Anda di halaman 1dari 32

1.

PENGENALAN

Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), ponteng didefinisikan sebagai tingkah
laku lari dari tanggungjawab atau kebenaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Buku
Panduan bagi Mengikut Masalah Ponteng di Sekolah (KPM:1994) seperti yang dipetik
oleh Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004) dalam buku mereka, ponteng kelas
didefinisikan sebagai perbuatan keluar atau tidak berada di kelas tanpa kebenaran
daripada guru. Dalam pada itu, Abdullah Sani Yahaya (2005) pula menjelaskan bahawa
gejala ponteng ini adalah merujuk kepada tindakan seorang pelajar yang tidak
mengikuti sesuatu pelajaran pada waktu sepatutnya pelajar itu wajib mengikutinya di
dalam bilik darjah. Masalah ponteng sekolah ini juga dikatakan mengganggu sesi
pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas seterusnya menjejaskan prestasi
murid berkenaan.
Ponteng kelas atau lebih teruk lagi ponteng sekolah bukan perkara baru kerana
fenomena ini berlaku sejak sekian lama atas pelbagai faktor. Masalah ini sukar
dibendung walaupun telah banyak usaha dilaksanakan. Semua pihak kadang-kala
menuding jari ke arah satu sama lain apabila kadar murid ponteng sekolah tidak berjaya
dikurangkan pada jumlah besar dan masalah ponteng ini berlaku di sekolah seluruh
negara sama ada kawasan bandar atau luar bandar.
Jika diimbas kembali beberapa tahun ke-belakang, iaitu pada tahun 2010, satu
statisitik telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang memperihalkan
mengenai pengurangan kes masalah disiplin di sekolah. Dalam artikel tersebut, jelas
dicatatkan kadar pengurangan bagi kesalahan yang melibatkan masalah disiplin murid
di sekolah dan di luar sekolah seperti gangsterisme, vandalisme, buli dan sebagainya.
Hal ini termasuklah kes disiplin yang melibatkan gejala ponteng dalam kalangan murid
yang mengalami penurunan dalam tahun tersebut.
Namun, statistik ini saban tahun dilihat makin mengalami peningkatan seakanakan tiada titik noktah ditemui bagi menyelesaikannya. Buktinya, baru-baru ini, isu dan
gejala ponteng dalam kalangan murid semakin hangat dilaporkan dan dipaparkan di
dada akhbar, media elektronik dan sebagainya. Misalnya, pada 2011, negara pernah
dikejutkan dengan berita mengenai isu gelaja ponteng sekolah di daerah Kuantan yang
1

melibatkan lebih kurang 1200 orang pelajar dalam tempoh sepuluh bulan pertama
tahun 2011. Isu-isu ini kelihatan seperti biasa dan sering dilaporkan, namun hakikatnya
tanpa kita sedar bermula dengan gejala ponteng inilah, akhirnya membawa kepada
kesalahan jenayah yang serius dan besar. Hal-hal yang berlaku ini juga jelas
menunjukkan kadar masalah disiplin di sekolah-sekolah Malaysia semakin mengalami
peningkatan dan membimbangkan.
Meskipun murid lelaki lebih terkenal dengan aktiviti ponteng sekolah, namun
murid perempuan juga tidak terkecuali daripada terjebak dalam kegiatan ini yang
mungkin menyebabkan terjerumus ke kancah jenayah. Oleh itu, ponteng dikatakan
pembuka jalan kepada semua kegiatan jenayah. Masalah ponteng yang tidak ditangani
akan membawa kepada pelbagai unsur negatif seperti gangsterisme, vandalisme dan
merokok.

..akibat pelajar ponteng bukan saja ketinggalan dalam


pelajaran,
malah lebih teruk lagi termasuk terbabit gejala negatif seperti
penyalahgunaan dadah, vandalisme, gangsterisme, minuman
keras, seks bebas, perjudian dan melepak.

Sumber Berita Harian


Petikan

artikel

dalam

keratan

akhbar

di

atas

sememangnya

jelas

menggambarkan betapa kroniknya gejala ponteng sekolah ini yang mampu


menyumbang kepada pelbagai masalah tingkah laku negatif yang lain. Isu ini dapat
diumpamakan seperti barah atau virus penyakit dalam kalangan masyarakat kerana ia
memperlihatkan isu sosial yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat,
terutamanya golongan murid di sekolah. Impaknya juga bukan sahaja boleh dinilai dari
segi tingkah laku murid tersebut yang semakin bermasalah atau sebagainya, malah
dalam hal ini pihak sekolah juga boleh terkena tempiasnya ekoran daripada gejala
murid ponteng sekolah yang sukar untuk dikawal. Lebih membimbangkan lagi, hal ini
2

akan berlarutan menjadi isu sosial seterusnya mampu menjejaskan imej sistem
pendidikan negara.
1.1

Definisi Moral

Pemahaman mengenai apa itu moral bagi setiap orang adalah berbeza. Pada
umumnya ahli-ahli falsafah mengatakan bahawa moral hanya ditujukan kepada
makhluk-makhluk yang rasional sahaja. Konsep moral ini tidak ditujukan kepada
makhluk yang tidak berpandukan kepada prinsip-prinsip rasionaliti. Haiwan yang
melakukan perbuatan tidak senonoh ditempat terbuka seperti membuang air besar atau
membuang air kecil tidak dianggap tidak bermoral kerana mereka tidak tahu prinsipprinsip rasionaliti. Berbanding manusia yang membuang air besar atau air kecil di
tempat terbuka dianggap tidak bermoral dan melakukan kesalahan kerana norma dan
undang-undang dalam masyarakat yang mengharamkan perbuatan tersebut.
Moral bermaksud concerned with principles of right and wrong behavior (Oxford
Advanced Learners Dictionary: 2005). Manakala dalam kamus dewan (1986) pula,
moral bermaksud ajaran atau pegangan berkenaan baik buruk sesuatu perbuatan atau
yang berkaitan dengan betul atau salah. Moral juga berasal dari Bahasa Latin iaitu
moralitas yang bermaksud adat, kebiasaan, sopan, tradisi, budi pekerti, dan sebagainya
yang mempunyai kaitan dengan peraturan dan piawaian dalam sesebuah masyarakat.
Masyarakat telah menentukan sesuatu tindakan itu betul atau salah berdasarkan suara
majoriti. Jika sekumpulan remaja menunggang dengan laju dan membahayakan orang
lain. Perbuatan tersebut dianggap tidak bermoral. Sebaliknya jika seorang remaja
menunggang motor mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan
maka mereka dianggap bermoral.
Pemahaman mengenai moral ini tidak spesifik dan bersifat dinamik mengikut
sejarah dan tatacara hidup sesebuah masyarakatberkenaan (Dorothy Emmet: 1979).
Moral terbahagi kepada dua iaitu baik yang bermaksud segala tingkah laku yang
dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Ianya tidakmemudaratkan individu berkenaan dan
juga masyarakat di sekelilingnya. Manakala burukpula bermaksud suatu tingkah laku
yang dikenal pasti oleh etika sebagai tidakbaik dan memberi kemudaratan kepada diri

