Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN

1. TAJUK KAJIAN

PROSES/PENJELASAN
A. Tajuk ditentukan dengan mengenal
pasti kemahiran yang ingin dikaji.
B. Tajuk hendaklah ringkas, mengandungi
hala tuju, tindakan dan sasaran kajian.

CONTOH PENULISAN
TAJUK KAJIAN:
TEKNIK HATCHING DAN CROSS HATCHING DAPAT
MENINGKATKAN KEMAHIRAN PEMBENTUKAN TON WARNA
MENGGUNAKAN PENSEL WARNA BAGI MURID TAHUN 5 SK
LEDANG

2. NAMA PENYELIDIK
NAMA PENYELIDIK:
JULIANA BINTI SARJU
3. NAMA SEKOLAH
NAMA SEKOLAH:
SEKOLAH KEBANGSAAN LEDANG, JALAN SIALANG 84900
TANGKAK LEDANG JOHOR
4. ABSTRAK

Abstrak memberi maklumat umum/ penting


kepada pembaca tentang apa yang dikaji tanpa

Kajian yang akan dilaksanakan oleh saya adalah berdasarkan

membaca keseluruhan laporan kajian terlebih

kepada pengalaman saya dalam mengajar di Sekolah Kebangsaan

dahulu.

Ledang dimana saya menghadapi masalah apabila melaksanakan

Abstrak hendaklah:

aktiviti melukis dan mewarna. Tinjauan dilaksanakan secara

i)ditulis dalam satu perenggan sahaja dan tidak

pemerhatian , semakan hasil kerja murid, soal selidik, serta

melebihi satu mukasurat(100-200)

temubual. Berdasarkan kepada pemerhatian awal, murid

ii) menggunakan font 9/10 dan jenis tulisan

menghadapi masalah mewarna dan kebanyakan hasil karya mereka

arial/times new roman.

tidak memenuhi kemahiran mewarna yang betul. Mereka tidak tahu


bagaimana membuat ton warna dan sukar bagi mereka untuk

Abstrak hendaklah mengandungi :

Tujuan
Kumpulan sasaran
Fokus kajian
Tinjauan awal

menyiapkan hasil kerja mengikut masa yang telah ditetapkan. Untuk


mengatasi masalah tersebut saya telah membuat perancangan
untuk menggunakan teknik hatching dan cross-hatching dalam
kemahiran mewarna. Dengan menggunakan kemahiran ini, murid

Pelaksanaan kajian
Dapatan

dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam mewarna serta


meningkatkan minat untuk melukis dan mewarna dalam bidang
menggambar

5. REFLEKSI PdP

Pengkaji berpeluang mengajar subjek Pendidikan Seni Visual


Tahun 5 selama 2 tahun iaitu pada tahun 2013 hingga 2014.
Masalah yang dihadapi oleh pengkaji ketika mengajar bidang
menggambar ialah terdapat murid yang sukar mewarna dengan baik
apatah lagi menghasilkan ton warna yang sesuai bagi sesuatu objek.
Pengkaji juga mendapati murid kurang berminat dengan aktiviti
menggambar kerana terpaksa menggunakan pensel warna, hasil
kerja lambat siap dan hasil kerja mereka tidak menarik kerana tiada
kesan ton warna. Murid juga tidak didedahkan dengan teknik
mewarna. Berdasarkan analisis terhadap karya lepas yang bertajuk
Local Fruits, pengkaji mendapati murid mewarna secara mendatar
dan tiada tindanan atau campuran warna. Objek diwarnakan secara
penuh dengan tekanan warna sama ada secara kuat atau perlahan.
Untuk menghasilkan warna yang terang, warna yang sama ditekan
berulang kali sehingga terhasilnya warna yang terang dan pekat.
Ada di antara mereka yang mewarna dengan warna yang samar dan
ini tidak mewujudkan ton warna. Oleh yang demikian murid tidak
dapat mewujudkan kesan 3 dimensi pada objek yang mereka
warnakan. Di peringkat ini, pengkaji masih belum menemukan
kaedah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Pengkaji telah
mencuba beberapa kaedah dan teknik untuk melatih murid
menghasilkan ton warna yang baik.

