Anda di halaman 1dari 4

JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK

SEKOLAH KEBANGSAAN AIRPORT, BELAGA


D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BELAGA,
96900 BELAGA

SASARAN KERJA TAHUNAN


TAHUN 2015
NAMA PEGAWAI
JAWATAN/GRED
NO. F/P JPNS
NO K/P

:
:
:
:

MUHAMMAD SYAMIL BIN YAHYA


GURU DG41
S49838.
880217-52-5683
( 1 ) TUGAS UTAMA

A.MENGAJAR
B.MEMBUAT PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
C.MENYELIA SISTEM MAKLUMAT SEKOLAH
D.MEMBANTU DALAM TUGAS-TUGAS KHUSUS
E. MENTADBIR DAN MENGURUS BILIK DARJAH
( 2 ) SUMBER DI BAWAH KAWALAN
2.1. 17 murid Tahun 6, 18 murid Tahun 4, 15 murid Tahun 1
2.2. 21 buah meja dan kerusi
2.3. Data sekolah, guru, staf sokongan dan murid.
( 3 ) SENARAI TUGAS PADA TAHUN 2015
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Guru Data & Maklumat


Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Guru Sukan
Penasihat Kelab Olahraga
Guru Mata Pelajaran.
Jurulatih "Choral Speaking"

PERUNTUKAN MASA
DITUMPUKAN
60%
15%
10%
10%
5%

Bil
1

Senarai Aktiviti/ Projek/ Tugas


Guru Data & Maklumat
- Tugas berkaitan kurikulum
dan kokurikulum.
- Pengurusan data &
maklumat.
- Membantu guru dan staf
untuk penyelarasan data.

Guru Matapelajaran
- BI Tahun 6 (8 Waktu)
- BI Tahun 4 (10 Waktu)
- PM Tahun 1 (6 Waktu)
- PJ Tahun 4 (2 Waktu)
- PK Tahun 6 (1 Waktu)
- PJ Tahun 6 (1 Waktu)

1.

2.

Kos/ Kualiti
Menjalankan
tugas-tugas
berkaitan
kurikulum
dan
kokurikulum
sepert
yng
ditetapkan oleh Guru Besar.
Pengurusan data SPS iaitu
melaksanakan pengumpulan,
pemprosesan, penyimpanan,
pengeluaran
pelaporan,
pembekalan dan penyebaran
data
maklumat
peringkat
sekolah berkaitan dengan:
- Guru seperti biodata,
opsyen dan pengalaman
mengajar
- Pelajar seperti enrolmen,
biasiswa dan bantuan lan
- Staf bukan guru
- Profil sekolah
- Lain-lain yang ditetapkan
dari semasa ke semasa.

3.

Membantu guru dan staf


sokongan dalam penyelarasan
data seperti HRMIS, SMM,
SSDM,
E-Operasi,
peperiksaan,
asrama,
kokurikulum, e-GTukar, dll.

4.

Membantu pihak pengurusan


sekolah mengemas kini data
maklumat peringkat sekolah.

5.

Melaksanakan tugas-tugas lain


berkaitan pengurusan data
yang diarahkan dari semasa ke
semasa.

1. Perancangan
mingguan

tahunan

&

2. Menyediakan kertas soalan


ujian bulanan & semester
3. Membuat perancangan p&p
- Meneliti dan membahagi
unit,kemahiran
berdasarkan sukatan
pelajaran atau buku
panduan khas.
- Mengenal pasti buku
rujukan,buku
kerja,ABM/BBM yang
diperlukan
- Mengenal pasti strategi
p&p yang sesuai
- Merancang aspek
penilaian menyediakan
rancangan harian dengan

Petunjuk Prestasi
Data yang diperlukan
dikemaskini sebelum tarikh
kutipan.

Jadual Pelaksanaan
- Sepanjang tahun
2015

Menyediakan data dan


maklumat yang diperlukan
secara tepat dan terperinci.
Maklumat sentiasa
dikemaskini mengikut
keperluan.

Perancangan disediakan
dan dikepil bersama buku
rekod RPH.
Kertas Ujian disediakan
dan dihantar kepada PK1
sebelum minggu Ujian.
RPH ditulis di dalam buku
rekod setiap hari.
Peningkatan prestasi murid
di dalam ujian bulanan.

- Sepanjang tahun
2015

teliti
4. Melaksanakan proses P&P
- Menyampaikan aktiviti
P&P mengikut
perancangan
- pengurusan kelas teratur
dan terkawal
- membuat penilaian dan
tindakan susulan.
3

Ketua Panitia PJK


- Minit mesyuarat
- Pelan strategik
- Laporan aktiviti

1.

Memastikan minit mesyuarat


disediakan
setiap
kali
perjumpaan.

