik daripada beberapa alternatif


berdasarkan

Kemahiran Berfikir

alternatif penyelesaian
kriteria

tertentu

bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan.

Menyelesaikan

Mencari penyelesaian yang tepat secara

masalah

terancang terhadap situasi yang tidak


pasti atau mencabar ataupun kesulitan
yang tidak dijangkakan.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang


tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang
diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan
untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan
saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi

Kritis
Mencirikan
Membandingkan
& membezakan
Mengumpulkan
& mengelaskan
Membuat urutan

Menyusun
mengikut
keutamaan

Menganalisis

Mengesan
kecondongan

Menaakul

Menilai

gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi


berfikir.

Kreatif
Menjana idea
Menghubungkait

Membuat inferens

Meramalkan

Membuat
hipotesis

Mensintesiskan
Mengitlakan

Membuat
gambaran mental

Menganalogikan
Mereka cipta

Membuat
kesimpulan

berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan


membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi

Strategi Berfikir
Mengkonsepsikan
Membuat keputusan
Menyelesaikan
masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan

pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui

pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir

peringkat berikut:

secara berkesan.

1. KBSB diperkenalkan.
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir

4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan

utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah

dengan bimbingan guru.

seperti berikut:

5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain


untuk mencapai tugasan berfikir.

Kemahiran Proses

Kemahiran Berfikir

Sains
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains
diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan

Memerhatikan

Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat

Membandingkan dan membezakan

Pembangunan Kurikulum, 1999).

Menghubungkaitkan
Mengelaskan

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses

Mengumpulkan dan mengelaskan

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk


jawapan

kepada

sesuatu

masalah

atau

membuat

keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang


menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik.

Mencirikan

Membandingkan dan membezakan

Sains

mencari

Mencirikan

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

menggunakan

Membandingkan dan membezakan

nombor

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Membuat inferens

Meramalkan

Menghubungkaitkan

Mengawal pemboleh Mencirikan

Membandingkan dan membezakan

ubah

Membandingkan dan membezakan

Menganalisis

Menghubungkaitkan

Membuat

Menganalisis

Menghubungkaitkan

Membuat hipotesis

Membuat gambaran mental

Mencirikan
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan

Menggunakan

Membuat urutan

Menjana idea

perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan

Membuat hipotesis

dan masa

Meramalkan
Mensintesiskan

Mentafsir data

Membandingkan dan membezakan


Menganalisis

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai
Mendefinisi secara

Menghubungkaitkan

operasi

Menganalogikan
Membuat gambaran mental
Menganalisis

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran


Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Penerangan:
Untuk

mencapai

hasil

pembelajaran

yang

dihasratkan

ini,

pengetahuan mengenai struktur dan organel dalam sel haiwan dan


Kurikulum biologi ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara
mengintegrasi pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan
kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
pengajaran

dan

pembelajaran,

guru

perlu

tumbuhan

boleh

dipelajari melalui

aktiviti membanding

dan

membeza. Penguasaan kemahiran membanding dan membeza


adalah sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai sel haiwan
dan sel tumbuhan itu sendiri. Ini membolehkan murid memahami
tajuk mitosis dan meiosis.

menitikberatkan

penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan,


di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI


Pengalaman pembelajaran biologi boleh memupuk sikap dan nilai
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan

adalah seperti berikut:

pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir

minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.


rajin dan tabah.

Contoh:

bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan


serta terhadap alam sekitar.

Hasil Pembelajaran

Membanding dan membezakan


sel haiwan dan sel tumbuhan
berdasarkan struktur dan
organel.

menyedari bahawa sains merupakan satu daripada


cara untuk memahami alam.
menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
dan sihat.
menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Kemahiran berfikir

10

membanding dan membezakan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

berhemah tinggi dan hormat-menghormati.

contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu

menghargai sumbangan sains dan teknologi.

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan

mensyukuri nikmat yang dikurniakan tuhan.

eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

berfikiran kritikal dan analitis.


luwes dan berfikiran terbuka.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan

baik hati dan penyayang.

penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

bersifat objektif.

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu

sistematik.

bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran

bekerjasama.

tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum

adil dan saksama.

memulakan pelajaran.

berani mencuba.
berfikir secara rasional.

Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan

yakin dan berdikari.

dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum

Contoh :

berlaku mengikut peringkat berikut:


Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan
sikap saintifik dan nilai murni.

Tingkatan :

Hasil Pembelajaran : 2.0 Variasi

Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

Objektif

Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai

Pembelajaran :

murni.

Tingkatan Lima

2.3 Menghormati sesama manusia walaupun

terdapat variasi

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti
pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik
dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai

11

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Hasil

menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara

Pembelajaran : Menerima hakikat kewujudan variasi di


kalangan manusia dan saling
menghormati antara satu sama.

dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

Cadangan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Aktiviti

Pembelajaran :

Mengambil bahagian dalam permainan

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum biologi

dan aktiviti kelab yang melibatkan individu

mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah

dari pelbagai kaum.

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan

Menjalankan satu sketsa bagi menunjukkan rasa

ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang

hormat kepada semua makhluk ciptaan Tuhan.

murid ke tahap yang optima. Pembelajaran berfikrah dapat

Sikap saintifik

mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri,

dan nilai murni : Menyayangi dan menghormati anatara satu sama

konstruktivisme,

pembelajaran

kontekstual

dan

pembelajaran

lain.

masteri. Aktiviti yang dirancang dalam pembelajaran berfikrah

Baik hati dan penyayang.

mestilah yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid

Menghargai keseimbangan alam.

dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan

kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam

tuhan. Bekerjasama.

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan


kepada

Penerapan Unsur Patriotisme

murid

dan

murid

diminta

menyelesaikan

menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan


secara

aktif

dalam

pengajaran

pembelajaran

mengintegrasikan

patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran

kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan

12

pemerolehan

dan

Kurikulum biologi dapat mengukuhkan dan memupuk unsur


proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid

masalah

pengetahuan,

yang

penguasaan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Inkuiri penemuan
Inkuiri

penemuan

merupakan

pendekatan

yang

mementingkan

pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal


dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka.

murid

berpeluang

bekerjasama,

berkongsi

idea

dan

pengalaman serta membuat refleksi.

pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud


mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang
berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

Sains, Teknologi dan Masyarakat

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat

utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti

menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian

eksperimen

akan menyiasat

mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti

kesimpulan

sendiri.

Guru

sesuatu

kemudian

fenomena
membimbing

dan

mencapai

murid

untuk

pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi dan

memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran

Masyarakat (STM).

berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan

Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai

dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran

digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.

sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains

Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung

dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi

oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta


implikasi kepada masyarakat.

Konstruktivisme

Pembelajaran Kontekstual

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman mereka sendiri.

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar

Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:

secara

guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

teori

sahaja

tetapi

dapat

menghargai

kerelevanan

pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan

13

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat

tidak

menarik

akan

membosankan

murid

dan

seterusnya

seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah


pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

Pembelajaran Masteri
Pembelajaran

masteri

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid


merupakan

satu

pendekatan

yang

serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan

memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang

sebagai

penyampai

pengetahuan

dan

pakar

rujuk

bidang

ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap

pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam

murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi

pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap

kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan

kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan

dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses

aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai

pengajaran dan pembelajaran

cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.


Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran


Pendekatan

pengajaran

dan

pembelajaran

dilaksanakan

melalui

pelbagai

kaedah

pengajaran dan pembelajaran.


tersebut

boleh

pengajaran

dan

Eksperimen

pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan

dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran

dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui

dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang

penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu

tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk Cadangan Aktiviti

secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran

Pembelajaran. Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan

berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu.


Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti
Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang

14

berikut:
Mengenal pasti masalah.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Membuat hipotesis.

Perbincangan

Merancang eksperimen.

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat


berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan

Mengawal pembolehubah.

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan.

Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah


mengumpulkan data dan menganalisis data.

sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak

sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan


soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

Menjalankan eksperimen.

Mengumpulkan data.

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh

Menganalisis data.

simulasi

Mentafsirkan data.

penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan

Membuat kesimpulan.

sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang

Membuat pelaporan.

Simulasi
yang

utama

ialah

main

peranan,

permainan

dan

telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus


dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun
daripada

untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh

eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang

digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat

merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka

membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep

cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan

dan prinsip yang dipelajari.

Dalam

kurikulum

ini,

adalah

dicadangkan

selain

bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan


hasil eksperimen mereka.

Projek
Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk
mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang
panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk
dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-

15

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek

Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan

menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah,

dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

seperti word processers, perisian persembahan grafik dan


hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

menganalisis dan mempersembahkan data.

Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.


Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,

Penggunaan teknologi lain seperti data loggers dan antara muka

muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.

berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu

Lawatan

pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.

ke

tempat-tempat

sedemikian

boleh

menjadikan

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk


mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang
secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan

ORGANISASI KURIKULUM SAINS

tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu


diadakan.

Kurikulum biologi ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap


tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP

Penggunaan Teknologi

mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP) dan setiap OP

Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai

mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP).

potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran


sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,

HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif.

komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh

Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, memahami,

menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. Peringkat dalam

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan

domain

pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang

mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan.

sukar.

HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti

16

afektif

adalah

menyedari,

menghargai,

menghayati,

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai

keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti

murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini

tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu

adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan

pengajaran dan pembelajaran biologi.

dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam


aktiviti pembelajaran.

HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara


am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada mudah
kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses
pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang
dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP
di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan
strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu
mengikut susunan dalam spesifikasi kurikulum.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman


pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil
pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu
guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang
berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau
lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu
aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh
mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan,
tahap kebolehan murid dan juga

17

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

TEMA

: FISIOLOGI KEHIDUPAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 SISTEM PENGANGKUTAN


Objektif
Pembelajaran
1.1
Memahami
keperluan sistem
pengangkutan
dalam organisma
multisel

18

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Menjalankan aktiviti untuk mengenal Murid dapat:


pasti masalah yang dihadapi oleh
organisma multisel dan
Bandingkan
Mengenal pasti masalah yang
menerangkan bagaimana masalah
mungkin dihadapi oleh organisma organisma unisel dan
itu diatasi oleh organisma multisel
multisel untuk mendapatkan
organisma multisel.
berbanding dengan organisma
keperluan sel dan pembuangan
unisel:
bahan kumuh.
(a) Menghubungkaitkan saiz dengan
nisbah jumlah luas permukaan
per isipadu (JLP/I).
(b) Membincangkan bagaimana
nisbah (JLP/I) mempengaruhi
pergerakan zat terlarut
merentasi kubus.
(c) Menghubungkaitkan hasil dari
(a) dan (b) kepada masalah
yang dihadapi oleh organisma
multisel untuk keperluan
persekitaran dalaman sel.
(d) Mencadangkan cara-cara untuk Mencadangkan bagaimana
meningkatkan pergerakan zat
organisma multisel mengatasi
terlarut merentasi kubus tanpa
masalah tersebut.
mengubah saiz kubus tersebut.
(e) Menerangkan tentang keperluan
sistem pengangkutan di dalam
organisma multisel.

Perbendaharaan
kata

keperluan sel cell


requirement
bahan
pembuangan
waste product
pengangkutan
transport
jumlah luas
permukaan total
surface area

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

1.2
Mensintesiskan
konsep sistem
peredaran darah

Rujuk kepada bahan bacaan dan


tonton simulasi komputer mengenai
sistem peredaran darah dan
bincangkan perkara berikut:
(a) menyatakan sistem peredaran
darah.

Murid dapat:

menyatakan sistem peredaran


darah.

(b) tiga komponen sistem


peredaran darah iaitu medium
pengangkutan, salur dan organ
pengepaman.

menyatakan tiga komponen


sistem peredaran darah dalam
manusia dan haiwan.

(c) darah dan hemolimfa sebagai


medium pengangkutan.

(d) komposisi darah manusia.

(e) fungsi darah dan hemolimfa di


dalam pengangkutan.

menyatakan medium
pengangkutan dalam manusia
dan haiwan.
menyatakan komposisi darah
manusia.
menerangkan fungsi darah dan
hemolimfa dalam pengangkutan.

(f) struktur salur darah manusia:


arteri, vena dan kapilari.

menghuraikan struktur salur


darah manusia.

Hanya
penerangan salur darah blood
ringkas
diperlukan vessel
untuk salur darah
manusia.
jantung heart

menerangkan penghasilan daya


yang menyebabkan peredaran
darah dalam manusia.

Kitar kardium
diperlukan.

(g) struktur dan fungsi asas jantung


manusia.
(h) peredaran darah manusia dari
segi :
(i) pengepaman jantung
(ii) pengecutan otot rangka di
sekitar vena.

Nota

Perbendaharaan
kata

sistem peredaran
circulatory system

komposisi
composition

tidak otot kardium


cardiac muscle
otot rangka
skeletal muscle

19

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


(i) mekanisme kawal atur tekanan
darah.

Hasil Pembelajaran

menerangkan secara ringkas


bagaimana tekanan darah
dikawal atur.

Perhatikan jantung ikan, ayam


dan/atau lembu, dan catatkan
persamaan dan perbezaan dari segi
saiz dan bilangan ruang.

1.3
Memahami
mekanisme
pembekuan
darah

membanding dan membezakan


sistem peredaran darah dalam:
manusia, ikan dan amfibia.

Membuat gambaran mental dan


melukis peta konsep berkenaan
sistem peredaran dalam manusia.

mengkonsepsikan sistem
peredaran dalam manusia.

Memerhatikan fotomikrograf darah


beku.
Membincangkan keperluan
pembekuan darah daripada aspek
berikut:
(a) mencegah kehilangan darah
yang serius.
(b) mencegah kemasukan
mikroorganisma dan bendasing.
(c) mengekalkan tekanan darah.
(d) mengekalkan peredaran darah
dalam sistem peredaran darah
tertutup.

Murid dapat:

otot tekanan darah


dan blood pressure

pembekuan darah
blood clotting
salur darah
tercedera
damage blood
vessel

20

menerangkan keperluan
pembekuan darah pada bahagian
salur darah yang cedera.

Perbendaharaan
kata

Baroreseptor di aorta
dan arteri
karotid mekanisme kawal
hendaklah
atur regulatory
dinyatakan.
mechanism
Efektor adalah
licin pada ateri
otot kardium.

Menggunakan rajah skema untuk


membandingkan sistem peredaran
darah dalam: manusia, ikan dan
amfibia.

Menggunakan rajah skema untuk

Nota

menerangkan mekanisme
pembekuan darah.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

menerangkan mekanisme
pembekuan darah.

Meramalkan masalah berkaitan


pembekuan darah seperti hemofilia
atau trombosis.

1.4
Mensintesiskan
konsep sistem
limfa

Melukis rajah skema tentang


pembentukan bendalir tisu dan
limfa, seterusnya membincangkan
perkara-perkara berikut:
(a) ruang antara sel.
(b) bahan dari kapilari darah masuk
ke dalam ruang antara sel.
(c) komposisi bendalir tisu.
(d) kepentingan bendalir tisu.
(e) keperluan bendalir tisu
dikembalikan ke dalam sistem
peredaran darah secara terus
atau melalui sistem limfa.
Menjalankan perbincangan tentang
perkara-perkara berikut:
(a) struktur sistem limfa.
(b) peredaran limfa.
(c) peranan sistem limfa dalam
pengangkutan.