6. FOKUS KAJIAN
Hasil

pemerhatian

dan

temubual

beberapa

murid,

pengkaji

merumuskan bahawa kegagalan untuk mendapat hasil yang baik


dalam mewarnakan objek adalah berpunca daripada kesukaran
mereka untuk menggunakan media pensel warna tersebut dan tidak
mempunyai

kemahiran

menggunakan

pensel

warna

dalam

menghasilkan ton warna. Berdasarkan kepada instrument yang


digunakan oleh pengkaji iaitu pemerhatian, senarai semak, soal
selidik dan temu bual yang telah dijalankan dalam sessi pebelajaran
dan pengajaran setiap murid mempunyai kemahiran dan cara yang
berbeza dalam menghasilkan karya dalam bidang menggambar
bertajuk Local Fruit dengan menggunakan teknik lukisan :
1. Murid tidak mengetahui tentang konsep dan makna ton
warna.
2. Murid tidak dapat melakukan ton warna dengan baik kerana
penggunaan media yang berbeza.
3. Murid tidak dapat menghasilkan warna yang licin dan rata
apabila menggunakan pensel warna.
4. Murid tidak kreatif dalam pemilihan

warna

apabila

menggunakan pensel warna untuk menghasilkan ton warna.


Pengkaji

mendapati

penguasaan

kemahiran

mewarna

menggunakan pensel warna dalam kalangan murid begitu


lemah. Sehubungan itu, satu kajian tentang meningkatkan
penguasaan teknik hatching dan cross hatching menggunakan
pensel warna untuk menimbulkan kesan 3 dimensi pada objek
telah dijalankan. Dalam kajian ini, penyelidik memfokuskan
kepada

minat

murid

menjalankan

aktiviti

menggambar,

penguasaan kemahiran mewarna secara teknik hatching dan

cross hatching dan mengaplikasikan teknik hatching dan cross


hatching.
7. TENTUKAN
OBJEKTIF UMUM
Meningkatkan kemahiran mewarna dan menghasilkan ton

OBJEKTIF KAJIAN

warna menggunakan pensel warna secara teknik hatching dan


cross-hatching bagi murid tahun 5.
OBJEKTIF KHUSUS
i. Meningkatkan minat murid untuk menjalankan aktiviti menggambar
menggunakan teknik mewarna yang betul.
ii.

meningkatkan

penguasaan

kemahiran

mewarna

melalui

eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching.


iii. Membantu murid mengaplikasikan teknik hatching dan crosshatching untuk menimbulkaan kesan 3D pada objek menggunakan
pensel warna dalam aktiviti menggambar.
Untuk mencapai objektif kajian ini, persoalan kajian berikut
diformulasikan melalui:

8. KUMPULAN
SASARAN

Kumpulan yang hendak dikaji atau menjadi


sampel kajian.
a. Sebutkan data/maklumat responden
yang dikaji.

Intervensi untuk mengatasi permasalahan mewarna melibatkan 10


orang responden daripada kelas 5 Ariff. Responden terdiri daripada
5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Responden
dipilih berdasarkan merkah pencapaian semasa ujian sebelum
intervensi. Kesemua responden ini telah memperolehi gred C
semasa ujian sebelum intervensi. Walaupun mempunyai pencapaian

yang rendah mereka menunjukkan komitmen yang baik semasa


sessi P&P dimana mereka tetap akan membawa alat dan bahan
yang diperlukan walaupun tidak berminat menjalani aktiviti PSV.
9. PELAKSANAAN
KAJIAN