dan juga orang di sekelilingnyaMoral adalah tingkah laku manusia sejajar dengan
ajaran, peraturan, adat danagama yang ditetapkan oleh masyarakat.
Ajaran, peraturan, adat dan agama ini menentukan bagaimana manusia harus
hidup dan bertindak agar menjadi manusia baik. Moral melibatkan perhubungan
manusia dengan alam semula jadi, perhubungan dengan makhluk lain, perhubungan
manusia antara manusia dan perhubungan manusia dengan bukan manusia. Manusia
yang tidak memiliki moral disebut amoral ertinya seseorang individu yang telah
terpesong atau lari dari landasan akhlak yang sebenar atau tidak memiliki nilai positif di
mata masyarakat lain. Dari segi pendekatan kajian moral terdapat dua pendekatan.
pendekatan pertama adalah pendekatan saintifik iaitu merujuk kepada kajian saintifik
terhadap tingkah laku manusia. Pendekatan kedua pula merupakan pendekatan
normatif atau standard dan preskriptif yang juga dikenali sebagai pendekatan falsafah.
Ia terdiri daripada tiga elemen iaitu egoism, atruism dan utilitarianism.
Egoism iaitu manusia seharusnya bertindak mengikut kepentingan peribadi.
Terdapat dua jenis egoism iaitu psychological egoism dan ethicalegoism. Psychological
egoism membawa maksud pandangan masyarakat tentang kelakuan manusia atau
keinginan manusia dalam mencapai sesuatu manakala ethical egoism adalah tentang
teori apa yang harus diikuti oleh manusia dalam budaya sebenar masyarakat.
Kewujudan dua egoism akan menimbulkan dilema moral kepada kita. Atruism pula
adalah manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikut kepentingan orang lain.
Utilitarianism berkonsep manusia seharusnya sentiasa bertindak kepentingan semua
orang termasuk kepentingan peribadi.
Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses
sosialisasi. Tanpa moral proses sosialisasi tidak akan berlaku. Moral pada zaman
sekarang mempunyai nilai implisit kerana ramai orang yang mempunyai moral atau
sikap amoral itu mempunyai sudut pandang yang sempit. Moral adalah nilai mutlak
dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari
kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku ataupun
ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan
seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan

dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai
mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya
dan agama.
Moral membicarakan persoalan yang betul atau salah, apa yang perlu dilakukan
dan ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu dan dalam keadaan tertentu. Pertimbangan
moral bergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu. Misalnya
sistem sosial, kelas sosial dan kepercayaan yang dianuti oleh sesebuah masyarakat. Ia
juga merupakan cara melihat dan menilai sesuatu isu berhubung dengan sesuatu
tingkah laku berdasarkan pandangan sejagat dan budaya sesuatu masyarakat. Moral
disamakan dengan etika.
Peter Baelz dalam bukunya Ethics and Belief menyatakan bahawa moral dan
etika selalunya mempunyai makna yang sama. Moral bersifat praktikal kerana ia
merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu
masyarakat. Manakala etika bersifat teoretikal kerana ia mengkaji, menganalisis dan
mengkritik sistem moral tersebut. Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika
manakala etika adalah ilmu yang mengkajinya.

2.0

LATAR BELAKANG KAJIAN

Pihak kementerian telah berpendapat bahawa kesedaran perlu diwujudkan dalam


masyarakat dengan keperluan dan kepentingan bahawa anggota masyarakat perlu
dibabitkan dalam usaha menangani masalah murid ponteng. Sehubungan dengan itu,
Pasukan Petugas Anti Ponteng Sekolah diwujudkan sebagai pecahan daripada
Jawatankuasa Menangani Gejala Disiplin Murid Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pasukan ini dimantapkan dengan menggemblengkan tenaga daripada Jabatan
Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Polis Diraja Malaysia, Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT), badan bukan kerajaan (NGO) dan Persatuan Ibu Bapa dan
Guru (PIBG).
Jawatankuasa Kemahuan Felda juga digalakkan untuk menyertai pasukan
supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab memujuk murid yang ponteng
5

supaya kembali ke sekolah. Murid yang ponteng tidak boleh ditangkap kerana tiada
peruntukan undang-undang membenarkannya dan ponteng sekolah adalah kesalahan
dalam sekolah. Maknanya hanya sekolah yang berhak menghukum mereka.
Oleh itu, pasukan ini menggunakan pendekatan memujuk murid yang ponteng
supaya tidak berbuat demikian. Peranan guru bimbingan dan kaunseling amat
diperlukan. Polis dalam pasukan ini akan bertindak jika murid yang ponteng ini terlibat
dengan kegiatan jenayah seperti gengsterisme atau dadah. Polis akan turut serta dalam
operasi pasukan membanteras aktiviti ponteng.
PBT dikaitkan dalam pasukan ini kerana mempunyai kuasa terhadap premis di
luar sekolah termasuk pusat hiburan, kafe siber dan pusat permainan yang sepatutnya
tidak membenarkan murid bawah umur atau berpakaian uniform sekolah daripada
memasuki premis mereka. Pemilik premis boleh dikenakan tindakan undang-undang
jika mereka didapati membenarkan murid berpakaian sekolah atau bawah umur
memasuki kedai mereka.
Semua PPD dan Pejabat Pendidikan Gabungan Seluruh Negara iaitu 137
semuanya sudah menubuhkan Pasukan Petugas Anti Ponteng Sekolah bertujuan
mengatasi masalah itu. Sistem Aduan Disiplin juga diwujudkan bagi memudahkan
usaha mengenal pasti dan mengatasi masalah disiplin murid menerusi saluran seperti
hotline, e-mel, faksimili, surat, akhbar serta laman web.
Kebiasaannya mereka saling mempunyai nombor telefon untuk memudahkan
PIBG atau NGO menghubungi anggota pasukan bagi melaporkan mengenai aktiviti
ponteng sekolah di kawasan mereka. Kementerian sedar bahawa usaha yang diadakan
untuk menangani masalah ponteng seolah-olah tidak memberi keberkesanan kerana
ketiadaan implikasi undang-undang terhadap murid.
Kementerian membincangkan pelbagai tuntutan pelaksanaan undang-undang
terhadap murid termasuk berkaitan dengan Akta Kanak-Kanak 2001 supaya tindakan
lebih tegas diambil terhadap murid ponteng. Namun, buat masa ini perkara yang boleh
dilakukan ialah permuafakatan antara semua pihak amat penting bagi mengatasi
masalah itu.

Walaupun banyak cara yang dilakukan untuk membanteras masalah ponteng


sekolah, masalah ini tetap berlaku. Kita perlu faham bahawa masalah ini merupakan
tanggungjawab sosial semua pihak dan kementerian mengharapkan lebih banyak
penyertaan NGO bagi menangani masalah ponteng sekolah.
Namun begitu, masalah ini masih berada pada tahap yang masih terkawal
dengan adanya penurunan dalam jumlah murid ponteng sekolah. Malaysia mempunyai
5.5 juta murid di seluruh negara dan menurut rekod hampir 30,000 daripadanya dikesan
melakukan aktiviti ponteng setiap tahun.
Penubuhan

jawatankuasa

induk

menangani

masalah

disiplin

berjaya

mengurangkan kes disiplin dan salah laku daripada 2.13 peratus pada 2006 kepada
2.10 peratus pada 2007. Pasukan Petugas Anti Ponteng Sekolah yang diwujudkan di
semua PPD juga berjaya mengurangkan bilangan kes ponteng daripada 24,227
(0.47%) kepada 21,134 (0.39%).
Jumlah murid ponteng meningkat pada musim hujung tahun iaitu apabila sesi
peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) selesai dan murid mula bosan
untuk hadir ke sekolah. Malah, kementerian tidak menolak kewujudan ibu bapa sendiri
yang turut menggalakkan anak supaya tidak ke sekolah apabila sesi peperiksaan tamat
atas pelbagai alasan.
Ada juga ibu bapa sendiri yang mungkin sudah merancang untuk membawa
anak bercuti. Jadi mereka tidak kisah jika anak ponteng sekolah terutama beranggapan
tiada perkara penting yang perlu dibuat di sekolah. Oleh itu, sekolah memainkan
peranan yang amat besar untuk memberi galakan kepada muridnya supaya berminat
terus menghadiri sesi persekolahan hingga tamat sepenuhnya sebelum cuti panjang.
Justeru itu, saya memilih masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar
untuk menyiapkan tugasan ELM 3043E. Dalam kajian ini, saya akan mengupas
berkenaan faktor-faktor berlaku masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar dan
langkah-langkah untuk mengatasinya.

3.0

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk meninjau punca masalah salah laku pelajar di sekolah dan
cara untuk mengatasinya. Fokus utama kajian ini adalah:
1. Mengenal pasti faktor-faktor berlakunya gejala ponteng sekolah dalam kalangan
pelajar.
2. Mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk membendung
masalah ponteng sekolah daripada terus berlaku.
3. Mengenal pasti peranan guru Pendidikan Moral dalam membendung masalah
ponteng sekolah daripada terus berleluasa.

