Anda di halaman 1dari 6

A

KONSEP PERNIAGAAN

PERNIAGAAN
Aktiviti membeli dan menjual
Aktiviti membeli dan menjual
barang dan perkhidmatan
barang dan perkhidmatan
dengan tujuan untuk mendapatkan
dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan
keuntungan

USAHAWAN
USAHAWAN

PENIAGA

Seorang
Seorangyang
yangmelakukan
melakukan
kegiatan
membeli,
kegiatan membeli,menghasilkan
menghasilkan
barangan
baru
dan
memasarkannya
barangan baru dan memasarkannya
untuk
untukmendapatkan
mendapatkankeuntungan
keuntungan
Seseorangyang
yangmelakukan
melakukankegiatan
kegiatan
Seseorang
membelidan
danmenjual
menjualuntuk
untuk
membeli
mendapatkankeuntungan
keuntungan
mendapatkan

Dalam kehidupan harian, kita menggunakan berbagai-bagai jenis barang dan


perkhidmatan (barangan). Hampir kesemua barang yang kita perlukan dibeli
daripada peniaga. Pernahkah anda terfikir dari manakah peniaga memperoleh
barang yang dijualkan kepada kita? Sudah tentu ada orang yang berusaha
mengeluarkannya kepada peniaga. Mereka ini merupakan golongan pengeluar

PENGENALAN

Manusia
Manusiamemerlukan
memerlukanbarang
barangdan
danperkhidmatan
perkhidmatandididalam
dalamkehidupannya.
kehidupannya.Tidak
Tidaksemua
semua
barang
dan
perkhidmatan
yang
diperlukan
itu
dapat
dihasilkan
atau
dibuat
sendiri.
barang dan perkhidmatan yang diperlukan itu dapat dihasilkan atau dibuat sendiri.
Oleh
Olehkerana
keranaitu
itumanusia
manusiaperlu
perlusaling
salingbergantung
bergantungantara
antarasatu
satusama
samalain
lainuntuk
untukmemenuhi
memenuhi
Keperluan
dan
Kehendak
mereka.
Kita
terpaksa
membeli
dari
orang
lain
barang
Keperluan dan Kehendak mereka. Kita terpaksa membeli dari orang lain barangyang
yang
tidak
tidakdapat
dapatdihasilkan
dihasilkansendiri
sendiriitu.
itu. Kegiatan
Kegiatanperniagaan
perniagaandan
danperdagangan
perdagangantelah
telahdapat
dapat
membantu
kita
mendapatkan
apa
yang
tidak
dapat
kita
hasilkan
sendiri
.
membantu kita mendapatkan apa yang tidak dapat kita hasilkan sendiri .

MANUSIA

KEPERLUAN
KEPERLUAN

adalah barang atau perkhidmatan yang membolehkan


manusia hidup pada tahap keselesaan yang minimum
Contoh :
Manusia mempunyai tiga keperluan asas untuk terus hidup iaitu
Makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain keperluan asas
manusia moden mempunyai beberapa keperluan bukan asas yang
antara lainnya ialah pendidikan, perubatan, bekalan air dan
elektrik serta lain-lain.

KEHENDAK
KEHENDAK

merupakan pelengkap kepada keperluan supaya hidup


Manusia lebih selesa dan seronok
Contoh :
Manusia mempunyai kehendak yang pelbagai untuk memenuhi
keperluannya. Masyarakat moden hari ini berkehendakkan barang
mewah seperti alat penyaman udara, barang perhiasan, kereta mewah,
hiburan dan lain-lain. Kita masih boleh hidup tanpa barangan mewah.
Barangan ini diinginkan kerana ia boleh membuat hidup kita lebih
selesa

PERBEZAAN ANTARA KEPERLUAN DAN KEHENDAK

KEPERLUAN
KEPERLUAN
Keperluan harus ada agar manusia dapat
terus hidup
Keperluan manusia adalah terhad dan tidak
mempunyai pilihan.
Contohnya - makanan, pakaian dan tempat
tinggal
Keperluan manusia memang mudah untuk
dipuaskan dan keperluan adalah sama bagi
setiap manusia

KEHENDAK
KEHENDAK

Kehendak merupakan pelengkap kepada


keperluan supaya hidup manusia lebih
selesa dan seronok

Kehendak manusia adalah tidak terhad dan


banyak pilihan.
Contohnya - kereta mewah, perabut mewah
dan rumah mewah

Kehendak manusia pula tidak mudah


dipuaskan dan kehendak ini berubah-ubah
di antara individu dengan individu yang
lain

KEPENTINGAN PERNIAGAAN
INDIVIDU

MASYARAKAT

NEGARA