Anda di halaman 1dari 15

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR


PROSEDUR VERIFIKASI DAN
KALIBRASI PERALATAN

NO KELUARAN

: 04

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01

NO PINDAAN

: 01

TARIKH KUATKUASA :

14 OGOS 2014

PROSEDUR VERIFIKASI DAN


KALIBRASI PERALATAN

NAMA

TANDATANGAN

DISEDIAKAN
OLEH

Muhidin Bin Dalaim


Penolong Pegawai Perubatan

Cetakkan Komputer

DISEMAK OLEH

Dr Fazilahton Binti Rajulin


Pegawai Perubatan UD54
Ketua Pengawal Dokumen

Cetakkan Komputer

DILULUSKAN
OLEH

Dr Hjh Hanihaselah bt Mohd Salleh


Pakar Perubatan Keluarga UD54
Wakil Pengurusan

Cetakkan Komputer

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01

1.0

OBJEKTIF
Prosedur ini menerangkan langkah-langkah verifikasi dan kalibrasi sesuatu
peralatan supaya peralatan Perubatan yang digunakan dapat memberi bacaan
yang tepat dan jitu.

2.0

SKOP
Prosedur ini digunapakai untuk membuat kalibrasi dan verifikasi peralatan
Perubatan yang digunakan di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak, Klinik Bandar
Tenggara, Klinik Kesihatan Bandar Mas , Klinik Kesihatan Sening , Klinik
Kesihatan Tanjung Sedili , Klinik Kesihatan Air Tawar 2 , Klinik Kesihatan Lok
Heng ,Klinik Kesihatan Bukit Besar ,Klinik Kesihatan Bukit Waha ,Klinik
Kesihatan Sg. Rengit , Klinik Desa Bt. 4 , Klinik Desa Air Tawar 4, Klinik Desa
Sibol/Pengeli ,Klinik Desa Pasir Raja , Klinik Desa Air Tawar 3 , Klinik Desa
Aping Barat dan Klinik Desa Teluk Ramunia.

3.0

RUJUKAN
3.1

4.0

Manual kualiti Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi

TERMINOLOGI
4.1

Verifikasi

: Satu prosedur yang dilakukan keatas alat atau mesin


untuk menentukan keputusan yang dihasilkan oleh
alat atau mesin tersebut adalah tepat.

4.2

Kalibrasi

: Satu prosedur yang dijalankan dalam


keadaan
tertentu secara berkala bagi menentukan peralatan
pengukuran berada dalam keadaan standard yang
ditetapkan oleh pengeluar peralatan tersebut dan
memberi bacaan yang tepat dalam lingkungan
ukuran yang telah ditetapkan

4.3

: Jururawat

4.4

PPP

: Penolong Pegawai Perubatan

4.5

PPKP

: Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

4.6

JTMP

: Juruteknologi Makmal Perubatan

4.7

JM

: Jururawat Masyarakat
Page | 2
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
4.8

BT

: Bidan

4.9

PPF

: Penolong Pegawai Farmasi

4.10

PA

: Pekerja Awam

4.11

PT

: Pembantu Tadbir

4.12

Ketua Unit

: Ketua bagi sesuatu unit

4.13

KJK

: Ketua Jururawat Kesihatan

4.14

Agensi Kalibrasi

: Agensi yang dipilih hendaklah memenuhi kriteria


berikut:
a) Mempunyai sijil pendaftaran syarikat dan Sijil
Kewangan
b) Mempunyai sijil akreditasi yang diiktiraf oleh
SAM

Page | 3
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
5.0

TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB


TINDAKAN

5.1

VERIFIKASI PERALATAN (A)


5.1.1 Kenalpasti peralatan dan sediakan senarai
peralatan dan jadual verifikasi seperti di
lampiran A hingga G.

PPP /J /PF

5.1.2 Jalankan verifikasi mengikut jadual dan garis


panduan oleh KKM (Rujuk
arahan kerja
verifikasi peralatan )

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM / BT

5.1.3 Rekod hasil verifikasi seperti di dalam Lampiran


A hingga G mengikut jenis peralatan yang
diverifikasi..

