Anda di halaman 1dari 4

Set 1

Mata Pelajaran : Matematik


Kelas

: 5 Fansuri

Masa

: 8.00 - 9.20

Topik Pengajaran : Asas Nombor


Objektif Pembelajaran: 1. Menukarkan nombor dalam asas
a) dua
b) lapan
c) lima
Bahan Bantu Mengajar : Kalkulator, Buku Teks
Langkah/
Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Set Induksi
(5 Minit)

Mencerakinka
n sesuatu
nombor dalam
asas dua,
lapan dan
lima

i. Bagaimana
mencerakinka
n nombor
11012?

ii. Guru
memberikan
ganjaran
(pujian) bagi
pelajar yang
menjawab
dengan betul
dan memberi
tunjuk ajar
bagi jawapan
yang salah.
iii. Guru
memberikan
soalan lain
bagi asas
lapan dan
lima.

i. Pelajar cuba
menunjukkan
bagaimana
mencerakinka
n nombor
tersebut dan
seterusnya
menulis di
papan putih.

ii. Pelajar
memberi
jawapan
kepada soalan

Catatan

iv. Guru
menjelaskan
kenapa perlu
mencerakinka
n asas
nombor
tersebut.

Set 2
Mata Pelajaran : Matematik
Kelas

: 5 Efektif

Masa

: 8.40 - 100

Topik Pengajaran : Asas Nombor


Objektif Pembelajaran: 1. Membuat Pengiraan melibatkan operasi
a) tambah
b) tolak
bagi dua nombor dalam asas dua
Bahan Bantu Mengajar : Kalkulator, Buku Teks
Langkah/
Masa

Isi Kandungan

Set Induksi
(5 Minit)

Membuat
pengiraan
melibatkan
operasi
tambah dan
tolak dalam
asas 10

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Pelajar
i.Guru
i. Pelajar
mengajukan
menjawab
beberapa
secara lisan.
soalan
10 + 3
berapa?
102 - 12
Pelajar akan
berapa?
menerangkan
bagaimana
ii.
proses
Bagaimanaka
penambahan
h proses
ini dilakukan di
pengiraan ini
papan putih.
dilakukan?
Pelajar
berbincang
sesama rakan
bagi
ii. Guru
mendapatkan
menyoal
jawapan
pelajar
dengan hanya
apakah digitmenggunakan
digit yang
digit 0 dan 1
terlibat dalam dalam asas
asas dua dan
dua untuk
bagaimana
melakukan

Catatan

pula
melakukan
proses
penambahan
dan penolakan
dengan
menggunakan
asas dua

penambahan
dan
penolakkan.