Anda di halaman 1dari 3

Menggalakkan penyertaan

masyarakat setempat, para


guru dan muird serta warga
sekolah dari peringkat
sekolah rendah hingga
sekolah menengah dalam
kegiatan-kegiatan khas
secara bersama.

Melahirkan
persefahaman dan
toleransi antara muird
pelbagai kaum di
sekolah.

RASIONAL
PERLAKSANAAN
RANCANGAN INTEGRASI
MURID UNTUK
PERPADUAN (RIMUP).

Mewujudkan sikap kerjasama,


tolong-menolong dan
mewujudkan suasana
muhibah secara sedar dan
terancang.

Berkongsi kemudahan,
peralatan, tenaga dan
kepakaran untuk
menjayakan kegiatankegiatan khas secara
bersam-sama.

1. Mewujudkanpelbagaibudaya
2. menggalakkan
dalamsesebuahbilik
penglibatan masyarakat ,
darjah
guru dan kerjasama
. Murid yang terdiri dari
murid-murid dalam
pelbagai ras
kegiatan-kegiatan
etnik & budaya akan
khasserta penggunaan
membawa
bersama kemudahan,
mereka sendiri.
peralatan,
. Cara berkomunikasi yang
penggemblengan tenaga
berbeza
dan kepakaran.
RASIONAL PERLAKSANAAN RANCANGAN
. nilai-nilai sosial
dancara
INTEGRASI
MURID UNTUK PERPADUAN
berinteraksi berbeza
(RIMUP).
4. Keperluan pendidikan berbilang
3. Dapatmelahirk
budaya
an
. menjadikanguru lebihpeka kepada
amalanpersefahaman
amalansekolah yang selama ini diterima
dan
tanpa
toleransiantara
dipersoal
muridpelbagai
. Ada amalan-amalan sekolah secara tidak
kaumdisekola
h

langsungmendiskriminasi golongan
tertentu

5. Mengurangkan stereotaip dan prasangka (prejudice)


dalam kalangan guru dan murid
. Ada guru yangmempunyai prasangka (negatif)
kepada murid
disebabkan ras, agama, kecacatan ataukebolehan
mereka.
. memberi peluang kelompok yangberasa
tersisih,meningkatkan
keyakinan diri mereka selainmeningkatkan peluang
mereka
RASIONAL PERLAKSANAAN RANCANGAN
mengecapi INTEGRASI
kejayaan
MURID UNTUK PERPADUAN
(RIMUP).
6. meningkatkan peluang untuk berjaya dan menimbulkan
kesefahaman dan perpaduan dalam kalangan murid.
. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, budaya asal seseorang
murid itu boleh
mempengaruhi tingkah lakunya di dalam bilik darjah.
. Sebagai contoh, kanak-kanak yang lemah dan datang dari
keluarga yang miskin
mempunyai gaya belajar yang berbeza
. Mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar yanglebih
spesifik berbanding