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM / BT

5.1.4 Jika peralatan tidak boleh diverifikasi atau


mempunyai perbezaan ralat yang ketara rujuk
kepada Ketua Unit. Tandakan perkataan
Rosak,lokasi & tarikh pada peralatan tersebut
dan asingkan. (Isi borang KEWPA 9). Hantar
peralatan untuk proses pembaikan/perlupusan
(rujuk prosedur penyelenggaraan).
5.2

TANGGUNGJAWAB

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM / BT

KALIBRASI ( B )
5.2.1

Kenalpasti dan sediakan senarai peralatan


untuk dikalibrasi. Rujuk Lampiran A.

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM / BT

5.2.2

Dapatkan sebut harga membuat kalibrasi


peralatan perubatan daripada pihak pembekal.

PPP

5.2.3

Terima peralatan dan laporan kalibrasi

PPP

Page | 4
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01

6.0

CARTA ALIRAN
TINDAKAN

TINDAKAN
Kenalpasti

KETUA UNIT

KETUA UNIT
Peralatan

VERIFIKASI

PPP /J /PF

KALIBRASI

Senaraikan
peralatan untuk
diverifikasi

Senaraikan
peralatan yang
perlu dikalibrasi

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM /
BT

Sebutharga Kalibrasi

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM /
BT

Verifikasi
dijalankan
mengikut jadual

Buat permohonan untuk


kalibrasi

PPP

Kalibrasi dijalankan

PPP

Terima
peralatan
/laporan
kalibrasi yang
telah dikalibrasi

PPP

Rosak

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM /
BT

J/ PPP / PPKP /
JTMP /JM /JM /
BT

Peralatan boleh
digunakan

Rekod

Perlu dibaiki/
lupus

Rujuk Prosedur
Penyeleng
garaan
peralatan

Peralatan boleh
digunakan

PPP

Rekod

Page | 5
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

PPP

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
7.0 REKOD KUALITI
BIL

JENIS REKOD

TEMPOH
PENYIMPANAN
5 tahun

LOKASI

Buku verifikasi Penimbang dan


Pengukur Tinggi

Buku verifikasi Tekanan Darah

5 tahun

Buku verifikasi
Jangkasuhu/thermometer

5 tahun

Buku verfikasi Glucometer

5 tahun

Buku verifikasi Hemocue

5 tahun

Fail senarai peralatan dan jadual


kalibrasi.

5 tahun

Bilik Ketua Unit


Klinik
Kesihatan.

Fail senarai induk peralatan untuk di


kalibrasi

5 tahun

Bilik Penolong
Pegawai
Perubatan Kanan

Page | 6
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

Bersama
peralatan
tersebut
Bersama
peralatan
tersebut
Bersama
peralatan
tersebut
Bersama
peralatan
tersebut
Bersama
peralatan
tersebut

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
8.0 INPUT
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8

SUMBER MANUSIA
Jururawat
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
Penolong Pegawai Perubatan
Juruteknologi Makmal Perubatan
Jururawat Masyarakat
Bidan
Anggota Agency Kalibrasi
Pembantu Tadbir

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

DATA / MAKLUMAT
Jadual Kalibrasi Peralatan
Senarai Pembekal
Sijil Perakuan pembekal Bagi Menjalankan Kalibrasi

8.3
8.3.1

PERALATAN
Alatan verifikasi yang diperlukan untuk diverifikasikan peralatan
berkaitan, contohnya alat timbang, peralatan yang diperlukan
adalah batu penimbang 5kg

9.0 OBJEKTIF PROSES


9.1

OBJEKTIF KESELURUHAN
Semua peralatan yang telah dikenalpasti untuk diverifikasi dan
dikalibrasi perlu dilaksanakan.

9.2

OBJEKTIF SUB PROSES


Sekurang-kurangnya 70% daripada peralatan perubatan yang
disenaraikan hendaklah dikalibrasi pada tahun semasa.

10.0 KLAUSA YANG BERKAITAN


7.6

Control of monitoring and measuring devices

Page | 7
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
ARAHAN KERJA : VERIFIKASI PERALATAN
TINDAKAN
( Bagi Alat Penimbang bayi,langkah 12 hingga 15
tidak dilakukan ).

