Anda di halaman 1dari 13

HUBUNGAN ETNIK

(ETHNIC RELATIONS)
KURSUS WAJIB
WAJ3106
SEMESTER 3
PISMP-IPGM
(BAB 1 & 2)

1.1 PENGENALAN
Proses pembangunan negara daripada
mundur kepada negara membangun berlaku
pantas hanya selama 50 tahun.
Pencetusnya ialah Peristiwa 13 Mei 1969
Kemajuan ekonomi sahaja tidak mencukupi
tetapi perlu disertai kestabilan politik secara
seimbang untuk elak konflik
Keseimbangan bergantung kepada agihan
kekayaan yang saksama, dan perkongsian
kuasa pemerintahan yang matang.

HE kunci kepada keseimbangan ekonomi & politik


hasil pengalaman 13 Mei 1969.
Dalam konteks Malaysia, HE yang harmonis
penting
Pengajaran Peristiwa 13 Mei 1969
- rusuhan kaum tidak untungkan sesiapa
- langkah-langkah konkrit harus diambil
- perpaduan tidak dapat dicapai jika ramai miskin
- Setiap orang harus menghormati satu sama lain
- Semua orang mesti memupuk hubungan yang
harmonis

Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara-1969


(Kini Jab. Perpaduan Negeri & Integrasi
Nasional-JPNIN)
Pengenalan Rukun Negara, DEB, DPN, DKK,
penyatuan parti-parti politik, dan integrasi
bandar luar bandar Sabah Sarawak.
Selain sumbangn top-down, bottom-up juga
penting sumbangan menyeluruh.
Selain keadaan berbaik-baik antara
kumpulan etnik, antara kumpulan kelas
sosial juga penting.

Kegiatan ekonomi ada kaitan dengan


etnisiti
Timbul persepsi Melayu-petani, Cinapeniaga, India-pekerja buruh estet
Menurut penyelidik HE yang harmonis
kunci kepada survival Malaysia(Joseph
Stiglitz)
Jika masalah ekonomi terjadi, masalah
etnisiti turut terjadi
HE penting untuk mencorak sistem sosial
Malaysia
Pertumbuhan Ekonomi boleh diukur tetapi
bukan perpaduan etnik(boleh dibuat
perbandingan)

Konsep Masyarakat
Menurut kamus Dewan (2005)
Kumpulan manusia yang hidup bersama di
suatu tempat dengan aturan & cara tertentu.
Anggota masyarakat individu, keluarga &
kumpulan kecil
Jaringan erat wujud melalui hubungan
bersemuka (cth: kenduri, gotong royong,..)
Setiap masyarakat punyai budayanya sendiri
Kebudayaan wujud hanya jika ada masyarakat.
Proses mewariskan budaya melibatkan 2
generasi yang turunkan & yang menerima.
Individu bertangungjawab mencipta,
mengubah, menokok, melestari & menurunkan

Masyarakat yang berbudaya berkembang


dengan menurunkan 2 bentuk budayamaterial & bukan material
Ciri-ciri utama masyarakat
Berkolompok
Berbudaya
Mengalami perubahan
Berinteraksi
Mempunyai kepimpinan
Mempunyai aturan sosial

Sekelompok manusia yang mengamalkan


budaya yang hampir seragam-bahasa,
pakaian, adat resam,
Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun,
Melanau etnik
Etnik pada dasarnya bersifat etnosentrik
(merasai budaya mereka terbaik).
Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti
(rasa kekitaan) & etnosentrisme (rasa
bangga terhadap budaya sendiri)
Etnisiti rasa kekitaan sesuatu etnik

Di Malaysia Ras & Etnik sering dianggap


sama
Ras- tanda pengenalan kolektif berdasar
ciri-ciri fizikal-biologikal nyata warna kulit,
warna rambut,
Rasisme pandangan negatif satu
kumpulan terhadap kumpulan lain wujud
pada 2 tahap iaitu individu dan institusi
Prejudis pandangan negatif mengenai
ahli atau kelompok lain yang tersemat
dalam hati
Stereotaip kenyataan-kenyataan umum
yang ve terhadap kumpulan etnik yang lain

Konsep Diskriminasi

Diskriminasi
- perbuatan yang membandingbezakan
seseorang individu berasaskan ciri-ciri
etnik semata-mata
Budaya - suatu cara hidup yang diamalkan oleh
kumpulan tertentu
Perpaduan
- proses menyatupadukan seluruh
masyarakat
Integrasi - satu proses mewujudkan satu identiti
nasional
Segregasi
- pemisahan antara satu kump etnik dengan
yang lain
Akomodasi
- proses yang menyebabkan setiap kumpulan
etnik menyedari & menghormati norma
dan nilai etnik lain.
Akulturasi
- penerimaan unsur kebudayaan
dalam
kalangan individu atau kelompok daripada
satu kebudayaan lain

Akulturasi

-penerimaan unsur kebudayaan


dalam kalangan individu atau
kelompok daripada satu
kebudayaan lain

Asimilasi-

- percantuman dan penyatuan


antara kumpulan etnik berlainan
budaya sehingga membentuk

satu

Amalgamasi

budaya yang sama


- terjadi apabila budaya atau ras
bercampur untuk membentuk
budaya atau ras yang baru

Hubungan etnik wajar dilihat dari sudut


luaran dan konseptual.
Kebudayaan berteraskan kebudayaan
rakyat asal rantau ini namun unsur-unsur
budaya lain yang sesuai dan wajar boleh
diterima.
Islam menjadi unsur penting dalam
pembentukan kebudayaan kebangsaan ini.

1. Bagaimanakah konsep integrasi berbeza


daripada konsep asimilasi dalam konteks
memupuk perpaduan nasional?
2. Jelaskan kepentingan memahami
konsepkonsep asas hubungan etnik dalam
konteks masyarakat majmuk Malaysia?
3. Huraikan aplikasi tiga konsep asas
hubungan etnik dalam konteks
mesyarakat
Malaysia.