Menggunakan pengurusan grafik


untuk membandingkan kandungan

meramalkan akibat daripada


mekanisme pembekuan darah
yang terjejas dalam individu.

impaired blood
clotting
pembekuan darah
terjejas

Murid dapat:
bendalir tisu
interstitial fluid

menerangkan pembentukan
bendalir tisu.
menyatakan komposisi bendalir
tisu.
menyatakan kepentingan bendalir
tisu.
menghuraikan keperluan
bendalir tisu dikembalikan ke
dalam sistem peredaran darah.

menghuraikan struktur sistem


limfa.
menerangkan bagaimana sistem
limfa dan sistem peredaran darah
saling melengkapi.

sistem limfa
lymphatic system

Hanya
menyatakan
duktus toraks dan nodus limfa
duktus limfa kanan, lymph nodes
nama khusus bagi
salur limfa dan nodus
limfa
tidak
diperlukan.

membandingkan kandungan
darah, bendalir tisu dan limfa.

21

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

darah, bendalir tisu dan limfa.

1.5
Memahami
peranan sistem
peredaran darah
dalam
mekanisme
pertahanan
badan

22

Menjalankan sesi percambahan


minda untuk meramalkan keadaan
seseorang sekiranya bendalir tisu
gagal dikembalikan ke dalam sistem
peredaran darah.

meramalkan apa yang akan


berlaku sekiranya bendalir tisu
gagal dikembalikan ke dalam
sistem peredaran darah.

Mengkaji gambar rajah atau


simulasi komputer tentang sistem
limfa dan seterusnya
membincangkan perhubungan
antara sistem limfa dan sistem
peredaran darah.

mengkonsepsikan hubungan
antara sistem limfa dengan
sistem peredaran darah.

Membincangkan keperluan
mekanisme sistem pertahanan
badan dalam manusia.

Murid dapat:

Mengumpul maklumat dan


membincangkan mekanisme sistem
pertahanan badan dengan merujuk
kepada:
(a) barisan pertahanan pertama
- kulit.
- membran mukus.
(b) barisan pertahanan kedua
- fagositosis oleh sel darah
putih.
(c) barisan pertahanan ketiga
- limfosit.

menyatakan fungsi lain sistem


peredaran darah selain daripada
pengangkutan.
mengenal pasti tiga barisan
mekanisme pertahanan badan.

mekanisme
pertahanan badan
bodys defence
mechanism

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Melukis, melabel dan menghuraikan


proses fagositosis oleh sel fagosit.

menghuraikan proses fagositosis.

Membincangkan perkara-perkara
berikut:
(a) antigen, antibodi, keimunan dan
pengimunan.
(b) kaitan antara antigen dan
antibodi dengan keimunan.

(c) jenis-jenis keimunan


(i) Keimunan aktif ( semula jadi/
buatan).
(ii) Keimunan pasif (semula jadi/
buatan)

menyatakan pengertian antigen


dan antibodi
menyatakan pengertian
keimunan dan pengimunan.
menghubungkaitkan antara
antigen dan antibodi dengan
keimunan.
menamakan dan memberi contoh
pelbagai jenis keimunan.

Menjalankan perbincangan dalam


kumpulan kecil dan
membentangkan hasil perbincangan
tentang perkara-perkara berikut:
(a) kesan HIV terhadap mekanisme
pertahanan badan.
(b) pemindahan HIV.
(c) pencegahan AIDS.

Menjalankan kajian dan


membincangkan nutrisi dan cara
kehidupan yang boleh
mempengaruhi sistem

Perbendaharaan
kata
keimunan
immunity
pengimunan
immunisation

Sindrom kurang
daya tahan
penyakit acquired
immune deficiency
syndrome (AIDS)

1.6
Menghargai
sistem
kardiovaskular

Nota

menyatakan kesan HIV terhadap


mekanisme pertahanan badan.
menghuraikan kaedah
pemindahan HIV.
mencadangkan cara untuk
mencegah penyebaran AIDS.

Murid dapat:
Memilih dan mengamalkan caracara yang baik untuk

23

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran
yang sihat

1.7
Memahami
pengangkutan
bahan-bahan di
dalam tumbuhan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


kardiovaskular yang sihat dan
seterusnya memilih dan
mengamalkan cara-cara yang
sesuai.

Membincangkan perkara-perkara
berikut:
(a) keperluan pengangkutan bahan
dalam tumbuhan.
(b) masalah yang mungkin dihadapi
oleh tumbuhan dalam
pengangkutan bahan dan cara
untuk mengatasinya.
Menjalankan aktiviti-aktiviti berikut:
(a) menunjukkan kehadiran xilem
sebagai satu sistem salur yang
berterusan untuk mengangkut
air dan mineral.
(b) menyediakan keratan rentas
dan keratan membujur batang
tumbuhan dikotiledon.
(c) mengkaji dan melukis rajah
keratan rentas batang, akar dan
daun dikotiledon.
Menghubungkaitkan perkaraperkara berikut:
(a) struktur xilem dengan fungsi
pengangkutan air dan mineral.
(b) struktur floem dengan fungsi

24

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

mengekalkan sistem
kardiovaskular yang sihat.

Murid dapat:

menyatakan keperluan
pengangkutan bahan dalam
tumbuhan.

mengenalpasti tisu vaskular di


dalam batang, akar dan daun.
menyatakan peranan tisu
vaskular di dalam pengangkutan
bahan.
mengenalpasti struktur tisu
vaskular.

menghubungkaitkan struktur
xilem dengan pengangkutan.
menghubungkaitkan struktur
floem dengan pengangkutan.

Keratan rentas
cross-section
Keratan membujur
longitudinal
section

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

pengangkutan bahan organik.

1.8
Mensintesis
konsep
pengangkutan
bahan di dalam
tumbuhan

Menjalankan eksperimen
menggelang batang tumbuhan
untuk menunjukkan fungsi floem
dalam pengangkutan bahan organik
secara berterusan.

Membincangkan perkara berikut:

Murid dapat :

(a) pengangkutan bahan organik


dalam tumbuhan.
(b) kepentingan translokasi dalam
tumbuhan.

Menjalankan perbincangan
kumpulan kecil dan
membentangkan perkara berikut:
(a) proses transpirasi.
(b) kepentingan transpirasi.
(c) laluan air dari tanah ke daun
menggunakan rajah skema.
(d) keadaan persekitaran yang
mempengaruhi kadar transpirasi.
Merancangkan dan menjalankan
eksperimen untuk mengkaji faktorfaktor yang mempengaruhi kadar
transpirasi seperti:

meramalkan kesan menggelang


batang tumbuhan.

menyatakanpengertian
translokasi.
menerangkan kepentingan
translokasi dalam tumbuhan.

menghuraikan proses transpirasi.


menerangkan kepentingan
transpirasi.
menghuraikan laluan air dari
tanah ke daun.
menyatakan faktor- faktor luaran
yang mempengaruhi kadar
transpirasi.
merekabentuk eksperimen untuk

Menggelang batang
tumbuhan
adalah
proses
membuang
satu lingkaran kulit
pokok
serta
tisu
floemnya
daripada
pokok berkayu.

Penerangan tentang
mekanisme
translokasi tidak
diperlukan.

laluan air
pathway of water
faktor persekitaran
environmental
factor
keamatan cahaya
light intensity
kelembapan relatif
relative humidity

kadar transpirasi
rate of transpiration

25

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

(a) pergerakan udara.


(b) suhu.
(c) keamatan cahaya.
(d) kelembapan relative.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan:
(a) tekanan akar.
(b) daya lekitan dan daya lekatan
molekul air (tindakan kapilari).

26

Perbendaharaan
kata

mengkaji faktor-faktor yang


mempengaruhi kadar transpirasi.

Membincang dan melukis peta


konsep tentang pergerakan molekul
air dalam tumbuhan yang
melibatkan perkara berikut:
osmosis, tarikan transpirasi,
tindakan kapilari, pembukaan dan
penutupan stomata serta tekanan
akar.