TANGGUNGJAWAB
J/ PPP / PPKP / JTMP /JM
/JM / BT

(Verifikasi Penimbang)
Dilakukan setiap 2 minggu sekali atau setiap kali
penggunaan melebihi 100 kali dengan membuat
perbandingan dengan penimbang induk .
1. Pastikan Penunjuk berada di 0.
2. Tentu ukur penimbang.
3. Sekiranya penimbang tidak seimbang,pusingkan
skru untuk mengimbangkannya.
4. Kunci penimbang (jika ada).
5. Letakkan standard weight ( 5 kg ) yang pertama
6. Buat catitan jika bacaannya kurang atau lebih dari
5kg.
7. Kunci penimbang (jika ada).dan kembalikan
penunjuk ke 0
8. Letakkan standard weight (5 Kg) yang kedua.
9. Imbangkan penimbang.Sekiranya bacaan kurang
atau lebih dari 10kg.Buat catitan dalam buku
verifikasi penimbang.
10. Kunci penimbang (jika ada).
11. Bawa penunjuk ke 0 dan angkat standard
weight daripada penimbang.
12. Timbang diri anda dan catit berat badan
13. Letakkan satu standard weight (5kg)bersamasama anda dan buat bacaan.

Page | 8
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01

14. Contohnya berat badan anda 50kg.Berat


standard weight 5kg.Bacaannya ialah 55kg.
Sekiranya bacaan kurang atau lebih dari
55kg.Buat catitan.
15. Letakkan standard weight yang kedua bersama
anda.Sepatutnya bacaanya 60kg. Sekiranya
bacaan kurang atau lebih dari 60kg.Buat catitan.
16. Contoh catitan :
i.

Jika bacaan penimbang lebih 2gm. Bila


diimbangkan setiap timbangan yang dibuat
hendaklah ditolak 2gm.

ii.

Jika bacaan penimbang kurang 2gm.Bila


ditimbangkan setiap timbangan yang
dibuat hendaklah dicampur 2gm.

17. Bawa penunjuk ke 0 dan kunci penimbang


18. Bawa catitan didalam Buku Rekod Verifikasi
Penimbang .

Page | 9
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
TINDAKAN
( Verifikasi Alat Pengukur Tekanan Darah )

TANGGUNGJAWAB
J/ PPP / PPKP / JTMP /JM
/JM / BT

Dilakukan setiap dua minggu sekali atau setiap kali


penggunaan melebihi 100 pesakit dengan membuat
perbandingan bacaan dengan sphygmomanometer induk
yang disimpan di bilik KJK.

1. Sediakan peralatan Spygmomanometer Induk.


2. Lakukan bacaan tekanan darah menggunakan
sphygmomanometer Induk,catat keputusan
bacaan.
3. Kemudian lakukan bacaan tekanan darah
menggunakan sphygmomanometer klinik,catat
bacaan.
4. Bandingkan bacaan sphygmomanometer Induk
dengan sphygmomanometer klinik.
5. Sekiranya bacaan mematuhi ketepatan
pengukuran yang ditetapkan,alat boleh digunakan
dan diberi tarikh verifikasi akan datang.
6. Bawa catatan didalam Buku Rekod Verifikasi
Tekanan Darah.

Page | 10
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
TINDAKAN
( Verifikasi Alat Pengukur Tekanan Darah )

TANGGUNGJAWAB
J/ PPP / PPKP / JTMP /JM
/JM / BT

Dilakukan setiap dua minggu sekali atau setiap kali


penggunaan melebihi 100 pesakit dengan membuat
perbandingan bacaan dengan sphygmomanometer induk
yang disimpan di bilik KJK.

1. Sediakan peralatan Spygmomanometer Induk.


2. Lakukan bacaan tekanan darah menggunakan
sphygmomanometer Induk,catat keputusan
bacaan.
3. Kemudian lakukan bacaan tekanan darah
menggunakan sphygmomanometer klinik,catat
bacaan.
4. Bandingkan bacaan sphygmomanometer Induk
dengan sphygmomanometer klinik.
5. Sekiranya bacaan mematuhi ketepatan
pengukuran yang ditetapkan,alat boleh digunakan
dan diberi tarikh verifikasi akan datang.
6. Bawa catatan didalam Buku Rekod Verifikasi
Tekanan Darah.