4.0

PERSOALAN KAJIAN

Untuk mencapai objektif-objektif kajian yang dijelaskan, berikut disenaraikan persoalanpersoalan kajian yang cuba dijawab dalam kajian ini:
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar terjebak dalam gejala ponteng
sekolah.
2. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah
ponteng sekolah dalam kalangan pelajar di sekolah.
3. Apakah peranan guru Pendidikan Moral dalam usaha membendung gejala
ponteng sekolah daripada terus berleluasa.

5.0

DAPATAN KAJIAN

5.1

Faktor-faktor Berlakunya Masalah Ponteng Sekolah

Tingkah laku ponteng sekolah dalam kalangan pelajar dipengaruhi oleh banyak faktor.
Namun, faktor yang dipilih dalam kajian ini adalah faktor kurangnya kasih sayang serta
pemantauan daripada ibu bapa, kurang berminat dengan pengajaran dan pembelajaran
di sekolah, peraturan sekolah yang terlalu ketat, pengaruh rakan sebaya, mencari
8

keseronokan, dan tekanan ekonomi. Pengaruh dominan yang diketengahkan ini tidak
lain dan tidak bukan adalah untuk mencari penyelesaian terhadap salah laku ponteng
sekolah. Hal ini demikian kerana golongan remaja khasnya adalah harapan masyarakat
dalam mewarisi kepimpinan dan pembangunan negara pada masa depan.

5.1.1 Kurangnya kasih sayang serta pemantauan daripada ibu bapa


Marcapada ini, punca pelajar ponteng sekolah adalah kerana mereka telah hilang
pemerhatian, kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Malah, terdapat segelintir ibu
bapa yang telah mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa. Buktinya, ibu
bapa kini sentiasa bekerja di luar dari awal pagi sampai tengah malam, masa mereka
bersama

dengan

anak semakin

berkurang

sehingga

anak-anak

tidak dapat

menyampaikan perasaan mereka kepada ibu bapa. Kemudian, anak-anak akan cuba
menggunakan cara lain iaitu dengan cara menunjukkan tingkah laku negatif seperti
ponteng sekolah kerana mereka berjaya mendapat perhatian daripada ibu bapa
mereka. Malangnya anak-anak ini akan berkawan dengan orang luar semasa mereka
memonteng sekolah dan kesannya teman baru ini akan mengajak mereka pergi ke
tempat lain untuk berhibur sehingga anak-anak ini tidak lagi mementingkan
pelajarannya.
Pada kebiasaannya, pihak sekolah akan mengeluarkan surat amaran bagi muridmurid yang melakukan kesalahan ponteng terlalu kerap iaitu selama tiga hari berturutturut. Surat yang ditujukan kepada waris atau ibu bapa itu kadang-kadang tidak
mendapat respon yang diharap-harapkan. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan
harian mereka tidak dapat hadir untuk berbincang dengan pihak sekolah. Keadaan ini
secara tidak langsung menunjukkan bahawa ibu bapa atau penjaga pelajar yang
berkenaan langsung tidak mengambil berat akan hal-ehwal anak mereka. Keadaan ini
juga memberi rangsangan kepada pelajar yang berkenaan untuk terus memonteng
sehingga akhirnya terpaksa diberhentikan persekolahannya. Oleh itu bolehlah
dikatakan bahawa ibu bapa yang tidak mengambil berat akan amaran pihak sekolah
turut menyumbang ke arah masalah ini.

5.1.2 Kurang berminat terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolah


Sekolah merupakan gedung ilmu iaitu merupakan tempat menuntut ilmu bagi
seseorang pelajar. Pelajar akan mempelajari segala macam ilmu yang bermanfaat
semasa berada di sekolah. Malangnya, sejak akhir-akhir ini pelajar acapkali ponteng
sekolah. Pelajar ponteng sekolah adalah kerana kurang atau tidak berminat terhadap
pengajaran dan pembelajaran di sekolah Keadaan ini mungkin berpunca daripada isi
kandungan sukatan pelajaran yang banyak memberikan tumpuan kepada mata
pelajaran yang memerlukan pelajar menghafal seperti mata pelajaran sejarah,
matematik, sains, geografi dan sebagainya.
Di samping itu, pelajar kurang berminat terhadap sekolah kerana mereka
mungkin tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan
akibat kelemahan diri mereka sendiri. Alasan ini juga yang menyebabkan berlakunya
kes ponteng yang banyak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan
pelajar yang cerdas. Pelajar seperti ini biasanya mudah berputus asa. Mereka
kebanyakannya datang ke sekolah semata-mata kerana menurut kehendak ibu bapa.
Oleh itu mereka kerap ponteng kerana telah hilang minat untuk belajar akibat tidak
dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih cerdas.

5.1.3 Peraturan sekolah yang terlalu ketat


Terdapat juga para pelajar ponteng sekolah kerana takut dimarahi ataupun didenda
oleh guru contohnya semasa mereka tidak sempat menyiapkan kerja sekolah mereka
yang diberikan oleh guru, mereka akan pilih cara ponteng sekolah supaya mereka tidak
dapat didenda oleh cikgu.
Selain daripada itu,pelajar yang datang lewat juga akan mengambil keputusan
untuk ponteng kerana takut didenda kerana kesalahan mereka itu. Kumpulan pelajar ini
juga menyalahkan pihak sekolah yang mengamalkan peraturan yang terlalu ketat dan

10

mengenakan hukuman yang pada pendapat mereka terlalu berat bagi kesalahan yang
kecil.
5.1.4 Pengaruh rakan sebaya
Pengaruh

rakan

sebaya

juga

turut

memainkan

peranan

yang

kuat

dalam

mempengaruhi pelajar lain untuk ponteng sekolah. Ajakan daripada rakan sebaya
mereka untuk ponteng sekolah akan mempengaruhi minda pelajar-pelajar yang tidak
berfikir secara rasional. Mereka akan menurut segala ajakan dan pelawaan rakan-rakan
mereka tanpa berfikir panjang. Rakan-rakan yang bercadang untuk ponteng sekolah
akan memberikan pelbagai alasan yang munasabah seperti pelajaran di sekolah sangat
membosankan dan sebagainya. Mereka menberi tanggapan bahawa aktiviti ponteng
sekolah dapat menenangkan fikiran dan ini menjadi alasan untuk mereka tidak hadir ke
sekolah.

5.1.5 Mencari Keseronokan


Pelajar ponteng sekolah berkemungkinan adalah kerana mereka lebih mementingkan
keseronokan daripada pelajaran. Hal ini jelas kerana terdapat di kalangan pelajar yang
ponteng dengan tujuan untuk melepak atau berkumpul di suatu tempat terutamanya
pusat-pusat membeli-belah, pusat permainan video, dan taman-taman rekreasi.
Malahan, terdapat juga pelajar yang ponteng untuk menonton wayang atau berkelah.
Bagi mereka, belajar di sekolah adalah sesuatu yang membosankan kerana tidak ada
unsur-unsur hiburan.

5.1.6 Tekanan Ekonomi


Taraf ekonomi keluarga pelajar yang rendah juga menyebabkan mereka malu untuk
pergi ke sekolah. Mereka sering ponteng sekolah bagi mengelakkan dipersenda oleh
rakan-rakan. Apabila ponteng sekolah, mereka mula melakukan sesuatu yang negatif
bagi memenuhi masa lapang mereka. Disebabkan kedudukan ekonomi yang rendah,
maka ibu bapa sibuk untuk mencukupkan perbelanjaan harian dan menyebabkan

11

tanggungjawab kepada anak terabai. Selain itu, terdapat juga pelajar yang ponteng
kerana terpaksa bekerja secara sambilan dan oleh sebab keletihan mereka tidak
berdaya untuk bangun awal terutamanya yang bekerja pada waktu malam.

