Anda di halaman 1dari 4

Teori Erik Erikson

Teori perkembangan sosia-emosional

Diperkenalkan oleh Erik Erikson ( 1902 1994 ) yang merupakan


ahli neo-Freudian yang menerima rangka kerja psikoseksual Freud. Teori
perkembangan psikososial Erik Erikson adalah salah satu daripada teori teori
yang paling terkenal dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erik Erikson
percaya bahawa personaliti yang terbentuk dalam satu siri peringkat. Berbeza
dengan teori Freud peringkat psikoseksual, teori Erikson menerangkan kesan
pengalaman merentasi seluruh jangka hayat, dari lahir hingga kematian.

Salah satu unsur utama teori peringkat psikososial Erikson ialah


perkembangan identiti ego. Identiti ego rasa sedar diri kita berkembang melalui
interaksi sosial. Menurut Erikson, identiti ego kita sentiasa berubah ubah
disebabkan oleh pengalaman baru dan maklumat yang kita peroleh dalam
interaksi harian kita dengan orang lain. Di samping identiti ego, Erikson percaya
bahawa rasa kecekapan juga mendorong tingkah laku dan tindakan. Jika
diuruskan dengan buruk, orang itu akan merasai perasaan yang tidak
mencukupi.

Beliau juga menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi


perkembangan individu iaitu faktor kendiri, emosi, dan sosial. Teori Erikson
adalah berdasarkan lima prinsip iaitu:
i. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama
ii. Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas
iii. Perkembangan manusia mengikut tahap-tahap tertentu

iv. Setiap tahap mempunyai konflik dan ia mesti diatasi sebelum individu dapat
berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya .
v. Kegagalan

mengatasi

konflik

pada

suatu

tahap

akan

menjejaskan

perkembangan tahap yang berikut


Walau bagaimanapun, beliau telah menambah baikkan gambaran
dengan menambahkan peringkat perkembangan sosio-emosi manusia daripada
lima kepada lapan peringkat, mulai dari peringkat bayi hingga peringkat tua.
Beliau menyatakan bahawa di dalam setiap peringkat tingkah laku positif dan
negatif akan timbul yang menyebabkan penyesuaian psikologikal kerana konflik
emosinya.
Berikut adalah jadual konflik emosi dan ciri-cirinya yang dikenalpasti oleh
Erikson dari peringkat bayi hingga tua :

Peringkat konflik

Ciri-ciri perkembangan

Contoh / huraian

emosi

0 - 1 tahun(bayi)

Kepercayaan

lawan
ketidakpercayaan

1 -3 tahun
(awal kanak-kanak)

Rasa kepercayaan dibina Bayi mestilah menjalinkan


dalam tahun pertama
hubungan kasih sayang serta
kepercayaan
dengan
membina rasa kepercayaan pengasuh atau sebaliknya
secara peringkat
membentuk perasaan tidak
percaya. Hal ini demikian
membina
rasa bermakna, jika tidak diberi
ketidakpercayaan
jika
penjagaan yang sepatutnya
keperluannya tidak dapat
seperti
penyusuan,
tidak
dipenuhi
dijaga atau lampin tidak
ketidakpercayaan
ketidakpercayaan
akan bertukar,
kepada
orang
lain timbul
membentuk
tingkah
laku
dalam diri bayi yang akan
negatif
menimbulkan ketakutan dan
berprasangka
Keinginan memiliki kuasa
Perkembangan kanak-kanak
keinginan membuat sesuatu pada tahap ini tertumpu
kepada
perkembangan
dengan daya usaha sendiri
kemahiran
fizikal
seperti
berjalan dan pelbagai lagi.

Autonomi Lawan

Malu/Ragu

merasa malu jika tidak diberi


kuasa
merasa malu didepan orang

merasa takut
kesalahan.

