Anda di halaman 1dari 16

ETIKA ISLAM DALAM

PENERAPAN
ILMU KEPERAWATAN

Kelompok 8

Riri ANdriyani

Shintani Putri
Hidayati

Wikan
Kurniawan

Pengertian
Etika
Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti
baik dan buruk, menerangkan apa yang
seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia
kepada lainnya, menyatakan tujuan yang
harus dituju oleh manusia di dalam
perbuatan mereka dan menunjukkan
jalan untuk melakukan apa yang harus
Etika dalam Islam (bisa dikatakan) identik
diperbuat.
dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang
keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara
mendapatkannya agar manusia berhias
dengannya, dan ilmu tentang hal yang hina dan
bagaimana cara menjauhinya agar manusia
terbebas dari padanya.

Pengertian
Ilmu
Ilmu merupakan kata yang berasal dari
bahasa Arab, masdar dari alima yalamu
yang berarti tahu atau mengetahui.

Ciri pentingdari agama Islam sebagaimana


dikemukakan oleh Dr Mahadi Ghulsyani
(1995
berikut :
Salah
satu: 39)
ciri sebagai
yang membedakan
Islam dengan yang lainnya adalah
penekanannya terhadap masalah ilmu
(sains), Al quran dan Al sunah
mengajak
kaum
muslim
untuk
mencari dan mendapatkan Ilmu dan
kearifan ,serta menempatkan orangorang yang berpengetahuan pada
derajat tinggi

ALLah SWT berfirman dalam AL quran surat


ALMujadilah ayat 11

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:


"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Keimanan yang
dimiliki seseorang
akan menjadi
pendorong untuk
menuntut Ilmu
,dan Ilmu yang
dimiliki seseorang
akan membuat
dia sadar betapa
kecilnya manusia
dihadapan
ALLah ,sehingga
akan tumbuh
rasa kepada

Dan demikian (pula) di antara


manusia, binatang-binatang
melata dan binatang-binatang
ternak ada yang bermacammacam warnanya (dan jenisnya).
Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hambahamba-Nya, hanyalah ulama
(orang berilmu ) . Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun.

Disamping ayat ayat Quran yang memposisikan Ilmu


dan orang berilmu sangat istimewa, AL quran juga
mendorong umat islam untuk berdoa agarditambahi
ilmu, seperti tercantum dalam AL quran sursat Thaha
ayayt 114

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan


janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an
sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu,
dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah
kepadaku ilmu.

islam telah sejak awal menekeankan pentingnya membaca ,


sebagaimana terlihat dari firman ALLah yang pertama
diturunkan yaitu surat Al Alaq ayat 1sampaidengan ayat 5
yang artinya:
bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemura


yang mengajar (manusia) dengan perantaran
kalam[1589]
[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan
perantaraan tulis baca.

Ilmu untuk kemaslahatan


hidup
1. Menuntut ilmu termasuk ibadah
Sesuai dengan surat At Taubah ayat 122

Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu pergi semuanya


(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiaptiap golongan di antara mereka beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agama dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya,
supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

2.

Menuntut ilmu dapat mengarahkan


manusia pada amalan yang benar
3.
Kedudukan manusia, baik di dunia
maupun di akhirat nantinya akan berada
pada kedudukan paling tinggi
4.
Manusia
akan
dimintai
pertanggungjawaban
terhadap
segala
amalannya yang salah satunya adalah
menuntut ilmu
5.Setiap muslim yang mempelajari ilmu
agama
maupun
ilmu
pengetahuan

Etika islam dalam penerapan


ilmu keperawatan

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan


berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada
memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berlaku adil.. (QS. Al Mumtahanah : 8)

Tenaga kesehatan Muslim tidak terlepas dari


tugas dan kewajiban melaksanakan Dawah
Islamiyah sesuai dengan kemampuannya di
dalam bidangnya masing-masing
Jadi fungsi Tenaga kesehatan Muslim pada garis
1.
Sebagaiada
tenaga
besarnya
dua, para
yaitu:medis, yaitu
melaksanakan tugas yang berhubungan
dengan
perawatan
/ pertolongan
pasien.
2. Sebagai
Dai (mubaligh),
yaitu
mengingatkan, menasehati, dan memberi
tuntunan tentang ajaran Islam kepada
pasien serta memberikan contoh
mengamalkannya (Role Model) sehingga
diharapkan agar orang-orang yang sedang
dan pernah dirawat di rumah sakit akan
bertambah taqwanya kepada Allah SWT.

Kedua faktor tersebut akan tersimpul


didalam suatu rumusan dalam rangkaian
akhlak yang wajib bagi Tenaga kesehatan
Muslim seperti dibawah ini :
1. Melaksanakan tugas dengan tulus ikhlas karena Allah semata
2. Tenaga kesehatan Muslim harus bersifat penyantun
3. Ramah tamah berdasarkan ukhuwah (persaudaraan) dalam
pergaulan, kapan dan dimana ia berada terutama terhadap pasien
dan orang-orang yang dhoif (lemah/miskin)
4. Tenaga kesehatan Muslim harus sabar dan tidak cepat marah
5. Tenaga kesehatan Muslim harus tenang dan tidak tergopoh-gopoh
6. Tenaga kesehatan Muslim harus cepat, cermat, teliti dan lincah
7. Tenaga kesehatan Muslim harus tunduk, patuh dan disiplin
8. Tenaga kesehatan Muslim harus selalu bersih dan menjaga
kebersihan, rapih, baik jasmani maupun rohani
9. Tenaga kesehatan Muslim harus kuat menyimpan rahasia
10.Tenaga kesehatan Muslim harus bersifat jujur dan bertanggung
jawab atas segala tindakannya

Prinsip-Prinsip Moral
Praktek Keperawatan

Dalam

Autonomi

Veracity

Benefesience

Avoiding
Killing

Justice

Fedelity