Pengar
uh
Rakan
Sebaya
Mencar
i
Kesero
nokan

Kurang
pemant
auan
Ibu
FaktorBapa
Faktor
Berlaku
nya
Ponten
g
Tekana
Sekolah
n
Ekono
mi

Kurang
bermin
at
terhad
ap PdP
di
Peratur
Sekola
an
h
Sekola
h
terlalu
ketat

Rajah 1 : Faktor-faktor Masalah Ponteng Sekolah

5.2

Langkah-Langkah Menangani Masalah Ponteng Sekolah

5.2.1 Tindakan Yang Perlu Dilaksanakan Ibu Bapa


Pertama ialah memastikan anak-anak tiba di sekolah. Tanggungjawab ibu bapa sangat
jelas iaitu dengan cara memastikan anak-anak selamat dalam perjalanan ke sekolah
dan tiba di sekolah. Ibu bapa perlu memastikan walau dengan pelbagai cara sekalipun
supaya anaknya tidak melencong ke tempat lain, seperti pusat hiburan dan kompleks
beli belah jika di kawasan bandar atau rumah kosong atau tepi sungai bagi murid di luar
bandar.
Keduanya ialah ibu bapa mestilah memeriksa jadual waktu harian anak. Ibu bapa
sepatutnya menyemak buku anak setiap hari dan bandingkan dengan jadual waktu
harian. Setiap hari, pasti ada tambahan catatan di buku murid dan apabila tiada nota
langsung di setiap buku dalam beg anak, ibu bapa perlu ada rasa curiga sama ada
anak mereka ponteng atau tidak.
Sebarang yang terkandung di dalam beg sekolah boleh memberi jawapan sama
ada anak ke sekolah atau tidak pada hari berkenaan. Kewujudan pakaian lain untuk

12

menukar uniform lain atau untuk menukar uniform sekolah juga mungkin petanda anak
melencong ke tempat lain.
Ketiganya ialah ibu bapa perlu sering berhubung dengan sekolah. Tidak salah
jika ibu bapa yang prihatin menghubungi sekolah pada waktu persekolahan untuk
bertanya sama ada anak mereka hadir ke sekolah atau tidak tanpa perlu menunggu
surat pemberitahuan daripada sekolah jika anak gagal ke sekolah. Ibu bapa mestilah
memerhatikan gerak-geri anak mereka dengan kerap berhubung dengan pihak sekolah
atau bertanya rakan anak atau pemandu bas sekolah.

5.2.2 Tindakan Disiplin Sekolah


Bagi murid yang ponteng tiga hari berturut-turut, pihak sekolah akan menghantar surat
pemberitahuan kepada ibu bapa jika murid tidak hadir ke sekolah tiga hari berturut
tanpa alasan kukuh.
Murid boleh dikenakan tindakan diberhentikan sekolah kecuali murid sekolah
rendah jika ponteng 30 hari berturut-turut tanpa sebab. Selain itu, mereka juga
dikenakan tindakan jika ponteng 60 hari berselang-seli tanpa sebab.

5.2.3 Pendekatan Teori-teori Psikologi Dalam Mengurangkan Gejala Ponteng Sekolah.


Ada beberapa teori yang dapat menghuraikan tentang gejala ponteng di kalangan
pelajar. Antara teori yang digunakan ialah:

1. Teori Pendekatan Kognitif.


Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul,
menganalisis,

membentuk

konsep,

menyelesaikan

masalah

dan

sebagainya.

Pendekatan Kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada


proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran

13

belajar dan motivasi yang dipelopori oleh ahli psikologi Gestalt, Pieget, Vygotsky,
Gagne, Bruner dan Ausubel.
Bagi mengelakkan berlakunya gejala ponteng ini terjadi, seorang guru perlu
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sebagai sesuatu yang
menarik hati pelajar-pelajarnya. Kebiasaannya pelajar akan lebih berminat dan
mengambil bahagian dalam pembelajaran sekiranya mereka diterima dan dilayan
dengan baik oleh para guru dan rakan-rakan sekelasnya. Oleh itu amatlah penting bagi
guru memenuhi keperluan-keperluan psikososial murid-murid yang diajar.
Aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi empat elemen iaitu
nada suara , budi bahasa, tingkah laku yang sesuai dan suasana yang kondusif.
Kesemua aspek ini harus diberi keutamaan oleh seorang guru bagi pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan berlaku di kelas dari semasa ke semasa bagi menjadikan
suasana pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah.
Seorang guru seharusnya mempunyai nada suara yang jelas dan terang semasa
menyampaikan maklumat kepada pelajar. Suara seorang guru mesti memikat naluri dan
minat

pelajar

untuk

memberi

tumpuan

dan

menghayati

pengajaran

yang

disampaikannya. Guru mesti bersifat tenang dan tidak menengking pelajar sekiranya
berlaku sebarang kekecohan dalam bilik darjah.
Guru harus menggunakan

perkataan-perkataan yang bersopan seperti sila

duduk, tolong berhenti cakap, memanggil pelajar dengan menggunakan nama mereka
dan juga elakkan daripada menggunakan kata-kata sindiran. Dengan ini, wujudlah sifat
saling hormat-menghormati antara guru dan murid-murid. Guru harus menunjukkan
teladan yang baik kepada pelajar agar pelajar dapat mempelajari tingkah laku, berbudi
bahasa dan bersopan santun. Justeru, pelajar tidak akan mempunyai perasaan takut
untuk datang ke sekolah sekali gus dapat mengelakkan berlakunya kegiatan ponteng
sekolah.
Pendekatan kognitif memang mengaplikasikan konsep-konsep yang penting
dalam segala amalan pembelajaran. Semua ahli psikologi yang memberi penekanan
kepada teori kognitif memberi penekanan kepada perkembangan mental pelajar secara

14

keseluruhan. Alam belajar yang kondusif akan merangsangkan lagi tahap pemikiran
pelajar dan guru untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.

2. Teori Konsep Kendiri


Roger (1977) mengemukakan teori konsep kendiri yang mengandungi dua konsep iaitu
organisme dan kendiri manusia. Organisme adalah pusat segala pengalaman yang
melibatkan kesedaran bagi sesuatu masa. Kendiri meliputi apa yang kita percaya
mengenai diri sendiri dan cara menilai setiap ciri-ciri diri sama ada ciri itu adalah
kelebihan ataupun kelemahan. William Jame (1998) juga menyatakan bahawa saya
dapat diperolehi daripada pengalaman sosial. Sering kali individu memberi perhatian
pada apa yang dikatakan oleh orang yang rapat seperti ibu bapa, rakan sebaya dan
guru mengenai dirinya daripada aspek personaliti, sikap, nilai, rupa wajah dan
sebagainya. Akibatnya, penilaian yang dilakukan dengan pelbagai cara dapat
mencerminkan pandangan orang lain pada diri sama ada secara positif atau negatif.
Roger (1977) mengkaji perkembangan individu dari kecil hingga dewasa.
Pembentukan personaliti secara umumnya adalah sama bagi semua individu. Oleh itu,
pelajar yang tidak bermasalah disiplin, biasanya latar belakang keluarganya mempunyai
konsep harga kendiri yang amat tinggi. Pelajar ini juga mendapat kasih sayang dan
sokongan daripada ibu bapa mereka.
Roger (1977) mempercayai palajar yang mempunyai masalah dan melakukan
tindakan negatif boleh dididik oleh ibu bapa dengan memberikan sedikit sikap prihatin
terhadap anak mereka. Ibu bapa perlu menghormati pendapat anak mereka dan
membetulkan kesilapan dengan hukuman yang sesuai. Ibu bapa harus meneliti remaja
di luar kawasan rumah atau sekolah. Prinsip teori konsep kendiri dalam pendidikan
adalah guru dan ibu bapa perlu mengadakan hubungan yang mesra dengan pelajar.
Dengan adanya hubungan yang mesra dengan pelajar, pelajar akan meluahkan isi hati
mereka dan dapat mengelakkan gejala negatif seperti ponteng sekolah.