Pelaksanaan kajian meliputi:


a. Cara mengumpul maklumat.
Menghurai secara terperinci

Cara Pengumpulan Data


5.2.1 Aktiviti Ujian Pra.
Pengkaji telah mengadakan Ujian Pra bagi mengetahui tahap

cara-cara mengumpul

penguasaan murid terhadap kemahiran mewarna. Beberapa aspek

maklumat.
Meklumat diperolehi daripada:~
Pemerhatian dalam bilik

telah diperhatikan dimana guru tidak lagi menerangkan kaedah

darjah
Pemeriksaan buku
Sesi temu bual
Soal selidik
b. Analisis tinjauan masalah
Analisis tinjauan masalah
dilakukan dengan membuat
jadual atau apa-apa bentuk
data display untuk

mewarna dengan betul dan murid bebas melukis dan mewarna


mengikut kreativiti mereka.
5.1.2 Kaedah Temubual
Pengkaji telah menjalankan temubual terhadap 10 responden
yang terlibat berkaitan tentang penggunaan warna dan minat
terhadap aktiviti tersebut.
3 Kaedah Pemerhatian Sikap Dan Minat.
Pengkaji telah membuat pemerhatian tentang sikap dan

menunjukkan bahawa

minat pelajar terhadap aktiviti melukis dan mewarna bagi mata

penkaji telah mengumpul

pelajaran PSV. Terdapat murid-murid yang seronok dan berminat

data/ maklumat untuk

dan terdapat juga murid-murid yang tidak menunjukkan minat dan

mengetahui bagaimana

tidak menyiapkan hasil kerja mereka.

masalah itu timbul dan


perkara-perkara lain yang

5.3 Cara Analisis Data

berkaitan dengan masalah

Bagi menambahbaik tahap penguasaan kemahiran mewarna,

yang dikaji.

pengkaji memberikan pendedahan yang maksium teknik hatching


dan cross-hatching bermula daripada aktiviti mudah kepada susah.
Responden telah menjalani intervensi secara latih tubi selama empat

minggu iaitu setiapkali sessi P&P PSV.


5.3.1 Aktiviti Terhadap Responden
Berikut

merupakan

empat

aktiviti

yang

dijalankan

terhadap

responden :
Aktiviti 1 Mengenal alat dan eksplorasi teknik mewarna.
i.

Murid diperkenalkan dengan cara memegang pensel


warna dengan betul.

ii.

Murid

diperkenalkan

dengan

teknik

mewarna

menggunakan pensel warna


Aktiviti 2 Eksplorasi teknik hatching dan cross- hatching
i.

Murid diterangkan tentang teknik hatching dan crosshatching dengan mendalam.

ii.

Murid membuat latihan stroke secara berulang kali.

Aktiviti 3 Eksplorasi teknik hatching dan cross-hatching pada objek.


i.

Murid menjalankan 4 siri latihan.

ii.

Murid mengaplikasikan teknik hatching dan crosshatching pada gambar buah epal dan pir.

iii.

Guru menerangkan aspek cahaya dan ton warna untuk


membentuk kesan 3D pada objek.

Aktiviti 4 Ujian selepas Intervensi.


5.3.2 Graf Analisis Peratusan Dapatan Antara Ujian Pra dan
Ujian Pasca
5.3.2 Carta Perbandingan Senarai Semak Pra dan Pasca
Mengikut Peratusan 6 Aspek Yang Dilihat.
5.3.3 Jadual Nilai Peratusan Perubahan Tingkah Laku
Pembelajaran

Semasa

5.4 Perancangn Perlaksanaan Tindakan


Pengkaji memilih untuk melihat aspek kefahaman dan kemahiran
responden dalam bidang menggambar dalam aktiviti melukis dan
mewarna menggunakan media kering untuk menghasilkan ton
dengan kaedah hatching dan cross-hatching.
KESIMPULAN.
Berdasarkan ujian amali yang telah dijalankan, murid dapat
mengaplikasikan teknik mewarna secara hatching dan crosshatching untuk menimbulkan kesan 3Dimensi dengan baik. Hal ni
jelas apabila perubahan pencapaian markah antara ujian pra dan
ujian pasca. Kesimpulannya, stroke hatching dan cross-hatching
ditindan antara satu sama lain dapat menimbulkan kesan terang dan
gelap sekaligus memberi kesan 3Dimensi pada objek yang
diwarnakan.