Nota

menerangkan peranan tekanan


akar dalam pergerakan air pada
tumbuhan.
menerangkan peranan tindakan
kapilari dalam pergerakan air
pada tumbuhan.
mengkonsepsikan mekanisme
pengangkutan dalam tumbuhan.

tekanan akar root


pressure
tarikan transpirasi
transpiration pull
tindakan kapilari
capillary action

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 PERGERAKAN DAN SOKONGAN


Objektif
Pembelajaran
2.1
Memahami
pergerakan dan
sokongan pada
manusia dan
haiwan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menjalankan perbincangan dalam


Murid dapat:
kumpulan kecil tentang perkara
berikut:
(a) keperluan pergerakan dan
menerangkan keperluan
sokongan pada manusia dan
pergerakan dan sokongan
haiwan.
pada manusia dan haiwan.
(b) masalah yang mungkin dihadapi menghuraikan masalah yang
oleh manusia dan haiwan
dihadapi oleh manusia dan
berkaitan pergerakan dan
haiwan berkaitan pergerakan dan
sokongan.
sokongan.
(c) bagaimana mengatasi masalah
menerangkan bagaimana
di atas diatasi oleh manusia dan
masalah berkaitan pergerakan
haiwan.
dan sokongan pada manusia dan
haiwan dapat diatasi.
Mengkaji model rangka manusia
untuk mengenalpasti perkara
berikut:
(a) rangka paksi iaitu tengkorak,
menamakan tulang-tulang yang
vertebra serviks, vertebra toraks,
membentuk rangka paksi dan
vertebra lumbar, sakrum, koksiks,
rangka apendaj pada sistem
sternum dan tulang rusuk.
rangka manusia.
(b) Rangka apendaj iaitu skapula,
klavikel, humerus, ulna, radius,
lengkungan pelvik, femur, tibia,
dan fibula.

Nota

Perbendaharaan
kata

sokongan support
pergerakan
locomotion

rangka paksi
axial skeleton
rangka apendaj
appendage
skeleton
lengkungan pelvis
pelvic girdle

Memerhati kepak ayam untuk


mengkaji kedudukan dan sifat otot,
ligamen dan tendon.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Melukis dan melabelkan gambar
rajah lengan manusia untuk
menunjukkan kedudukan tulang,
otot rangka dan tendon.
Membincang secara ringkas
tentang:
(a) bagaimana tindakan tulang, otot
rangka, tendon dan sendi
membolehkan pergerakan
lengan atau kaki.
(b) keperluan impuls saraf dalam
pengecutan otot rangka.
(c) tindakan antagonis oleh otot
rangka.
(d) semua otot mempunyai dua
protein primer.
(e) sumber tenaga diperolehi
daripada ATP dihasilkan oleh
mitokondrion.
(f) fungsi rawan dan bendalir
sinovial pada sendi.

28

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

melabel tulang, otot rangka dan


tendon pada rajah lengan
manusia.

menerangkan bagaimana
Gelongsoran model sendi joint
pergerakan berlaku pada anggota filamen
dalam
hadapan.
pengecutan otot tidak pengecutan
diperlukan.
contraction

menyatakan fungsi rawan dan


bendalir sinovial pada sendi.

Memerhati dan membincangkan


mekanisme pergerakan pada cacing
tanah, belalang, ikan atau burung.

menerangkan secara ringkas


mekanisme pergerakan pada
haiwan.

Membincang dan membentangkan


hasil pendapatan masalah berkaitan
kekejangan otot, osteoporosis,
distrofi otot dan artritis.

menyatakan beberapa contoh


masalah yang dihadapi akibat
daripada sistem otot rangka yang
terjejas.

rawan cartilage
Hanya
penerangan
ringkas
diperlukan
untuk
mekanisme
pergerakan haiwan.
terjejas impaired
kejang otot
muscle cramp

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

2.2
Menghargai
sistem otot
rangka yang
sihat

Membincangkan cara memelihara


Murid dapat:
sistem otot rangka dengan
mengamalkan perkara berikut:
memelihara sistem otot rangka
(a) mengamalkan diet yang
manusia.
seimbang.
(b) menjaga postur badan yang
baik.
(c) menggunakan pakaian yang
sesuai semasa menjalankan
aktiviti harian.
(d) mengambil langkah berjaga-jaga
semasa menjalankan aktiviti
cergas.
(e) mengamalkan teknik senaman
yang betul dan selamat.

2.3
Memahami
sokongan dalam
tumbuhan

Membincangkan perkara berikut:


(a) keperluan sokongan pada
tumbuhan.
(b) apakah masalah berkaitan
sokongan yang dihadapi oleh:
(i) tumbuhan akuatik.
(ii) tumbuhan daratan.
(c) bagaimana tumbuhan akuatik
dan tumbuhan daratan
mendapat sokongan.

Nota

Perbendaharaan
kata

Murid dapat:
menerangkan keperluan
sokongan dalam tumbuhan.

menerangkan bagaimana
sokongan diperolehi dalam
tumbuhan akuatik.
menerangkan bagaimana
sokongan dalam tumbuhan
daratan dicapai melalui
pengubahsuaian tisu.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Menjalankan aktiviti yang berikut:
(a) mengkaji ciri-ciri penyesuaian
(aerenkima dan pundi udara)
untuk sokongan pada tumbuhan
terapung seperti keladi bunting.
(b) memerhati slaid tersedia keratan
rentas batang tumbuhan
berkayu untuk mengenal pasti
tisu sokongan.
(c) menyiasat bagaimana sokongan
diperolehi pada tumbuhan herba
tanpa kehadiran tisu berkayu,
contohnya bayam dan
keembung.

30

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOORDINASI DAN GERAKBALAS


Objektif
Pembelajaran
3.1
Memahami
koordinasi dan
gerakbalas

Cadangan aktiviti pembelajaran


Membincang dan membentangkan
dalam kumpulan kecil tentang
perkara berikut:
(a) rangsangan luar seperti
cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu,
tekanan dan sentuhan.
(b) rangsangan dalam seperti
aras gula dalam darah dan
tekanan osmosis darah.
(c) keperluan organisma hidup
bergerak balas terhadap
rangsangan.

Hasil Pembelajaran

Perbendaharan
Kata

Murid dapat:
persekitaran luar
external
environment

menyenaraikan perubahan
persekitaran luar dan dalam
yang dihadapi oleh organisma.
menyatakan mengapa
organisma perlu peka terhadap
perubahan persekitaran luar dan
dalam.
menjelaskan melalui contoh
maksud rangsangan dan gerak
balas.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:


(a) gerak balas manusia dan

haiwan terhadap
persekitaran luar dan dalam.
(b) gerak balas tumbuhan
terhadap persekitaran luar.
Menonton simulasi komputer
tentang laluan mengesan dan
memberi gerak balas terhadap
rangsangan dalam dan luar bagi
manusia dan haiwan, seterusnya
melukis rajah skema yang
melibatkan komponen-komponen
utama.

Nota

persekitaran dalam
internal
environment
rangsangan
stimulus
gerak balas
response

menyatakan komponen utama


dan laluan yang terlibat dalam
mengesan dan bergerakbalas
terhadap perubahan
persekitaran luar.
Komponen utama
adalah reseptor,
pusat intergrasi dan
efektor. Laluan
aferen dan eferen
juga terlibat.

31

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil Pembelajaran

3.2
Menganalisa
peranan sistem
saraf dalam
manusia

Membincangkan maksud
koordinasi.

Membincangkan peranan sistem


saraf.

Murid dapat:

Melukis gambar rajah yang


menunjukkan organisasi sistem
saraf.

Memerhati rajah grafik otak dan


melabel bahagian utama otak serta
menyatakan fungsinya.

Melukis dan melabel keratan rentas


saraf tunjang.

Membincangkan peranan utama


saraf tunjang.

Melukis dan melabel struktur neuron

eferen (nukleus, badan sel,


sitoplasma, dendrit, akson, sinaps
dendrit, salut mielin)
Mengenalpasti dan membincangkan
fungsi tiga jenis neuron.

32

menyatakan komponen utama


dan laluan yang terlibat dalam
mengesan dan mengawalatur
perubahan persekitaran dalam.

Nota
Mekanisme suap
balik negatif terlibat
dalam mengawalatur
persekitaran dalam.