15

3. Teori Pertukaran Sosial


B. F Skinner (1953) menegaskan konsep peneguhan pada keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran dalam aspek bilik darjah. Hubungan interpersonal pelajar juga dapat
dilihat daripada aspek peneguhan. Menurut B. F Skinner (1953) ganjaran yang
diperolehi daripada rakan sebaya adalah tinggi berbanding dengan kos, maka nilai hasil
perhubungan interpersonal yang tinggi. Kos adalah masa, emosi, dan tenaga serta
perbelanjaan yang digunakan sepanjang tempoh membina hubungan persahabatan.
Pelajar pada peringkat kepuasan akan belajar membandingkan hasil hubungan
interpersonalnya dengan paras perbandingan dirinya. Seterusnya pelajar akan
membuat keputusan sama ada hubungan perlu diteruskan atau tidak. Paras
perbandingan

yang

alternatif,

pelajar

dapat

membandingkan

hasil

hubungan

interpersonal yang baru. Pelaburan termasuk wang dan masa yang dilaburkan dalam
menjalinkan hubungan dengan orang lain.
Menurut Levinger (1980), daya tarikan menjadi pemangkin utama dalam
pemilihan rakan baru. Pelajar pada peringkat pembinaan hubungan, mereka akan
melihat sama ada rakannya seiras dengan dirinya dari segi sikap dan minat. Pada
peringkat pertambahan sengit, kedua-dua rakan akan mengalami konflik yang serius
dan tidak dapat diselesaikan. Seterusnya, perkembangan hubungan interpersonal itu
akan mencapai peringkat penamatan.
McAdam (1982) menyatakan bahawa sifat dalam diri pelajar yang mempunyai
keperluan bergabung yang tinggi akan menyertai aktiviti sosial secara aktif. Oleh itu
pelajar lebih cenderung untuk membentuk kumpulan dan ponteng sekolah. Beliau
berpendapat bahawa sahabat yang terbaik bagi pelajar tersebut mempunyai ciri-ciri
yang sama dengan mereka iaitu dari segi umur, jantina, keturunan, matlamat
pendidikan dan pencapaian.
Menurut Anderson (1968), sifat fizikal, personaliti pengetahuan dan status sosial
merupakan sifat yang penting untuk membina hubungan interpersonal yang baik

16

dengan persekitaran. Penyelidik berpendapat bahawa sifat-sifat di atas ini perlu wujud
bagi membina hubungan mesra dengan keluarga, guru dan masyarakat sekeliling
Oleh itu, berdasarkan tajuk penyelidikan, hubungan interpersonal pelajar dengan
keluarga, rakan sebaya, guru dan rakan sebaya adalah amat penting. Perhubungan ibu
bapa yang rapat dengan anak remaja dapat mewujudkan pelajar yang berdisiplin di
sekolah dan dapat mengelakkan gejala ponteng.
4. Teori Sosial Bandura
Gejala ponteng merupakan tindakan agresif kerana ponteng wujud hasil cetusan
kebosanan pelajar. Teori pembelajaran sosial sesuai untuk mengawal gejala ponteng di
kalangan pelajar. Teori sosial boleh didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang
berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu. Ini bererti persekitaran akan
mempengaruhi tingkah laku. Kesesuaian tingkah laku bergantung kepada peraturan
sosial sesuatu masyarakat dan tempat. Teori pembelajaran sosial adalah mengelakkan
konsep-konsep seperti dorongan dan pengurangan dorongan bagi mereka yang
percaya bahawa tingkah laku adalah telah ditetapkan.
Menurut Bandura (1977), seseorang akan memerhatikan sesuatu tingkah laku
daripada orang lain dan menyimpan maklumat secara kognitif dan seterusnya
mempersembahkan tingkah laku tersebut. Persembahan ini akan dikawal dan diproses
oleh penggabungan persekitaran dan kognitif melalui motivasi yang diberikan. Bandura
(1977), juga mendapati bahawa kanak-kanak akan mencontohi tingkah laku agresif
selepas menonton filem tingkah laku yang agresif.
Bandura (1977), juga menekankan bahawa manusia akan mempelajari standard
peribadi yang berkaitan dengan peneguhan dan dendaan yang digunakan untuk menilai
tingkah laku sendiri. Pembelajaran cerapan adalah individu belajar sesuatu tingkah laku
dengan melihat dan kemudian melakukannya dalam bentuk tingkah laku initatif
(peniruan) atau bukan initatif.
Bandura (1977) menyatakan bahawa tingkah laku individu mempengaruhi
persekitaran. Persekitaran yang berubah akan mempengaruhi tingkah lakunya. Individu
juga mempengaruhi kedua-dua tingkah laku dan persekitaran. Bandura (1977),
17

menyatakan walaupun terdapat interaksi antara individu, persekitaran dan tingkah laku,
setiap satu daripada komponen tersebut boleh lebih mempengaruhi daripada yang lain.
Ini bermakna kepercayaan seseorang dapat dijadikan sebagai penentu ke atas tindakan
yang akan dilakukan oleh seseorang.

5. Teori Pelaziman Operan


Walaupun idea pelaziman operan berasal daripada Edward Thorndike, namun B.F.
Skinner (1904-1990) adalah tokoh yang paling dikaitkan dengan pelaziman operan.
Beliau merupakan tokoh utama dalam behaviorisme yang mendakwa bahawa
penyebab kepada tingkah laku terdapat dalam persekitaran dan bukan akibat daripada
peristiwa-peristiwa mental dalaman seperti pemikiran, perasaan, atau persepsi.
Peristiwa-peristiwa mental dalaman itu sendiri sebenarnya merupakan satu tingkah
laku, dan seperti bentuk tingkah laku yang lain, adalah dibentuk dan ditentukan oleh
persekitaran.
Dalam pelaziman operan, peneguhan akan memperkukuhkan tingkah laku.
Peneguhan akan mengikuti tindakan yang diperkuatkan. Misalnya, setelah melakukan
tingkah laku tidak ponteng akan memperolehi peneguhan (pujian) dan peneguhan ini
memperkuatkan lagi tingkah lakunya (iaitu cenderung untuk hadir pada masa akan
datang). Dengan itu, dalam pelaziman operan, subjek adalah diperteguhkan oleh kesan
atau konsekuen yang menyeronokkan (pujian). Dua jenis peneguhan operan dikenal
pasti sebagai peneguhan positif dan peneguhan negatif.
Peneguhan positif merujuk kepada konsekuen atau hasil tingkah laku yang
positif, agar tingkah laku akan sering diulang kembali. Tingkah laku tidak ponteng
menyebabkan murid menerima peneguhan positif iaitu pujian. Dalam bahasa umum, ia
dirujuk sebagai ganjaran positif. Apabila melakukan tingkah laku yang betul, kita
biasanya menerima ganjaran sama ada dalam bentuk pujian atau pun material. Tingkah
laku yang sering diulang kembali akibat diberi ganjaran dikenali sebagai gerak balas
operan, sementara konsekuen positif (ganjaran) dinamakan sebagai peneguh positif.
18

Peneguh positif dikategorikan kepada tiga, iaitu peneguh asas, peneguh sekunder dan
peneguh sosial.
Peneguh asas merujuk kepada peneguh yang secara semulajadi adalah
meneguhkan dan tidak perlu diperolehi melalui pembelajaran. Contohnya seperti
makanan, air, kehangatan, rangsangan, aktiviti fizikal, dan kepuasan seksual. la kadang
kala dinamakan sebagai peneguh yang tidak dipelajari. Peneguh sekunder merujuk
kepada peneguh yang memainkan bahagian penting dalam pelaziman operan.
Peneguh ini dipelajari melalui pelaziman klasik. Ianya menjadi peneguh kerana ia
dikaitkan dengan rangsangan lain. Contohnya, wang sebagai peneguh sekunder,
kerana wang dikaitkan dengan keupayaan membeli sesuatu yang kita kehendaki.
Peneguh sosial merujuk kepada peneguh yang bergantung kepada orang lain.
Peneguh sosial yang biasa adalah seperti kemesraan, perhatian, penerimaan,
pengiktirafan, senyuman, dan penghormatan. Peneguh positif ini hendaklah diberi
dengan kadar segera iaitu sebaik sahaja gerak balas. Jika ganjaran itu ditangguhkan
proses pembelajaran akan terbantut. Peneguh positif juga hendaklah diberi secara
konsisten. Jika pemberiannya tidak konsisten ia akan menjejaskan pembelajaran
terutama di peringkat awal pembelajaran. Peneguh positif juga mestilah sesuatu yang
bermakna kepada subjek iaitu sesuatu yang menyenangkan atau mengembirakan.
Peneguhan negatif adalah peneguh yang tidak semestinya terdiri daripada
peristiwa-peristiwa yang positif. Dalam situasi tertentu konsekuen peneguhan adalah
melalui penyingkiran atau penghindaran peristiwa negatif. Contohnya, pelajar yang
sering dileteri oleh guru kerana lewat masuk kelas, maka pelajar tersebut akan ponteng
untuk mengelakkan diri daripada dileteri. Tindakan ponteng itu akan meneguh tingkah
laku anda, iaitu pada masa akan datang anda akan bertingkah laku untuk mengelakkan
daripada dileteri oleh guru anda.
Semasa pelaziman lepas diri, operan (tingkah laku) adalah diperteguhkan kerana
tingkah laku tersebut memberhentikan (membuang) peristiwa yang berlaku yang
dirasakan tidak menyenangkan. Misalnya, jika pelajar yang melakukan ponteng,
mereka akan didenda cuci tandas. Pada masa akan datang mereka akan didenda cuci
tandas apabila didapati ponteng sekolah. Tingkah laku mencuci tandas itu telah
19

