Anda di halaman 1dari 6

Anexa 11

Notificare cu privire la modificarea Planului de afaceri

Subsemnatul1 .cu sediul n.. .


.
reprezentat
prin. ..beneficiar al msurii 141 avnd Decizia
de finanare nr. i beneficiar al msurii 112 avnd
Contractul de finantare nr................................................. (se completeaza daca este
cazul)
Solicit:
I.

Modificarea Planului de afaceri pentru sectorul vegetal

Motivatie: (Se vor detalia motivele pentru care se solicita modificare)


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ATENTIE!
Beneficiarii msurii 141 care au fost i solicitan i ai msurii 112 i vor motiva
modificarea Planului de afaceri prin nesemnarea contractul de finan are pentru
msura 112.
In cazul cresterii suprafeelor, fa de anul 0, beneficiarul va ata a documente
justificative conform Ghidului solicitantului, Capitolul 4.1 Documentele necesare
intocmirii Cererii de finantare, punctul 3a) - Documente de intrare.
In cazul diminurii suprafeelor agricole, fa de anul 0,
justifice cauzele care au condus la diminuarea acesteia.

beneficiarul trebuie s

In urma modificarii Planului de afaceri, terenul arabil este obligatoriu sa fie cultivat in
totalitate.
Toate suprafetele din Planul de afaceri modificat, vor fi obligatoriu inscrise in
Registrul unic de identificare (APIA), inclusiv suprafetele neeligibile la plata unica pe
suprafata. Se va ataa obligatoriu Extrasul din Registrul unic de identificare (printscreen APIA).
Extrasul din Registrul unic de identificare i/sau extrasul din Registrul
Exploataiei/adeverina eliberat de medicul de circumscripie veterinar/extras din
Registrul Agricol se vor ataa, dup cum urmeaz:
1

Se va trece denumirea firmei

1. pentru Deciziile de finanare semnate n perioada 01 ianuarie 31 mai:


verificarea suprafeelor/culturilor se realizeaz n baza extrasului din
Registrul unic de identificare eliberate de APIA, din anul anterior de
implementare a proiectului;
verificarea animalelor se realizeaz n baza:
-

extrasului din Registrul Exploataiei/adeverin eliberat de medicul de


circumscripie veterinar din care s reias numrul de bovine, ovine,
caprine sau suine din anul de implementare a proiectului;
extras din Registrul Agricol, din care s reias numrul de psri i/sau
familii de albine, din anul de implementare a proiectului.

2. pentru Deciziile de finanare semnate n perioada 01 iunie 31 decembrie


verificarea suprafeelor/culturilor/animalelor se realizeaz n baza extrasului din
Registrul unic de identificare eliberat de APIA i/sau extrasului din Registrul
Exploataiei/adeverin eliberat de medicul de circumscripie veterinar din care
s reias numrul de bovine, ovine, caprine sau suine /extras din Registrul
Agricol din care s reias numrul de psri i/sau familii de albine, din anul
de implementare a proiectului.
Este obligatoriu ca toti beneficiarii M 141 sa fie inscrisi in Registrul unic de
identificare (APIA).
II.

Modificarea Planului de afaceri pentru sectorul zootehnic

Motivatie: (Se vor detalia motivele pentru care se solicita modificare). Se va ata a
Extrasul din Registrul Exploataiei emis de DSVSA sau adeverin eliberat de
medicul veterinar de circumscripie din care s rezulte numrul de animale pe
specii/categori din anul de implementare a proiectului.
(In situatia in care baza de productie vegetala nu asigura necesarul de furaje pentru
efectivul de animale, beneficiarul va detalia modalitatea asigurarii necesarului de
furaje pentru efectivul de animale previzionat).
III.

Modificarea Planului de afaceri privind realizarea investitiilor

Motivatie: (Se vor detalia motivele pentru care se solicita modificare)


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ATENTIE !
Este obligatoriu ca investitiile propuse sa fie in domeniul proiectului.
Incepand cu sesiunea de depunere proiecte din anul 2012, investitiile din surse
proprii supuse modificarii trebuie sa fie in valoare de minimum 4500 lei.

