Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DST TAHUN 2

Tahun

: Tahun 2A2

Tarikh

: 23 Mac 2015

Masa

: 10.45 pagi 11.45 pagi

Bilangan Pelajar

: 26 Orang

Tema / Tajuk

: Sains Hayat (Haiwan)

Standard Kandungan

: 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk


hidup.

Standard Pembelajaran : 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang


dimakan.
2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang
dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan
sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
Objektif Pembelajaran
i.
ii.

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

Menyatakan sekurang-kurangnya satu contoh haiwan dan makanan yang


dimakan.
Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan
sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

Strategi PdP

: pembelajaran kontekstual

Pengetahuan Sedia Ada : Murid tahu bahawa haiwan perlu makanan untuk hidup.
Kemahiran Saintifik

: komunikasi, memerhati, mengelas

Nilai Murni

: teliti, berani mencuba, yakin diri, kerjasama

EMK

: TMK

Bahan Bantu Mengajar : video, laptop, LCD, speaker, jadual pengelasan haiwan,
kad nama haiwan
Penilaian PdP

Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan dengan betul.


Menjelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan.

FASA /

ISI

MASA

KANDUNGAN

Orientasi
(8 minit)

Haiwan
mempunyai

AKTIVITI PdP
1. Guru menayangkan video lagu
Bangau, oh bangau.

CATATAN

BBM : video,
laptop,

keperluan asas

speaker,

iaitu makanan.

LCD
2. Murid diminta menyanyi
bersama-sama mengikut lirik
yang ditayangkan pada video.
3. Murid diminta memerhatikan

KBKK :
menjana
idea

lirik lagu tersebut dan guru


menyoal murid seperti berikut :
Apakah makanan ular?
Kenapa bangau kurus?
Kenapa ikan tidak mahu

Pencetusan
Idea
(12 minit)

Mengenal pasti
makanan yang
dimakan oleh
haiwan.

timbul?
Adakah ikan makan rumput?
Apakah makanan bangau?
Apakah makanan kerbau?
Apakah makanan katak?

1. Murid diminta untuk


membayangkan sejenis haiwan

perbincangan,
penyoalan

komunikasi,
memerhati
Nilai : teliti

KBKK :
menaakul

yang pernah dilihat.


2. Murid diminta menyatakan
nama haiwan dan makanan

Aktiviti :

KPS :

yang dimakan oleh haiwan


tersebut.
Contoh soalan :
G = apakah haiwan yang kamu
pilih?
M = saya pilih lembu cikgu.
G = lembu makan apa?
M = lembu makan rumput.
3. Aktiviti diteruskan dengan
mengambil beberapa contoh
lain yang diberikan oleh murid.
4. Guru membimbing murid

KPS :
komunikasi
Nilai : berani
mencuba

membuat pernyataan bahawa


haiwan memakan makanan
yang berbeza.

Penstruktur-

Mengenal pasti

1. Guru menayangkan gambar


haiwan yang sedang makan.

BBM :

an Semula

haiwan mengikut

gambar

Idea

makanan yang

haiwan,

(15 minit)

dimakan iaitu

laptop, LCD

makan tumbuhan
sahaja, makan

KBKK :

haiwan sahaja

banding

atau makan

beza

haiwan dan
tumbuhan.

2. Murid diminta menyenaraikan


contoh haiwan dan makanan
haiwan tersebut.
3. Guru membimbing murid

KPS :
mengelas,
memerhati

membuat pengitlakan bahawa

Nilai : yakin

haiwan boleh dikelaskan

diri

kepada :
a) Haiwan yang makan
tumbuhan sahaja.
b) Haiwan yang makan haiwan
sahaja.
c) Haiwan yang makan
tumbuhan dan haiwan.

Aplikasi
Idea
(20 minit)

Pengelasan
haiwan
berdasarkan
makanan yang
dimakan.

1. Guru menyediakan jadual


seperti berikut di hadapan :
Makan

Makan

Makan

Haiwan

Tumbuhan

Haiwan Dan

Sahaja

Sahaja

Tumbuhan

BBM : jadual
pengelasan
haiwan, kad
nama
haiwan

2. Murid diminta berada di dalam

KBKK :

kumpulan masing-masing.
3. Setiap kumpulan diberikan 3

banding
beza

jenis haiwan yang makan


pelbagai jenis makanan.
4. Murid diminta berbincang
secara berkumpulan bagi

KPS :
mengelas

mengenal pasti kelas makanan


haiwan yang diperolehi.
5. Wakil kumpulan diminta ke

Nilai :
kerjasama

hadapan untuk melekatkan

dalam

nama haiwan mengikut kelas

kumpulan

haiwan berdasarkan makanan


yang dimakan.
6. Guru membimbing murid
menyemak hasil jawapan murid.

Refleksi
(5 minit)

Rumusan
pembelajaran.

1. Murid membuat rumusan


tentang topik yang dipelajari.
2. Guru meminta murid
menyenaraikan semula kelas
haiwan berdasarkan makanan
yang dimakan.

KBKK :
membuat
kesimpulan