Perbendaharan
Kata
Suap balik negatif
negative feedback

menjelaskan melalui contoh


maksud koordinasi.

menyatakan peranan sistem


saraf.
melukis dan melabel gambar
rajah tentang organisasi sistem
saraf.
menamakan bahagian utama
otak dan menyatakan fungsinya.
melukis dan melabel gambar
rajah keratan rentas saraf
tunjang.
menyatakan fungsi utama saraf
tunjang.
melabel struktur neuron eferen.
mengenalpasti jenis-jenis
neuron berdasarkan gambar
rajah.
menyatakan fungsi setiap jenis
neuron.

Bahagian otak yang


dikaji adalah
serebrum,
serebelum, medula
oblongata, pituitari,
hipotalamus dan
talamus.
Keratan rentas saraf
tunjang termasuklah
jirim kelabu, jirim
putih, akar dorsal,
akar ventral,
ganglion, saraf spina.

Sistem saraf
Nervous system
Saraf tunjang
spinal cord

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

Menonton animasi komputer


tentang penghantaran maklumat
dalam bentuk isyarat elektrik.

Hasil Pembelajaran

Membincangkan cara penghantaran


maklumat sepanjang neuron.
Melukis gambar rajah skema untuk
menunjukkan laluan penghantaran
maklumat dan membincangkan
perkara berikut:
(a) penerimaan rangsangan oleh
reseptor.
(b) dari reseptor ke sistem saraf
pusat.
(c) intergrasi dan interpretasi oleh
sistem saraf pusat.
(d) dari sistem saraf pusat ke
efektor.
(e) gerak balas oleh efektor.
Melukis dan melabel gambar rajah
ringkas sinaps.

Perbincangan dalam kumpulan kecil


tentang:

(a) penghantaran maklumat


melalui sinaps.
(b) peranan sinaps dalam

penghantaran maklumat.

menyatakan cara penghantaran


maklumat di sepanjang neuron.
menghuraikan dengan ringkas
laluan penghantaran maklumat
daripada reseptor kepada
efektor.

Nota

Perbendaharan
Kata
penghantaran
maklumat
transmission of
information
isyarat elektrik
electrical signals

melukis dan melabel gambar


rajah ringkas sinaps.

menghuraikan penghantaran
maklumat melalui sinaps.
menyatakan peranan sinaps
dalam penghantaran maklumat.

33

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

Membincangkan tindakan terkawal


dan tindakan luar kawal dengan
memberikan contoh.
Membincangkan:
(a) tindakan terkawal seperti
mengangkat tangan untuk
menjawab soalan.
(b) tindakan luar kawal yang
melibatkan otot rangka seperti
sentakan lutut.
(c) tindakan luar kawal yang
melibatkan otot licin, otot
kardium atau kelenjar seperti
tekanan darah yang normal.

3.3
Menganalisa
peranan hormon
dalam manusia

34

Hasil Pembelajaran

memberikan contoh tindakan


terkawal.
memberikan contoh tindakan
luar kawal.

membuat gambaran kasar


laluan penghantaran maklumat
dalam tindakan terkawal.

membuat gambaran kasar


laluan penghantaran maklumat
dalam tindakan luar terkawal.

Nota

Refleks bersyarat
tidak diperlukan

Perbendaharan
Kata
tindakan terkawal
voluntary action
tindakan luar kawal
involuntary
action

sentakan lutut
knee jerk
otot rangka
skeletal muscles

Melukis rajah skema bagi tindakan


refleks.
Mengunjungi rumah orang tua serta
menunjukkan rasa simpati terhadap
warga tua, pesakit Alzheimer dan
Parkinson.

Membincang dan membentangkan


dalam kumpulan kecil berkenaan :
(a) hormon.
(b) sistem endokrin.
(c) keperluan sistem endokrin
walaupun sudah wujud
sistem saraf.

Murid dapat:

melukis rajah skema yang


menunjukkan arka refleks.
memberikan contoh penyakit
yang berkaitan dengan sistem
saraf.

menyatakan maksud hormon.


menyatakan maksud sistem
endokrin.
menyatakan keperluan sistem
endokrin.

otot licin smooth


muscles
arka refleks reflex
arc

kelenjar endokrin
endocrine glands

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

(d) proses fisiologi yang tidak


dikawal atur secara langsung
oleh sistem saraf seperti kitar
haid, perkembangan ciri-ciri
seks sekunder, pertumbuhan
dan lain-lain.

Hasil Pembelajaran

(e) sistem endokrin menjadi


pelengkap kepada sistem saraf.
Menjalankan aktiviti dalam
kumpulan untuk melabel kelenjar
utama dalam sistem endokrin.

Menamakan hormon utama yang


dihasilkan oleh setiap kelenjar
endokrin.

Memadankan hormon dan


fungsinya dalam proses fisiologi
berikut :
(a) pembiakan.
(b) pertumbuhan.
(c) homeostasis.

Nota

Perbendaharan
Kata

menyatakan proses fisiologi


yang tidak dikawal atur secara
langsung oleh sistem saraf.

menerangkan bagaimana sistem


endokrin menjadi pelengkap
kepada sistem saraf.
Kelenjar utama yang
diperlukan :
hormon
perangsang
folikel
hormon
menamakan hormon-hormon
utama yang dirembes oleh
peluteinan
estrogen
setiap kelenjar endokrin.
progesteron
menyatakan fungsi hormon yang androgen
terlibat dalam proses fisiologi
hormon
tertentu.
pertumbuhan
hormon
perangsang tiroid
tiroksina
insulin
glukagon
hormon
antidiuresis
adrenalina
melabel kelenjar-kelenjar utama
dalam sistem endokrin.

35

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Membincangkan bagaimana
rembesan hormon boleh dikawalatur
oleh:

Nota

Perbendaharan
Kata

menerangkan dengan ringkas


pengawalaturan rembesan
hormon .

(a) hormon lain seperti hormon


perangsang tiroid (TSH).
(b) aras bahan tertentu seperti
glukosa.
(c) sistem saraf.
Membincangkan penglibatan kedua-
dua sistem saraf dan sistem
endokrin dalam situasi cemas
(melibatkan adrenalina).

menerangkan dengan ringkas


koordinasi yang melibatkan
kedua-dua sistem saraf dan
sistem endokrin dalam situasi
cemas.

Membincang dan membentangkan


dalam kumpulan kecil tentang
perkara berikut :

36

(a) kesan ketidakseimbangan


hormon tiroksina, hormon
pertumbuhan, hormon
antidiuresis dan insulin.

menyatakan kesan
ketidakseimbangan hormon.

ketidakseimbangan
hormon hormonal
imbalance

(b) penggunaan hormon untuk


merawat diabetis melitus dan
kekerdilan.

menyatakan kegunaan hormon


dalam perubatan.

kekerdilan
dwarfism

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

3.4
Mensintesis
konsep
homeostasis
dalam manusia.

Membincangkan perkara berikut:


(a) faktor fizikal suhu badan dan
tekanan darah
(b) faktor kimia dalam darah
tekanan separa oksigen dan
karbon dioksida, tekanan
osmosis dan tahap gula.
(c) keperluan mengekalkan
keadaan fizikal dan kimia yang
optimum bagi persekitaran
dalam.
(d) maksud homeostasis.

Murid dapat:

Merekabentuk dan menjalankan


eksperimen yang menunjukkan
kesan pengambilan kuantiti air
yang berbeza ke atas penghasilan
air kencing.
Membincangkan perkara berikut:
(a) hubungan di antara
pengawalaturan tekanan
osmosis dan penghasilan air
kencing.
(b) pembentukan air kencing.
(c) hubungan antara pembentukan
air kencing dan perkumuhan.
Melukis dan melabel struktur
berikut:
(a) ginjal.
(b) nefron.