IV.

Pentru beneficiarii M 112 si M 141

Beneficiarul
va
descrie
creterea
dimensiunii
economice
(UDE)
exploataiei/investiiei, prevazuta n Planul de afaceri depus pentru msura 112 .

ATENTIE !
Modificarea Planului de afaceri pentru M 141 privind cre terea dimensiunii
economice (UDE) a exploataiei/investiiei, trebuie sa fie total diferita fata de
creterea dimensiunii economice (UDE) a exploata iei/investi ie din Planul de afaceri
depus pentru msura 112.
V.

Verificarea cresterii
comercializarii

UDE-urilor

si

productiei

destinate

Beneficiarul va demonstra cresterea progresiva a valorii productiei


comercializate dupa cum urmeaza:
Fa de cele menionate mai sus, ataez:
-

tabelul comparativ privind modificarea Planului de afaceri pentru anul de


implementare a proiectului (I, II, III, IV sau V) .

tabelul de stabilire a dimensiunii economice a fermei din Planul de afaceri


iniial, pentru anul in care se solicit modificarea.

tabelul de stabilire a dimensiunii economice a fermei rezultat in urma


modificarii Planului de afaceri pentru anul n care se solicit modificarea.

documente justificative pentru:

1. teren agricol (documente de intrare/iesire, dac este cazul) i obligatoriu


Extrasul din Registrul unic de identificare (print-screen APIA) ,:
2. animale: documente de intrare/iesire, dac este cazul i obligatoriu Extrasul din
Registrul Exploataiei emis de DSVSA sau adeverin eliberat de medicul
veterinar de circumscripie.
Data

Semntura
(tampila)

TABEL COMPARATIV PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE AFACERI


Sector vegetal
PLANUL DE AFACERI INIIAL DIN ANUL 2

PLANUL DE AFACERI MODIFICAT PENTRU ANUL ..

din care COMERCIALZARE

CULTURA

HA

PRODUCIE
ESTIMAT (tone)

Valoare

UDE

CULTURA

Cantitate
(tone,kg)
Pret
unitar

TOTAL
GENERAL

din care COMERCIALZARE

HA

PRODUCIE
ESTIMAT

Valoare
Cantitate
(tone,kg)
Pret
unitar

Total

TOTAL
GENERAL

Sector zootehnic
2

se va trece anul (I, II, III, IV sau V) pentru care se solicit modificarea Planului de afaceri

se vor folosi aceiai coeficienii care au fost utiliza i la ntocmirea Planului de afaceri ini ial.

Total

UDE3

PLANUL DE AFACERI INIIAL DIN ANUL 4

PLANUL DE AFACERI MODIFICAT PENTRU ANUL ..

din care
COMERCIALZARE

Specia/Categor
ia

UM

TOTAL
GENERAL

PRODUCIE
ESTIMAT
(to/hl/cap/buc)

Cantitat
e
(to/hl/ca
p/buc)

Valoare

din care COMERCIALZARE

UDE

Specia/Catego
ria

UM

PRODUCIE
ESTIMAT
(to/hl/cap/buc)

Pret
unita
r

Total

Valoare
Cantitate
(to/hl/cap/bu
c)

Pret
unita
r

Total

TOTAL
GENERAL

TOTAL UDE
Specificare

UDE n Planul de afaceri iniial

UDE dup modificare Planului de

se va trece anul (I, II, III, IV sau V) pentru care se solicit modificarea Planului de afaceri

se vor folosi aceiai coeficienii care au fost utiliza i la ntocmirea Planului de afaceri ini ial.

UDE5

afaceri
Total UDE Sector vegetal
Total UDE Sector animal
TOTAL UDE*

* Creterea dimensiunii economice (UDE) in anul pentru care se solicit modificarea Planului de
afaceri, este obligatoriu s fie cel puin egal cu creterea dimensiunii economice (UDE) prevzut n
Planul de afaceri iniial.