Anda di halaman 1dari 4

Subjek

Sains

Tarikh

Masa

Kelas

5 Seroja

Bilangan Murid

16 orang

Tema

Topik

Standard Kandungan
Standard pembelajaran

:
:

Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sedia ada

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran berfikir secara


kreatif dan kritis

Kaedah atau strategi

Nilai Murni

Sumber P&P
FASA

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

CATATAN

(MASA)

PEMBELAJARAN

Orientasi
( 5 minit )

1. Guru menunjukkan sebutir telur


ayam dan telur burung puyuh
kepada murid-murid.
2. Murid-murid
diminta
meneka
haiwan manakah pemilik setiap
telur yang ditunjukkan.
3. Guru menyoal murid secara lisan
mengenai cara haiwan tersebut
melindungi telur mereka daripada
sebarang ancaman. Contohnya :
i. Jika kamu mengganggu
ayam
telah
bertelur,
bagaimana reaksi ayam
tersebut?
ii.
Mengapa ayam bertindak
sedemikian?
4. Guru menerima jawapan yang
betul dan murid yang menjawab
dengan betul diberikan ganjaran.

Pencetusa
n Idea
( 10 minit )

1. Guru menulis tajuk Kemandirian


Spesis pada papan putih.
2. Guru
mengedarkan
sehelai
lembaran kosong kecil kepada
setiap murid.
3. Setiap murid diminta menulis
satu satu nama binatang yang
bertelur dan bagaimana haiwan
tersebut
melindungi
telur
mereka.
4. Setiap murid diminta menampal
lembaran kecil mereka pada
papan putih di hadapan.
5. Guru membaca jawapan yang
ditulis oleh murid-murid dan
membetulkan
kesilapan
yang
dilakukan dengan menyatakan
cara
yang
betul
tentang
bagaimana
haiwan
tersebut
melindungi telurnya.

Penstruktu
ran semula
idea
( 25 minit )

1. Guru menampal satu lembaran


kertas
mahjong
yang
menerangkan
konsep
Kemandirian Spesis dan juga
cara
haiwan-haiwan
bertelur
melindungi telur mereka dalam
bentuk peta minda bergambar.
2. Guru
menerangkan
maksud
Kemandirian
Spesis
dengan
merujuk kepada cara haiwanhaiwan yang membiak secara
bertelur dan bagaimana mereka
melindungi telur seperti yang
dinyatakan di dalam peta minda
yang telah disediakan.
3. Guru menayangkan satu slaid
persembahan PowerPoint yang
menunjukkan video mengenai
haiwan yang bertelur.
4. Murid-murid
dikehendaki
memberikan perhatian kepada
video yang ditayangkan serta
mendengar dengan teliti.

Aplikasi
Idea
( 15 minit )

1. Murid-murid dikehendaki berada


di dalam empat kumpulan.
2. Guru mengagihkan kertas warna
kepada setiap kumpulan.
3. Setiap
kumpulan
disediakan
gunting dan juga pen berwarnawarni dan pensel warna.
4. Guru menunjukkan satu contoh
Buku Telur yang mengandungi
gambar haiwan dan cara mereka
bertelur dan melindungi telur
mereka kepada murid-murid.
5. Guru
menyediakan
gambar
haiwan-haiwan dan dibahagikan
secara rawak kepada setiap
kumpulan.
6. Setiap
kumpulan
diminta
menyediakan
sebuah
Buku

KPS :
- Memerhati
- Membuat
inferens
- Mengelas

KBAT :
- Menghubung kait
Sumber P&P :
- Peta minda
mengenai
pada kertas
mahjong
- Slaid
- Video haiwan
bertelur dan cara
melindungi telur
mereka

Telur dengan menampal gambar


dan menulis penerangan tentang
haiwan yang bertelur dengan
menggunakan bahan yang telah
disediakan. Contohnya :
a) telur berlendir ;
b) mengeram telur ;
c) bertelur banyak
d) menyembunyikan telur ;
e) menjaga telur
7. Setiap
kumpulan
membentangkan
hasil
kerja
mereka di ruang hadapan kelas.

Refleksi
( 5 minit )

1. Guru
meminta
murid
menerangkan semula apa yang
mereka
faham
tentang
kemandirian sepsis.
2. Tiga orang murid dipilih untuk
melakukan aksi tiga haiwan yang
berlainan bertelur dan muridmurid lain harus meneka nama
binatang yang telah dilakonkan.
3. Guru memberi ganjaran kepada
murid yang melakukan aksi dan
murid yang meneka dengan
tepat.
4. Guru membuat kesimpulan akhir
bagi topik kemandirian spesis
(haiwan bertelur) yang telah
diajar.