Page | 11
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
TINDAKAN
( Verifikasi Alat Jangkasuhu / Thermometer )

TANGGUNGJAWAB
J/ PPP / PPKP / JTMP /JM
/JM / BT

a) Jangkasuhu untuk mengambil dan mengukur


suhu badan pesakit..
Thermometer Digital
Dilakukan dua minggu sekali atau setiap kali
penggunaan melebihi 100 pesakit dengan membuat
perbandingan dengan thermometer induk.
1. Ambil thermometer Induk dan thermometer Klinik
yang sudah di swab dengan air dan tutup
dengan plastik penutup khas .
2. Masukkan kedua-dua thermometer ke dalam
mulut model sehingga penggera thermometer
berbunyi,kemudian baca suhu dan rekod keduadua bacaan.
3. Bandingkan bacaan thermometer Induk dengan
thermometer klinik.
4. Sekiranya bacaan mematuhi ketepatan
pengukuran yang di tetapkan,alat boleh di
gunakan dan di beri tarikh verifikasi akan datang.
Catitkan bacaan di dalam buku rekod verifikasi
thermometer digital.

b) Jangkasuhu untuk mengukur suhu peti sejuk


yang menyimpan vaksin atau reagent makmal
atau ubat-ubatan farmasi.
Thermometer minimax
Di lakukan dua minggu sekali dengan membuat
perbandingan di antara thermometer minimax klinik dan
thermometer minimax Induk.
1. Tekan butang reset sehingga bahagian biru
bercantum semula dengan bahagian merkuri di
kedua-dua belah.(Kedua-dua thermometer minimax
Induk dan thermometer minimax klinik yang ada di
Page | 12
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
dalam peti sejuk)
2. Masukkan thermometer minimax Induk dan
thermometer minimax klinik berdekatan dalam
keadaan tegak di tengah-tengah peti sejuk.
3. Tutup pintu peti sejuk.
4. Biarkan thermometer minimax sepanjang hari(cth
8.00pagi 4.00petang)
5. Buka peti sejuk.
6. Ambil dengan pantas thermometer minimax Induk
dan thermometer klinik dan baca suhu semasa,
suhu maksimum dan kemudian suhu minimum.
7. Catat bacaan pada borang verifikasi. Jika bacaan
mematuhi ketepatan pengukuran yang di tetapkan
maka thermometer klinik berada dalam keadaan
baik serta boleh di gunakan.
8. Keluarkan thermometer minimax Induk dari peti
sejuk dan tekan butang reset sehingga bahagian
biru bercantum semula dengan bahagian merkuri di
kedua-dua belah.Simpan thermometer induk
semula di bilik KJK.
9. Untuk thermometer minimax klinik yang berada
dalam peti sejuk, tekan butang reset sehingga
kedua-dua bahagian merkuri bercantum kemudian
tutup peti sejuk.
10. Selepas 5-10 minit baca semula minimax tadi.
11. Catat dalam rekod suhu harian

Page | 13
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
REKOD PINDAAN
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan
dokumen terkawal ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaanpindaan yang dinyatakan di dalam Rekod Pindaan
HALAMAN DIPINDAAN
TARIKH

NO
KELUARAN

NO
PINDAAN

M/S

BUTIR-BUTIR PINDAAN

DILULUSKAN

01.01.2009

02

00

Keseluruhan

Setiap pindaan di dalam


prosedur berdasarkan ISO
9001:2008

Cetakkan
Komputer

01.01.2010

03

00

Keseluruhan

Keluaran baru diterbitkan


kerana pindaan melebihi 50%
daripada keluaran asal

Cetakkan
Komputer

31.5.2011

03

01

12

Penambahan arahan kerja


verifikasi thermometer digital
(seksyen verifikasi alat
jangkasuhu / thermometer)

Cetakkan
Komputer

Pindaan format lampiran S01-1 dan S-01-3 mengikut


jenis alat yang diverifikasi
kepada S-01-1k dan S-01-3a3k
01.03.2014

04

00

Keseluruhan

Cetakkan
Perubahan /
Komputer
Penambahbaikan format
Dokumen mengikut keperluan
yang lebih mudah
Terdapat 50% pemegang
prosedur telah bertukar dan
terdapat cadangan pindaan
dilakukan
Terdapat perubahan sasaran
dan KPI yang ditetapkan oleh
JKNJ / KKM.

Page | 14
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S01
REKOD PINDAAN
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan
dokumen terkawal ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaanpindaan yang dinyatakan di dalam Rekod Pindaan
HALAMAN DIPINDAAN
TARIKH

NO
KELUARAN

NO
PINDAAN

14.08.2014

04

01

M/S
Lampiran
A-H

BUTIR-BUTIR PINDAAN

Perubahan dan
penambahbaikan format
borang verifikasi mengikut
keperluan yang lebih mudah

Page | 15
MS ISO 9001:2008
Prosedur Verifikasi Dan Kaliberasi Peralatan

DILULUSKAN

Cetakkan
Komputer