Rasa
percaya
kepada
keupayaan diri timbul jika
berjaya
dan
menerima
sokongan. Sekiranya gagal
mereka
akan
ragu-ragu
terhadap keupayaan diri

melakukan

Kanak-kanak pada tahap ini


akan
cuba
berdikari
melakukan
sesuatu
dan
jika
bergerak cepat
gagal perasaan bersalah akan
timbul. Mereka meneroka
peka kepada yang betul dan
persekitaran dan mencuba
salah
kemahiran-kemahiran
baru.
Mereka juga suka bertanya
merasa serba salah jika dan meminta penjelasan dan
ketawa
rasa bersalah terhadap diri
sendiri akan timbul apabila
membina sikap negatif jika kanak-kanak dihukum atau
tidak diberi peluang semasa
merasa serba salah
mencuba kemahiran
belajar cepat

3-6 tahun
( awal kanak
kanak tadika )

Inisiatif

lawan

serba salah

keinginan menguasai sesuatu


keinginan berjaya
6-11 tahun
( kanak-kanak)

kerajinan

lawan

rasa rendah diri.

menguasai kemahiran asas


fizikal dan sosial

memerlukan
peneguhan
positif/ penghargaan terhadap
tugas
yang
disempurnakannya
merasa komplek rendah diri
jika dikritik.

Remaja mesti berjaya mencari


identiti dalam pelbagai aspek
seperti pekerjaan, peranan
menghadapi krisis identiti
jantina,
social,
dan
sebagainya
jika
tidak
sensitif kepada perubahan
perasaan rendah diri akan
badan dan imej diri
Cuba memahami diri

12-20 tahun
(remaja)

Kanak-kanak
mesti
menghadapi
pembelajaran
kemahiran
baru
atau
sebaliknya menghadapi risiko
perasaan
rendah
diri,
kegagalan dan tidak cekap.
Kemahiran yang diperoleh
berkisar
di
alam
persekolahan.Kanak-kanak
yang gagal dalam peringkat ini
akan merasa rendah diri dan
tiada keupayaan bukan sahaja
terhadap
pencapaian
akademik tetapi juga dalam
hubungan
sosial
dengan
individu
di
persekitaran
mereka

Identiti

lawan

keliruan
identiti

timbul. Mereka akan meniru


orang
lain
di
membentuk konsep kendiri identiti
persekitaran. Sekiranya gagal,
positif dan juga negatif
akan
timbul
kecelaruan
identiti,
rasa
tidak
selamat,
perkembangan
emosi
raguragu,
dan
akan
berlandaskan
emosi
dari
mengalami pelbagai masalah
peringkat peringkat dahulu.
di peringkat seterusnya
mencari Pada tahap ini manusia akan
membentuk keintiman dalam
perhubungan menuju ke alam
berusaha membentuk ikatan perkahwinan serta membina
kerjaya, sekiranya gagal akan
kemesraan
merasa terasing dan tersisih.
Individu pada peringkat ini
sesetengah individu yang
sudah berupaya menjaga dan
gagal kerana pengalaman melindungi
individu
lain
kecewaan, terus keterasingan (suami/isteri dan anak) tanpa
hilang identiti diri
berusaha
identity

21-25 tahun
(Awal Dewasa)

- Kemesraan lawan
keterasingan

26-60 tahun

61 ke atas tahun

terus

Kehidupan berkeluarga dan


kerjaya yang baik dapat
memuaskan
hati,
atau
sebaliknya akan membawa
kepada
perasaan
mementingkan
diri
serta
individu
akan
merasa
kecewaan
kerana
gagal hanya memusatkan kepada
dalam
pencapaian
yang perkembangan atau aktiviti
bermakna.
diri. Mereka yang tidak dapat
membentuk keintiman akan
rasa terasing dan akan
menghindari
perhubungan
dengan orang lain
Generativiti
bermaksud
memberi sumbangan kepada
generasi
berikutnya
atau
melakukan aktiviti produktiviti

kemuncak
Integriti
adalah
hasil Merupakan
kebangaan
terhadap perkembangan iaitu berkaitan
dengan
kejayaan
hidup
kehidupan yang berharga
berkeluarga dan karier akan
orang tua yang kurang puas menimbulkan kepuasan dalam
hati dengan kehidupannya diri. Perkara sebaliknya jika
gagal akan membawa kepada
akan takut mati.
kedukaan dan kekecewaan di
hari tua dan berputus asa
dengan kehidupannya.