Hasil Pembelajaran

menerangkan keperluan untuk


mengekalkan keadaan fizikal
dan kimia yang optimum bagi
persekitaran dalam.

menyatakan maksud
homeostasis.

merekabentuk eksperimen untuk


mengkaji kesan pengambilan
kuantiti air yang berbeza ke
atas penghasilan air kencing.

menghubungkait perubahan
tekanan osmosis darah dengan
penghasilan air kencing.

menerangkan pembentukan air


kencing.
menghubungkait pembentukan
air kencing dengan
perkumuhan.

Nota

Perbendaharan
Kata

Kawal atur faktor


fizikal dan kimia
persekitaran dalam
menjadi keperluan
untuk kemandirian.

kawal atur
regulation

Tindakan pam
natrium tidak perlu
dibincangkan.

37

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menonton simulasi komputer dan


melukis rajah skema untuk proses
pembentukan air kencing dan
membincangkan proses berikut:
(a) ultraturasan.
(b) penyerapan semula.
(c) rembesan.

Melukis rajah skema tindakan


hormon antidiuresis (ADH) dan
membincangkan perkara berikut:
(a) proses pengosmokawalaturan
oleh ginjal.
(b) suap balik negatif dalam
pengosmokawalaturan.

menghuraikan secara ringkas


mekanisme
pengosmokawalaturan.

meramalkan kesan kegagalan


fungsi ginjal.

Mengumpul maklumat dan


membincangkan perkara berikut:
(a) hemodialisis.
(b) pendermaan dan pemidahan
ginjal.

Mengingat kembali,
membincangkan dan melukis peta

konsep pelbagai mekanisme yang


bersama-sama mengekalkan
keadaan fizikal dan kimia organisma
dari segi:
(a) aras gula darah.

(b) suhu badan.


(c) tekanan separa oksigen dan
karbon dioksida.
(d) tekanan darah.

38

Nota
.

Menghuraikan pengawalaturan
aras gula darah.
menghuraikan pengawalaturan
suhu badan.
mengkonsepsikan homeostasis.

Perbendaharan
Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran
3.5
Mengamalkan
gaya hidup sihat

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Menunjukan gambar penagih dadah Murid dapat:


dan alkohol, kemudian
menerangkan kesan
membincangkan penyalahgunaan
Hanya maklumat
dadah dan alkohol.
penyalahgunaan dadah dan
ringkas yang
alkohol kepada manusia.
diperlukan.
Membuat penyelidikan dan laporan
berdasarkan:
(a) kesan penyalahgunaan dadah menerangkan faktor-faktor yang
dan alkohol terhadap sistem
membawa kepada
saraf.
penyalahgunaan dadah dan
(b) faktor sosial yang menyumbang
alkohol.
ke arah penyalahgunaan dadah
dan alkohol.

Menghadirkan diri dalam seminar


penyalahgunaan dadah dan alkohol.

Perbendaharan
Kata
penyalahgunaan
dadah drug
abuse

mengamalkan gaya hidup sihat.

Mengambil bahagian dalam kempen


antidadah dan alkohol.

39

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Objektif
Pembelajaran
3.6
Memahami
hormon
tumbuhan

40

Mengkaji dan membuat laporan:

Murid dapat:

(a)

menyatakan maksud hormon


tumbuhan.

(b) hormon tumbuhan seperti


auksin dan etilena.

memberi contoh hormon


tumbuhan.

(c) kesan auksin berdasarkan


penemuan saintifik tentang
fototropisme.

membuat inferens tentang


kesan auksin ke atas gerak
balas pertumbuhan.

(d) peranan auksin dalam


fototropisme dan geotropism.

menerangkan peranan auksin


dalam gerak balas tropisme.

(e) penggunaan hormon dalam


pertanian.

menyatakan kegunaan hormon


dalam pertanian.

maksud hormon tumbuhan.

Etilena juga dikenali


sebagai etena.

Perbendaharan
Kata

gerak balas
response

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0 PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN


Objektif
Pembelajaran
4.1
Menganalisa
pembentukan
gamet

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Membincangkan perkara berikut


tentang pembiakan:
(a) keperluan untuk membiak.
(b) dua jenis pembiakan.
(c) keperluan dalam pembentukan
gamet.

Murid dapat :

Mengkaji gambar rajah peringkatperingkat pembentukan sperma


dan ovum.

Membandingkan pembentukan
sperma dan ovum.

menerangkan keperluan
organisma untuk membiak.

menyatakan jenis pembiakan.

menerangkan keperluan
pembentukan gamet.

menghuraikan pembentukan
sperma dalam manusia.

menghuraikan pembentukan
ovum dalam manusia.

membandingkan pembentukan
sperma dan ovum.

Nota

Perbendaharaan
kata

Membiak
reproduce

41

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran
4.2
Menganalisa
peranan hormon
dalam kitar haid

42

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Membincangkan yang berikut:

Murid dapat :

(a) maksud haid.


(b) menghubungkait antara haid dan
kitar haid.
(c) kepentingan kitar haid.
(d) hormon yang terlibat dalam kitar
haid.

Mengkaji dan mentafsir graf berkaitan


aras hormon semasa kitar haid.

Mengkaji gambar rajah dan


membincangkan kesan aras hormon ke
atas:
(a) perkembangan folikel.
(b) pengovulan.
(c) pembentukan korpus luteum.
(d) ketebalan endometrium.

Membincang yang berikut:


(a) sindrom prahaid.
(b) putus haid.

menyatakan maksud haid.


menghubungkaitkan haid dan
kitar haid.
menyatakan kepentingan kitar
haid.
menyatakan hormon yang
terlibat dalam kitar haid.
menerangkan peranan hormon
dalam mengawalatur kitar haid.

Nota

Perbendaharaan
kata

kitar haid
menstrual cycle

menghubungkaitkan aras
hormon dengan perkembangan
folikel, proses pengovulan dan
pembentukan korpus luteum.
menghubungkaitkan aras
hormon dengan perubahan
ketebalan endometrium.
menyatakan maksud sindrom
prahaid.
menyatakan maksud putus
haid.

sindrom prahaid
premenstrual
syndrome (PMS)
putus haid
menopause

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran
4.3
Memahami
perkembangan
awal zigot dalam
manusia

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Mengunakan gambar rajah dan simulasi Murid dapat :


komputer untuk membincangkan
perkara berikut:
menghuraikan proses
(a) pembentukan zigot.
persenyawaan.
(b) perkembangan awal zigot sebagai
pembentukan satu bebola sel yang menghuraikan secara ringkas
kemudiannya menempel pada
proses perkembangan awal
dinding uterus.
pembentukan zigot.
(c) mengenalpasti morula dan
blastosista daripada gambarajah
menamakan dua peringkat
yang diberikan.
utama dalam perkembangan
(d) pembentukan kembar seiras,
zigot sebagai persediaan untuk
kembar tak seiras dan kembar
penempelan.
Siam.
menghuraikan proses
pembentukan kembar.
Menggambarkan pembentukan kembar
seiras dan kembar tak seiras, serta
memberi beberapa perbezaan
antara mereka.

membandingkan kembar
seiras dan kembar tak
seiras.

nyatakan fungsi plasenta


dalam perkembangan fetus.

menerangkan kelebihan fetus


mempunyai sistem peredaran
darah yang terpisah dari sistem
peredaran darah ibu.

Nota

Perbendaharaan
kata

persenyawaan
fertilisation
Hanya huraian
ringkas
diperlukan.
Penempelan
implantation
tali pusat
umbilical cord
kembar seiras
identical twins
kembar tak
seiras fraternal
twins

Membuat kajian dan laporan tentang :


(a) fungsi plasenta dalam
perkembangan fetus.
(b) kelebihan fetus mempunyai sistem
peredaran darah yang terpisah
daripada sistem peredaran darah
ibu.

43

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran
4.4
Menghargai
sumbangan
sains dan
teknologi dalam
pembiakan
manusia

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Membuat kajian dan laporan
berkenaan:

Hasil Pembelajaran

4.5
Mensintesiskan
konsep
pembiakan pada
tumbuhan

Memeriksa sekuntum bunga untuk


mengenalpasti:

Perbendaharaan
kata

Murid dapat :

(a) perancangan keluarga.