diperteguhkan, supaya peristiwa negatif itu diberhentikan. Pelaziman lepas diri


merupakan satu bentuk peneguhan negatif kerana sesuatu yang negatif telah
dihilangkan (dikurangkan). la dipanggil pelaziman lepas diri kerana individu mahu
melepaskan diri daripada sesuatu yang negatif.
Dalam pelaziman menghindar, tingkah laku mempunyai konsekuen yang boleh
menyebabkan sesuatu yang negatif tidak akan terjadi atau berlaku, yang sebaliknya
kemungkinan akan berlaku. Misalnya, kita pernah dimarahi oleh ibu kerana tidak
mengemas bilik tidur. Maka kita akan mengemas bilik tidur setiap pagi untuk
menghindarkan diri daripada dimarahi ibu. Ini kerana tingkah laku mengemas bilik
adalah diperteguhkan dengan mengelakkan diri daripada sesuatu yang negatif
(dimarahi).
1 Teknik yang paling berkesan ialah menggunakan pendekatan B.F Skinner.
Menurut Skinner (1932), sebelum kita mengubah perlakuan sesuatu organisma,
kita hendaklah bermula dengan mengenal pasti potensi organisma dan apa yang
hendak diubah. Skinner juga berpendapat sesuatu respon perlakuan terakhir
boleh dihapuskan melalui ganjaran atau hukuman.

Tindakan
Ibu Bapa

Pendekat
an TeoriTeori
Psikologi

LangkahLangkah
Menangani
Masalah
Ponteng
Sekolah
20

Tindakan
Unit
Disiplin
Sekolah

Rajah 2: Langkah-langkah Menangani Masalah Ponteng Sekolah

5.3

Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Menangani Masalah Ponteng

Sekolah
Gejala ponteng sekolah ini dapat dihadapi dan dibendung dengan berkesan jika pelajar
itu sendiri faham tentang kesannya ponteng sekolah dan kepentingannya dalam
pelajaran. Jika pelajar itu sendiri dapat memahami bahawa pelajarannya dapat
membawa kajayaan dalam pada masa depan, mereka tidak akan ponteng sekolah dan
sebaliknya akan belajar bersungguh-sungguh.
Oleh yang demikian, dengan mengatasi masalah ponteng sekolah, ibu bapa,
pihak sekolah dan pelajar memainkan peranan yang penting dan masalah ini harus
dikenal pasti oleh mereka dengan segera supaya langkah-langkah untuk mengatasinya
dapat dijalankan demi masa depan generasi pelajar kita.
Sebenarnya, guru-guru juga berasa tertekan dengan perlakuan para pelajar yang
terlibat dengan gejala ponteng sekolah. Pertamanya ialah berasa kerugian kerana tidak
dapat memberi ilmu setaraf dengan pelajar lainnya kepada pelajar yang kerap ponteng
sekolah dan akibatnya memberi kesan kemerosotan terhadap corak pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.
Keduanya ialah menganggu proses pembelajaran pelajar-pelajar lain dan
merumitkan lagi tugas seorang guru kerana terpaksa mencuri masa untuk mengulang
kembali pelajaran yang tertinggal serta tidak difahami oleh pelajar ponteng.

Pelajar yang ponteng sering menganggu kelas dan pelajar lain serta

memburukkan pencapaian mata pelajaran iaitu melibatkan keseluruhan tahap


pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran tertentu.
Selain itu, guru mestilah mampu mengenali emosi murid-murid dan mendalami
emosi mereka. Contohnya ialah memberikan perhatian serentak kepada emosi dan
pengajaran. Maknanya, kita sebagai guru mestilah menerapkan nilai murni dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran agar mereka menyedari pentingnya datang ke sekolah.

21

Guru juga mestilah memberi tunjuk ajar kepada murid tentang strategi
mengendalikan masalah emosi. Murid-murid sebenarnya masih belum matang dalam
kawalan emosi. Mereka kekurangan pengalaman dan belum mampu berfikir seperti
orang dewasa. Oleh itu, guru mestilah melatih mereka mengawal emosi agar sentiasa
tenang dalam hadapi cabaran, bukannya memilih jalan pintas dengan ponteng sekolah.
Seterusnya ialah guru mestilah mengambil tindakan apabila murid-murid berada
di luar sekolah. Guru perlu berjumpa dengan ibu bapa atau dengan murid yang ponteng
tersebut secara persendirian. Pada masa ini, guru mestilah menasihati dengan cara
psikologi. Perkara ini mestilah dipelajari tentang ilmu-ilmu kaunseling.
Pemantauan ke atas kehadiran murid ke sekolah mestilah ditegaskan. Bukannya
sekadar mencatit kehadiran tetapi tiada tindakan. Jika begitu tiada gunanya sistem
buku rekod kehadiran dilaksanakan.
Guru Pendidikan Moral mesti menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah
tertanam dalam diri murid-murid. Guru haruslah bersedia untuk mengajar Pendidikan
Moral dengan mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang sedia ada.
Guru dikehendaki memperkembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan
membimbing mereka semasa pengajaran Pendidikan Moral dilaksanakan. Pendidikan
Moral disekolah digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan moral kanakkanak kearah mencapai matlamat kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral
tinggi dan jitu.
Selain itu, guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan
objektif-objektif seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral di kalangan
anak didiknya. Di bawah rancangan KSSR dan KBSR, nilai-nilai murni diterapkan bukan
sahaja dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaran
yang lain. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, KSSR dan KBSR digubal
berdasarkan kepada prinsip kesepaduan unsur-unsur ini yang membolehkan potensi
individu berkembang secara menyeluruh dan seimbang.
Oleh itu, untuk mencapai

Matlamat Pendidikan Kebangsaan, pelajar-pelajar

sekolah akan diberi peluang menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam
22

kehidupan mereka melalui

mata pelajaran Pendidikan Moral secara langsung, dan

melalui mata pelajaran-mata pelajaran lain secara tidak langsung.

5.4

Hasil Kajian Kes

Jadual 1: Peratus Kehadiran Murid Ke Sekolah (2014) SK Ho Seng Ong Methodist


KELAS

JAN

FEB

MAC

APRI

MEI

JUN

JULAI

PURATA

TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
PURATA

91.10
97.01
91.69
91.62
90.13
96.29
92.97

95.00
97.38
93.51
87.50
89.74
94.07
92.87

96.60
96.13
96.27
89.20
97.91
94.21
95.05

L
94.40
97.84
92.58
85.74
96.36
96.12
93.84

93.00
94.71
91.00
85.10
94.07
94.44
92.05

93.40
94.84
89.00
84.84
90.56
92.28
90.82

92.10
94.97
90.30
82.07
90.74
92.59
90.46

93.66
96.13
92.05
86.58
92.79
94.29
92.58

Rajah di atas menunjukkan peratusan kehadiran murid ke sekolah mengikut bulan dari
bulan Januari hingga Julai pada tahun 2014. Peratus paling tinggi ialah kehadiran murid
Tahun 2 pada bulan April iaitu 97.84% manakala paling sedikit ialah kehadiran murid
Tahun 4 pada bulan Julai iaitu 82.07%.
Purata peratusan kehadiran paling tinggi mengikut bulan pula ialah Mac iaitu
95.05% manakala paling sedikit ialah Julai iaitu 90.46%. Purata peratusan kehadiran
23

paling tinggi mengikut kelas pula ialah 96.13% iaitu kelas Tahun 2 manakala paling
sedikit ialah 86.58%.
Purata peratusan yang ingin dicapai bagi kehadiran ke sekolah ialah 95.00%.
Hanya kelas Tahun 2 sahaja yang melebihi purata peratusan yang ingin dicapai iaitu
96.13%. Sebaliknya, kelas lain semuanya di bawah purata peratusan tersebut.
Bulan Mac sahaja yang melebihi purata peratusan yang ingin dicapai iaitu
95.05% manakalah bulan-bulan lain tidak mencapai. Secara keseluruhannya, SK Ho
Seng Ong Methodist mencapai purata peratusan 92.58% mengikut jumlah kehadiran
semua mengikut kelas dan bulan.

Rumusannya, SK Ho Seng Ong, Methodist, Taman Canning tidak mencapai


peratusan yang ingin dicapai iaitu 95.00% bagi kehadiran ke sekolah. Hal ini bermakna
sekolah ini mengalami gejala ponteng yang perlu dipandang serius. Oleh itu, saya akan
mengkaji kajian kes ini iaitu masalah gejala ponteng dalam kalangan sekolah rendah di
sekolah ini.
Berikut saya sertakan soalan temubual bersama Penolong Kanan Hal Ehwal
Murid SK Ho Seng Ong, Methodist, Taman Cannig:

1. Adakah ketidakhadiran atau ponteng menjadi masalah di sekolah anda?


Setuju. Lebih-lebih lagi kepada murid di kelas hujung atau kelas yang bermasalah.
2. Adakah anda berfikir bahawa anda boleh meramalkan, di sekolah rendah,
kanak-kanak

yang

ponteng

akan

meneruskan

pada

masa

hadapan

(contohnya di sekolah menengah)?


Tidak boleh ramal. Pemikiran kanak-kanak mungkin berbeza dengan remaja
semasa di sekolah menengah. Mungkin sekolah menengah mereka akan lebih
matang. Mungkin juga murid yang tidak pernah ponteng semasa di sekolah

24

rendah berubah semasa di sekolah menengah.


3. Apakah yang anda rasa tentang perkara yang menyebabkan gejala ponteng
sekolah?
Terdapat keluarga yang tiada kenderaan dan duit untuk membeli basikal.
Sesetengah murid berada di tempat tinggal yang jauh. Rata-rata mereka ingin
datang ke sekolah. Hal ini kerana sekolah merupakan tempat mereka belajar dan
bermain bersama-sama rakan

4. Adakah terdapat faktor-faktor risiko tertentu untuk ketidakhadiran (l, kanakkanak, keluarga, latar belakang alam sekitar dan lain-lain)?
Bagi murid kelas hujung atau kelas kedua, kebanyakan mereka tidak hadir ke
sekolah kerana mempunyai masalah keluarga seperti tidak menitikberatkan
kehadiran ke sekolah dan akademik. Mereka menganggap pendidikan tidak
penting. Hanya ingin melepaskan tanggungjawab kepada sekolah sementara
mereka bekerja.
5. Adakah anda mempunyai apa-apa program dan tindakan yang telah
dilaksanakan?
Antara program dan tindakan yang dilakukan ialah Guru Penyayang, Surat
Amaran, Lawatan ke Rumah, Jemputan Ibu Bapa ke Sekolah, Anugerah
Kedatangan Penuh, Perjumpaan Bersama Ketua Kampung.
6. Bagaimanakah program dilaksanakan? Adakah berjaya? Adakah anda
melihat apa-apa keperluan untuk perubahan?
Kurang dapat kerjasama ibu bapa kerana ibu bapa tidak ada kesedaran.
7. Adakah terdapat apa-apa program yang anda belum melaksanakan, tetapi
anda berfikir berguna?
Program Bersama Ibu Bapa Anjuran PPD dan Kebajikan Masyarakat
8. Adakah anda fikir guru lain akan bersetuju dengan pendapat anda tentang
masalah-masalah yang menyebabkan ponteng sekolah?
Ya

25

6.0

TINJAUAN LITERATUR

Di sekolah, ponteng kelas memang merupakan salah satu masalah disiplin yang tidak
boleh dielakkan.

Ponteng kelas adalah

disiplin

yang

dianggap

sebagai suatu

penyakit berjangkit.
Berdasarkan Panduan bagi Mengikut Mengatasi Ponteng di Sekolah (KPM:1994)
mendefinisikan ponteng kelas:
sebagai perbuatan keluar atau tidak berada di dalam kelas
tanpa kebenaran daripada guru.
Abdullah (2005:18) menjelaskan bahawa ponteng kelas adalah tindakan
seseorang pelajar yang tidak mengikut sesuatu pelajaran pada waktu yang sepatutnya
pelajar itu wajib mengikutinya di dalam bilik darjah.
Ismail

(1992:3)

menjelaskan

bahawa

masalah

ponteng

kelas

boleh

menyebabkan pelajar-pelajar ketinggalan dalam pelajaran.


Menurut Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1995 (5 Sept. 1995) telah
menjelaskan bahawa:
Laporan salahlaku pelajar sekolah ponteng sekolah dan ponteng kelas
merupakan salah laku yang tertinggi peratus penglibatan di kalangan pelajar.
Begitu juga,
jika pelajar dibiarkan ponteng sekolah dan ponteng kelas sehingga
menjadi tabiat dan amalan, ianya boleh membawa kesan negatif

26

ketinggalan dalam pelajaran tindakan yang sewajar perlu


diambil bagi membanteras salah laku ponteng di sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986 (1 Ogos 1986) menjelaskan langkahlangkah keberkesanan disiplin sekolah. Dalam pekeliling ini dinyatakan bahawa:
tugas kita seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kita
kawal dan ubah, seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah
dan bilik darjah.
Dalam Surat Pekeliling Ikthsas Bil. 18/1998 (2 Sept. 1998) telah menyarankan
tentang penggunaan budi bicara ketika mengambil tindakan.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001 (24 Sept 2001) memaklumkan bahawa
dalam menyelesaikan masalah disiplin di sekolah, semua guru adalah guru disiplin.
Setiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah tatatertib.
Namun keseriusan kes ponteng kelas masih lagi berterusan. Dengan itu kajian
ini dilakukan demi untuk mengenalpasti pelbagai punca dan cara penyelesaian ponteng
kelas mengikut pandangan pelajar sekolah.

Jadi apakah faktor kecenderungan

mengikut kadar ponteng kelas? Menurut persepsi pelajar, apakah cara penyelesaian
terhadap ponteng kelas adalah paling berkesan di sesebuah sekolah?
Berdasarkan Abdullah (2005:110), sikap pelajar yang mudah bosan mendorong
salah laku disiplin di bilik darjah. Teknik pengajaran dan pembelajaran perlu diubah
supaya seiring dengan perkembangan minda pelajar pada masa kini supaya tiada
tekanan dan bosan. Kaedah yang menarik akan dapat menarik pemerhatian pelajar
agar memberi respons positif dan berminat dengan mata pelajaran yang diajar.

Dalam Panduan bagi Mengatasi Masalah Ponteng di sekolah (1994:5-9) telah


menjelaskan bahawa faktor yang menyebabkan salah laku ponteng kelas termasuklah
diri sendiri, guru, kemudahan bilik darjah dan pengurusan sekolah. Manakala langkahlangkah bagi mengatasi ponteng kelas adalah faktor guru dan peranan pentadbir.
27

Kerjasama antara guru dengan pihak pentadbir (pengetua, PK pentadbiran, PK HEM


dan juga PK KK) yang erat dapat mempertingkatkan dan mencorakkan budaya dan
iklim sekolah yang akan memberangsangkan pelajar datang ke sekolah dan menjauhi
salah laku ponteng.

