Anda di halaman 1dari 14

INTERRELASI ALQURAN DAN IPTEKS

ARDIYAN GALIH R.
(1302047)
DWI LINAWATI (1302054)
HANDHY PRAMUDYA W. (1302062)

Pengertian Al-Quran
Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar
dari kata qaraa yaqrau quranan yang berarti
bacaan atau yang dibaca. Secara general
Al-Quran didefenisikan sebagai sebuah kitab
yang berisi himpunan kalam Allah, suatu
mukjizat yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad
SAW.
melalui
perantaraan
malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang
kemurniannya senantiasa terpelihara, dan
membacanya merupakan amal ibadah.

Pengertian IPTEKs
Sains dan ilmu pengetahuan adalah merupakan salah
satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan
kata ilm itu sendiri disebut dalam al-Quran sebanyak
105 kali, tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih
dari 744 kali. Sains merupakan salah satu kebutuhan
agama Islam, betapa tidak setiap kali umat Islam ingin
melakasanakan ibadah selalu memerlukan penentuan
waktu
dan
tempat
yang
tepat,
umpamanya
melaksanakan shalat, menentukan awal bulan
Ramadhan, pelaksanaan haji semuanya punya waktuwaktu tertentu dan untuk mentukan waktu yang tepat
diperlukan ilmu astronomi.

BUKTI-BUKTI ILMIAH KEBERAN AL-QURAN


DALAM BIDANG KEPERAWATAN, KEBIDANAN,
DAN FARMASI
Keperawatan dalam Islam

Pertama, penghargaan terhadap kemandirian klien menjadi prinsip


etik dalam teori keperawatan. Islam mengajarkan bahwa
keberadaan seorang manusia hendaklah memperbanyak orang yang
memberikan pertolongan bukan orang yang mengharap pertolongan
sesuai dengan sabda Rasul yadu al ulya khairun min yadu al sufla,
artinya tangan di atas yaitu yang memberikan pertolongan lebih
baik dari tangan yang di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
pandangan Islam seseorang sebaiknya menjadi pribadi yang mandiri
yaitu yang dapat menolong orang lain karena perbuatan itu pada
hakikatnya adalah menolong dirinya sendiri.
Kedua, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan teori
keperawatan sekalipun pada akhirnya yang menyembuhkan itu
semata-mata Allah SWT. Seluruh perangkat tenaga medis hanya
berfungsi sebagai sebab yang mengantarkan kesembuhan atau
sebaliknya terhadap klien.

Next...
Ketiga, seorang yang berprofesi sebagai
perawat dan memiliki komitmen keislaman yang
kuat adalah selalu mempertimbangkan manfaat
dari perbuatannya karena Rasul bersabda yang
artinya sebagian dari tanda keindahan Islam
seseorang adalah meninggalkan perbuatan
yang tidak berguna kepadanya (min husni islam
al mar-I tarku ma la yanihi). Keempat, seorang
yang berprofesi perawat adalah mereka yang
mampu berlaku adil baik kepada pasien maupun
kepada
dirinya
sendiri
sehingga
juga
memperhatikan kebutuhan fisik dan psikisnya.

Asuhan Keperawatan Islami

Allah berfirman :
Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian
yang lain. Mereka menyeruruh (mengerjakan) yang maruf,
mencegah yang munkar, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan
RasulNya."(Q.S. At-Taubah : 71)
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan
kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaNya."(Q.S. Al-Maa-idah : 2).
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi
dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka
(kejahatan) itu bagi dirimu sendiri."( Q.S. Al-Israa : 7)
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana

Next....
Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu(Q.S.
Ali Imran :159)
Barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan
oleh Allah dari bencana pada hari kiamat, maka
bantulah orang yang dalam kesulitan/hindarkan
kesulitannya(HR. Muslim).
Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia
menyukai bagi saudaranya apa yang dusukai untuk
dirinya.(HR. Ahmad)

Bidang Kebidanan
Pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan
kesadaran dan pengetahuan yang memadai
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta
pertanggungjawabanya. (QS Al-Isra/17;36)
Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian.
Seperti sabda Nabi : Apabila suatu urusan
diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka
tunggulah saat kehancuran (Hadist Bukhari)

Larangan Profesi kebidanan


Pembunuhan banyak macamnya, tetapi ulama fikih
menyepakati dua macam pembunuhan, yaitu
pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja,
karena keduanya disebutkan di dalam Al Quran dan
Al Karim.
pembunuhan dengan sengaja terdapat di dalam
banyak ayat, antara lain firman Allah,
Dan barangsiapa yang membunuh seorang
mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah
jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan
azab yang besar baginya. (Qs. An-Nisaa (4): 93)

Next....
sedangkan pembunuhan dengan tidak sengaja
ditunjukkan oleh firman Allah,
Dan tidak layak bagi seorang mukmin
membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali
karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa
membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar diat yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh
itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
bersedekah(Qs. An-Nisaa (4) : 92)

Bidang Farmasi
Islam mengajarkan dalam mencapai kesembuhan
diperlukan usaha seoptimal mungkin dengan
menegaskan bahwa untuk setiap penyakit telah
disediakan obatnya.
Diriwayatkan dari Usamah, ia berkata: Seorang
Badui berkata: Ya Rasulullah! Tidakkah kita
berobat? Rasulullah SAW menjawab: Ya, wahai
hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya
Allah tidak membuat penyakit tanpa membuat
kesembuhan baginya kecuali satu penyakit. Mereka
bertanya: Apakah satu penyakit itu Ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab: Tua (H.R. Usamah).

Obat dalam Al Quran dan


Al-hadist
1.Kurma
Rasulullah saw berbuka puasa dengan
beberapa biji buah kurma sebelum salat.
Sekiranya tidak terdapat kurma, maka
Rasulullah saw akan berbuka dengan
beberapa biji anggur. Sekiranya tiada
anggur, maka Baginda meminum beberapa
teguk air (H.R. Ahmad).
2.Habbatus saudah
Rasulullah saw bersabda: Hendaklah kamu
menggunakan habatussaudah karena
sesungguhnya padanya terdapat

Next....
3. Madu
Allah berfirman: Dari perut lebah ini keluar minuman
(madu) yang bermacam-macam warnanya, di
dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi
orang-orang yang berfikir (Q.S. An Nahl: 69).
4. Zaitun
Rasulullah bersabda: Makanlah minyak zaitun dan
lumurlah minyaknya karena ia berasal dari pohon
yang penuh berkah (H.R. At Tirmizi dan Ibnu Majah).

SEKIAN
Bilahi fi sabilil haq fastabiqul khairat
Wassalamualaikum wr.wb