(b) bank sperma.
(c) permanian beradas.
(d) persenyawaan in vitro.
(e) ibu tumpang.
(f) penyakit kelamin.

Nota

menerangkan sumbangan sains


dan teknologi dalam
pembiakan manusia.
menerangkan isu moral yang
berkaitan dengan aplikasi sains
dan teknologi dalam pembiakan
manusia.
memberi pengertian tentang
penyakit kelamin.
memberikan contoh penyakit
kelamin.

permanian
beradas
artificial
insemination
persenyawaan
in vitro in vitro
fetilisation
ibu tumpang
surrogate mother

Murid dapat :

(a) bahagian-bahagian bunga.


(b) struktur bunga yang menghasilkan
sel pembiakan jantan dan sel
pembiakan betina.

mengenalpasti struktur jantan


dan betina dalam bunga.

debunga pollen
Melukis gambar rajah bagi
menunjukkan
peringkat-peringkat pembentukan :
(a) debunga daripada sel induk
debunga.
(b) pundi embrio daripada sel induk
pundi embrio.

44

pundi embrio
embryo sac

menghuraikan pembentukan
debunga.
menghuraikan pembentukan
pundi embrio di dalam ovul.

percambahan
germination

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Menghuraikan secara ringkas perkara
yang berlaku pada bahagian (a) dan
(b).

Hasil Pembelajaran

tiub debunga
pollen tube

menghuraikan pembentukan
zigot.
menghuraikan pembentukan
nukleus triploid.
mengkonsepsikan
persenyawaan ganda dua.

Membincang dan melukis peta konsep


tentang persenyawaan ganda dua
dalam tumbuhan berbunga.

menghubungkaitkan struktur
buah dengan bahagian dalam
bunga.

menerangkan kepentingan
persenyawaan ganda dua
dalam kemandirian tumbuhan
berbunga.

Memerhatikan struktur buah seperti


mangga, kacang panjang serta
menghubungkaitkan dengan
bahagian-bahagian dalam bunga:
(a) biji benih daripada ovul.
(b) kulit biji benih daripada lapisan
integumen.
(c) buah daripada ovari.
Membincangkan kepentingan
persenyawaan ganda dua dalam
kemandirian tumbuhan berbunga.

Perbendaharaan
kata

menghuraikan pembentukan
tiub debunga.

Menjalankan aktiviti bagi memerhati


percambahan debunga dalam larutan
gula.
Membincangkan perkara berikut :
(a) pembentukan dua nukleus jantan
daripada nukleus penjana.
(b) pembentukan zigot.
(c) pembentukan nukleus triploid.

Nota

persenyawaan
ganda dua
double
fertilisation
kulit biji
seed coat

45

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran
4.6
Memahami
pertumbuhan
dalam organisma
multisel

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Membincangkan keperluan
pertumbuhan.
Menjalankan perbincangan dalam
kumpulan yang kecil tentang yang
berikut :
(a) pertumbuhan sebagai proses tak
berbalik.
(b) pertambahan bilangan sel.
(c) pertambahan saiz sel.
(d) pembezaan sel.

Hasil Pembelajaran

Nota

Murid dapat :
menerangkan secara ringkas
keperluan pertumbuhan pada
organism.

Perbendaharaan
kata
pertumbuhan
growth
tak berbalik
irreversible

menerangkan maksud
pertumbuhan.

pembezaan sel
cell differentiation

Mengkaji gambar rajah atau slaid


tersedia untuk mengenal pasti zon
pertumbuhan pada hujung akar dan
hujung pucuk.

4.7
Memahami
lengkung
pertumbuhan

Menjana idea berkenaan parameter


yang sesuai digunakan dalam
pengukuran pertumbuhan.
Menjalankan aktiviti untuk mengkaji
lengkung pertumbuhan organisma
seperti bawang, jagung atau pokok
keembung.

46

Murid dapat :
mengenalpasti parameter yang
digunakan dalam pengukuran
pertumbuhan.
menghuraikan lengkung
pertumbuhan sigmoid pada
organisma.

Parameter yang
boleh digunakan
termasuk
ketinggian,
panjang, isipadu,
jisim kering dan
jisim segar.

lengkung
pertumbuhan
growth curve

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Mengkaji dan mentafsirkan data
berkenaan pertumbuhan manusia dan
seterusnya membincangkan perkara
berikut :
(a) bentuk lengkung pertumbuhan.
(b) fasa pada lengkung pertumbuhan.
(c) hubungan antara fasa pertumuhan
dengan lengkung pertumbuhan.

4.8
Memahami
pertumbuhan
primer dan
pertumbuhan
sekunder
pada tumbuhan

Hasil Pembelajaran

menghubungkaitkan bentuk
lengkung pertumbuhan dengan
fasa pertumbuhan organisma.

Mengkaji dan mentafsir lengkung


pertumbuhan serangga dan
menghubungkaitkan bentuk lengkungan
dengan pertumbuhannya.

menerangkan bentuk lengkung


pertumbuhan serangga.

Membincangkan jenis pertumbuhan


pada tumbuhan.

Murid dapat :
menyatakan jenis pertumbuhan
yang terdapat pada tumbuhan.

Menjalankan kajian lapangan bagi


mengenalpasti tumbuhan yang
mengalami pertumbuhan primer dan
pertumbuhan sekunder.
Memeriksa slaid tersedia atau gambar
rajah keratan rentas batang muda,
batang tua, akar muda, akar tua dalam
tumbuhan dikotiledon untuk
mengenalpasti tisu primer dan tisu
sekunder.

menamakan tisu yang terlibat


dalam pertumbuhan primer
dan pertumbuhan sekunder.

menyatakan kedudukan
tisu yang terlibat dalam
pertumbuhan primer dan
pertumbuhan sekunder.

Nota

Perbendaharaan
kata

pertumbuhan
primer primary
growth

47

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Membuat kajian dan laporan tentang
perkara berikut :
(a) menghubungkait pertumbuhan
primer dengan ketinggian,
sokongan dan pengangkutan
bahan.
(b) menghubungkait pertumbuhan
sekunder dengan sokongan
penambahan dan pengangkutan.
(c) menyatakan kepentingan
kambium vaskular dan kambium
gabus dalam pertumbuhan
sekunder.
(d) membandingkan tumbuhan yang
mengalami pertumbuhan sekunder
dengan tumbuhan yang tidak
mengalami pertumbuhan sekunder.
(e) kepentingan ekonomi bagi
tumbuhan yang mengalami
pertumbuhan sekunder.

48

Hasil Pembelajaran

menerangkan kepentingan
pertumbuhan primer.

menerangkan kepentingan
pertumbuhan sekunder.

membanding dan membezakan


antara tumbuhan yang
mengalami pertumbuhan
sekunder dengan tumbuhan
yang tidak mengalami
pertumbuhan sekunder.

menyatakan kepentingan
ekonomi bagi tumbuhan
yang mengalami
pertumbuhan sekunder.

Nota

Perbendaharaan
kata
pertumbuhan
sekunder
secondary growth

kambium gabus
cork cambium

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

TEMA

VARIASI DAN PEWARISAN

BIDANG PEMBELAJARAN :
Objektif
Pembelajaran

1.0 PEWARISAN

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.1
Membincangkan perkara berikut
Mensintesis
berdasarkan contoh :
konsep pewarisan (a) pewarisan
berdasarkan
eksperimen Mendel
(b) ciri dan trait
Mengkaji gambar rajah yang
menunjukkan eksperimen kacukan
monohibrid Mendel, kemudian
membincangkan perkara berikut :
(a) ciri dan trait dalam eksperimen
Mendel.
(b) faktor pewarisan
yang menentukan ciri tertentu.
(c) trait dominan dan resesif.
(d) gen dan alel.
(e) alel dominan dan alel resesif.
(f) fenotip dan genotip.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

Murid dapat:

menyatakan maksud pewarisan. Contoh :


ciri : ketinggian
trait : tinggi,
rendah

membezakan antara trait dan


ciri.

mengenalpasti ciri dan trait


dalam eksperimen Mendel
menyatakan faktor pewarisan
yang menentukan ciri tententu.
mengenalpasti trait dominan dan
resesif.
menerangkan gen dan alel.
menerangkan alel dominan dan
alel resesif.
menyatakan maksud fenotip.
menyatakan maksud genotip.

ciri : warna
trait : putih,
merah

pewarisan
inheritance

ciri
characteristic

faktor pewarisan
heredity factor

49

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

(g)
(h)

homozigot dan heterozigot,


nisbah fenotip dan nisbah
genotip generasi filial pertama
dan generasi filial kedua.