7.0

RUMUSAN DAPATAN KAJIAN

Tinjauan persepsi tentang ponteng kelas pelajar menengah atas di sekolah dijadikan
tajuk kajian ini adalah berdasarkan keseriusan kes ponteng kelas pelajar yang dirujuk
untuk kaunseling di sekolah.

Merujuk kepada rekod kaunseling didapati bahawa

pelbagai alasan dan sebab yang menyebabkan pelajar ponteng kelas. Maka penyebab
ponteng kelas seperti yang didapati daripada pelajar dianalisis menjadi salah satu
persoalan kajian.

Perbandingan min taburan skor digunakan untuk mengenalpasti

kecenderungan pelajar dalam ponteng kelas mengikut ceraian faktor ponteng kelas.
Analisis menunjukkan bahawa sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah perlu
dipertingkatkan contohnya keberkesanan sistem merit-demerit, budaya sekolah, fasiliti
dan kemudahan dalam kelas perlu diprihatin.
Perbandingan peratusan dalam tinjauan persepsi guru tentang cara menangani
masalah ponteng kelas menunjukkan kebanyakan guru berpendapat bahawa peranan
pentadbir (pengetua, PK pentadbiaran, PK HEM, PK KK, guru disiplin) merupakan hero
dalam menangani kes ponteng kelas, seperti mengetatkan lagi peraturan sekolah,
kekerapan pemeriksaan mengejut dan seterusnya pemantauan aktiviti pelajar dengan
lebih berkesan. Jika sistem pengurusan dan pentadbiran berkesan dan lebih sistematik,
keharmonian sekolah dapat dipupuk.
Berdasarkan rekod dalam Buku Kawalan Kelas dan temu bual, didapati ramai
guru tidak membuat rekod pelajar yang ponteng kelas. Malah maklumat menunjukkan
bahawa kekerapan ponteng kelas yang tinggi adalah waktu terakhir dan waktu ketiga.
Ini mungkin berkaitan dengan guru mata pelajaran. Didapati hanya ketika sesetengah
guru sahaja pelajar ponteng kelas, khasnya waktu ketiga yang mencatat rekod 102 kali

28

pelajar ponteng kelas. Diharap dengan dapatan ini, masalah ponteng kelas dapat
dikurangkan kelak.

8.0

REFLEKSI

Kegiatan ponteng merupakan masalah serius yang wujud di kebanyakan sekolah di


negara ini. Kegiatan ponteng ini mempengaruhi pencapaian akademik para pelajar
yang terlibat dengan masalah ponteng. Sekiranya ia tidak ditangani secara tuntas, ia
boleh

menjejaskan

sumber

manusia

yang

akhirnya

membantutkan

usaha

pembangunan negara. Oleh itu semua pihak seharusnya memandang serius akan
gejala ini dan berkerjasama untuk membasminya.
Terdapat pelbagai faktor menyebabkan berlakunya masalah ponteng sekolah ini.
Fenomena ini disebabkan para pelajar berasa tidak selesa dan tidak menarik ketika
berada di kawasan sekolah dan secara lansung mendorong meraka untuk lari atau
keluar dari kelas dan paling teruk adalah terus keluar dari sekolah atau tidak pergi ke
sekolah langsung.
Terdapat pelbagai inisiatif dilakukan oleh pihak skolah dalam menangani
masalah ini, akan tetapi ianya masih gagal dalam mencari jalan penyelesaian. Justeru
itu masalah ini tidak perlu menunding jari kepada pihak sekolah sahaja dalam
membanteras

masalah

ponteng,

maka

perlulah

semua

pihak

berkerjasama

mengatasinya seperti gabungan daripada ibu bapa, rakan sebaya, pihak berkuasa,
sekolah atau institusi, media massa dan anggota masyarakat bersatu hati menangani
masalah ponteng ini supaya berjaya mencapai hasrat negara menuju Wawasan 2020.
Sehubungan itu, pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa
yang lebih penting ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam
mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Dengan kata lain,
walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa kerjasama daripada
ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi.

29

Walaubagaimanapun kesedaran dalam diri adalah inti yang utama dalam


menyemai nilai murni dan membentuk moral kerana ianya terbentuk dalam diri
seseorang. Apabila seseorang itu mempunyai nilai moral maka agak sukar baginya
untuk melakukan masalah sosial seperti ponteng disebabkan terdapatnya kesedaran
dan jati diri yang tinggi dalam diri individu tersebut.
Sebagai seorang guru, kita perlu memberi perhatian kepada anak murid sama
ada dalam soal memberi kasih sayang atau perhatian terhadap pelajaran mereka. Guru
seharusnya memainkan peranan bermula dari akar umbi bagi mencegah anak-anak
murid daripada ponteng sekolah. Mereka seharusnya memerhatikan gerak-geri murid,
cara berkawan, kerap menghubungi pihak ibu bapa. Guru juga mestilah menerangkan
kepada ibu bapa agar tidak terlalu mempercayai anak-anak mereka kerana sikap terlalu
memanjakan anak sudah tentunya bakal memakan diri sendiri kelak.
Kita juga mestilah memainkan peranan yang penting dalam kes ponteng
sekolah. Pihak sekolah perlu menyediakan suasana persekolahan yang kondusif serta
tidak menekan pelajar untuk menarik minat pelajar agar terus menghadiri kelas. Oleh
yang

demikian,

guru

haruslah

mengubahkan

cara

pengajarannya

ataupun

menambahkan sedikit hiburan supaya pelajar tidak dapat berasa bosan dan mereka
dapat menikmati keseronokan dalam pelajaran. Guru juga perlu melayan pelajarnya
dengan ramah, penuh kasih sayang, ada perasaan empati dalam diri terhadap masalah
yang dihadapi oleh pelajar.
Dengan menolong pelajar yang selalunya lewat ke sekolah, pihak sekolah
haruslah memberi kaunseling kepada pelajar, bukannya merotan mereka sebagai
denda kerana tindakan tersebut mungkin akan memberi kesan yang negatif padanya.
Sebaliknya, jika pelajar dapat dikaunselingkan, pihak sekolah dapat tahu sebabnya dan
dapat memberi nasihat yang sewajarnya.
Seharusnya masyarakat sekeliling mendukung konsep ummah atau kekitaan
dalam menangani gejala ponteng sekolah, sikap mudah tegur-menegur, nasihatmenasihati apabila sesuatu kepincangan berlaku dalam masyarakat.

30

Bibliografi

Abdullah Sani Yahaya. (2005). Mengurus Disiplin Pelajar.Penang: Rhythm Industries


Sdn. Bhd.

31

Rajaguru, Mohd Daud Saad dan Ibrahim Saad. (1982). Pengamatan Terhadap Masalah
Disiplin. Isu Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur:DEB.
Ee Ah Meng. (1997). Pedagogi Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah (Semester
II):Siri Diploma Perguruan. Selangor Darul ehsan: Percetakan Polygrafic (M) Sdn.
Bhd.
KPM. (1994). Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Kelas. Kuala Lumpur:
Percetakan Watan Sdn. Bhd.
Mohamed Htta Shaharom. (2004). Psikologi & Kaunseling Remaja: Panduan Remaja
Membimbing Diri Sendiri. Kuala Lumpur: PRIN-AD Sdn. Bhd.
Sufean Hussin dan che Zainon Omar. (2002). Masalah Remaja Daripada Keluarga Ibu
Tunggal: Siri Laporan Kajian Masyarakat. Kuala Lumpur: Tinggi Press Sdn. Bhd.

Surat Pekeliling

KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1986. (1 Ogos 1986). Langkah-langkah


Keberkesanan Disiplin Sekolah.
KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1995. (5 September 1995). Menangani
Masalah Ponteng Kelas.
KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 18/1998. (2 September 1998). Penggunaan
Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.
KPM.Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 10/2001. (24 September 2001). Semua Guru
Adalah Guru Disiplin.

32