Minit mesyurat disahkan


dan disimpan di dalam fail
panitia.

2.

Menyediakan pelan strategik


panitia.

Pelan strategik bagi tahun


2014 dihantar kepada
pentabir.

3.

Menyediakan laporan aktiviti


panitia.

4.

Mengemas dan menaik taraf


stor sukan sekolah.

5.

Menambah perolehan aset


sukan bagi meningkatkan
kualiti PdP

- Sepanjang tahun
2015

Aktiviti tahunan panitia


dijalankan dan dihantar
laporannya.
Stor sukan dikemas, dicat
dan dilabel dengan
sistematik.
Inventori perlalatan sukan
direkodkan dengan baik.

AJK Panitia Bahasa Inggeris


- Aktiviti panitia

1.

Menghadiri mesyuarat yang


telah ditetapkan.

Membantu menjayakan
aktiviti yang telah
ditetapkan.

- Sepanjang tahun
2015

Membantu menjayakan
aktiviti yang telah
ditetapkan.

- Sepanjang tahun
2015

Keadaan kelas dan


kelakuan murid terkawal
ketika ketiadaan guru.

- Sepanjang tahun
2015

Murid yang terpilih


mampu menduduki tempat
yang membanggakan di
kejohanan MSSD.

Januari - Oktober

2. Terlibat di dalam menjayakan


aktiviti yang telah dirancang.
5

AJK Panitia PSV & Moral


- Aktiviti panitia

Guru ganti terancang

1.

Menghadiri mesyuarat yang


telah ditetapkan.

2.

Terlibat di dalam menjayakan


aktiviti yang telah dirancang.

1. Masuk ke kelas menggantikan


guru yang tidak hadir.
2. Menjalankan P&P yang
bersesuaian.

Guru Sukan
- Sukan MSSD
- Sukan Tahunan Sekolah
- Perkembangan sukan
sekolah

1. Memastikan murid bersedia


bagi menghadapi sukan MSSD
2. Membantu pengelolaan Sukan
Tahunan Sekolah.
3. Memastikan murid untuk
terlibat di dalam aktiviti sukan
sekolah.

Pentaksir SBOA
- Borang Skor Induk
- Laporan Semester
- Menghantar analisis dua
kali setahun

1.
2.

Memastikan SBOA dijalankan


sekurang-kurangnya dua kali
semester kepada setiap murid
Menghantar laporan sebelum
cuti semester

Sukan Tahunan Sekolah


dianjurkan dengan jayanya.
Memastikan sasaran 7
pingat emas pada MSSRD
tercapai.
Laporan lengkap dihantar
mengikut jadual yang telah
ditetapkan.

Hujung tahun

Mei dan November

10

11

Penasihat Kelab olahraga


- Menguruskan pendaftaran
ahli
- Memberi latihan kepada
ahli
- Mengambil kehadiran ahli
- Merancang aktiviti tahunan

Jurulatih Choral Speaking

Tugas-Tugas Lain

1.

Mengambil kahadiran ahli


semasa aktiviti dijalankan

Aktiviti yang dirancang


berjaya dilaksanakan.

2.

Memastikan kesediaan murid


dari segi fizikal dan mental
bagi menghadapi kejohanan
sukan.

Peningkatan pencapaian
dalam sukan olahraga pada
kejohanan MSSRD

3.

Mencari atlet pelapis bagi


sukan olahraga.

Mampu menghaslkan
barisan pelapis yang
berwibawa.

1.

Menjalankan latihan sebagai


aktiviti ko-akademik.

Penglibatan murid daripada


Tahun 3 - Tahun 6

2.

Menghasilkan pasukan yang


berdaya saing dan disegani.

3.

Membentuk
sahsiah
dan
keyakinan
murid
untuk
menggunakan
Bahasa
Inggeris.

Berada di kalangan
pasukan 3 terbaik di daerah
belaga pada Karnival
ASAT.

1.

Mengajar kelas tambahan


petang/malam dan waktu cuti

2.

Mengawasi murid di asrama


mengikut jadual.

3.

Menjaga bacaan NILAM

4.

Menjaga sekolah semasa cuti

5.

Tugas Mingguan

6.

Jurulatih Sukan

7.

Menjalankan tugas-tugas lain


yang diarah oleh Guru Besar

Memantau perkembangan
murid mengikut jadual
yang telah ditetapkan.

- Sepanjang tahun
2015

Sepanjang tahun
2015

- Sepanjang tahun
2015

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

...............................................
{MUHAMMAD SYAMIL BIN YAHYA}
Pegawai yang dinilai
Tarikh:

.........................................................
{FLORENCE KAVANG MUKAH}
Pegawai Penilai Pertama
Tarikh: