Anda di halaman 1dari 2

Jurusan Teknik Pengairan-FTUB

Kuliah
STATISTIKA TERAPAN
Materi:

L ATI H A N S O A L

Ju ru s an Tekn i k P en g a i r an , F T U B
2014
Kuliah Statistika Terapan-Dr.Eng Donny Harisuseno, ST., MT-

....thinks correctly n smartly...success!!

Jurusan Teknik Pengairan-FTUB

LATIHAN SOAL
Setiap soal mempunyai 10 set data. Ini dimaksudkan untuk
memungkinkan peserta Bimtek untuk dapat berlatih berulang
kali untuk satu soal tertentu
DATA DEBIT TAHUNAN
No
Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[m3/dt]
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

73
69
90
28
25
12
81
35
86
58

61
48
55
34
24
74
40
46
29
54

19
90
47
80
67
13
63
21
37
88

78
70
29
68
99
27
72
80
80
81

14
57
12
53
98
68
64
75
37
54

45
33
67
24
48
14
34
97
15
30

59
71
94
17
39
72
84
50
61
17

22
41
94
32
55
88
32
91
46
16

Kuliah Statistika Terapan-Dr.Eng Donny Harisuseno, ST., MT-

....thinks correctly n smartly...success!!