(i) kepentingan meiosis I dalam


pengasingan alel.

menghubungkaitkan
kombinasi alel yang dengan
genotip.
menghubungkaitkan fenotip
pada genotip.
menyatakan maksud
homozigot dan heterozigot.
menentukan nisbah fenotip
generasi filial pertama dan
generasi filial kedua.
menentukan nisbah genotip
generasi filial pertama dan
generasi filial kedua.

(j) maksud pewarisan monohibrid.


Menjalankan aktiviti menggunakan
butang berwarna / kacang untuk
menggambarkan Hukum Mendel
Pertama.

menyatakan maksud
pewarisan monohybrid.

mengkonsepsikan Hukum
Mendel Pertama.

Menyatakan maksud
pewarisan dihibrid,

Membincangkan Hukum Mendel


Pertama sebagai Hukum Segregasi.
Mengkaji rajah yang menunjukkan
keputusan eksperimen kacukan
dihibrid Mendel dan membincangkan
perkara berikut :
(a) maksud pewarisan dihibrid.

50

Nota

Rajah skema
seharusnya
menunjukkan
pengasingan alel
dalam meiosis

Perbendaharaan
Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

(b) kepentingan meiosis dari segi


pengaturan bebas kromosom .
Membincangkan Hukum Mendel Kedua
sebagai Hukum Pengaturan Bebas.
1.2
Memahami
pewarisan

Mengkonsepsikan Hukum
Mendel Kedua.

Murid dapat:
menyatakan sistem kumpulan
darah ABO dan faktor Rhesus
pada manusia,
menerangkan pewarisan
kumpulan darah ABO pada
Memeriksa lukisan mikrograf kromosom
manusia.
manusia dan :
(a) menentukan bilangan kromosom .
(b) menyusun pasangan homologus
berdasarkan lokasi sentromer dan
Membezakan autosom dan
saiz kromosom.
(c) menentukan autosom dan
kromosom seks.
kromosom seks.
Mengenalpasti pelbagai
Membandingkan kariotip manusia
kariotip manusia
normal dengan penghidap sindrom
Down.

Penggunaan segi
empat Punnett
diperlukan.

Membincangkan :
(a) kumpulan darah dan faktor
Rhesus (faktor Rh).
(b) pewarisan kumpulan darah ABO
dalam manusia.

Melukis rajah skema untuk


menunjukkan perkara berikut:
(a) menentukan jantina pada anak.

penentuan seks
sex determination

Menerangkan penentuan seks


anak,

51

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

(b)

.3
Memahami gen
dan kromosom

pewarisan terangkai seks bagi


hemofilia dan buta warna.

Menjelaskan dengan contoh


pewarisan terangkai seks.

Mengumpul maklumat dan


membincangkan :
(a) penyakit pewarisan seperti
talasemia.

Membincangkan tentang perkara


berikut:
(a) unit pewarisan.
(b) kedudukan gen.

Murid dapat:

Membina model asid deoksiribonukleik


(DNA) dan membincangkan tentang
perkara berikut :
(a) struktur nukleotida.
(b) struktur polinukleotida.
(c) struktur DNA heliks ganda dua.
Melukis rajah skema dan
menghubungkaitkan trait dengan unit
asas pewarisan dari segi:
(a) kromosom kepada DNA.
(b) DNA kepada gen.
(c) gen kepada protein.
(d) protein kepada trait organisma

52

Hasil Pembelajaran

Nota

Hanya ulasan
ringkas diperlukan.

Menghuraikan penyakit
pewarisan.

menyatakan unit pewarisan.


menyatakan kedudukan gen.

menghuraikan struktur asid


deoksiribonukleik (DNA).

menghuraikan dalam istilah


ringkas hubungkait trait
dengan unit asas pewarisan.

Perbendaharaan
kata
pewarisan
terangkai seks
sex linked
inheritance

heliks ganda dua


double helix

Penerangan
tentang mekanisme
sintesis protein
tidak diperlukan.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Membuat kajian dan laporan tentang
perkara berikut :
(a) cap jari DNA.
(b) projek genom manusia.
(c) kajian potensi sel stem.
(d) kejuruteraan genetik:
(i) terapi gen.
(ii) organisma yang diubahsuai
secara genetic.
(iii) penghasilan makanan yang
diubahsuai secara genetik .
(iv) ubat (penghasilan insulin).

Hasil Pembelajaran

menerangkan secara ringkas


kepentingan genetik kepada
manusia sejagat.

menghuraikan aplikasi dan


penyalahgunaan pengetahuan
genetik.

Nota

Perbendaharaan
kata
cap jari DNA
DNA
fingerprinting

kejuruteraan
genetik
genetic
engineering

Membincangkan implikasi perkara di


atas terhadap manusia.
Menjalankan aktiviti forum atau
membahaskan isu di atas dari sudut
etika dan isu moral.

membahaskan keperluan etika


dan moral dalam pengunaan
genetik.

etika ethics

Mengunjungi pusat penyelidikan yang


menjalankan kajian kejuruteraan
genetik.

53

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 VARIASI


Objektif
Pembelajaran
2.1
Memahami
variasi dalam
organisma

2.2
Memahami
punca variasi

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Membincangkan kepentingan variasi


dalam organisma.

Murid dapat :
menyatakan kepentingan
variasi dalam organisma.

Menjalankan aktiviti bagi menyiasat


variasi pada manusia dan
mempersembahkan data secara grafik.

Membincangkan variasi selanjar dan


variasi tak selanjar berdasarkan
graf.

Membandingankan variasi
selanjar dan variasi tak selanjar.

Membincangkan punca variasi dari


segi:
(a) faktor genetik.
(b) faktor persekitaran.

Murid dapat :

Membincangkan kesan faktor genetik


pada variasi.

54

Nota

Perbendaharaan
kata
variasi
variations

menyatakan contoh variasi


pada manusia.
menyatakan jenis-jenis variasi.

membandingkan variasi
selanjar dan variasi tak
selanjar.

menyatakan faktor yang


menyebabkan variasi.
menerangkan kesan faktor
genetik ke atas variasi.

variasi selanjar
continuous
variation
variasi tak
selanjar
discontinuous
variation

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

Menjalankan aktiviti seperti main


peranan atau membina model untuk
menunjukkan proses penggabungan
semula genetik.
Menjalankan aktiviti untuk mengkaji
kesan faktor persekitaran yang berbeza
ke atas variasi tumbuhan.

Membincangkan perkara berikut :


(a) mutasi kromosom.
(b) mutasi gen.

menerangkan pengaruh faktor


persekitaran ke atas variasi.

menerangkan kesan interaksi


antara faktor genetik dan faktor
persekitaran ke atas variasi.

Murid dapat :
menerangkan mutasi.

Membincangkan contoh mutasi dan


mutagen.

2.3
Menghormati
sesama manusia
walaupun
terdapat variasi

Membincangkan kepentingan variasi


dalam kemandirian spesies.

menerangkan kepentingan
variasi dalam kemandirian
spesies.

Mengambil bahagian dalam permainan


dan aktiviti kelab yang melibatkan
individu dari pelbagai kaum.

Murid dapat :
menerima hakikat kewujudan
variasi di kalangan manusia.

Menjalankan satu sketsa bagi


menunjukkan rasa hormat kepada
semua makhluk ciptaan Tuhan.

menghormati semua manusia di


sekeliling kita .

55

PDF to Word